Działalność

Ochotnicze Hufce Pracy to państwowa jednostka budżetowa nadzorowana przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, do której głównych zadań należy: wspomaganie systemu oświaty poprzez aktywizację społeczną, zawodową i ekonomiczną młodzieży, podejmowanie działań zmierzających do podwyższania kwalifikacji zawodowych lub przekwalifikowania, wspieranie inicjatyw służących przeciwdziałaniu bezrobociu i wychowaniu w procesie pracy, w tym organizowanie zatrudnienia oraz organizowanie międzynarodowej wymiany młodzieży.

OHP stwarzają młodzieży warunki do prawidłowego rozwoju społecznego i zawodowego, w tym szczególnie młodzieży defaworyzowanej, dla której wsparcie polega na budowaniu, organizowaniu i wspieraniu form wychodzenia z ubóstwa, bezrobocia i środowisk dysfunkcjonalnych.

Adresatami działań Ochotniczych Hufców Pracy są:

  • osoby młodociane (15-17 lat), ze środowisk niewydolnych wychowawczo, które nie realizują obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, mają problemy z ukończeniem szkoły i potrzebują zdobycia kwalifikacji zawodowych;
  • osoby w wieku 18-25 lat, w tym osoby, które poszukują pracy bądź chcą się przekwalifikować, bezrobotni, absolwenci szkół i studenci.

Zdobywanie wykształcenia na zasadzie uczestnictwa w OHP jest jedną z dróg uzyskiwania wiedzy ogólnej i przygotowania zawodowego w ramach polskiego systemu oświaty. Pierwsza z wymienionych wyżej grup może w OHP kontynuować kształcenie ogólne i zdobywać kwalifikacje zawodowe. Każdego roku blisko 32 tysięce takich młodych ludzi zyskuje tego rodzaju pomoc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych: centra kształcenia i wychowania, ośrodkach szkolenia i wychowania oraz hufcach pracy). Wszyscy będący w trudnej sytuacji materialnej otrzymują w trakcie pobytu w stacjonarnych jednostkach OHP nieodpłatnie nocleg, wyżywienie i całodobową opiekę wychowawczą.

OHP organizują naukę w nietypowych formach prawnych, umożliwiających jednocześnie realizację przygotowania zawodowego w trakcie pracy. Zatrudnienie i przygotowanie zawodowe uczestników OHP odbywa się na podstawie indywidualnych umów o pracę, na zasadach dotyczących pracowników młodocianych. Tym samym młodzież korzysta z przysługujących jej świadczeń socjalnych, a okres przygotowania zawodowego jest jej zaliczany do stażu pracy.

Uczestnicy kształcą się w 62 zawodach. Dzięki własnym warsztatom szkoleniowym oraz wieloletniej współpracy z lokalnymi pracodawcami – przedsiębiorstwami i rzemiosłem – oferta OHP w zakresie przygotowania zawodowego jest bardzo różno¬rodna i umożliwia młodzieży wybór interesującego ją zawodu. Każdego roku ponad 85% uczestników pozytywnie kończy naukę lub uzyskuje promocję do następnych klas, pomimo wcześniejszych nawet kilkuletnich opóźnień i zaniedbań edukacyjnych i przystępuje do zewnętrznych egzaminów na tytuły kwalifikacyjne – ponad 90 % kończących naukę zawodu.
Poza tym uczestnicy są objęci stałą opieką pedagogiczną i mają warunki do rozwijania swoich uzdolnień artystycznych i sportowych. Prowadzona jest także działalność turystyczna – wycieczki, rajdy, biwaki. Dzięki takim różnorodnym oddziaływaniom, młodzi ludzie po opuszczeniu OHP są samodzielni i mogą sprawnie funkcjonować w życiu społecznym.

Jednostek o charakterze opiekuńczo-wychowawczym jest 216 (stan na dzień 1 października 2017 r.), w tym: 7 centrów kształcenia i wychowania, 31 ośrodków szkolenia i wychowania, 164 hufce pracy oraz 14 środowiskowych hufców pracy.

Ochotnicze Hufce Pracy, jako instytucja rynku pracy, świadczą bezpłatne usługi w następujących formach: pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa, warsztaty aktywnego poszukiwania pracy, organizacja szkoleń, programy rynku pracy. Zadania te są realizowane poprzez Mobilne Centra Informacji Zawodowej (49), Młodzieżowe Biura Pracy (49), Punkty Pośrednictwa Pracy (74), Ośrodki Szkolenia Zawodowego EFS (33), Rejonowe Ośrodki Szkolenia Zawodowego Młodzieży (22) oraz Młodzieżowe Centra Kariery (219). Jednostki te są nadzorowane przez Centra Edukacji i Pracy Młodzieży (49). Ich oferta jest odpowiedzią na lokalne zapotrzebowanie środowiska młodzieży na konkretne usługi w zakresie rynku pracy.

Od momentu wejścia Polski do Unii Europejskiej OHP realizują projekty przeznaczone dla młodzieży zagrożonej marginalizacją społeczną, która w ramach projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego ma m.in. możliwość nabycia kwalifikacji zawodowych warunkujących uzyskanie zatrudnienia. Od roku 2004 do 2017 włącznie udzieliły wsparcia blisko 116 tysiącom młodych osób realizując projekty o wartości w sumie 612 milionów zł. Realizowane są także projekty regionalne inicjowane przez jednostki terenowe OHP.

Z udziałem funduszy europejskich, głównie w ramach programów: Erasmus +, Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży, Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży, Funduszu Wyszehradzkiego OHP organizuje międzynarodową wymianę młodzieży. Wymiany te są traktowane jako ważny czynnik edukacyjno-wychowawczy. Są to m.in. wymiany pozaszkolne, służące poszerzaniu wiedzy młodzieży o kraju partnera, poruszające tematy polityczne, społeczne, socjalne, kulturalne i historyczne, jak również spotkania grup z programami językowymi dla obu stron; projekty trójstronne; małe projekty „4×3 – prosta sprawa!” (koncerty, wystawy, publikacje dla młodzieży); projekty specjalistyczne dla kadry; podróże do miejsc pamięci.

Do zadań OHP należy też refundacja z Funduszu Pracy wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne młodocianych pracowników. Taką refundację może uzyskać pracodawca, który zatrudnia pracowników młodocianych w celu przygotowania zawodowego.

W strukturach instytucji działa centrum informacyjno-konsultacyjne Elektroniczne Centrum Aktywizacji Młodzieży, które świadczy usługi dla młodzieży, ich opiekunów, pracodawców oraz dla wszystkich zainteresowanych działalnością jednostek Ochotniczych Hufców Pracy. W skład ECAM wchodzą – infolinia, portal internetowy dla młodzieży (www.dokariery.pl) oraz baza wiedzy intranet. Centrum powstało ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy”.

OHP prowadzą także pod numerem 19524 ogólnopolską infolinię zajmującą się udzielaniem informacji telefonicznych w zakresie pomocy oferowanej przez urzędy pracy oraz OHP – Centrum Informacyjno-Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia „Zielona Linia” (zielonalinia.gov.pl).