• Kontrast strony

PRACODAWCO!!!

Informujemy, że z dniem 01 września 2023 roku wejdzie w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 06 lipca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania w zakresie wysokości stawek wynagrodzeń. Od dnia 01 września br., wysokość stawek wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom będzie wyglądała następująco:

- nie mniej niż 8% – w pierwszym roku nauki lub klasie I branżowej szkoły I stopnia w przypadku młodocianego realizującego dokształcanie teoretyczne w tej szkole;

- nie mniej niż 9% – w drugim roku nauki lub klasie II branżowej szkoły I stopnia w przypadku młodocianego realizującego dokształcanie teoretyczne w tej szkole;

- nie mniej niż 10% – w trzecim roku nauki lub klasie III branżowej szkoły I stopnia w przypadku młodocianego realizującego dokształcanie teoretyczne w tej szkole;

- nie mniej niż 7% w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy.

W związku z powyższym pracodawcy, którzy zawarli umowy o refundację przed 01 września br., będą mogli starać się o aneksowanie tych umów ze względu na zmianę wysokości stawek. W tym celu należy złożyć do właściwego Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży wniosek o aneksowanie umowy lub umów zawartych przed powyższym terminem wraz z aktualnym oświadczeniem lub zaświadczeniem o pomocy de minimis otrzymanej w okresie ostatnich trzech lat (rok bieżący i 2 lata wstecz).

TERMINY składania wniosków o aneks:

- Pracodawca, który złoży wniosek o aneksowanie umowy o refundację w nieprzekraczalnym terminie do 30 września br., będzie miał aneksowaną umowę od dnia 1 września 2023 r.

- Pracodawca, który złoży wniosek o aneksowanie umowy o refundację po 30 września br., będzie miał aneksowaną umowę od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożył wniosek (np.: wniosek zostanie złożony 5 października, to umowa będzie aneksowana od dnia 1 listopada).

 

W związku z pojawiającymi się pytaniami i wątpliwościami dotyczącymi wypłat wynagrodzenia młodocianym pracownikom za okres zwolnienia ze świadczenia pracy w związku z pandemią COVID - 19 Komendant Główny Ochotniczych Hufców Pracy informuje, że:

Z wyjaśnień przekazanych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej do Komendy Głównej OHP w dniu 22 kwietnia 2020 r., wynika, że na mocy przepisu zawartego w art. 15 f ustawy z dnia z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COvID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 z późn. zm.) pracodawca zwalnia pracownika młodocianego z obowiązku świadczenia pracy w ramach przygotowania zawodowego, jednak przepis ten nie gwarantuje pracownikowi zwolnionemu z obowiązku świadczenia pracy zachowania prawa do wynagrodzenia. Pracodawca może z własnej woli wypłacić pracownikowi wynagrodzenie określone w umowie o pracę, w całości lub w części - będzie to bowiem działanie korzystniejsze niż wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa pracy. W przypadku wypłacenia wynagrodzenia pracodawca zachowuje prawo do refundacji na mocy zawartej z OHP umowy.

Ponadto przypominam, że pracodawca, który jest zwolniony z opłacania składek ZUS musi złożyć z wnioskiem rozliczeniowym oświadczenie, w którym znajduje się informacja potwierdzająca zwolnienie. Jest to informacja niezbędna przy sprawdzaniu prawidłowości naliczenia wynagrodzeń.

Zawieszenie działalności gospodarczej na czas trwania pandemii a rozwiązanie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego z młodocianymi pracownikami - zawieszenie przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej jest możliwe tylko wówczas, gdy nie zatrudnia on pracowników, w tym pracowników młodocianych.

Przesłanki rozwiązania umowy o pracę zawartej z młodocianym określone zostały w art. 196 Kodeksu pracy. Zgodnie z tym przepisem rozwiązanie za wypowiedzeniem umowy o pracę zawartej w celu przygotowania zawodowego dopuszczalne jest tylko w razie:

  • niewypełniania przez młodocianego obowiązków wynikających z umowy o pracę lub obowiązku dokształcania się, pomimo stosowania wobec niego środków wychowawczych;
  • ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy;
  • reorganizacji zakładu pracy uniemożliwiającej kontynuowanie przygotowania zawodowego;
  • stwierdzenia nieprzydatności młodocianego do pracy, w zakresie której odbywa przygotowanie zawodowe.

A zatem pracodawca nie może zwolnić pracownika młodocianego w drodze wypowiedzenia mu umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego powołując się na chęć zawieszenia działalności gospodarczej, gdyż zawieszenie działalności gospodarczej nie spełnia żadnej z wyżej wymienionych przesłanek rozwiązania umowy o pracę z młodocianym za wypowiedzeniem.

  Wniosek_o_aneks_nowe_stawki Pobierz

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej znajdziesz w Polityce prywatności. Dowiedz się więcej.