Opieka wychowawcza OHP polega przede wszystkim na stwarzaniu młodzieży optymalnych warunków do zdobycia kompetencji społecznych umożliwiających aktywizację społeczną, jak również na uczeniu i kształtowaniu ról społecznych młodych osób.

Proces wychowania jest realizowany poprzez objęcie młodzieży programami wychowawczymi, profilaktycznymi i resocjalizacyjnymi oraz innymi przedsięwzięciami o charakterze kompensacyjnym i socjalizacyjnym, ukierunkowanymi na kreowanie akceptowanej społecznie tożsamości oraz na wygaszanie destruktywnych postaw, zachowań, nawyków i przyzwyczajeń.

Oferta wychowawcza OHP jest wieloaspektowa i urozmaicona oraz często ma charakter długofalowy, co jest podyktowane dużą różnorodnością potrzeb uczestników OHP oraz możliwościami i oczekiwaniami środowiska lokalnego.

Są to działania realizowane w obszarach:
– profilaktyki społecznej, resocjalizacji oraz korekcji deficytów społecznych, m.in. poprzez udział młodzieży w programach i projektach wychowawczych ukierunkowanych na wzmacnianie bezpieczeństwa, przeciwdziałanie zjawiskom negatywnym społecznie oraz rozwijanie kompetencji kluczowych;
– aktywizacji społeczno-zawodowej, m.in. poprzez udział w młodzieżowej działalności samorządowej Kapituły Samorządności OHP, Klubów Aktywnych OHP oraz współpracę z Klubami Absolwenta OHP;
– uczestnictwa w kulturze oraz sporcie, rekreacji i turystyce, m.in. poprzez udział w okolicznościowych uroczystościach, imprezach kulturalno-oświatowych oraz sportowo-rekreacyjnych i turystycznych;
– rozwijania zainteresowań i uzdolnień, m.in. poprzez udział w kołach zainteresowań oraz innych zajęciach w czasie wolnym od nauki;
– udziału w ofercie dla środowiska lokalnego, której zakres w dużej mierze zależy od typu jednostki OHP i możliwości lokalnych danego środowiska.

Formy opieki wychowawczej w OHP:

  • Dochodząca – przeznaczona dla uczestników mieszkających w miejscu umożliwiającym im udział w zajęciach organizowanych przez OHP.
  • Stacjonarna – dla uczestników mieszkających w dużej odległości od OHP i w związku z tym korzystających z zakwaterowania w internacie OHP.

Środowisko oddziaływań wychowawczych OHP tworzą wszyscy pracownicy instytucji oraz jej partnerzy. Stanowią oni zintegrowany system działań tworzących atmosferę wzajemnego szacunku, partnerskiej współpracy, odpowiedzialności oraz forum wymiany wiedzy, doświadczeń i dobrych praktyk. Jednocześnie wspomagają wszechstronny rozwój osobowy uczestników, umożliwiając im osiągnięcie sukcesu na miarę ich możliwości.

Każdy uczestnik OHP ma zdiagnozowane potrzeby, predyspozycje oraz preferencje, aby dobrać najlepsze oddziaływania edukacyjne i zajęcia wychowawcze. Zostaje zakwalifikowany do odpowiedniej grupy wychowawczej, w której wychowawca pomaga w procesie adaptacji i integracji oraz stymuluje jego rozwój, doradza metody samodzielnej edukacji, aktywizuje do nauki i pracy oraz je monitoruje.

W ramach opieki wychowawczej uczestnik ma zapewniony ścisły kontakt z nauczycielami szkoły, w której odbywa kształcenie, osobami realizującymi przygotowanie zawodowe, w tym również z instruktorami praktycznej nauki zawodu, a także z rodzicami lub opiekunami prawnymi. Może też korzystać w czasie wolnym od zajęć szkolnych i praktycznych z różnorodnej oferty edukacyjnej.

Każda z form zajęć wychowawczych wynika z określonych standardów jakości działań opiekuńczo-wychowawczych. Standardy te zapewniają każdemu uczestnikowi poszanowanie i przestrzeganie przysługujących mu praw, określonych w regulaminach oraz ofercie edukacyjnej OHP.

Całokształt oferty wychowawczej zapewnia młodzieży bezpieczeństwo i ochronę jej przed krzywdzeniem; umożliwia bezpłatny udział w lokalnych, wojewódzkich oraz ogólnopolskich programach wychowawczych; warsztatach profilaktycznych; zajęciach edukacji kulturalnej, artystycznej, filmowej, historycznej, patriotycznej, obywatelskiej, zdrowotnej, ekologicznej; treningach zapobiegania agresji i autodestrukcji; spotkaniach integracyjnych; warsztatach plastycznych i fotograficznych; zajęciach sportowo-rekreacyjnych i turystycznych; akcjach charytatywnych i wolontariackich. Sprzyja także podejmowaniu inicjatyw samorządowych.

 

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej znajdziesz w Polityce prywatności. Dowiedz się więcej.