Pośrednictwo pracy

Pośrednictwo pracy prowadzą w OHP centra edukacji i pracy młodzieży (CEiPM) poprzez młodzieżowe biura pracy oraz punkty pośrednictwa pracy. Centra działają w każdym dawnym (sprzed reformy administracyjnej kraju w 1997 r.) mieście wojewódzkim i jest ich 49.

W ramach pośrednictwa pracy OHP pozyskują od pracodawców oferty pracy stałej i krótkoterminowej; kierują młodzież poszukującą pracy do pracodawców; organizują targi i giełdy pracy, jak również współpracują z partnerami rynku pracy (pracodawcy i instytucje funkcjonujące na lokalnym rynku pracy zajmujące się także pośrednictwem pracy). Ponadto, w OHP prowadzone są rejestracja i ewidencja młodych ludzi w wieku pomiędzy 15 a 25 rokiem życia, którzy zgłosili się do OHP po ofertę zatrudnienia.

Po oferty zatrudnienia pozyskane przez OHP mogą zgłaszać się do młodzieżowych biur pracy lub punktów pośrednictwa pracy osoby w wieku 15-25 lat z ważną legitymacją szkolną, studencką lub dowodem osobistym oraz – w przypadku osób niepełnoletnich – z zezwoleniem na podjęcie pracy udzielonym przez rodzica lub opiekuna prawnego. Oferty zatrudnienia można również znaleźć na stronie internetowej www.mbp.ohp.pl

Do zadań młodzieżowych biur pracy oraz punktów pośrednictwa pracy należą ponadto informowanie bezrobotnych i poszukujących pracy oraz pracodawców o aktualnej sytuacji i przewidywanych zmianach na lokalnym rynku pracy; inicjowanie i organizowanie kontaktów bezrobotnych i poszukujących pracy z pracodawcami; informowanie bezrobotnych o przysługujących im prawach i obowiązkach.

Dużą popularnością wśród młodzieży cieszą się targi i giełdy pracy, w czasie których prezentowane są oferty zatrudnienia. Targi i giełdy stwarzają także okazje do spotkania osób poszukujących pracy z firmami poszukującymi pracowników, a często też uzyskania pomocy od doradców zawodowych OHP.

OHP świadczą również – w ramach sieci EURES, obok publicznych służb zatrudnienia i ich partnerów na rynku pracy – usługi z zakresu międzynarodowego pośrednictwa pracy. Pośrednictwo pracy w ramach sieci EURES dla pracodawców polskich oraz zagranicznych z Unii Europejskiej/Europejskiego Obszaru Gospodarczego obejmuje m.in.: bezpośrednie kontakty z polskimi pracodawcami oraz obsługę ofert pracy polskich pracodawców i zagranicznych pracodawców.

Pozyskane przez OHP oferty pracy krajowe i zagraniczne są upowszechniane również poprzez przekazywanie ich do Centralnej Bazy Ofert Pracy (dostęp bezpośredni: oferty.praca.gov.pl i za pośrednictwem wortalu publicznych służb zatrudnienia: psz.praca.gov.pl).