Gwarancje dla młodzieży

„Gwarancje dla młodzieży” to program Unii Europejskiej na rzecz zwalczania bezrobocia wśród młodzieży, skierowany do osób w wieku poniżej 25. roku życia – nieuczących się, niepracujących ani nieszkolących się (tzw. młodzież NEET – Not in employment, education or training). Program ma zagwarantować dobrej jakości ofertę zatrudnienia, dalsze kształcenie, przyuczenie do zawodu lub staż w ciągu czterech miesięcy od zakończenia kształcenia formalnego lub utraty pracy.

Ochotnicze Hufce Pracy są jednym z głównych realizatorów „Gwarancji dla młodzieży”. W 2016 roku Ochotnicze Hufce Pracy planują realizację czterech projektów pozakonkursowych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój: „Obudź swój potencjał – EFS”, „Obudź swój potencjał – YEI”, „Akcja Aktywizacja – EFS” oraz „Akcja Aktywizacja – YEI”.

„Obudź swój potencjał – EFS” i „Akcja Aktywizacja – EFS” będą realizowane w sześciu województwach: mazowieckim, opolskim, podlaskim, pomorskim, śląskim i wielkopolskim i współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

„Obudź swój potencjał – YEI” i „Akcja Aktywizacja – YEI” będą z kolei realizowane w pozostałych dziesięciu województwach: dolnośląskim, kujawsko-pomorskim, lubelskim, lubuskim, łódzkim, małopolskim, podkarpackim, świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim i zachodniopomorskim i współfinansowane ze środków YEI (Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, Youth Employment Initiative).

Budżet projektu „Obudź swój potencjał – YEI” to 26 977 999,42 zł, a projektu „Obudź swój potencjał – EFS” to 16 052 000,00 zł.

Budżet projektu „Akcja Aktywizacja – YEI” wynosi 24 295 000,00 zł, a projektu „Akcja Aktywizacja – EFS” – 14 586 757,50 zł

 

 

Obudz_baner