Gwarancje dla młodzieży

„Gwarancje dla młodzieży” to program Unii Europejskiej na rzecz zwalczania bezrobocia wśród młodzieży, skierowany do osób w wieku poniżej 25. roku życia – nieuczących się, niepracujących ani nieszkolących się (tzw. młodzież NEET – Not in employment, education or training). Program ma zagwarantować dobrej jakości ofertę zatrudnienia, dalsze kształcenie, przyuczenie do zawodu lub staż w ciągu czterech miesięcy od zakończenia kształcenia formalnego lub utraty pracy.

Ochotnicze Hufce Pracy są jednym z głównych realizatorów „Gwarancji dla młodzieży”. Obecnie realizują dwa projekty pozakonkursowe w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój: „Akcja Aktywizacja – EFS” oraz „Akcja Aktywizacja – YEI”.

„Akcja Aktywizacja – EFS” jest realizowany w sześciu województwach: mazowieckim, opolskim, podlaskim, pomorskim, śląskim i wielkopolskim i współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

„Akcja Aktywizacja – YEI” jest z kolei realizowany w pozostałych dziesięciu województwach: dolnośląskim, kujawsko-pomorskim, lubelskim, lubuskim, łódzkim, małopolskim, podkarpackim, świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim i zachodniopomorskim i współfinansowane ze środków YEI (Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, Youth Employment Initiative).

Budżet projektu „Akcja Aktywizacja – YEI” wynosi 24 295 000,00 zł, a projektu „Akcja Aktywizacja – EFS” – 14 586 757,50 zł

Niezależnie od tych projektów OHP oferują w ramach programu „Gwarancje dla młodzieży” usługi w zakresie pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego i szkoleń zawodowych przeznaczone dla osób z grupy NEET. W ramach tych działań organizowane są bezpłatne szkolenia zawodowe dające konkretne uprawnienia i certyfikaty. Wsparcie to jest poprzedzone diagnozą lokalnego rynku pracy i współpracą z pracodawcami zainteresowanymi zatrudnieniem pracowników, co przekłada się na wysoką efektywność zatrudnieniową. Tego typu szkolenia realizują Młodzieżowe Centra Kariery i Ośrodki Szkolenia Zawodowego na terenie całego kraju.