Opłatek w Opolskiej Komendzie

Spotkanie opłatkowe w Wojewódzkiej Komendzie OHP w Opolu odbyło się z udziałem Komendanta Głównego OHP Bogdana Ścibuta oraz Wojewódzkiego Komendanta OHP Dariusza Medolińskiego.

Wzięli w nim również udział zastępca Wojewódzkiego Komendanta Łukasz Kubica, Duszpasterz Opolskiej Komendy ks. Jarosław Staniszewski, prof. Uniwersytetu Opolskiego dr hab. Edward Nycz, prof. dr hab. Zenon Jasiński, komendanci i kierownicy opolskich jednostek oraz pracownicy Wojewódzkiej Komendy.

Ks. Jarosław Staniszewski poświęcił opłatki, którymi później przełamali się zebrani życząc sobie pogodnych i spokojnych świąt Bożego Narodzenia.

   

W bożonarodzeniowy nastrój wprowadziła gości młodzież z Hufca Pracy w Opolu prezentując krótkie świąteczne przedstawienie, a najpiękniejsze polskie kolędy zaśpiewała uczestniczka Julia Szymańska zachęcając wszystkich obecnych do wspólnego kolędowania.

Przy wigilijnym stole była okazja, by porozmawiać o roku minionym i nadziejach związanych z nadchodzącym Nowym Rokiem.

Niezwykle ważną częścią spotkania było wręczenie przez Komendanta Głównego OHP Bogdana Ścibuta Honorowych Odznak OHP profesorom Zenonowi Jasińskiemu i Edwardowi Nyczowi z Uniwersytetu Opolskiego. Komendant Główny podziękował obu naukowcom za ich wkład jaki wnieśli w rozwój instytucji oraz przekazywane OHP wsparcie na przestrzeni ponad dwudziestu lat.

Prof. dr hab. Zenon Jasiński to długoletni dyrektor Instytutu Nauk Pedagogicznych, kiedyś Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu, później Uniwersytetu Opolskiego. Naukowiec o ogromnym dorobku i zainteresowaniach naukowych, jak: oświata i kultura mniejszości narodowych i etnicznych, zwłaszcza na Śląsku w okresie międzywojennym oraz obecnie; oświata i kultura skupisk polonijnych, w tym w Republice Czeskiej i Republice Słowackiej; kontekst historyczny edukacji międzykulturowej; zagadnienia profilaktyki zapobiegania patologii społecznej i wyprowadzania z marginalizacji osób wykluczonych społecznie; funkcjonowanie i przemiany zawodu nauczyciela na tle porównawczym. Tytuł profesora nauk humanistycznych otrzymał z rąk prezydenta Polski Lecha Kaczyńskiego w 2007 roku.

Profesor dr hab. Edward Nycz jest obecnym dyrektorem Instytutu Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego. Socjolog, pedagog, specjalizujący się w pedagogice społecznej, socjologii wychowania, animacji społeczno-kulturalnej, pedagogice oświatowej, pedagogice kultury, socjologii edukacji oraz socjologii młodzieży; nauczyciel akademicki związany z uczelniami w Opolu i Raciborzu.

 


Na zdjęciu u samej góry: od prawej – prof. dr hab. Zenon Jasiński, prof. Edward Nycz, Komendant Główny OHP Bogdan Ścibut, Wojewódzki Komendant OHP Dariusz Medoliński.

Rada Śląskiej WK

14 grudnia, z udziałem Dyrektora Wykonawczego Pełnomocnika Komendanta Głównego ds. finansowych Wojciecha Szewczyka, odbyło się posiedzenie Wojewódzkiej Rady Programowej Śląskiej Wojewódzkiej Komendy OHP.

W zastępstwie za I Wicewojewodę Śląskiego Jana Chrząszcza rozpoczął obrady Wicekurator Oświaty Jacek Szczotka, po czym powołano na sekretarza rady zastępcę Komendanta Śląskiej WK OHP Jarosława Kańkowskiego.

Program posiedzenia odbywającego się w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym „Relaks” w Wiśle obejmował podsumowanie mijającego roku i przedstawienie planów na najbliższą przyszłość. Jako pierwszy zabrał głos Komendant Śląskiej WK OHP Arkadiusz Sobków, podsumowując ostatni okres pracy Komendy w Katowicach i kładąc szczególny nacisk na działalność wychowawczą, efekty działań w zakresie rynku pracy oraz prezentując przeprowadzone remonty i inwestycje. Przedstawił również plany na najbliższą przyszłość.

Dyrektor pionu merytorycznego Beata Chrobak omówiła stan realizacji projektów w ramach ERASMUS+, a specjalista ds. programów europejskich i współpracy międzynarodowej Monika Buczek działania w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności.

O współpracy pomiędzy Śląską WK OHP a PFRON opowiedział dyrektor Oddziału Śląskiego PFRON Jan Wroński, przedstawiając jednocześnie zamierzenia rozszerzenia tej współpracy o poradnictwo zawodowe, jak również tworzenie wspólnych inicjatyw, jak konferencje
i szkolenia.

Wicekurator Jacek Szczotka oraz zastępca dyrektora Miejskiego Zarządu Oświaty w Bielsku-Białej Janusz Kaps przedstawili funkcjonowanie placówek oświatowych po wprowadzeniu nowej reformy oświaty, zaś dyrektor pionu merytorycznego Beata Chrobak wskazała na potrzebę utworzenia szkoły podstawowej dla dorosłych na terenie Zagłębia Dąbrowskiego.

Tematykę praktyk religijnych wśród młodzieży ze śląskich jednostek zaprezentował Duszpasterz Wojewódzki OHP ks. Jacek Gancarek podkreślając zwłaszcza istnienie i znaczenie właściwej hierarchii wartości.

Spotkanie w Wiśle zakończyło się podjęciem stosownych uchwał w sprawach: podjęcia działań mających na celu wsparcie w uzupełnieniu naboru młodzieży do jednostek stacjonarnych Śląskiej WK OHP; współpracy Śląskiej WK OHP z Oddziałem PFRON w Katowicach; utworzenia szkoły podstawowej dla dorosłych na terenie Zagłębia Dąbrowskiego; pomocy i współpracy w realizacji zadań na rzecz projektów „Europejskiego Korpusu Solidarności”.

Podczas trwania Wojewódzkiej Rady Programowej podpisano także porozumienie o współpracy Śląskiej WK z Oddziałem PFRON w Katowicach.

Wśród zaproszonych gości na posiedzenie w Wiśle obecni byli również: Wiceprezydent Miasta Żor Daniel Wawrzyczek, II zastępca Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej Bożena Borowiec, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach Grzegorz Sikorski, zastępca Okręgowego Inspektora ds. prawno-organizacyjnych Państwowej Inspekcji Pracy w Katowicach Piotr Kalbron st. sierżant Wydziału Prewencji KWP w Katowicach Daria Łosicka, psycholog Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Katowicach Hanna Tustanowska, Anna Pomykoł z Centrum Inicjatyw Społecznych w Rybniku.

Konferencja podsumowująca

W sali im. Andrzeja Bączkowskiego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie odbyła się 11 grudnia konferencja podsumowująca cykl spotkań „Bliżej Funduszy Europejskich”. Zebranych powitał sekretarz stanu w MRPiPS Stanisław Szwed.

Następnie wykład inauguracyjny wygłosił ks. prof. Henryk Skorowski z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Komendę Główną OHP reprezentowała zastępca dyrektora Biura Programów Europejskich i Współpracy Międzynarodowej Elżbieta Fydrych, a Mazowiecką Wojewódzką Komendę OHP – Wiesław Leszko.

Dyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Monika Zielińska-Choina podsumowała efekty wdrażania projektów przez beneficjentów w ramach PO WER na koniec 2018 roku oraz podziękowała m.in. Ochotniczym Hufcom Pracy za osiągnięcie wysokich wskaźników.

W sesji poświęconej projektom realizowanym przez OHP i Służbę Więzienną w ramach PO WER Elżbieta Kornacka-Skwara z Mazowieckiej WK OHP w Warszawie omówiła działania Komendy w ramach „Gwarancji dla młodzieży”. Przedstawiła informację na temat celów zrealizowanych projektów, grup docelowych, ścieżki wsparcia oraz uzyskanych efektów, a później wzięła udział w debacie z pośrednikiem pracy Nel Hulist. W panelu dyskusyjnym o doświadczeniach w zatrudnianiu młodzieży biorącej udział w projektach OHP w ramach „Gwarancji dla młodzieży” opowiedział Piotr Choroś z PHU U.R.B. CONSTRUCTION. Również sami uczestnicy projektu „Od szkolenia do zatrudnienia” – Adrian Wyrzykowski i Katarzyna Walczak podzielili się swoimi wrażeniami z uczestnictwa w projekcie opowiadając, w jaki sposób aktywność w projekcie poprawiła ich sytuację na rynku pracy.

Ponadto odbyła się debata poświęcona projektowi Centralnego Zarządu Służby Więziennej, a kolejne sesje dotyczyły wsparcia podmiotów ekonomii społecznej oraz wsparcia osób niepełnosprawnych.

Swoje stoiska wystawiennicze przygotowali przedstawiciele Mazowieckiej WK OHP oraz Służby Więziennej. Z ramienia Mazowieckiej Komendy w konferencji uczestniczyli również: Barbara Łozak-Sereda i Ewa Porycka z Hufca Pracy w Wołominie, Barbara Ropelewska ze Środowiskowego Hufca Pracy w Ciechanowie, Urszula Szopa-Moghtari z Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Warszawie, kierownik Zespołu ds. kształcenia i wychowania Beata Sikorzak, Łukasz Mikiciuki z CEiPM w Siedlcach i Katarzyna Urbańczyk Hufca Pracy w Grodzisku Mazowieckim.

W ciągu ostatniego roku spotkania regionalne w ramach cyklu „Bliżej Funduszy Europejskich” zorganizowano we Wrocławiu, Poznaniu, Białymstoku, Kielcach, Łodzi, Krakowie, Gdańsku, Rzeszowie, Bydgoszczy, Opolu, Olsztynie, Katowicach, Lublinie i Gorzowie Wielkopolskim. Wszędzie tam Ochotnicze Hufce Pracy prezentowały efekty realizowanych przez siebie projektów w ramach programu „Gwarancje dla młodzieży”.

Kielce: Rada Programowa

6 grudnia odbyła się Wojewódzka Rada Programowa, która podsumowała działania Świętokrzyskiej WK OHP w 2018 roku.

Spotkanie zorganizowane w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach otworzył komendant Jacek Sabat. Wśród gości byli m.in. zastępca Komendanta Głównego OHP Renata Wicha oraz nowi członkowie Rady dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 Monika Biskup, p.o. Okręgowego Inspektora Pracy Adam Derza, Starosta Jędrzejowski Paweł Faryna oraz dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych nr 3 w Starachowicach Mariusz Majewski.

Obradom przewodniczyła Wojewoda Świętokrzyski Agata Wojtyszek (przewodnicząca Rady). Świętokrzyski Kurator Oświaty Kazimierz Mądzik przedstawił prezentację na temat kształcenia zawodowego i zmian zachodzących w przepisach prawa. Podkreślił, iż pracodawca będzie miał wpływ na teść podstawy prawnej w czasie realizacji praktycznej nauki zawodu młodocianego pracownika. Z kolei w imieniu Prezesa Zarządu FABET S.A Ireneusza Janika głos zabrała kierownik działu kadr i płac Gabriela Iwanicka, która omówiła dobre praktyki w zakresie dualnego kształcenia zawodowego na przykładzie porozumienia ŚWK OHP w Kielcach z firmą Fabet. Przedsiębiorstwo Elementów Budowlanych Fabet co roku szkoli ok. 30 młodocianych pracowników w zawodach: betoniarza-zbrojarza, montera zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie. Wśród pracowników młodocianych zdobywających kwalifikacje zawodowe w FABET-cie w 1989 r. był Paweł Bielecki, który na spotkaniu przybliżył swoją pracę zawodową i kształcenie zdobyte dzięki OHP.

Komendant Jacek Sabat przedstawił prezentację podsumowującą działania Świętokrzyskiej Wojewódzkiej Komendy w 2018 roku. Opowiedział też o licznych jubileuszach, jak 60 lat Ochotniczych Hufców Pracy, 50 lat istnienia skarżyskiego Hufca Pracy, 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, 40-leciu wyboru Polaka na papieża. Zaznaczył, że wychowankowie OHP we wszystkich uroczystościach wykazywali dużą kreatywność i zaangażowanie. Dodatkowo omówiono sukcesy młodzieży OHP na szczeblu ogólnopolskim i uczestnictwo w stażach zagranicznych w Wielkiej Brytanii i Portugalii w ramach projektu Erasmus+. W 2018 roku Świętokrzyska WK zrealizowała 35 715 usług rynku pracy.

Na zakończenie zastępca Wojewódzkiego Komendanta OHP w Kielcach (sekretarz Rady Programowej) Lucyna Brelska przedstawiła propozycje uchwał i wniosków, które podczas głosowania jawnego zostały przyjęte.

Z okazji jubileuszu 60-lecia Ochotniczych Hufców Pracy upieczono specjalny tort, a uczestnicy 13-1 Środowiskowego Hufca Pracy w Jędrzejowie przygotowali poczęstunek dla gości Rady Programowej.

Nagrody dla najlepszych

W Ośrodku Szkolenia Zawodowego OHP w Dobieszkowie Komendant Główny OHP Bogdan Ścibut spotkał się 7 grudnia ze stu pracownikami z jednostek Ochotniczych Hufców Pracy, którzy zostali uhonorowani nagrodą za wyróżniające się wyniki w pracy zawodowej, zaangażowanie i wyjątkową rzetelność.

Wystąpienie Duszpasterza Krajowego OHP księdza prałata Jarosława Sroki.
Nagrody wręczał Komendant Główny Ochotniczych Hufców Pracy Bogdan Ścibut (z lewej).

Dziękując za tę szczególną aktywność i realizację obowiązków służbowych, Komendant Główny zwrócił się do zebranych:

Trawestując jeden z listów Cycerona chciałbym rzec: „Dowiedziałem się z listów wielu osób oraz rozmów ze wszystkimi, że Wasza odwaga i siła są niewiarygodne i że nie zniechęcają Was trudy ani duszy, ani ciała.”
Niełatwo dzisiaj o uznanie za strony wychowanków, współpracowników, przełożonych. Tym cenniejsze dla nas wspólnie to dzisiejsze spotkanie liderów 3,5 tysięcznej społeczności pracowników Ochotniczych Hufców Pracy. Z tych stu wniosków o przyznanie nagrody Komendanta Głównego wyłania się obraz żmudnej, codziennej, wieloletniej pracy z chwilami szczególnymi – sukcesami naszych podopiecznych oraz nietuzinkowymi osiągnięciami organizacyjnymi.
Ale dopiero ujawnienie tła tych działań, skromnych zasobów materialnych i skali wyzwań czyni te osiągnięcia niemal heroicznymi, niejednokrotnie pomnikowymi.
Z całym kierownictwem Komendy Głównej przyznaliśmy Państwu te nagrody z przekonaniem, uznaniem, satysfakcją, że również w ten sposób możemy wspólnie uczcić 100. rocznicę odzyskania przez naszą Ojczyznę niepodległości. Znów uczestniczymy w wychowaniu pokoleń zrodzonych w wolnej, suwerennej Polsce.
Gratulacje dla wyróżnionych!”

W spotkaniu w Dobieszkowie uczestniczyli również: zastępca Komendanta Głównego OHP Piotr Modzelewski, doradcy Komendanta Głównego OHP Beata Biały i Krzysztof Sikora, Dyrektor Wykonawczy KG OHP Wojciech Szewczyk oraz Krajowy Duszpasterz OHP ks. prałat Jarosław Sroka.

 

Rodzinne Mikołajki w MRPiPS

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska oraz Sekretarz Stanu Stanisław Szwed spotkali się z dziećmi m.in. z rodzin wielodzietnych podczas Rodzinnych Mikołajek w MRPiPS.

Podczas wydarzenia szereg atrakcji dla najmłodszych przygotowali pracownicy jednostek OHP z Lubelskiej, Kujawsko-Pomorskiej oraz Mazowieckiej WK, a także Europejskiego Centrum Kształcenia i Wychowania w Roskoszy oraz Centrów Kształcenia i Wychowania z Pleszewa i Dobieszkowa.

Przybywających do budynku Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej witał Święty Mikołaj, a pomagające mu elfy zakładały najmłodszym czapeczki Mikołaja oraz częstowały słodkim świątecznym upominkiem. Przy specjalnie przygotowanych stoiskach czekały liczne atrakcje: dekorowanie bombek, choinek papierowych i drewnianych, zdobienie szyszek, malowanie buzi, tatuaże świąteczne, przygotowanie gwiazd 3D, zdobienie aniołków gipsowych i choinek z pianki, ozdabianie ciasteczek bożonarodzeniowych, świąteczne przypinki, malowanie koszulek w bożonarodzeniowe wzory, fotobudka.

Zorganizowano też konkurs pn. „Moja świąteczna pocztówka”, w którym laureatom pięciu wylosowanych prac pani Minister wręczyła specjalne nagrody.

« 1 z 3 »

Samorządni z OHP

Komendant Główny OHP Bogdan Ścibut spotkał się 5 grudnia w Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Lanckoronie z Ogólnopolską Kapitułą Samorządności Młodzieży OHP.

Towarzyszyli mu doradcy Komendanta Głównego OHP: Beata Biały i Krzysztof Sikora, a w spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele wszystkich Wojewódzkich Komend oraz Centrów Kształcenia i Wychowania tworzący Kapitułę.

4 grudnia, w pierwszym dniu pobytu młodych „samorządnych” z OHP, powitał ich dyrektor Biura Edukacji Komendy Głównej OHP Sławomir Męcina oraz gł. organizator z Biura Edukacji KG Dorota Słomska, a później rozpoczęły się warsztaty integracyjne dla kadry i młodzieży. Kolejnym punktem dnia była wycieczka do Krakowa, którą rozpoczęło spotkanie ze Smokiem Wawelskim. Następnie zwiedzono Katedrę i Wzgórze Wawelskie, a ulicami Kanoniczą i Grodzką udano się pod Okno Papieskie na ulicę Franciszkańską 3 i dalej na krakowski rynek, gdzie wysłuchano hejnału z Wieży Kościoła Mariackiego, by później podziwiać słynny ołtarz Wita Stwosza w Bazylice Mariackiej.

Po powrocie młodzież i kadra spotkała się z Łukaszem Żelechowskim – niewidomym od urodzenia nauczycielem, informatykiem i podróżnikiem, zdobywcą Kilimandżaro, Elbrusa i Aconcaguy. Osobą, która mimo swoich znacznych ograniczeń uprawia płetwonurkowanie, turystykę rowerową, skacze ze spadochronem, zajmuje się dziennikarstwem radiowym oraz realizacją dźwięku, ma dyplom szkoły aktorskiej. Spotkanie wywarło na uczestnikach ogromne wrażenie i pokazało jak wiele można osiągnąć, jeżeli czegoś bardzo się pragnie i konsekwentnie dąży do realizacji marzeń. Dzień zakończył się pieczeniem pierników i przygotowywaniem kartek świątecznych na kiermasz dla fundacji Anny Dymnej „Mimo wszystko”.

5 grudnia rozpoczął się od zwiedzania Muzeum – Domu Rodzinnego Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach. Następnie była okazja do spróbowania specjalności miasta – słynnych kremówek papieskich. Po powrocie młodzież spotkała się z Komendantem Głównym OHP Bogdanem Ścibutem oraz jego doradcami Beatą Biały i Krzysztofem Sikorą.

Odznaczenia państwowe

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska wręczyła 29 listopada w imieniu Prezydenta RP Andrzeja Dudy odznaczenia państwowe pracownikom Ochotniczych Hufców Pracy.

W uroczystości odbywającej się w sali im. Andrzeja Bączkowskiego w MRPiPS uczestniczyli m.in. Komendant Główny OHP, Zastępca Komendanta Głównego OHP Piotr Modzelewski, Doradca Komendanta Głównego OHP Krzysztof Sikora, Dyrektor Biura Edukacji KG OHP Sławomir Męcina.

Złote, Srebrne i Brązowe Krzyże Zasługi oraz Złote, Srebrne i Brązowe Medale za Długoletnią Służbę otrzymały osoby zasłużone dla działalności społecznej i charytatywnej oraz wyjątkowo sumiennie wykonujące obowiązki w czasie długoletniej pracy zawodowej.

Złotym Krzyżem Zasługi zostali odznaczeni: Piotr Dziedzina (Małopolska WK) i Wiesław Wróblewski (Lubelska WK).

Srebrnym Krzyżem Zasługi zostali odznaczeni: Marta Augustyn (Małopolska WK), Zbigniew Blicharz (Lubelska WK), Marian Potoniec (Małopolska WK), Zofia Studnicka (Dolnośląska WK) i Katarzyna Tybiszewska (Wielkopolska WK).

Brązowy Krzyż Zasługi otrzymali: Jacek Bury (Lubelska WK), Przemysław Janakowski (Kujawsko-Pomorska WK), Anna Knocińska (Wielkopolska WK), Eryk Kowcuń (CKiW w Pleszewie), Robert Mielcarek (Opolska WK), Grażyna Piętka (Lubuska WK), Aneta Pilarska (Opolska WK), Grażyna Pilch (CKiW w Szczawnicy-Jabłonce), Małgorzata Podgórska (Dolnośląska WK), Marcin Szydłowski (ECKiW w Roskoszy), Marek Wojciech (Lubuska WK).

Medalem Złotym za Długoletnią Służbę wyróżniono: Henrykę Adamską-Kamińską (Łódzka WK), Jolantę Barczyńską (Łódzka WK), Beatę Bąk (CKiW w Oleśnicy), Adama Buczyńskiego (Podkarpacka WK), Halinę Czajkowską (CKiW w Oleśnicy), Irenę Dębek (Zachodniopomorska WK), Rozalię Dragan (CKiW w Szczawnicy-Jabłonce), Ryszarda Filipiaka (CKiW w Pleszewie), Andrzeja Frankowskiego (Lubelska WK), Wojciecha Gembarę (Dolnośląska WK), Sławomira Guszcza (Podlaska WK), Ewę Jakubowską (Wielkopolska WK), Marzenę Jówko (ECKiW w Roskoszy), Marzenę Kanię (Małopolska WK), Ireneusza Kołodzieja (Łódzka WK), Stanisława Kopcia (Lubelska WK), Mieczysława Krupiczkę (Małopolska WK), Bogumiłę Kwaśniewską (Śląska WK), Tomasza Lecha (CKiW w Dobieszkowie), Jerzego Młotka (Dolnośląska WK), Jolantę Ogonowską (Podlaska WK), Krystynę Pikiewicz-Pluskwę (OSZ w Radomiu), Beatę Rybicką (Pomorska WK), Daniela Sadzaka (CKiW w Dobieszkowie), Danutę Skutecką (Pomorska WK), Marka Słowika (CKiW w Tarnowie), Mirosławę Stańczyk (Świętokrzyska WK), Marię Stępkowską (Pomorska WK), Ilonę Stroińską (OSZ w Dobieszkowie), Elżbietę Szczap (Wielkopolska WK), Roberta Wałaszewskiego (Mazowiecka WK), Dionizego Waraksę (CKiW w Gołdapi), Krystynę Wąs (Zachodniopomorska WK), Jacka Wieczorka (CKiW w Oleśnicy), Jadwigę Wolańczyk (Lubelska WK), Krzysztofa Wrochnę (Mazowiecka WK).

Medal Srebrny za Długoletnią Służbę otrzymali: Elżbieta Biadała (CKiW w Pleszewie), Marcin Błażkow (Kujawsko-Pomorska WK), Ewa Chojnicka (Kujawsko-Pomorska WK), Agata Fołta (Małopolska WK), Dorota Mrozińska (Kujawsko-Pomorska WK), Dorota Musiał (Śląska WK), Józefina Obyrtacz (CKiW w Szczawnicy-Jabłonce), Bernadetta Orlikowska (Opolska WK), Karol Owczarek (Łódzka WK), Wojciech Zaremba (Podkarpacka WK).

Medal Brązowy za Długoletnią Służbę otrzymali: Ewa Bartos (Lubuska WK), Marcin Kołacha (Opolska WK), Aneta Kotarba-Krząkała (Opolska WK), Anna Laskowska (Łódzka WK), Monika Siwonia-Armata (Świętokrzyska WK), Rafał Tomaszewski (Lubuska WK), Aneta Więch (Podkarpacka WK).

Ponadto zaległe Medale Komisji Edukacji Narodowej wręczono Rafałowi Grodeckiemu (Mazowiecka WK) i Michałowi Kowalkowskiemu (Warmińsko-Mazurska WK).

W imieniu pracowników OHP podziękował komendant Środowiskowego Hufca Pracy w Lublinie Jacek Bury. Na zakończenie głos zabrał Komendant Główny OHP Bogdan Ścibut.

Wystąpienie Komendanta Głównego OHP Bogdana Ścibuta

Odznaczenie państwowe jest ściśle zespolone z wyróżnioną osobą. Konkretny człowiek personifikuje medal swoją historią, zasługami, osobowością, które złożyły się na docenienie przez jego otoczenie, przełożonych. I tak z Wami pozostanie, stając się częścią Waszych przeżyć i refleksji życiowych. Odznaczenie wprowadza Was też w szczególny krąg wspólnotowy, w którym nagrodzeni poznając dokonania bliźnich porównują ich dokonania z własnymi, a w zamian uzyskują nić zrozumienia dla życiowych dokonań.

Krzyż Zasługi początkowo był najwyższym odznaczeniem dla osób cywilnych, które po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 roku wyróżniły się w pracy dla kraju i społeczeństwa, spełniając czyny wychodzące poza zakres ich codziennych obowiązków.

Pierwsza zbiorowa dekoracja Krzyżem Zasługi odbyła się z okazji piątej rocznicy odzyskania niepodległości, w dniu święta narodowego 11 listopada 1923 roku.

Medal Za Długoletnią Służbę został ustanowiony ustawą z dnia 8 stycznia 1938 roku.

Prawo do medalu uzyskiwało się z tytułu pracy w służbie Państwa lub instytucji publicznoprawnych. Po 10 latach służby pełnionej po 11 listopada 1918 roku uzyskiwało się brązowy medal, po 20 latach – srebrny, a po 30 latach miał być przyznawany medal złoty, do czego nie doszło z powodu wybuchu II wojny światowej. Medal noszono na lewej stronie piersi, w kolejności po wówczas obowiązujących odznaczeniach państwowych, a przed odznaczeniami zagranicznymi. Odznaczenie zostało odnowione w 2007 roku. „Medal za Długoletnią Służbę” przyznaje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej jako nagrodę za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwa.

Kontynuujemy dzisiaj tę niepodległościową tradycję. I właśnie okoliczności wręczenia związane z 100. rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości i 188. rocznicą wybuchu Powstania Listopadowego, a także osoby i miejsce dołączą na trwałe do Waszych najlepszych, mam nadzieję, wspomnień życiowych.

Wasze dokonania w Ochotniczych Hufcach Pracy należy mierzyć liczbą polskiej młodzieży, której pomogliście odnaleźć życiową ścieżkę. To tysiące młodych ludzi, którzy uzupełnili wykształcenie, zdobyli zawód i pracę, znaleźli swoje miejsce w społeczeństwie.

« 1 z 3 »

Podchorążym w hołdzie

Z okazji Dnia Podchorążego i 188 rocznicy wybuchu powstania listopadowego Komendant Główny OHP Bogdan Ścibut złożył wieniec od kadry i młodzieży Ochotniczych Hufców Pracy pod pomnikiem pułkownika Piotra Wysockiego w Łazienkach Królewskich w Warszawie.

Komendantowi Głównemu OHP towarzyszyli: jego doradca Krzysztof Sikora, zastępca – Piotr Modzelewski oraz dyrektor Biura Edukacji KG Sławomir Męcina.

Dzień Podchorążego to święto upamiętniające początek powstania listopadowego, kiedy to 29 listopada 1830 roku podoficerowie Szkoły Podchorążych Piechoty, mieszczącej się właśnie w Łazienkach w Warszawie, pod wodzą podporucznika Piotra Wysockiego, po wygłoszeniu przez niego słynnej mowy: „Polacy! Wybiła godzina zemsty. Dziś umrzeć lub zwyciężyć potrzeba! Idźmy, a piersi wasze niech będą Termopilami dla wrogów” zaatakowali siedzibę rosyjskiego dowódcy Armii Polskiej wielkiego księcia Konstantego – Belweder. Atak się nie udał, ale później wraz z ludnością cywilną zdobyto Arsenał, a na następny dzień opanowano Warszawę. Wybuchło powstanie listopadowe.

Od 1980 r. w warszawskich Łazienkach przy Podchorążówce znajduje się popiersie z 1926 r. Piotra Wysockiego, którego autorem jest Aleksander Żurakowski.

Podchorążówka (Wielka Oficyna) zaś jest współcześnie miejscem Muzeum Wychodźstwa Polskiego im. Ignacego Jana Paderewskiego, którego celem działalności jest upowszechnianie wiedzy o polskiej emigracji.

Pod wspólnym niebem

Pod patronatem programu rządowego „Niepodległa” zorganizowano w OHP I Ogólnopolski Konkurs Historyczny pn. „Pod wspólnym niebem”.

Gala finałowa konkursu, poprowadzona przez młodzież z Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Iwoniczu (Podkarpacka WK), odbyła się w zabytkowym Pałacu Załuskich w Iwoniczu 23 listopada.

W uroczystości wzięli udział laureaci konkursu reprezentujący jednostki Ochotniczych Hufców Pracy z całego kraju oraz zaproszeni goście: wicekurator oświaty w Rzeszowie Stanisław Fundakowski, doradca Komendanta Głównego Sławomir Biszta, przedstawiciele Podkarpackiej Wojewódzkiej Rady Programowej: dyrektor Izby Rzemieślniczej w Rzeszowie Józef Lachcik, Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie mł. insp. Piotr Kluz, komendant 9-9 Hufca Pracy w Krośnie Bogusław Stachyrak, przedstawicielka Związków Zawodowych Pracowników OHP Ewa Bajda-Szczygieł, dyrektor Zespołu Szkół przy OSiW w Iwoniczu Krzysztof Buczek, a także jury konkursowe: Magdalena Goleń oraz Adam Przybysz, pracownicy naukowi Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie.

Zebranych powitał Wojewódzki Komendant OHP w Rzeszowie Jerzy Cypryś, który dziękując wszystkim za przybycie, podsumował przebieg konkursu oraz przedstawił cele i założenia, jakie przyświecały jego organizatorom. Podkreślił, jak ważne jest „życie pod wspólnym niebem”, szczególnie dla mieszkańców Podkarpacia, gdzie przez wiele lat przenikały się kultury mieszkających tu różnych mniejszości narodowych – Żydów, Bojków, Łemków i Romów.

Laureatom konkursu towarzyszył przez cały okres ich pobytu w iwonickim Ośrodku Szkolenia i Wychowania doradca Komendanta Głównego Sławomir Biszta, który zabierając głos podczas gali podziękował organizatorom konkursu za jego organizację, szczególne podziękowania składając kierownik Ośrodka Małgorzacie Frączek będącej inicjatorem tego przedsięwzięcia. Zwrócił również uwagę na potrzebę kontynuacji imprezy w przyszłych latach, jednocześnie proponując zmienioną formułę – w tej uczestnicy przypomnieli jak ich przodkowie żyli pod wspólnym niebem, może czas teraz na edycję pod nazwą „Na wspólnej ziemi?”.

Młodzież została nagrodzona w trzech kategoriach: w kategorii portfolio, prezentacja multimedialna oraz projekt pieszej lub rowerowej ścieżki dydaktycznej.

W kategorii portfolio (teczka, segregator): I miejsce zajęła Sara Belkner (OSiW Mysłakowice, Dolnośląska WK), II – Aneta Lewandowska (2-5 HP Włocławek, Kujawsko-Pomorska WK), III – Emil Narkiewicz (9-17 HP Stalowa Wola, Podkarpacka WK), IV – Karolina Klepacka, (10-2 HP Białystok, Podlaska WK), V – Jolanta Kostka (OSiW Iwonicz, Podkarpacka WK).

Druga z trzech kategorii konkursowych polegała na przygotowaniu prezentacji multimedialnej lub wideo w formie prezentacji. Zwyciężyła Roksana Strasz (12-6 HP Pszczyna, Śląska WK, na drugim miejscu znalazła się Kinga Kędziora (3-16 HP Kraśnik, grupa wychowawcza w Janowie Lubelskim, Lubelska WK), a na trzecim – Karina Woźniak (9-10 HP Krosno, Podkarpacka), IV miejsce zajął Kamil Borzymowski (7-6 HP Warszawa, Mazowiecka WK), a V – Gabriela Szmyt (15-1 HP Kalisz, Wielkopolska WK).

Ostatnią kategorią był projekt rowerowej lub pieszej ścieżki dydaktycznej. Najbardziej spodobała się jury praca Ilony Piwońskiej (13-7 HP Pińczów, Świętokrzyska WK), II miejsce przypadło Patrycji Salamon (9-8 HP Sanok, Podkarpacka WK), III miejsce zajęła Jolanta Kostka (OSiW Iwonicz, Podkarpacka WK), IV – Dominika Karkoszka (CKiW Szczawnica/Jabłonka), V – Jadwiga Jaromińska (10-2 HP Białystok, Podlaska WK).

Na zakończenie gali wystąpili uczestnicy i absolwentka Ośrodka w Iwoniczu z programem artystycznym przypominającym o mniejszościach zamieszkujących Podkarpacie.

Dodajmy, że galę poprzedziły liczne atrakcje. W dniu przyjazdu młodzieży odbyło się uroczyste otwarcie finału konkursu, którego dokonali doradca Komendanta Głównego OHP Sławomir Biszta oraz  Wojewódzki Komendant OHP Jerzy Cypryś. W sympatycznej  atmosferze,  przy dźwiękach utworów patriotycznych lokalnego zespołu SOUL z Sanoka uczestnicy dzielili się swoimi wrażeniami z tworzenia prac konkursowych.

Drugi dzień minął szybko i intensywnie. Zwiedzanie Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku pokazało laureatom konkursu bogactwo i różnorodność Podkarpacia i pozwoliło zrozumieć ideę konkursu. Galicyjski Rynek pozwolił zagłębić się w życie mieszkańców Galicji w okresie 20-lecia międzywojennego, pokazał rozwarstwienie społeczne i różnorodność – od ubogiej kurnej chaty Bojków, po zamożniejsze chyże Łemków, polską chatę, dom zegarmistrza, nauczyciela, właściciela sklepu kolonialnego aż po zamożne domy wójta, lekarza, aptekarza czy plebanię. Piękne cerkwie z kopułami oraz kościoły pokazały z kolei bogactwo i różnorodność sakralnego budownictwa drewnianego. W Centrum Kultury Ekumenicznej w Ośrodku Caritas w Myczkowcach młodzież podziwiała Ogród Biblijny, o którym w ciekawy i dynamiczny sposób opowiadał przewodnik, jak również Park Miniatur Sakralnych z obszaru pogranicza Polski, Słowacji i Ukrainy. Zwiedzanie zakończyło pamiątkowe zdjęcie przed pomnikiem patrona Ochotniczych Hufców Pracy św. Jana Pawła II w Myczkowcach.

Patronat medialny nad galą konkursu „Pod wspólnym niebem” objęły oddziały w Rzeszowie: Telewizji Polskiej, Instytutu Pamięci Narodowej, Narodowego Banku Polskiego, a także Telewizja „Obiektyw”. Patroni ufundowali także cenne nagrody dla laureatów konkursu.

Konkurs „Pod wspólnym niebem” wpisał się w obchody 100 – lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Mamy nadzieję, ze kolejne edycje konkursu pozwolą młodzieży jeszcze bardziej zagłębić się w dzieje i życie swoich małych ojczyzn, rozbudzą w nich miłość do Ojczyzny oraz nauczą zrozumienia innych.

 


Projekt realizowany w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości