Łódź: Rada Programowa

11 kwietnia 2019 roku w Centrum Kształcenia i Wychowania w Dobieszkowie odbyło się posiedzenie Rady Programowej Łódzkiej WK, którego głównym tematem były działania realizowane w bieżącym roku, a także współpraca z instytucjami w zakresie rekrutacji uczestników na rok szkolny 2019/2020.

Naradę otworzyła Wojewódzki Komendant OHP Barbara Stanisława Günther, witając zebranych i przedstawiając o zaplanowane tematy oraz porządek obrad. Następnie inspektor Komendy Policji w Łodzi Dariusz Walichnowski omówił problematykę handlu ludźmi, zjawisko współczesnego niewolnictwa oraz scharakteryzował grupy, które najczęściej stają się ofiarami. Przedstawił także wyniki sondażowych badań opinii publicznej wskazujących, że zjawisko współczesnego handlu ludźmi pozostaje nadal całkowicie obcym dla znacznej części społeczeństwa.

Z kolei współpracę Łódzkiej Wojewódzkiej Komendy OHP z Policją omówił główny specjalista ds. kształcenia i wychowania Mirosław Wojciechowski, który zaprezentował szereg wspólnie zorganizowanych przedsięwzięć skierowanych do młodzieży. Współpracę Centrum Kształcenia i Wychowania w Dobieszkowie z Policją scharakteryzowała także pedagog Centrum Milena Bartosik.

Podczas obrad jednomyślnie podjęto uchwałę dotyczącą wsparcia przez członków Rady Programowej akcji rekrutacyjnej do jednostek OHP na rok szkolny 2019/2020 w celu skutecznego dotarcia do młodzieży, która potrzebuje pomocy.

W posiedzeniu uczestniczyli m.in. Wicewojewoda Łódzki Karol Młynarczyk (przewodniczący Rady), Dyrektor Wykonawczy ds. kontroli zarządczej Komendy Głównej OHP Zdzisław Owczarek oraz wojewódzki duszpasterz ks. Mirosław Marczak.

Obrady Rady Programowej Łódzkiej WK. Na zdjęciu od lewej: zastępca Wojewódzkiego Komendanta OHP Magdalena Legun-Wołosz, Wojewódzki Komendant OHP Barbara Stanisława Günther, Wicewojewoda Łódzki Karol Młynarczyk, Dyrektor Wykonawczy ds. kontroli zarządczej KG OHP Zdzisław Owczarek, Dyrektor CKiW w Dobieszkowie Leona Winczewska-Wróbel.

Posiedzenie Pomorskiej Rady

Komendant Główny OHP Bogdan Ścibut uczestniczył 10 kwietnia 2019 r. w posiedzeniu Wojewódzkiej Rady Programowej Pomorskiej WK OHP.

Zebranych w sali Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego w Sopocie powitał Wojewódzki Komendant OHP Adam Matuszewski, a następnie przystąpiono do głosowania nad wyborem Przewodniczącego i Sekretarza Pomorskiej Rady OHP.

Przez aklamację na Przewodniczącego wybrano kierownika Zakładu Zarządzania Organizacjami Publicznymi Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego prof. nadzw. dr hab. Jarosława Waśniewskiego, zaś na Sekretarza – dyrektora Biura Pomorskiej Wojewódzkiej Komendy OHP Beatę Rybicką.

W swoim wystąpieniu Komendant Główny OHP omówił główne założenia Planu Pracy OHP na 2019 rok, a Wojewódzki Komendant OHP przedstawił prezentację pt. „Zadania Ochotniczych Hufców Pracy na nowo odczytane”.

Podczas spotkania w panelu dyskusyjnym rozmawiano na temat przyszłości OHP, przedstawiając szereg pomysłów na efektywniejsze funkcjonowanie Wojewódzkiej Rady Programowej Pomorskiej WK OHP. Posiedzenie zakończyło jednomyślne podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zintegrowanego systemu wartości w procesie wychowania uczestników Ochotniczych Hufców Pracy na terenie województwa pomorskiego.

W 9. rocznicę

W związku z przypadającą dziewiątą rocznicą katastrofy pod Smoleńskiem, 10 kwietnia 2019 r. w Gdańsku, Komendant Główny OHP Bogdan Ścibut, Wojewódzki Komendant OHP Adam Matuszewski oraz pracownicy Pomorskiej WK OHP złożyli kwiaty pod pomnikiem upamiętniającym postać legendy solidarności Anny Walentynowicz.

Anna Walentynowicz była polską działaczką społeczną, opozycjonistką w PRL, działaczką Wolnych Związków Zawodowych, współzałożycielką NSZZ „Solidarność” oraz Damą Orderu Orła Białego. Zginęła 10 kwietnia 2010 roku w katastrofie samolotu pod Smoleńskiem, gdzie wśród 96 ofiar znaleźli się także Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński, jego małżonka Maria Kaczyńska, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski, wicemarszałkowie Sejmu i Senatu, grupa parlamentarzystów, dowódcy wszystkich rodzajów Sił Zbrojnych RP, pracownicy Kancelarii Prezydenta, szefowie instytucji państwowych, duchowni, załoga samolotu, przedstawiciele ministerstw, organizacji kombatanckich i społecznych oraz osoby towarzyszące. Delegacja miała wziąć udział w obchodach 70. rocznicy zbrodni katyńskiej.

Ogólnopolska Kapituła

W dniach 26-28 marca 2019 r. w Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Radzyniu Podlaskim (Lubelska WK) odbyło się spotkanie Ogólnopolskiej Kapituły Samorządności Młodzieży OHP, w którym uczestniczyło 23 przedstawicieli Rad Młodzieży ze wszystkich Wojewódzkich Komend OHP oraz Centrów Kształcenia i Wychowania OHP, a także 23 opiekunów.

Celem spotkania było kształtowanie postaw prospołecznych młodzieży OHP, doskonalenie jej umiejętności interpersonalnych oraz nabycie niezbędnych kompetencji do pracy w samorządzie i z liderami samorządności.

Młodzi ludzie wzięli udział w warsztatach z psychologami Lubelskiej Komendy, które m.in. pomogły w poznaniu sposobów wspierania współpracy w grupie, rozumieniu relacji z innymi ludźmi, a także kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności rozwiązywania konfliktów.

Pierwszego dnia pobytu odbyło się spotkanie z Ewą Dados z Polskiego Radia Lublin, pomysłodawczynią i pełnomocnikiem Ogólnopolskiej Akcji Charytatywnej „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę”. Uczestnicy dowiedzieli się w jaki sposób można pomagać innym w ramach tej akcji. Zorganizowano również warsztaty z pierwszej pomocy oraz spotkanie z Wojewódzkim Komendantem OHP Piotrem Gawryszczakiem i komendantem Środowiskowego Hufca Pracy w Lublinie Jackiem Burym dotyczące akcji porządkowania polskich cmentarzy na Wołyniu.

Podczas wycieczki do Lublina młodzież miała okazję zwiedzić unikatową na skalę światową Kaplicę Trójcy Świętej, przejść Lubelską Trasą Podziemną i wyjść na Wieżę Trynitarską. Dodatkowo w Regionalnym Muzeum Cebularza zorganizowano specjalne warsztaty dla młodych samorządowców.

Po powrocie do Radzynia Podlaskiego zrealizowano akcję pn. „Piszemy listy i tworzymy kartki do chorych dzieci z Marzycielskiej Poczty”. Inicjatywa miała na celu przede wszystkim dodać dzieciom siły do walki z chorobą, ich rodzicom otuchy, a samym piszącym mnóstwo satysfakcji, że w tak prosty sposób pomagają. W tym samym czasie kadra brała udział w szkoleniu pt. „Wsparcie samorządności w środowisku młodzieży OHP”.

Podczas podsumowania określono cele pracy samorządu, a młodzież dodatkowo przedstawiła pomysł na inicjatywę do realizacji w okresie kwiecień-czerwiec, wynikającą z hasła „Ziemia to nasz wspólny dom”.

Spotkanie zostało zorganizowane przez Komendę Główną OHP i Lubelską Wojewódzką Komendę OHP. Młodzieży towarzyszyli przedstawiciele Biura Kształcenia i Wychowania KG OHP – dyrektor Sławomir Męcina oraz Dorota Słomska.

Małopolska Rada OHP

Z udziałem Zastępcy Komendanta Głównego OHP Piotra Modzelewskiego obradowała 27 marca 2019 r. w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie Rada Programowa Małopolskiej WK OHP.

Posiedzenie otworzył Wicewojewoda Małopolski Zbigniew Starzec, zaś Wojewódzki Komendant OHP Krzysztof Świerczek przedstawił sprawozdanie z działalności Małopolskiej WK OHP za rok 2018.

Podsumowanie pracy podległych jednostek w minionym roku zaprezentowali kolejno dyrektorzy Centrów Kształcenia i Wychowania OHP w Szczawnicy-Jabłonce – Jan Jurek oraz Tarnowie – Andrzej Mizera. Następnie Zastępca Wojewódzkiego Komendanta OHP Bożena Rążewska przekazała informacje dotyczące organizacji XIX Ogólnopolskiego Konkursu Papieskiego oraz zadania Małopolskiej WK w zakresie działań rekrutacyjnych do jednostek OHP na rok szkolny 2019/2020.

Z kolei kierownik Zespołu ds. projektów europejskich i współpracy międzynarodowej Jolanta Król omówiła aktywność Małopolskiej WK OHP w realizacji projektów konkursowych w zakresie wymiany międzynarodowej młodzieży. Ostatnim punktem spotkania było wystąpienie koordynatora ds. refundacji Katarzyny Kowalczyk, która podsumowała refundację kosztów szkolenia pracowników młodocianych za rok 2018 i przedstawiła planowanie na 2019.

Po prezentacjach odbyła się dyskusja dotycząca doradztwa zawodowego oraz refundacji kosztów szkolenia pracowników młodocianych, w której głos zabrali m.in: Zastępca Komendanta Głównego OHP Piotr Modzelewski, dyrektor PUP w Limanowej Marek Młynarczyk, Prezes Zarządu Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie Janusz Kowalski, Małopolska Wicekurator Oświaty Halina Cimer, dyrektor Izby Rzemieślniczej oraz Rzemieślniczego Centrum Szkół Zawodowych Barbara Blacha.

Posiedzenie Rady Programowej zakończyło jednomyślne podjęcie uchwały w sprawie działań mających na celu wspieranie Małopolskiej WK OHP oraz CKiW w Tarnowie i Szczawnicy-Jabłonce w zakresie realizacji bieżących zadań związanych z rekrutacją uczestników na rok szkolny 2019/2020.

Wizyta Minister Elżbiety Rafalskiej w Gorzowie Wielkopolskim

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska odwiedziła 4 marca Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Gorzowie Wielkopolskim (Lubuska WK).

Minister spotkała się z pracownikami, a także zwiedziła nową siedzibę Centrum i mieszczącego się tam Hufca Pracy. W trakcie wizyty omówiono bieżące sprawy związane z funkcjonowaniem jednostki, wymieniono też informacje dotyczące planów i perspektyw wykorzystania obiektu, który zdaniem Pani Minister posiada ogromny potencjał mogący służyć działaniom na rzecz młodzieży i wychowanków Ochotniczych Hufców Pracy.

„Polacy – Polakom”

Komendant Główny OHP Bogdan Ścibut oraz Mazowiecki Wojewódzki Komendant OHP Wiesław Leszko wzięli udział w konferencji inaugurującej wielkanocną akcję pomocową dla Polaków na Kresach Wschodnich. Organizatorami wydarzenia odbywającego się 18 lutego w siedzibie XXVI Liceum Ogólnokształcącego w Warszawie byli: Mazowiecki Kurator Oświaty, Fundacja „Kresy w Potrzebie – Polacy Polakom”, Poczta Polska oraz Mazowiecki Wojewódzki Komendant OHP.

Prezes Zarządu Fundacji „Kresy w Potrzebie – Polacy Polakom” Artur Wolter oraz Wiesław Leszko dokonali podsumowania działań w ramach „Świątecznej Akcji Paczka 2018 r.”, a następnie wraz z Bogdanem Ścibutem, Mazowieckim Kuratorem Oświaty Aurelią Michałowską i wicekuratorem oświaty Dorotą Skrzypek wręczyli koordynatorom przedsięwzięcia podziękowania za wsparcie tej szlachetnej inicjatywy.

W imieniu wychowanków i kadry jednostek OHP dyplomy i podarunki od organizatorów odebrali: komendant 7-4 Hufca Pracy w Warszawie Bożena Dworakowska, komendant 7-6 Hufca Pracy w Warszawie Katarzyna Dubiel-Iwańczak, komendant 7-7 Hufca Pracy w Siedlcach Magdalena Firus, Izabela Wróbel z 7-9 Hufca Pracy w Warszawie, komendant 7-18 Hufca Pracy w Garwolinie Dariusz Rudka, komendant 7-22 Hufca Pracy w Warszawie Bartłomiej Kuraś, komendant 7-28 Hufca Pracy w Warszawie Jolanta Sierakowska, dyrektor Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Ostrołęce Dariusz Małkowski, kierownik ROSZM w Radomiu Józef Jabłoński w zastępstwie za dyrektora radomskiego Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży Henryka Słomki, dyrektor Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Warszawie Mariusz Janiszewski.

Organizatorzy zaprosili do udziału w tegorocznej „Wielkanocnej Akcji Paczka 2019”, która stanowić będzie kontynuację pomocy dla Polaków mieszkających na dawnych Kresach Wschodnich. Podobnie jak w roku ubiegłym poprosili darczyńców przede wszystkim o produkty spożywcze o długim terminie ważności, środki higieniczne, podstawowe medykamenty. – Oni potrzebują nie tylko naszej pomocy, ale przede wszystkim naszej pamięci. Właśnie ten swoisty łańcuch pokoleń, ta solidarność z Kresowiakami, którzy przecież są częścią naszego narodu sprawia, że na ich twarzach pojawia się uśmiech, a w oczach łzy wzruszenia – komentowali wolontariusze z Mazowsza.

Dyplom dla Komendy Głównej OHP

Komendant Główny OHP Bogdan Ścibut wraz z Zastępcą Komendanta Piotrem Modzelewskim wzięli udział dnia 23 stycznia 2019 r. w konferencji z okazji 100-lecia Publicznych Służb Zatrudnienia. Organizatorem wydarzenia odbywającego się na Stadionie Narodowym w Warszawie było Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Uczestniczyli w niej przedstawiciele Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, dyrektorzy powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy, członkowie Rady Rynku Pracy oraz przedstawiciele pozostałych partnerów rynku pracy.

Podczas konferencji na ręce Komendanta Bogdana Ścibuta wręczono specjalny dyplom dla Komendy Głównej OHP w uznaniu za rzetelną pracę na rzecz promocji zatrudnienia oraz kreowanie wysokich standardów usług na rynku pracy.

Konferencji towarzyszyła między innymi wystawa o historii Publicznych Służb Zatrudnienia w Polsce.

W 2019 roku przypada 100-lecie publicznych służb zatrudnienia, które po odzyskaniu przez Polskę niepodległości zaczęły organizować się na mocy „Dekretu o organizacji państwowych urzędów pośrednictwa pracy i opieki nad wychodźcami” z 27 stycznia 1919 r., wydanego przez Marszałka Józefa Piłsudskiego. Z tej okazji MRPIPS podjęło decyzję o uroczystych obchodach jubileuszu, które zainaugurowała konferencja centralna w Warszawie, inicjująca cykl konferencji regionalnych.

 

Życie jest cudem

Ze wzruszeniem i radością odebrały młode mamy – uczestniczki Ochotniczych Hufców Pracy przedsięwzięcie pn. „Życie jest cudem – Święta Bożego Narodzenia w rodzinie OHP”, podjęte z inicjatywy Komendanta Głównego OHP Bogdana Ścibuta.

Z okazji świąt Bożego Narodzenia – czasu miłości, radości, ale i refleksji – jednostki OHP po raz pierwszy w swojej działalności przygotowały prezenty dla ponad czterystu matek oraz kobiet spodziewających się dzieci – uczestniczek, które uczą się i zdobywają zawód w OHP. Prezenty trafiły również do młodych ojców samotnie zajmujących się wychowaniem dzieci. Podczas uroczystych spotkań, najczęściej przy opłatku i ze św. Mikołajem, a czasem w domach podopiecznych, przekazano dzieciom zabawki lub kosmetyki służące do pielęgnacji maluchów.

 

Komendant Główny OHP skierował list do mam, ich dzieci i rodzin:

Szanowni Młodzi i Najmłodsi,

Dziś w sposób szczególny troską i życzliwością obejmujemy najmłodszych
– Wasze dzieci. Cieszymy się, że są wśród nas i pragniemy w Boże Narodzenie przekazać promyk radości.

W święty czas narodzin Zbawiciela nasze myśli kierują się ku rodzinie – tej najważniejszej, indywidualnej, którą tworzycie wraz z Waszymi dziećmi, oraz tej drugiej – naszej wspólnej, środowiskowej rodzinie Ochotniczych Hufców Pracy.

Wraz z upominkami dla dzieci przyjmijcie proszę od naszej wspólnoty najserdeczniejsze życzenia, by te święta były święte – pełne wiary, nadziei i miłości, a nadchodzący rok 2019 przyniósł Wam wiele trafnych decyzji, a Waszym Rodzinom codzienne radości.

Dzieciom, za kolędą przytaczając:
Lulajże, przyjemna oczom gwiazdeczko,
Lulaj, najśliczniejsze świata słoneczko.
Lulajże Jezuniu, lulajże lulaj!
A Ty Go, matulu, z płaczu utulaj.

Bądźmy dla siebie nawzajem wsparciem w każdym dniu.

 

Dolnośląska WK (Góra, Jawor, Przemków)

Kujawsko-Pomorska WK (Inowrocław, Grudziądz, Toruń, Bydgoszcz, Brodnica)

Lubelska WK

Lubuska WK

Łódzka WK

Małopolska WK

Mazowiecka WK

Opolska WK

Podkarpacka WK (Jarosław, Iwonicz, Krosno)

Podlaska WK (Kolno, Wasilków, Zambrów)

Pomorska WK

Śląska WK

Świętokrzyska WK

Warmińsko-Mazurska WK

Wielkopolska WK

Zachodniopomorska WK (Białogard, Koszalin)

CKiW w Oleśnicy

CKiW w Dobieszkowie

CKiW w Tarnowie

CKiW w Gołdapi

CKiW w Pleszewie

CKiW w Roskoszy

Zmiany kadrowe

W dniu 14 stycznia 2019 roku Komendant Główny OHP odwołał ze stanowiska Zastępcy Komendanta Głównego OHP panią Renatę Wichę.