„Bliżej Funduszy Europejskich”

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej było organizatorem 21 września konferencji pn. „Bliżej Funduszy Europejskich” poświęconej nadzorowanym przez nie projektom Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Oprócz Komendy Głównej OHP w przedsięwzięciu uczestniczyli także przedstawiciele m.in. Banku Gospodarstwa Krajowego, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Głównego Urzędu Statystycznego, Centralnego Zarządu Służby Więziennej oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Uroczystego otwarcia dokonał sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych Krzysztof Michałkiewicz. Głos zabrali także: Dyrektor Generalny CZSW gen. Jacek Kitliński, Prezes PFRON Dorota Habich, Członek Zarządu ZUS Dorota Bieniasz, Komendant Główny OHP Marek Surmacz oraz Członek Zarządu BGK Przemysław Cieszyński. Wśród obecnych byli także zastępcy Komendanta Głównego OHP Renata Wicha i Wojciech Szewczyk.

Konferencja została podzielona na trzy sesje. Pierwsze dwie były poświęcone wsparciu osób niepełnosprawnych i ekonomii społecznej w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój. Trzecia zaś dotyczyła projektów na rzecz włączenia społecznego i „Gwarancji dla młodzieży”.

Działania Ochotniczych Hufców Pracy w ramach programu „Gwarancje dla młodzieży” na przykładzie projektów „Obudź swój potencjał – EFS” i „Obudź swój potencjał – YEI” omówiła zastępca dyrektora Biura Programów Europejskich i Współpracy Międzynarodowej KG OHP Elżbieta Fydrych. Nie zabrakło informacji na temat celów, grup docelowych, rodzajów wsparcia, a w szczególności efektów realizacji projektów. Przedstawiono też plany na 2018 rok w zakresie wdrażania kolejnych projektów w ramach „Gwarancji dla młodzieży” – „Od szkolenia do zatrudnienia – EFS” i „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”. Pozostałymi prelegentami w tej sesji byli: dyrektor Biura Penitencjarnego Centralnego Zarządu Służby Więziennej płk Andrzej Leńczuk, dyrektor Zarządzający Pionem Operacji Logistycznych Poczty Polskiej SA Jerzy Garycki oraz dyrektor Przedszkola PROMYK Maria Makowska.

Ogólnopolski konkurs „Śladami Legionów Polskich”

Lubelska Wojewódzka Komenda OHP wraz z Komendą Główną OHP organizują II Ogólnopolski Konkurs Historyczny OHP „Śladami Legionów Polskich”. Jego ideą jest propagowanie i pogłębianie wiedzy historycznej o Polsce, jej bohaterach i dziedzictwie kulturowym, a także kształtowanie wśród młodzieży Ochotniczych Hufców Pracy postaw patriotycznych, poczucia świadomości i tożsamości narodowej.

Przedsięwzięcie jest adresowane do wszystkich uczestników OHP, a na konkurs można zgłaszać prace w kategoriach: fotograficzna, graficzna i plastyczna.

Etapy i terminy:
1. Etap podstawowy w jednostkach opiekuńczo-wychowawczych OHP – do 6 października 2017 r.
2. Zgłoszenie prac na etap ogólnopolski – do 16 października 2017 r.
3. Ocena prac konkursowych – do 24 października 2017 r.
4. Poinformowanie laureatów i opiekunów – do 27 października 2017 r.
5. Gala Finałowa w Lublinie połączona z wystawą konkursowych prac – 7-9 listopada 2017 r.

Regulamin

Oświadczenie i zgoda

 

 

Uroczyście na Warmii i Mazurach

14 września odbyło się oficjalne otwarcie nowej siedziby Warmińsko-Mazurskiej Wojewódzkiej Komendy OHP połączone z posiedzeniem Wojewódzkiej Rady Programowej OHP. W uroczystościach wzięli udział: Wojewoda Warmińsko-Mazurski Artur Chojecki, Komendant Główny OHP Marek Surmacz, wicewojewoda Sławomir Sadowski, zastępca Komendanta Głównego OHP Wojciech Szewczyk oraz zaproszeni goście, młodzież i kadra OHP.

Nowa siedziba to lepsze warunki pracy zatrudnionych w OHP specjalistów, a przede wszystkim większe możliwości wsparcia młodych ludzi z Olsztyna i regionu m.in. poprzez powstające tam warsztaty szkoleniowo-produkcyjne, a w przyszłości stacjonarny hufiec pracy. Po okolicznościowych przemówieniach nową siedzibę WK poświęcił Metropolita Warmiński Arcybiskup Józef Górzyński.

Tego dnia odbyło się również posiedzenie Wojewódzkiej Rady Programowej dotyczące planowanych przez Ochotnicze Hufce Pracy kierunków rozwoju wychodzących naprzeciw potrzebom młodych ludzi z regionu Warmii i Mazur. W problematykę spotkania wprowadził członów Rady i zaproszonych gości Wojewódzki Komendant OHP Dariusz Rudnik. Merytoryczną dyskusję poprzedziło wręczenie przez Komendanta Głównego OHP Marka Surmacza dyrektorowi regionalnego oddziału Agencji Mienia Wojskowego w Olsztynie Zbigniewowi Żujewskiemu Honorowej Odznaki OHP.

Symboliczne przecięcie wstęgi. Od lewej: Wojewoda Warmińsko-Mazurski Artur Chojecki, Komendant Główny OHP Marek Surmacz, Wojewódzki Komendant OHP Dariusz Rudnik.

Otwarcie nowego obiektu WK w Olsztynie zapoczątkowało dyskusję na temat rozwoju jednostek opiekuńczo-wychowawczych OHP na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, szczególnie poszerzenia oferty kształcenia zawodowego oraz szkolenia młodzieży dzięki powstających przy nowym obiekcie warsztatach mechanicznych, budowlanych i gastronomicznych. Zastępca Wojewódzkiego Komendanta Paweł Kowszyński przedstawił obszary działalności OHP w regionie poruszając również temat możliwości pozyskania powojskowego budynku w Elblągu na potrzeby środowiskowego hufca pracy oraz centrum edukacji i pracy młodzieży. Jak wskazywał Komendant Główny Marek Surmacz rozwój bazy i zaplecza organizacyjnego oraz materiałowego jednostek Warmińsko-Mazurskiej Wojewódzkiej Komendy OHP będzie prowadzić do podniesienia jakości i standardów realizacji zadań ustawowych instytucji.

Członkowie Rady wskazali również na potrzebę utrzymania i rozwoju dotychczasowych dobrych praktyk w zakresie działalności promocyjnej OHP na Warmii i Mazurach za pośrednictwem mediów społecznościowych oraz strony internetowej WK. Zebrani zadeklarowali wsparcie dla prowadzonych przez OHP działań na rzecz przeciwdziałania marginalizacji społecznej młodzieży, w szczególności w zakresie zwiększania potencjału zaplecza organizacyjnego i bazy szkoleniowej WK. Na zakończenie posiedzenia członkowie Wojewódzkiej Rady Programowej jednogłośnie podjęli uchwałę w tej sprawie.

Wojewódzki Komendant OHP Dariusz Rudnik podziękował zebranym za owocne obrady i wyraził nadzieję, że zadeklarowana pomoc przyczyni się do jeszcze efektywniejszej działalności OHP na rzecz młodzieży będącej w najtrudniejszej sytuacji społecznej i zawodowej.

Kadra OHP się szkoli

W Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Pleszewie ruszyły szkolenia dla kadry wychowawczej jednostek OHP z całej Polski pod hasłem „Kryzys i interwencja kryzysowa – zarządzanie emocjami i komunikacją interpersonalną”.

Bierze w nich udział 100 osób m.in. kierownicy internatów jednostek opiekuńczo-wychowawczych OHP oraz wychowawcy z ośrodków stacjonarnych. Zajęcia prowadzą specjaliści z Grupy Interwencji Psychologicznej i Szkoleń z Bielska-Białej wyspecjalizowani w problematyce interwencji kryzysowej.

  

Podczas zajęć poruszane są zagadnienia dotyczące komunikacji z osobą kryzysie, wczesnej interwencji i optymalnego modelu pomagania osobom w stanie kryzysu psychologicznego, interwencji kryzysowej wobec osób zagrożonych samobójstwem. Są też warsztaty na temat substancji psychoaktywnych. – Chodzi o to, aby wzmacniać bezpieczeństwo młodzieży i chronić ją przed krzywdzeniem. To szerokie zagadnienie, dlatego uczestnicy szkolenia poszerzają swoją wiedzę dotyczącą postępowania z podopiecznymi hufców, doświadczającymi trudnych sytuacji życiowych. Bardzo ważne jest, aby problemy młodych ludzi, jak najszybciej zauważyć i jak najlepiej pomóc je im rozwiązać – wyjaśnia dyrektor CKiW OHP w Pleszewie Krystian Piasecki.

Szkolenia to wyjście na przeciw potrzebom wychowawczym oraz zwiększenie kompetencji kadry w obszarze pracy z młodzieżą OHP. Ich uczestników podzielono na cztery dwudziestopięcioosobowe grupy, z których każda odbywa trzydniowe zajęcia w Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Pleszewie.

List Komendanta Głównego OHP z okazji nowego roku szkoleniowego 2017/2018

Szanowni Państwo, Droga Młodzieży.

Przed nami dziesięć miesięcy nowego roku szkoleniowego, nowy etap określania planów, oczekiwań i wyzwań. To także czas nadziei na wprowadzenie ich w życie oraz marzeń na ich spełnienie.

Życzę wszystkim, aby był to przede wszystkim dobry, udany rok pełen sukcesów edukacyjnych, zawodowych i osobistych.

Rozpoczynający się rok nauki to rok nowego ustroju szkolnego. Komenda Główna OHP aktywnie uczestniczyła w pracach na rzecz przygotowania założeń reformy ustroju szkolnego przedstawiając propozycje i opiniując wprowadzane zmiany legislacyjne. Uczestników OHP, jak wszystkich innych uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w Polsce obejmie reforma oświaty. Będą oni nadal kształceni w systemie dualnym z wykorzystaniem istniejącej sieci szkół oraz bazy przygotowania praktycznego u zewnętrznych pracodawców lub w naszych warsztatach szkoleniowych. Szkoła branżowa I stopnia zastąpi dotychczasową zasadniczą szkołę zawodową.

Będzie to też rok uwieczniania w pamięci młodzieży wydarzeń oraz osób związanych z setną rocznicą odrodzenia się Państwa Polskiego i utrwalaniem jego suwerenności; dalszego rozwijania wiedzy uczestników, która przygotuje ich do roli obywateli; krzewienia działań kształtujących tradycję kultywowania rodziny oraz jej wartości w życiu człowieka.

Nie można pominąć jeszcze jednej ważnej rocznicy – 60-lecia Ochotniczych Hufców Pracy, nawiązujących do tradycji ochotnictwa młodzieży z Junackich Hufców Pracy z lat 1936-1939. Mamy w polskim społeczeństwie tysiące byłych podopiecznych OHP. Takich, którzy właśnie dzięki Hufcom Pracy wyszli na prostą, odnaleźli się w dorosłym życiu, albo też zwyczajnie – postanowili właśnie w OHP zdobyć wykształcenie i zawód. Ci, którzy naprawdę tego chcieli – nie zawiedli się. Stali się ludźmi wykształconymi, umiejącymi radzić sobie w życiu.

Wszystkim Nauczycielom i Wychowawcom OHP, a także Rodzicom naszych uczestników przekazuję życzenia sukcesów, twórczych pomysłów oraz satysfakcji z osiągnięć młodych ludzi. To dzięki Waszemu zaangażowaniu tworzy się mądre i odpowiedzialne społeczeństwo.

Uczestnikom życzę dobrych ocen i nowych przyjaźni, ciekawych dni w szkole i na praktykach zawodowych, a także chęci wykorzystania wszelkich szans i możliwości, jakie dają im Ochotnicze Hufce Pracy. Pamiętajcie, że jesteśmy po to, aby Was wspierać i pomagać zdobywać wiedzę i nowe umiejętności, rozwijać zdolności, pasje i zainteresowania. Macie prawo czuć się u nas bezpiecznie i dobrze.

 

Marek Surmacz

Warszawa, 1 września 2017 roku

Termomodernizacja – podpisanie aneksu do umowy

30 sierpnia 2017 r. Komendant Główny OHP Marek Surmacz oraz zastępca Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Artur Michalski (obaj na zdjęciu u góry) i Główny Księgowy NFOŚiGW Janusz Topolski podpisali aneks do umowy na dofinansowanie projektu „Termomodernizacja budynków Ochotniczych Hufców Pracy” w ramach poddziałania 1.3.1 oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Zgodnie z podpisanym aneksem dofinansowanie przeznacza się na stuprocentowe pokrycie wydatków kwalifikowalnych poniesionych na realizację projektu. Oznacza to, że finansowanie projektu odbędzie się w całości ze środków Unii Europejskiej. Wysokość dofinansowania nie może przekroczyć kwoty 23 924 775,00 zł.

Projekt jest realizowany przez OHP od kwietnia 2017 roku. Jego zakończenie przewiduje się do września 2018 roku. W 22 obiektach OHP w całej Polsce, przede wszystkim służących młodzieży uzupełniającej wykształcenie i zdobywającej zawód, m.in. w: Radzyniu Podlaskim, Zamościu, Myślenicach, Oleśnie, Elblągu, Pleszewie, Szczawnicy zostanie wykonana termomodernizacja. Ilość energii elektrycznej, która zostanie zaoszczędzona dzięki przeprowadzonej termomodernizacji szacuje się na 6,6391 MWh na rok, a energii cieplnej – 17 99 GJ na rok. Termomodernizacja obiektów OHP wpłynie również na spadek emisji gazów cieplarnianych.

Warto dodać, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) jest głównym źródłem finansowania w Polsce inwestycji proekologicznych stanowiąc najważniejsze ogniwo polskiego systemu finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej, dysponując największym potencjałem finansowym.

 

 

Pierwsze dary już przekazane

Do Wojewódzkiej Komendy OHP w Toruniu dostarczono dary rzeczowe: materiały budowlane, środki czystości, pościel, wodę butelkowaną. Pierwszy transport darów miał miejsce 24 sierpnia, kiedy to przekazano do powiatu tucholskiego 4 tysiące butelek wody mineralnej oraz część materiałów budowlanych. Następne transporty darów odbywają się na bieżąco. Poszkodowani otrzymują odzież, pościel, koce, materiały budowlane.

   

W późniejszym terminie przy lżejszych pracach porządkowych będzie pomagać młodzież z OHP w zakresie ustalonym z Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Wsparcie dla poszkodowanych

Nawałnice, które przeszły nad województwem kujawsko-pomorskim pozostawiły po sobie ogrom zniszczeń, niezwykle trudnych do usunięcia i odbudowy. Do akcji pomocowej włączyły się Ochotnicze Hufce Pracy.

Wojewódzka Komenda w Toruniu nawiązała współpracę z Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, Toruńskim Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego w Tucholi, regionie, który najbardziej ucierpiał z podczas nawałnic. Do Wojewódzkiego Komendanta OHP Małgorzaty Taranowicz (na zdjęciu u góry pierwsza od prawej) władze m.in gminy Tuchola i powiatu tucholskiego zwróciły się z prośbą o udostępnienie sprzętu do usunięcia skutków nawałnicy oraz paliwo, wodę, materiały budowlane i inne rzeczowe formy wsparcia. Po rozpropagowaniu apelu Komitetu Społecznego „Solidarni z Poszkodowanymi” powołanego przez powiat tucholski, instytucje współpracujące z OHP włączyły się w pomoc finansową – wpłacają środki na konto Komitetu, a w jednostkach organizacyjnych trwają zbiórki darów. Poszkodowani mogą również skorzystać z zakwaterowania i wyżywienia w Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Grudziądzu.

W dniach 21-23 sierpnia zastępca dyrektora Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej MRPiPS Justyna Pawlak (na zdjęciu u góry druga od prawej) wizytowała z ramienia ministerstwa gminy, które najbardziej ucierpiały z powodu ostatnich wichur i burz. Towarzyszył jej przedstawiciel Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Mikołaja Bogdanowicza. Odwiedziła ponadto siedzibę Kujawsko-Pomorskiej Komendy, Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży oraz Środowiskowego Hufca Pracy w Toruniu zapoznając się z bieżącą działalnością kujawsko-pomorskich OHP.

OHP pomaga po nawałnicy

Ochotnicze Hufce Pracy włączyły się do akcji pomocy osobom poszkodowanym w wyniku nawałnic, które przeszły w ostatnim czasie nad Polską.

Możliwe jest nieodpłatne wypożyczenie sprzętu ciężkiego i maszyn budowlanych. Ośrodki Szkolenia Zawodowego OHP (Włocławek, Mińsk Mazowiecki, Wrocław, Radom, Dobieszków k. Łodzi) dysponują sprzętem, jak: piły spalinowe, pilarki mechaniczne do ścinki drzew, koparki, ładowarki, koparko-ładowarki, koparko-spycharki, równiarki, spycharki, walce, zagęszczarki, przecinarki do nawierzchni dróg o napędzie spalinowym, remontery nawierzchni, palownice, pogłębiarki ssące śródlądowe, maszyny do stabilizacji gruntów, narzędzia udarowe ręczne i wiele innych. OHP zapewniają również do nich operatorów.

OHP dysponują także grupą specjalistów – stolarzy i murarzy, którzy mogą podjąć pracę przy remontach lub odbudowie zniszczonych domów i pomieszczeń.

Poszkodowani i ich rodziny mogą także skorzystać nieodpłatnie z miejsc zakwaterowania i wyżywienia w Ośrodkach Szkolenia i Wychowania w całej Polsce. Już teraz Ochotnicze Hufce Pracy oddają do dyspozycji niemal 640 miejsc w swoich ośrodkach znajdujących się na terenie całego kraju.

Wojewódzkie Komendy OHP – zarówno Pomorska, jak i Kujawsko-Pomorska – nawiązały współpracę z władzami administracyjnymi i samorządowymi, i są z nimi w stałym kontakcie, w celu pomocy pokrzywdzonym.

 

Zgłoszenia do OHP o pomoc należy kierować poprzez sztaby zarządzania kryzysowego.

Informacji udzielają także Wojewódzcy Komendanci OHP w Toruniu – tel. 56 654 70 68/69 oraz w Gdańsku – 58 301 79 16.

Pracami w tym zakresie kieruje w OHP Zastępca Komendanta Głównego OHP pan Wojciech Szewczyk
tel. 22 578 47 00 lub 578 47 03

 

Zmiany kadrowe

11 sierpnia 2017 roku Komendant Główny OHP powołał na stanowisko Wojewódzkiego Komendanta OHP Mazowieckiej WK w Warszawie p. Wiesława Leszko. Zastępcą Wojewódzkiego Komendanta Mazowieckiej WK został p. Jacek Zbigniew Figiel.