Zmiana na stanowisku Komendanta Głównego OHP

1 lutego 2018 r. stanowisko Komendanta Głównego OHP objął Pan Bogdan Ścibut na mocy powołania przez Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Minister Elżbieta Rafalska przekazała równocześnie podziękowania za pracę dotychczasowemu Komendantowi Głównemu OHP Panu Markowi Surmaczowi.

 

Kielce: Bliżej Funduszy

Czwarta konferencja regionalna pod hasłem „Bliżej Funduszy Europejskich” odbyła się 31 stycznia w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach – z udziałem Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych Krzysztofa Michałkiewicza.

Konferencje odbywają się pod auspicjami Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, które nadzoruje Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. Spotkanie w Kielcach dotyczyło realizacji projektów na terenie województwa świętokrzyskiego. Wzięli w nim udział przedstawiciele podmiotów realizujących projekty, potencjalni beneficjenci, jak również przedstawiciele instytucji zaangażowanych we wdrażanie Europejskiego Funduszu Społecznego, m.in. Komendy Głównej i Świętokrzyskiej Wojewódzkiej Komendy OHP, Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Białymstoku, Banku Gospodarstwa Krajowego oraz Towarzystwa Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych.

Wśród zaproszonych gości byli m.in. parlamentarzystki Maria Zuba i Anna Krupka, Wojewoda Świętokrzyska Agata Wojtyszek, Świętokrzyski Kurator Oświaty Kazimierz Mądzik.

Konferencję podzielono na cztery części. I tak w pierwszej odbyła się prezentacja projektów realizowanych przez Świętokrzyską WK OHP w Kielcach oraz Centralny Zarząd Służby Więziennej w Krakowie. Drugą sesję poświęcono projektom konkursowym w ramach „Gwarancji dla młodzieży” i „Włączenia społecznego”. Trzecia część dotyczyła wsparcia osób niepełnosprawnych. W ostatnim module odbyła się prezentacja oraz dyskusja na temat ekonomii społecznej.

Zastępca Wojewódzkiego Komendanta ŚWK OHP Lucyna Brelska zaprezentowała projekty, które są realizowane przez Świętokrzyską WK OHP w ramach „Gwarancji dla młodzieży”. Jak podkreślała, ich głównym celem jest pomoc młodzieży z tzw. grupy NEET. Prezentacja była także dobrą okazją do przedstawienia zebranym sukcesów Komendy na tym polu oraz pracodawców, którzy aktywnie współpracują ze świętokrzyską Komendą na rzecz młodzieży. Szczegółowiej o efektach w 13-1 Hufcu Pracy w Skarżysku-Kamiennej ogólnopolskiego projektu „Akcja Aktywizacja – YEI” m.in. mówiła komendant tego hufca Marzena Zajączkowska.

Nagroda w konkursie Selfie+

Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Gołdapi zajęło drugie miejsce w konkursie fotograficznym „Selfie+ 2017” zorganizowanym przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji mającym na celu promocję działań projektowych w ramach programów: Erasmus+ i PO WER, Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży oraz Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży.

Nagroda została przyznana w kategorii „Pokaż nam plusy swojego Erasmusa+” za zdjęcie zatytułowane „Czy kobieta może być stolarzem?” (zdjęcie poniżej) wykonane podczas realizacji projektu „Europejskie rzemiosło”. Projekt dotyczył organizacji staży zawodowych dla 32 uczniów kształcących się w zawodzie: kucharza, stolarza oraz mechanika pojazdów samochodowych i został zrealizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na zasadach programu Erasmus+.

Uroczyste wręczenie nagród odbyło się 12 stycznia podczas Ogólnopolskiego Dnia Informacyjnego Programu Erasmus+. Nagrodę z rąk Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej odebrała koordynator projektu Małgorzata Kwiatkowska.

W trakcie Ogólnopolskiego Dnia Informacyjnego odbyły się sesje tematyczne poświęcone programowi Erasmus+ oraz innym programom międzynarodowym realizowanym przez Narodową Agencję Programu Erasmus+. W wydarzeniu wzięły udział osoby, które realizowały unijne projekty edukacyjne, oraz które planują wnioskować w ramach programu Erasmus+.


Zdjęcie pierwsze od góry przedstawiające wręczenie nagrody przez Panią Minister Anną Zalewską wykorzystano dzięki uprzejmości Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.


 

Komendant Główny z wizytą w Ciechanowie

Komendant Główny OHP Marek Surmacz wraz z ze swoim zastępcą Piotrem Modzelewskim odwiedzili 17 stycznia Środowiskowy Hufiec Pracy i warsztaty szkoleniowo-produkcyjne OHP w Ciechanowie (Mazowiecka WK).

Obecni byli również Wojewódzki Komendant Mazowieckiej WK OHP Wiesław Leszko oraz jego zastępca Jacek Figiel. Głównym celem wizyty było zaprezentowanie bazy lokalowej i nowo wyremontowanej infrastruktury placówki. Goście mogli zapoznać się także z ofertą edukacyjną, ze szczególnym uwzględnieniem kierunków kształcenia zawodowego oraz pakietem socjalnym oferowanym młodzieży.

Rozmawiano również na temat planów dotyczących działalności ciechanowskiego hufca oraz warsztatów szkoleniowo-produkcyjnych. Podkreślano, że bardzo istotnym czynnikiem jest współpraca z partnerami lokalnymi, pracodawcami, jednostkami samorządu terytorialnego i placówkami oświatowymi. Kadra wychowawcza zwróciła uwagę na fakt, że jednostka systematycznie podnosi jakość własnej pracy w zakresie oddziaływań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, czego dowodem jest działalność różnorakich kół zainteresowań, samorządu uczestników, wolontariatu czy sukcesy młodzieży w konkursach oraz rywalizacji sportowej.

Zaproszeni goście mieli także możliwość zwiedzenia pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne, rekreacyjne i sportowe, jak również pracowni warsztatów kształcenia zawodowego.

Na zdjęciu u góry od prawej: Komendant Główny OHP Marek Surmacz, Komendant ŚHP Barbara Ropelewska, zastępca Wojewódzkiego Komendanta Jacek Figiel, Wojewódzki Komendant MWK OHP Wiesław Leszko, zastępca Komendanta Głównego OHP Piotr Modzelewski.

Zmiany kadrowe

Z dniem 1 stycznia 2018 r. Komendant Główny Ochotniczych Hufców Pracy powołał na stanowisko Zastępcy Komendanta Głównego OHP ds. administracyjnych p. Piotra Modzelewskiego dotychczasowego Zastępcę Wojewódzkiego Komendanta OHP Podlaskiej WK OHP w Białymstoku. Na stanowisko Dyrektora Wykonawczego – Pełnomocnika Komendanta Głównego OHP ds. ekonomiczno-finansowych został powołany p. Wojciech Szewczyk.

Konkurs na Kartkę Bożonarodzeniową rozstrzygnięty

W Częstochowie rozstrzygnięto doroczny Konkurs na Kartkę Bożonarodzeniową zorganizowany przez Krajowe Duszpasterstwo OHP oraz Komendę Główną OHP.W Częstochowie rozstrzygnięto doroczny Konkurs na Kartkę Bożonarodzeniową zorganizowany przez Krajowe Duszpasterstwo OHP oraz Komendę Główną OHP.

Do Krajowego Duszpasterstwa wpłynęło 520 prac z 139 jednostek OHP z całej Polski, które oceniało jury w składzie: Krajowy Duszpasterz OHP ks. prałat Jarosław Sroka, artysta malarz ziemi częstochowskiej Tadeusz Goliszek oraz artysta grafik Monika Wierzbicka.

Laureaci Konkursu to:

  • I miejsce – Angelika Dunikowska z 6-33 Środowiskowego Hufca Pracy w Nowym Sączu (Małopolska WK OHP),
  • II miejsce – Michał Pieróg z 1-33 Hufca Pracy w Bielawie (Dolnośląska WK OHP),
  • III miejsce – Nikola Owsiejko z 1-33 Hufca Pracy w Bielawie (Dolnośląska WK OHP),
  • IV miejsce – Patryk Śmigała z Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Trzebini (Małopolska WK OHP),
  • V miejsce – Sylwia Strzelczyk z 12-29 Środowiskowego Hufca Pracy w Częstochowie (Śląska WK OHP),
  • VI miejsce – Gabriela Kopaczyńska z 1-33 Hufca Pracy w Bielawie (Dolnośląska WK OHP).

Ponadto wyróżniono:

  • Sylwię Nowak z 13-7 Hufca Pracy w Pińczowie (Świętokrzyska WK OHP),
  • Przemysława Bodzaka z 3-5 Hufca Pracy w Świdniku (Lubelska WK OHP),
  • Olafa Płuciniczaka z 4-2 Hufca Pracy z Krosna Odrzańskiego (Lubuska WK OHP),
  • Paulinę Posadzy z 2-3 Hufca Pracy z Inowrocławia (Kujawsko-Pomorska WK OHP).

 

Wszystkim, którzy wzięli udział w Ogólnopolskim Konkursie na Kartkę Bożonarodzeniową serdecznie dziękujemy, a nagrodzonym i wyróżnionym gratulujemy.

 

I miejsce
II miejsce
III miejsce
IV miejsce
V miejsce
VI miejsce
Wyróżnienie
Wyróżnienie
Wyróżnienie
Wyróżnienie

 

Wigilia w Komendzie Głównej OHP

20 grudnia w Komendzie Głównej OHP odbyło się spotkanie opłatkowe, na które przybyli Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Stanisław Szwed, Krajowy Duszpasterz ks. prałat Jarosław Sroka oraz dyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w MRPiPS Monika Zielińska-Choina i jej zastępczyni Aneta Zaraś, jak również naczelnik Wydziału „Gwarancji dla młodzieży” Daniel Kosiński.

Zebranych powitał Komendant Główny OHP Marek Surmacz, który podziękował gościom za życzliwość i całoroczne wsparcie działań Ochotniczych Hufców Pracy, a pracownikom Komendy za przynoszące efekty wypełnianie zadań.

Ksiądz Jarosław Sroka odczytał fragment Ewangelii i pobłogosławił opłatek. Łamaniu się opłatkiem i składaniu życzeń wyjątkowych i pięknych Świąt Bożego Narodzenia oraz pomyślnego Nowego Roku towarzyszyły kolędy w wykonaniu zespołu folklorystycznego z Hufca Pracy z Nowego Sącza.

Śląska Rada Programowa OHP

W sali konferencyjnej Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego „Relaks” w Wiśle obradowała 15 grudnia Wojewódzka Rada Programowa Śląskiej WK OHP.

Posiedzenie rozpoczął przewodniczący Rady I Wicewojewoda Śląski Jan Chrząszcz (na zdjęciu u góry w środku), po czym głos zabrał Komendant Główny OHP Marek Surmacz (na zdjęciu u góry z lewej) dziękując wszystkim za uczestnictwo w Wojewódzkiej Radzie oraz za rok pracy, realizację projektów, współpracę z coraz szerszym zapleczem instytucjonalnym, rozwój infrastruktury dzięki środkom finansowym z budżetu Państwa. Omówił również poszerzenie kompetencji OHP jako instytucji rynku pracy, zwiększenie nacisku na rozszerzenie wiedzy o OHP i przełamywanie stereotypów. Podkreślił, że w całej historii OHP już blisko milion młodych osób zdobyło wykształcenie dzięki ich pomocy.

I Wicewojewoda Śląski Jan Chrząszcz przekazał Akt Powołania na Wiceprzewodniczącego Wojewódzkiej Rady Programowej Wojewódzkiemu Komendantowi Arkadiuszowi Sobków (na zdjęciu u góry z prawej), który podsumował ostatnie miesiące pracy Śląskiej Komendy oraz przedstawił plany na najbliższą przyszłość.

Z kolei Wicekurator Śląskiego Kuratorium Oświaty w Katowicach Jacek Szczotka omówił istotne zmiany w Prawie oświatowym i wprowadzenie nowego systemu szkolnictwa, zwracając szczególną uwagę na powstałe szkoły branżowe I i II stopnia, jak również zwiększenie roli kształcenia zawodowego oraz przywrócenie doradztwa zawodowego w szkołach. Zmiany w systemie szkolnictwa na przełomie ostatnich kilkunastu lat na przykładzie Bielska-Białej przedstawił zastępca dyrektora tamtejszego Miejskiego Zarządu Oświaty Janusz Kaps.

Spotkanie zakończyło się podjęciem uchwały w sprawie wsparcia przy naborze młodzieży do unijnego projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – EFS”.

Wśród obecnych byli również: wiceprezydent Żor Daniel Wawrzyczek, zastępca Burmistrza Radlina Zbigniew Podleśny, Okręgowy Inspektor Pracy w Katowicach Lesław Mandrak, st. sierżant Daria Łosicka z Wydziału Prewencji KWP w Katowicach, Naczelnik Wydziału Oświaty w Pszczynie Krystyna Świerkot-Żmij, Krajowy Duszpasterz OHP ks. Jarosław Sroka, Wojewódzki Duszpasterz OHP ks. Jacek Gancarek, ekspert ds. promocji i informacji PFRON Anna Wandzel, psycholog z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Katowicach Hanna Tustanowska, Anna Pomykoł z Centrum Inicjatyw Społecznych w Rybniku, Zbigniew Mika z Urzędu Miejskiego w Jaworznie.

   

 

Św. Mikołaj w Ministerstwie Rodziny

6 grudnia Ochotnicze Hufce Pracy współorganizowały „Rodzinne Mikołajki w Ministerstwie Rodziny”. Pani Minister Elżbieta Rafalska (na zdjęciu u góry druga z prawej, obok Wojewódzka Komendant OHP w Toruniu Małgorzata Taranowicz) odwiedziła dzieci zaproszone do siedziby Ministerstwa w Warszawie na spotkanie ze św. Mikołajem, który w prawdziwie świątecznej scenerii czekał na dzieci z upominkami wśród unoszących się balonów, rozwieszonych świątecznych łańcuchów i kolorowo przystrojonych choinek.

Na uczestników zabawy czekała moc atrakcji przygotowanych przez MRPiPS oraz Wojewódzkie Komendy w Toruniu, Lublinie i Warszawie oraz Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Pleszewie i Dobieszkowie. Było wspólne wykonywanie ozdób i dekoracji świątecznych, dekorowanie ciastek, malowanie twarzy i koszulek, warsztaty plastyczne i fryzjerskie, śpiewanie piosenek i konkursy. Sporym zainteresowaniem cieszyła się fotobudka, w której każdy mógł zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie na dowolnie wybranym tle.

W zabawie wzięło udział około stu dzieci z rodzin wielodzietnych i zastępczych.

Wojewódzka Rada Programowa

Integracja kształcenia zawodowego z rynkiem pracy to temat ostatniego w tym roku posiedzenia Warmińsko-Mazurskiej Wojewódzkiej Rady Programowej OHP, która odbyła się 12 grudnia w Olsztynie z udziałem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Artura Chojeckiego i Komendanta Głównego OHP Marka Surmacza.

Po powitaniu zebranych przez Wojewódzkiego Komendanta OHP Dariusza Rudnika (na zdjęciu poniżej, po lewej) w problematykę obrad wprowadził zebranych przewodniczący Rady Wojewoda Artur Chojecki, po czym Honorową Odznakę Ochotniczych Hufców Pracy odebrał z rąk Komendanta Głównego OHP Powiatowy Inspektor Pracy Marek Wójciak (na zdjęciu poniżej, po prawej).

  

Komendant Marek Surmacz podkreślił w swoim wystąpieniu rolę OHP jako ważnego ogniwa systemu edukacji oraz aktywnie działającej instytucji rynku pracy. Zadeklarował także, że w następnych latach OHP położą jeszcze większy nacisk na zgodne z zapotrzebowaniem rynku pracy przygotowanie zawodowe uczestników.

W związku z tym najistotniejszym punktem posiedzenia Rady była dyskusja na temat integracji kształcenia zawodowego z aktualnymi potrzebami rynku pracy. Obecni członkowie Rady oraz zaproszeni goście zgodnie przyznali, iż przemiany dokonujące się na rynku pracy stawiają przed instytucjami zarządzającymi usługami rynku pracy, w tym OHP, nowe wyzwania. Odczuwalny w wielu obszarach gospodarki deficyt kwalifikacji sprawia, że to rynek wymusza konieczność ich posiadania na wysokim poziomie, a zasady elastyczności oraz mobilności kształcenia nabierają niezwykłej wagi. Ważnym zagadnieniem poruszanym w trakcie posiedzenia była kwestia doradztwa zawodowego. Zarówno Okręgowy Kurator Sądowy Hanna Winkiel, jak i Okręgowy Inspektor Służby Więziennej Beata Dubczakowska zwróciły uwagę na znaczenie uczestnictwa rodziców w kształtowaniu świadomości zawodowej swoich dzieci. Zdaniem obu pań również oni powinni brać udział w zajęciach z doradcą zawodowym. Beata Dubczakowska zaproponowała przeprowadzenie ogólnospołecznej kampanii, wyjaśniającej czym są szkoły branżowe I i II stopnia i jakie korzyści daje młodzieży wkraczającej na ścieżkę zawodową prowadzone w nich kształcenie. Wicekurator Oświaty Wojciech Cybulski podkreślając potrzebę wypracowania ścieżki rozwoju edukacyjnego młodego człowieka zadeklarował wprowadzenie elementu doradztwa zawodowego dla rodziców i młodzieży w ósmej klasie szkoły podstawowej. Przyznał, iż to uczniowie powinni wyrabiać w sobie w trakcie nauki umiejętności samokształcenia, samorozwoju, planowania oraz rozwijania własnej kariery.

Wszyscy zabierający głos podkreślali, że szkoła, a w szczególności szkoła zawodowa, powinna być jak najbliżej tego, co dzieje się na rynku pracy, a przejawiać się to powinno w wysokiej jakości kształceniu, zarówno teoretycznym, jak i praktycznym, zaangażowaniu pracodawców w proces kształcenia i egzaminowania, współpracy z otoczeniem społecznym, w tym podmiotami tworzącymi rynek pracy.

Na zakończenie obrad członkowie Wojewódzkiej Rady Programowej jednogłośnie podjęli uchwałę o zintensyfikowaniu działań przez Warmińsko-Mazurską Komendę w celu zwiększenia roli OHP w procesie opracowywania „Barometru zawodów” oraz położenia nacisku na właściwe przygotowanie zawodowe absolwentów OHP obejmujące wiadomości i umiejętności zdecydowanie wykraczające poza zakres jednego zawodu. Wojewódzki Komendant OHP Dariusz Rudnik podziękował zebranym za obrady i wyraził nadzieję, iż działania podejmowane przez Komendę w Olsztynie przyczynią się do zwiększenia integracji kształcenia zawodowego z aktualnymi potrzebami rynku pracy na Warmii i Mazurach.

W posiedzeniu Rady wzięli także udział: dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy Zdzisław Szczepkowski, dyrektor Urzędu Pracy Powiatu Olsztyńskiego Krystyna Dudzińska, Okręgowy Kurator Sądowy Hanna Winkiel, dyrektor Zespołu Szkół Mechaniczno-Energetycznych Ewa Kaliszuk, dyrektor Warmińsko Mazurskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości Mieczysław Królicki oraz przedstawiciele Starostwa Olsztyńskiego, Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego, Okręgowej Służby Więziennej, Komendy Wojewódzkiej Policji i Warmińsko-Mazurskiej Wojewódzkiej Komendy OHP.