Szkolenie kadry Eures

W dniach 17-19 kwietnia w Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Iwoniczu (Podkarpacka WK) odbyło się – z udziałem zastępcy Komendanta Głównego OHP Renaty Wicha – ogólnopolskie szkolenie kadry EURES mające na celu podniesienie kompetencji i kwalifikacji zawodowych pracowników.

Szkolenie rozpoczęło się od wykładu na temat zasad tworzenia Indywidualnego Planu Działania jako narzędzia pomocniczego w pracy doradców i asystentów EURES.

Drugi dzień podzielono na dwa moduły. Pierwszy dotyczył roli doradcy EURES jako profesjonalnego doradcy klienta, podczas którego uczestnicy poznali sposoby współpracy z pracodawcami i osobami poszukującymi zatrudnienia w środowisku międzynarodowym, a także dowiedzieli się, jak nawiązywać i utrzymywać współpracę z pracodawcami, jak komunikować się z klientem poprzez wykorzystanie mediów społecznościowych oraz jak motywować klienta. Moduł drugi zawierał warsztaty dla asystentów EURES z zakresu budowania i utrzymania współpracy z pracodawcą krajowym zainteresowanym zatrudnieniem obywateli Unii Europejskiej (m.in. komunikowanie z klientem, podstawowe techniki sprzedaży usług, podstawowe techniki negocjacyjne, podstawy tworzenia prezentacji dla pracodawców).

Ostatniego dnia szkolenia zorganizowano wykład dotyczący współpracy Ochotniczych Hufców Pracy z Wojewódzkimi Urzędami Pracy oraz z doradcami EURES z zagranicy. Dobre praktyki w tym zakresie przedstawili zaproszeni prelegenci doradca EURES z WUP w Białymstoku Beata Chrościńska oraz doradca EURES z WUP w Opolu Sebastian Krajewski.

Na zakończenie uczestnicy szkolenia otrzymali certyfikaty potwierdzające zdobyte kwalifikacje. Dodatkową atrakcją było zwiedzanie Ogrodu Biblijnego z Parkiem miniaturowych świątyń w Ośrodku Wypoczynkowo-Rehabilitacyjnym Caritas w Myczkowcach oraz Zapory Wodnej w Solinie.

W szkoleniu uczestniczyli także: dyrektor Biura Rynku Pracy w KG Kalina Kenczew-Pałasz, koordynator ds. EURES w KG Joanna Plak, koordynator ds. ECAM w KG Katarzyna Bakalarska, Wojewódzki Komendant OHP Jerzy Cypryś oraz jego zastępca Renata Trybus.


Na zdjęciu u góry: zastępca Komendanta Głównego OHP Renata Wicha (od lewej), dyrektor Biura Rynku Pracy w KG OHP Kalina Kenczew-Pałasz i zastępca Wojewódzkiego Komendanta OHP Renata Trybus otwierają szkolenie.


 

Młodzi w dialogu – Dialog o młodych

Pod takim hasłem w dniach 11-12 kwietnia w Warszawie odbyło się Forum Młodych NSZZ „Solidarność”, w którym wziął udział Komendant Główny OHP Bogdan Ścibut.

Celem organizacji wydarzenia było włączanie młodych członków NSZZ „Solidarność” w debatę o ruchu związkowym i jego przyszłości.

Konferencję otworzył przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Piotr Duda (na zdjęciu obok, drugi od lewej), jego zastępca Tadeusz Majchrowicz (pierwszy od lewej) oraz przewodniczący Krajowej Sekcji Młodych NSZZ „Solidarność” Marcin Gallo (trzeci od lewej).

Podczas Forum zorganizowano szereg dyskusji panelowych, w których brali udział młodzi członkowie NSZZ „Solidarność” oraz zaproszeni goście. Wśród tematów znalazły się m.in. dotyczące roli związków zawodowych we współczesnej gospodarce, możliwości zmian w ruchu związkowym, wizerunku związków zawodowych, współpracy z organizacjami studenckimi. Poruszono także problematykę młodych osób na rynku pracy, możliwe działania na rzecz poprawy tej sytuacji oraz tematykę młodych osób na rynku pracy w pracach Rady Dialogu Społecznego.

Jubileusz polskiej polityki społecznej

Komendant Główny OHP Bogdan Ścibut uczestniczył 11 kwietnia w konferencji w ramach jubileuszu 100-lecia polskiej polityki społecznej pn. „Przeszłość – Teraźniejszość – Przyszłość” zorganizowanej przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Była ona częścią obchodów „Niepodległa” z okazji 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Wśród obecnych oprócz Minister Pracy i Polityki Społecznej Elżbiety Rafalskiej byli m.in. wicepremier Beata Szydło, Szef Kancelarii Prezydenta RP Halina Szymańska, zastępca dyrektora generalnego Międzynarodowej Organizacji Pracy Heinz Koller, a także przedstawiciele rządu, Kancelarii Prezydenta RP i uczelni wyższych, parlamentarzyści oraz eksperci.

Konferencja została podzielona na dwie sesje tematyczne. Pierwsza dotyczyła przeszłości i przyszłości polityki społecznej. W drugiej sesji odbyły się dwa panele dyskusyjne poświęcone polityce społecznej wobec rodziny, osób starszych i niepełnosprawnych oraz wyzwań w systemie zabezpieczenia społecznego.

Ponadto podczas konferencji Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska zaprezentowała publikację pt. „Stulecie polskiej polityki społecznej – 1918-2018”, która pokazuje jak polityka społeczna ewoluowała przez ostatnie 100-lecie.

Konferencji towarzyszy okolicznościowa, mobilna wystawa w siedzibie MRPiPS pn. „Polityka społeczna w XX-leciu międzywojennym”.

Fot. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 

Kamień węgielny pod nowe Centrum

6 kwietnia w Białymstoku odbyła się uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod budowę Centrum Szkolenia i Aktywizacji Zawodowej Młodzieży, które będzie kompleksem siedzib jednostek Podlaskiej Wojewódzkiej Komendy OHP.

Na uroczystość przybyli m.in. posłowie Lech Antoni Kołakowski i Kazimierz Gwiazdowski, Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski, Komendant Główny OHP Bogdan Ścibut, reprezentant Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofa Jurgiela dyrektor jego biura poselskiego Marcin Kamiński, zastępcy Komendanta Głównego OHP Piotr Modzelewski i Renata Wicha, Dyrektor Wykonawczy -Pełnomocnik Komendanta Głównego OHP Wojciech Szewczyk oraz przedstawiciele instytucji administracji publicznej, lokalnych władz samorządowych z województwa podlaskiego i Wojska Polskiego.

Po krótkim wprowadzeniu dokonanym przez dyrektor Biura Podlaskiej WK OHP Elżbietę Artemiuk gości powitał Wojewódzki Komendant OHP Adam Krzysztof Romatowski składając szczególne podziękowania pod adresem Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz kierownictwa Komendy Głównej OHP za wspieranie inicjatywy budowy siedziby białostockich jednostek.

List Sekretarza Stanu w MRPiPS Stanisława Szweda wystosowany z okazji białostockich uroczystości odczytał Komendant Główny OHP Bogdan Ścibut. W liście tym Sekretarz Stanu napisał m.in.„Jestem głęboko przekonany, że budowa Centrum Szkolenia i Aktywizacji stanowi podsumowanie wysiłków podejmowanych przez społeczność samorządową – władze, nauczycieli, kadrę wychowawczą – na rzecz poprawy warunków nauki młodzieży oraz zwiększania jej szans w uzyskaniu kwalifikacji i umiejętności niezbędnych do poruszania się na rynku pracy. Mam nadzieję, że Centrum Szkolenia i Aktywizacji Zawodowej Młodzieży spełni oczekiwania młodzieży i stanie się miejscem, w którym marzenia, talenty i aspiracje młodych ludzi spotykają się z doświadczeniem i wiedzą wychowawców oraz zapewni bezpieczny start w dorosłość.”

Z kolei list gratulacyjny od Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofa Jurgiela odczytał dyrektor biura poselskiego Marcin Kamiński.

Od prawej: Poseł Lech Antoni Kołakowski, Komendant Główny OHP Bogdan Ścibut, Wojewódzki Komendant OHP w Białymstoku Adam Krzysztof Romatowski.

Podziękowania za wieloletnią pracę na rzecz młodzieży z województwa podlaskiego potrzebującej wsparcia przekazał poseł Lech Antoni Kołakowski wyrażając jednocześnie uznanie za dotychczas podejmowane skuteczne działania i inicjatywy.

Po odczytaniu Aktu erekcyjnego przez zastępcę Komendanta Głównego OHP Piotra Modzelewskiego nastąpiło jego podpisanie przez m.in. Wojewodę Podlaskiego Bohdana Paszkowskiego, Komendanta Głównego OHP Bogdana Ścibuta (zdjęcie u góry), z-cę Komendanta Głównego OHP Piotra Modzelewskiego, Wojewódzkiego Komendanta OHP Adam Krzysztofa Romatowskiego, z-cę Prezydenta Miasta Białegostoku Rafała Rudnickiego, dyrektora Marcina Kamińskiego, przedstawicielkę Wojewódzkiej Rady Młodzieży OHP Klaudię Raszkiewicz i wykonawcę – Lidera Konsorcjum DYNAMIK Mariusza Popławskiego.

Poświęcenia Aktu i terenu budowy dokonał Duszpasterz podlaskich OHP ks. Jan Nikodem Hołodok. Na zakończenie przed symbolicznym wmurowaniem do specjalnie przygotowanej tuby włożono m.in. podpisany Akt erekcyjny, aktualne wydania lokalnych gazet oraz będące obecnie w obiegu pieniądze.

Po uroczystości goście wraz z kierownictwem Komendy Głównej OHP spotkali się w Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Wasilkowie z młodzieżą oraz kadrą OHP. Zwiedzili Ośrodek zapoznając się z warunkami pobytu uczestników oraz warsztatami szkoleniowymi.

Wizualizacja Centrum Szkolenia i Aktywizacji Zawodowej Młodzieży.

Nowy obiekt przy ul. Trawiastej, którego ukończenie planuje się na grudzień 2019 r., będzie przeznaczony na potrzeby realizacji zadań OHP w województwie podlaskim. Znajdą w nim miejsce: Hufiec Pracy wraz ze świetlicą środowiskową, który zapewni młodzieży zagrożonej wypadnięciem z systemu edukacji, możliwość kształcenia i przygotowania zawodowego oraz opiekę wychowawczą nakierowaną na profilaktykę, socjalizację i resocjalizację; Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży, które zapewni młodzieży dostęp do usług rynku pracy takich jak: pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe i nauka aktywnego poszukiwania pracy, organizacja szkoleń, programy rynku pracy; Rejonowy Ośrodek Szkolenia Zawodowego Młodzieży gwarantujący młodzieży dostęp do usług szkoleniowych i kursowych; Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia „Zielona Linia” będące ogólnopolską infolinią publicznych służb zatrudniania zapewniające dostęp do informacji na temat usług rynku pracy, świadczeń oraz wsparcia oferowanego przez urzędy pracy z wykorzystaniem technicznych środków komunikacji; Elektroniczne Centrum Aktywizacji Młodzieży będące ogólnopolską infolinią zapewniającą dostęp do informacji na temat usług świadczonych przez OHP, jak również biuro Podlaskiej WK OHP koordynujące działalność OHP w województwie podlaskim i zapewniające obsługę administracyjną. Łączny koszt inwestycji finansowanej z budżetu państwa to niemal 7 mln 600 tys. zł.

W uroczystości wzięli również udział m.in.: Doradca Komendanta Głównego OHP Krzysztof Sikora; Wicekurator Oświaty Bożena Dzitkowska; dyrektor Wydziału Szkół Ponadpodstawowych, Ponadgimnazjalnych i Gimnazjów Franciszek Górski; dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku Janina Mironowicz; burmistrzowie: Wasilkowa – Mirosław Bielawski, Kolna – Andrzej Duda, Wysokiego Mazowieckiego – Jarosław Siekierko, Hajnówki – Jerzy Sirak, Grajewa – Dariusz Latarowski, Łap – Urszula Jabłońska; Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Białymstoku Piotr Kondraciuk; dyrektorzy zakładów karnych; mł. inspektor Wojciech Chmielewski oraz mł. inspektor Krzysztof Pilcicki z Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku; Szef Wydziału Rekrutacji Wojskowej Komendy Uzupełnień w Łomży Marek Dziemiańczuk, Wojskowy Komendant Uzupełnień w Białymstoku Grzegorz Konopko; ppłk Mieczysław Gurgielewicz z I Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej; st. bryg. mgr inż. Piotr Pietraszko z Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej; projektant CAD – PLAN Maciej Dybacki, wykonawca Mariusz Pawłowski, kierownik budowy Piotr Suchodoła, kierownik robót Adriana Jermołajew oraz przedstawiciele kadry Podlaskiej WK OHP w Białymstoku i uczestników z Hufca Pracy w Białymstoku.

Rozpoczynamy Konkurs o UE

W siedzibie Komendy Głównej OHP w Warszawie odbyło się 6 kwietnia losowanie, które zadecydowało o tym, które z państw członkowskich Unii Europejskiej będą prezentować poszczególne wojewódzkie komendy OHP oraz centra kształcenia i wychowania podczas III Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Unii Europejskiej „Europa da się lubić”. Przedsięwzięcie jest ukierunkowane na popularyzację idei integracji i wiedzy o Unii Europejskiej oraz rozwijanie zainteresowań szeroko rozumianej problematyki europejskiej.

Sam Konkurs odbędzie się w dniach 23-25 maja tego roku na terenie Świętokrzyskiej WK OHP. Reprezentacje WK i CKiW z całego kraju będą miały do wykonania cztery zadania konkursowe: opracowanie prezentacji multimedialnej, rozwiązanie testu wiedzy, przygotowanie potrawy charakterystycznej dla danego kraju oraz stoiska wystawienniczego.

Kraje UE losował uczestnik z Mazowieckiej WK Jakub Radziewicz w obecności dyrektora Biura Edukacji KG OHP Sławomira Męciny, Doroty Słomskiej i Andrzeja Guły z Biura Edukacji, wychowawcy Hufca Pracy w Grodzisku Mazowieckim Katarzyny Urbańczyk oraz rzecznika prasowego KG OHP Anny Szymańskiej.

  

Poniżej przedstawiamy wyniki losowania:

Dolnośląska WK OHP – Chorwacja
Kujawsko-Pomorska WK OHP – Niemcy
Lubelska WK OHP – Luksemburg
Lubuska WK OHP – Cypr
Łódzka WK OHP – Irlandia
Małopolska WK OHP – Łotwa
Mazowiecka WK OHP – Szwecja
Opolska WK OHP – Dania
Podkarpacka WK OHP – Austria
Podlaska WK OHP – Grecja
Pomorska WK OHP – Słowenia
Śląska WK OHP – Estonia
Świętokrzyska WK OHP – Litwa
Warmińsko-Mazurska WK OHP – Francja
Wielkopolska WK OHP – Hiszpania
Zachodniopomorska WK OHP – Finlandia
CKiW w Dobieszkowie – Słowacja
CKiW w Gołdapi – Portugalia
CKiW w Oleśnicy – Rumunia
CKiW w Pleszewie – Włochy
ECKiW w Roskoszy – Belgia
CKiW w Szczawnicy-Jabłonce – Czechy
CKiW w Tarnowie – Malta

 

Na zdjęciu od prawej: dyrektor Biura Edukacji KG OHP Sławomir Męcina, uczestnik z Mazowieckiej WK Jakub Radziewicz, wychowawca Hufca Pracy w Grodzisku Mazowieckim Katarzyna Urbańczyk, Dorota Słomska i Andrzej Guła z Biura Edukacji KG OHP.

Z wizytą u premiera

Premier Mateusz Morawiecki spotkał się w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z przedstawicielami instytucji najdłużej zaangażowanych w akcję „Polacy – Kresowym Straceńcom”.

W skład dwudziestoosobowej delegacji weszli m.in. uczestnicy wołomińskiego hufca – Bożena Rażniewska i Mateusz Krawczyk wraz z wychowawcą Ewą Porycką – którzy towarzyszyli takim gościom jak Prezes Zarządu Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK: Artur Kondrat czy dyrektor ds. Organizacji Uroczystości i Pomocy Polakom na Wschodzie ze Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK Monika Brzezińska. Na spotkanie przybyli również wolontariusze ze szkół powiatu wołomińskiego wraz z wychowawcami oraz reprezentacja dzieci przedszkolnych z rodzicami.

Asumptem do spotkania była działalność charytatywna na rzecz ostatnich żyjących na terenie Białorusi, Litwy, Ukrainy żołnierzy Armii Krajowej oraz ich najbliższych, jak również polskich dzieci z ubogich rodzin i domów dziecka z terenu Grodzieńszczyzny, Wileńszczyzny, Ukrainy. Za tę działalność i aktywne, niezwykle cenne wspieranie rodaków żyjących poza granicami Polski premier Morawiecki złożył na ręce zebranych podziękowania dla wszystkich, którzy w tego typu akcjach biorą udział.

Premier wspólnie z gośćmi przygotowali symboliczne paczki dla Rodaków z dawnych Kresów Wschodnich. Maluchy, w ramach zorganizowanych dla nich warsztatów plastycznych, wykonały z kolei ozdoby świąteczne.


Na zdjęciu u samej góry: W Kancelarii Rady Ministrów. Od lewej: uczestniczka Bożena Rażniewska; st. wychowawca Ewa Porycka, Premier Mateusz Morawiecki oraz uczestnik Mateusz Krawczyk.

Warszawa: Posiedzenie Rady Programowej

Kierownictwo Komendy Głównej i Mazowieckiej Komendy OHP, przedstawiciele lokalnych władz samorządowych, Kuratorium Oświaty, urzędów pracy, szkół, pracodawców oraz systemu penitencjarnego spotkali się 27 marca w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim na roboczym spotkaniu Wojewódzkiej Rady Programowej MWK OHP.

Za stołem prezydialnym zasiedli: Wojewoda Mazowiecki Zdzisław Sipiera, Wicewojewoda Mazowiecki Sylwester Dąbrowski, Komendant Główny OHP Bogdan Ścibut, zastępca Komendanta Głównego OHP Piotr Modzelewski, Wojewódzki Komendant OHP w Warszawie Wiesław Leszko i zastępca Wojewódzkiego Komendanta OHP w Warszawie Jacek Figiel.

Podczas wydarzenia odbyła się uroczystość wręczenia aktów powołania do Rady Programowej mazowieckich OHP, które przedstawicielom Rady wręczył Komendant Główny OHP. Przewodniczącym Rady Programowej został Wojewoda Zdzisław Sipiera.

Panel dyskusyjny moderował Wojewódzki Komendant OHP Wiesław Leszko, który w swoim wystąpieniu zwrócił szczególną uwagę na konieczność podjęcia działań zmierzających do skoordynowania misji i wizji OHP z działaniami jednostek administracji państwowej i samorządowej poprzez wymianę spostrzeżeń i doświadczeń, a także wspólne rozwiązywanie problemów pozostających w bezpośrednim związku z realizowaną przez OHP polityką państwa wobec młodzieży, której profil socjologiczny jest ściśle osadzony w trudnych warunkach środowiskowych i rodzinnych.

Priorytetowym celem spotkania było wypracowanie kierunków zasad współpracy opartej na porozumieniach w zakresie działalności na rzecz młodzieży o zmniejszonych szansach życiowych, przy uwzględnieniu specyfiki środowiska lokalnego, oraz organizacji wspólnych przedsięwzięć. Omówione zostały również kwestie dotyczące m.in.: rynku pracy na Mazowszu oraz projektów realizowanych przez MWK OHP w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Uczestnicy panelu jednogłośnie podkreślali, że kompleksowym wskaźnikiem efektywności działalności edukacyjnej jednostek opiekuńczo-wychowawczych OHP jest liczba młodzieży, która została aktywizowana poprzez jej powrót do systemu edukacji i udział w przygotowaniu do samodzielnego funkcjonowania społecznego i zawodowego. Jej aktywizacja mogła nastąpić dzięki zapewnieniu przez OHP wieloaspektowej opieki wychowawczej, profilaktycznej i resocjalizacyjnej zmierzającej do korygowania wadliwych postaw społecznych, wszechstronnego rozwoju osobowości oraz jej pozytywnego kształtowania dla mobilności na rynku pracy.

Poruszono również kwestię konieczności zmiany wizerunku instytucji, jak i udoskonalenia kanałów komunikacji z użyciem IT. Wartością dodaną obrad było wypracowanie treści uchwał: w zakresie pozytywnego kreowania wizerunku Mazowieckiej Wojewódzkiej Komendy OHP, wzbogacenia oferty w zakresie kształcenia, wychowania oraz rynku pracy, jak i realizacji projektów w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Doceniając wieloprofilowe spektrum funkcjonowania organizacji wszyscy partnerzy zadeklarowali wszelkie wsparcie dla inicjatyw służących przeciwdziałaniu bezrobociu i wychowywaniu młodzieży w procesie i etosie pracy.

Zmiany kadrowe

28 marca 2018 roku Komendant Główny OHP powołał pana Adama Pękarskiego na stanowisko Wojewódzkiego Komendanta OHP Wielkopolskiej WK OHP w Poznaniu. Komendant Adam Pękarski był dotąd pełniącym obowiązki Wojewódzkiego Komendanta.

Konkurs na kartkę wielkanocną

22 marca rozstrzygnięto konkurs Krajowego Duszpasterstwa OHP oraz Komendy Głównej OHP na najpiękniejszą kartkę mówiącą o obrzędach, zwyczajach oraz symbolach związanych z misterium Świąt Wielkanocnych.

Na tegoroczny konkurs wpłynęło 475 prac ze 133 jednostek OHP z całej Polski. Komisja konkursowa w składzie: Krajowy Duszpasterz OHP ks. Jarosław Sroka, artysta malarz Tadeusz Goliszek oraz siostra Aneta Karlak z Wydziału Katechetycznego Kurii Metropolitalnej w Częstochowie wybierając prace brała pod uwagę zarówno zgodność z tematem, estetykę wykonania pracy, jak i pomysł zaprezentowania swojego pomysłu związanego z istotą Świąt Wielkiej Nocy.

Pierwsze miejsce przyznano Patrycji Parysz z 12-20 Hufca Pracy w Rybniku (Śląska WK), drugie – Krystynie Skibie również z tego samego hufca, trzecie – Anecie Lewandowskiej z 2-5 Hufca Pracy we Włocławku (Kujawsko-Pomorska WK), czwarte – Indze Skupień z 1-20 Hufca Pracy w Rybniku (Śląska WK), piąte – Marcelinie Mędali z 1-33 Hufca Pracy w Bielawie (Dolnośląska WK), szóste – Milenie Wiśniewskiej z 5-2 Hufca Pracy w Piotrkowie Trybunalskim (Łódzka WK).

Ponadto przyznano cztery wyróżnienia, które otrzymali: Katarzyna Kobus z Centrum Kształcenia i Wychowania z Gołdapi, Zuzanna Świeczkowska z 16-6 Hufca Pracy w Wałczu (Zachodniopomorska WK), Patryk Tutak z 9-17 Hufca Pracy w Stalowej Woli (Podkarpacka WK), Kacper Rózga z 5-2 Hufca Pracy w Piotrkowie Trybunalskim (Łódzka WK).

Przedsięwzięcie, organizowane corocznie, zachęca młodzież do osobistego przeżywania Wielkanocy i refleksji nad sensem świętowania, jak również do rozwoju artystycznych uzdolnień.

 

I miejsce
II miejsce
III miejsce
IV miejsce
V miejsce
VI miejsce

 

Wyróżnienia

  

 

 

Targi Przedsiębiorczości, Pracy i Edukacji

Pod patronatem Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Stanisława Szweda i z udziałem Komendanta Głównego OHP Bogdana Ścibuta odbyły się 20 marca w Hali Widowiskowo-Sportowej w Cieszynie II Targi Przedsiębiorczości, Pracy i Edukacji.

Ich organizatorami byli: Śląska WK OHP, Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Bielsku-Białej wraz z jednostkami – OSZ oraz PPP w Cieszynie, Miasto Cieszyn, Powiat Cieszyński, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Zespół Szkół Technicznych im. płk. Gwidona Langera w Cieszynie, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Zamek Cieszyn oraz cieszyński Powiatowy Urząd Pracy.

Blisko 70 wystawców dysponowało ponad 800 propozycjami zatrudnienia w kraju i za granicą. Przy stoisku Ochotniczych Hufców Pracy zainteresowane osoby mogły zapoznać się m.in. z ofertą kursów i szkoleń zawodowych oraz możliwością skorzystania z porad i konsultacji w zakresie poradnictwa zawodowego czy sporządzania profesjonalnych dokumentów aplikacyjnych. Zachęcano też do odwiedzenia jednostek OHP i rejestracji w bazie osób poszukających pracy.

Nie zabrakło również oferty edukacyjnej szkół ponadgimnazjalnych i uczelni wyższych, jak również propozycji zatrudnienia dla obcokrajowców, niepełnosprawnych i osób w wieku 50+.

Wśród obecnych byli: Wojewódzki Komendant Śląskiej WK OHP Arkadiusz Sobków, jego zastępca Łukasz Norek, Starosta Cieszyński Janusz Król, Burmistrz Cieszyna Ryszard Macura, Rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Andrzej Kowalczyk, prodziekani zamiejscowego wydziału w Cieszynie Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej Edyta Nowak-Żółty i Regina Bogaczyk, dyrektor Zespołu Szkół Technicznych im. płk Gwidona Langera Bożena Cholewa, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Cieszynie Anna Stefaniak–Bacza, dyrektor Zamku Cieszyn – Klubu Przedsiębiorcy Ewa Gołębiowska.