Rada Programowa w Łomży

5 października w Starostwie Powiatowym w Łomży obradowała Wojewódzka Rada Programowa Podlaskiej WK OHP w Białymstoku.

Posiedzeniu przewodniczył Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski, a zebranych powitał Wojewódzki Komendant OHP Adam Krzysztof Romatowski. Wśród gości znaleźli się m.in. posłowie Bernadeta Krynicka i Lech Antoni Kołakowski oraz zastępca Komendanta Głównego OHP Piotr Modzelewski.

Wystąpienia programowe rozpoczęto od prezentacji dotyczącej poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy w Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Łomży, którą przedstawiła p.o. dyrektora Centrum Joanna Filipkowska. Realizację projektów europejskich dla młodzieży przez OHP na Podlasiu w 2018 roku zaprezentowała kierownik Zespołu Programów europejskich i rynku pracy WK Elżbieta Dziemianiuk. Odbyła się też projekcja filmu dotyczącego realizacji projektu „Karnawał najkrótszej nocy” współfinansowanego ze środków Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży, którego bohaterami byli uczestnicy międzynarodowej wymiany, a zarazem podopieczni Hufca Pracy w Augustowie oraz ich litewscy rówieśnicy.

O stażach zawodowych w Niemczech, w których brało udział 40 wychowanków OHP opowiedziała referent ds. programów europejskich i współpracy międzynarodowej Podlaskiej WK Elżbieta Andraka. Zapowiedziała także kolejny projekt staży, tym razem z udziałem 70 podopiecznych OHP z Podlasia, który zaplanowano na rok szkolny 2018/2019.

Wystąpienie poseł Bernadety Krynickiej.

Obradom towarzyszyła dyskusja na temat znaczenia kształcenia zawodowego i wspólnych działań instytucji na rzecz podlaskiej młodzieży. Wszyscy jednogłośnie podkreślali ważną funkcję kształcenia zawodowego młodzieży, wzajemnej współpracy instytucji na rzecz jej wspierania na lokalnym rynku pracy oraz złożyli wyrazy uznania za dotychczasowy wkład Ochotniczych Hufców Pracy, które przedstawiają bogatą ofertę edukacyjną młodzieży potrzebującej wsparcia w województwie podlaskim.

Na zakończenie zastępca Komendanta Głównego OHP Piotr Modzelewski podkreślił potrzebę wzajemnego współdziałania lokalnych partnerów na rzecz podlaskiej młodzieży oraz podziękował za dotychczasową współpracę.

W podsumowaniu podjęto uchwałę dotyczącą kontynuacji realizacji dobrych praktyk wypracowanych przez członków Rady, lokalnych partnerów i jednostki OHP, jak również podejmowania nowych inicjatyw na rzecz młodzieży o zmniejszonych szansach życiowych w zakresie wspierania jej kształcenia zawodowego i wychowania międzykulturowego poprzez zapewnianie możliwości nieodpłatnego udziału w zawodowych stażach zagranicznych i innych projektach finansowanych w ramach środków europejskich.

 


Na zdjęciu u samej góry, od lewej: poseł Lech Antoni Kołakowski (przy mównicy), Wojewódzki Komendant OHP Adam Krzysztof Romatowski, Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski, zastępca Komendanta Głównego OHP Piotr Modzelewski, zastępca Wojewódzkiego Komendanta OHP Emilia Karwowska.


Otwarto wystawę

Kolejnym miejscem zaprezentowania wystawy prac laureatów XVIII Ogólnopolskiego Konkursu Papieskiego pt. „Przyjmuję. 40 rocznica wyboru Karola Wojtyły na Papieża” jest Małopolski Urząd Wojewódzki.

Oficjalne otwarcie odbyło się 3 października przez Wojewodę Małopolskiego Piotra Ćwika, Wojewódzkiego Komendanta OHP w Krakowie Krzysztofa Świerczka oraz jego zastępcę Bożenę Rążewską.

Celem przedsięwzięcia jest uczczenie przypadającej w tym roku czterdziestej rocznicy wyboru Karola Wojtyły na Papieża, a zarazem całego pontyfikatu św. Jana Pawła II. Wojewoda Małopolski Piotr Ćwik podkreślił, że konkurs był pierwszym oficjalnym wydarzeniem wpisującym się w te obchody. Z kolei Komendant Krzysztof Świerczek podziękował Panu Wojewodzie za objecie patronatem Konkursu Papieskiego oraz za umożliwienie ekspozycji prac w Urzędzie Wojewódzkim.

Udział w konkursie zorganizowanym przez Małopolską WK OHP przy współpracy Komendy Głównej OHP był dla młodzieży okazją do przypomnienia sobie ponadczasowych i uniwersalnych wartości płynących z nauczania św. Jan Pawła II – patrona Ochotniczych Hufców Pracy. Efektem przemyśleń młodych ludzi są różne formy artystycznej wypowiedzi. Ekspozycja przedstawia prace fotograficzne i plastyczne laureatów konkursu w dwóch kategoriach: uczestnicy OHP i młodzież szkolna.

 

Na Warmii i Mazurach

Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska w towarzystwie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Artura Chojeckiego gościła 2 października w Wojewódzkiej Komendzie OHP w Olsztynie.

W ramach cyklu spotkań „Polityka społeczna w regionach” podsumowujących politykę rządu Minister Elżbieta Rafalska spotkała się z podopiecznymi OHP odbywającymi praktyczną naukę zawodu oraz uczestnikami kursu na operatora wózków jezdniowych realizowanego w ramach utrzymania rezultatów projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy”.

Wojewódzki Komendant OHP Dariusz Rudnik oraz jego zastępca Paweł Kowszyński zaprezentowali gościom działalność warsztatów OHP kształcących młodzież, jak również omówili plany rozwoju instytucji na Warmii i Mazurach w najbliższej przyszłości. Pani Minister wyraziła zainteresowanie kierunkami kształcenia oferowanymi przez OHP z uznaniem wypowiadając się na temat podjętych działań w zakresie zawodów deficytowych.

   

Wizyta Minister Elżbiety Rafalskiej

28 września Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska odwiedziła jednostki Kujawsko-Pomorskiej WK OHP – Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Grudziądzu oraz Hufiec Pracy w Brodnicy. Towarzyszyli jej Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski Józef Ramlau oraz Wojewódzki Komendant OHP Małgorzata Taranowicz.

Po przybyciu do brodnickiego hufca pani Elżbieta Rafalska rozmawiała z młodzieżą uczestniczącą w zajęciach plastycznych. Obejrzała też wykonane przez nią prace związane z tematyką niepodległościową.

Pani Minister szczególnie podziękowała Wojewódzkiemu Komendantowi OHP Małgorzacie Taranowicz za zaangażowanie oraz sprawność organizacyjną wszystkich jednostek Kujawsko-Pomorskiej Komendy OHP. Jednostki te aktywnie brały udział w realizacji wspólnych z Ministerstwem przedsięwzięć okolicznościowych, jak Mikołajki, Wielkanoc, Dzień Dziecka czy rok wdrażania programu 500+.

Od lewej: Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski Józef Ramlau, Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska oraz Wojewódzki Komendant OHP Małgorzata Taranowicz.

Podczas spotkania z dziennikarzami pani Minister Elżbieta Rafalska podkreśliła dużą rolę OHP jako jednostki nowoczesnej, wspierającej młodzież uzupełniającą swoje kwalifikacje zawodowe oraz wchodzącą na rynek pracy. Z działalności Ochotniczych Hufców Pracy wynika szansa dla osób, które wywodzą się ze środowisk czasami trudnych, wykluczonych, a nawet poszkodowanych. Te osoby czasami mają gorszy dostęp do edukacji bądź z różnych powodów mają trudności z realizacją wyzwań edukacyjnych. Tu przy należytym, specjalistycznym wsparciu mogą się one odnaleźć – mówiła Minister.

Zwróciła również uwagę na zmieniający się rynek pracy i nowe wyzwania stojące przed instytucją. Trzeba robić wszystko, żeby przygotowanie potencjalnych pracowników odpowiadało potrzebom rynku pracy. Mamy też inne rozwiązania i zachęty przygotowywane w nowej ustawie o rynku pracy, które będą otwierały dodatkowe możliwości osobom, które np. po brexicie będą chciały wrócić do Polski lub dadzą szansę na zastanowienie się tym, którzy chcą wyjechać – wskazała pani Elżbieta Rafalska.

Podczas spotkań z kadrą Minister Elżbieta Rafalska podkreśliła trudną pracę z młodzieżą oraz wysokie kwalifikacje kadry OHP. Doceniła rolę OHP w aktywizowaniu młodzieży oraz wkład instytucji w zmniejszenie bezrobocia wśród młodych ludzi. Tematem rozmów były również czekające w najbliższym czasie OHP przekształcenia oraz zmiany struktur.

 

Inauguracja Roku

Z udziałem Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Stanisława Szweda odbyła się 26 września w Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej Ogólnopolska Inauguracja Roku Szkoleniowego 2018/2019 Ochotniczych Hufców Pracy.

Uroczystość zgromadziła blisko tysiąc osób – uczestników wraz z kadrą jednostek OHP. Przybyli na nią m.in.: dyrektor Departamentu Rynku Pracy w MRPiPS Ewa Flaszyńska, zastępca Komendanta Głównego OHP Renata Wicha, Pełnomocnik Komendanta Głównego OHP ds. ekonomiczno-finansowych Wojciech Szewczyk, dyrektor Biura Edukacji i Organizacji Jednostek Opiekuńczo-Wychowawczych OHP KG Sławomir Męcina, Krajowy Duszpasterz OHP ks. prałat Jarosław Sroka, Wojewódzki Komendant Wielkopolskiej WK OHP Adam Pękarski wraz z zastępcą Barbarą Siwiak, przedstawiciele władz administracyjnych i samorządowych województwa wielkopolskiego oraz Wojewódzkich Komend OHP i Wojewódzkich Duszpasterstw OHP z województw sąsiadujących.

Pierwsza część inauguracji odbyła się na Placu przy Dzwonnicy Sanktuarium Licheńskiego, gdzie po wysłuchaniu hymnu państwowego, słowa powitania wygłosił do młodzieży, kadry OHP oraz licznie przybyłych gości duszpasterz Wielkopolskiej Wojewódzkiej Komendy OHP ks. Piotr Wąż, a następnie Kustosz Sanktuarium ks. dr Janusz Kumala. Życzenia satysfakcji, sukcesów i osiągnięć w dalszym kształceniu i doskonaleniu umiejętności zawodowych przekazał również uczestnikom i kadrze sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Stanisław Szwed.

Inauguracja Roku Szkoleniowego była doskonałą okazją, aby podziękować wychowawcom, pedagogom, nauczycielom za ich ważną i odpowiedzialną pracę, zaangażowanie, wsparcie i życzliwość w rozwiązywaniu problemów młodych ludzi. Sekretarz Stanu wręczył Medale Komisji Edukacji Narodowej Bogusławowi Adryańskiemu, Annie Mazurek, Augustowi Mroziewiczowi i Barbarze Nowak. Złote Medale za Długoletnią Służbę otrzymali również z rąk ministra Jerzy Saganowski oraz Krystyna Skoczylas.

Wyróżnienia absolwentom OHP oraz zwycięzcom Ogólnopolskiego Konkursu o tytuł „Absolwenta roku OHP” wręczyła zastępca Komendanta Głównego OHP Renata Wicha. W tym roku tytuł Absolwenta Roku w kategorii gimnazjum przypadł Nicoli Szczepaniak, a w kategorii nauka zawodu nagrodzona została Agnieszka Mamala z Hufca Pracy w Nowym Sączu.

Sekretarz Stanu w MRPiPS Stanisław Szwed (w pierwszym rzędzie od lewej) oraz zastępca Komendanta Głównego OHP Renata Wicha (piąta od prawej) wraz z laureatami konkursu o tytuł „Absolwenta roku OHP”.

Na zakończenie pierwszej części inauguracji ksiądz Kustosz Janusz Kumala udzielił błogosławieństwa zebranym zapraszając jednocześnie do Bazyliki na uroczystą mszę świętą. Uczestnicy Inauguracji, prowadzeni przez Orkiestrę Reprezentacyjną Sił Powietrznych WP w Poznaniu, przeszli przed pomnik patrona młodzieży OHP św. Jana Pawła II, gdzie delegacja uczestników OHP wraz z zastępcą Komendanta Głównego Renatą Wicha, dyrektor Departamentu Rynku Pracy w MRPiPS Ewą Flaszyńską, Pełnomocnikiem Komendanta Głównego OHP ds. ekonomiczno-finansowych Wojciechem Szewczykiem, Wojewódzkim Komendantem OHP Adamem Pękarskim oraz duszpasterzem Mazowieckiej WK ks. kmdr. Marianem Próchniakiem złożyła kwiaty w podziękowaniu za siódmą rocznicę ustanowienia patronatu nad młodzieżą Ochotniczych Hufców Pracy.

Mszę świętą w intencji Ochotniczych Hufców Pracy odprawił Biskup Pomocniczy Senior Archidiecezji Poznańskiej ks. Zdzisław Fortuniak. Przed Cudownym Obrazem Matki Bożej Licheńskiej mówił do młodzieży: „Nie musicie być najmądrzejsi, pamiętajcie, abyście dobrze żyli”. W czasie mszy świętej uczestnicy pierwszego rocznika złożyli ślubowanie, a Akt Zawierzenia OHP Matce Bożej Licheńskiej odczytała zastępca Komendanta Głównego OHP pani Renata Wicha.

Uroczystości zakończono podziękowaniami dla ks. biskupa Zdzisława Fortuniaka i księży Marianów złożonymi przez zastępcę Komendanta Głównego Renatę Wicha, Wojewódzkiego Komendanta OHP Adama Pękarskiego oraz przedstawicieli młodzieży OHP.

Wystąpienie Sekretarza stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Stanisława Szweda

Szanowni Państwo,

Mam zaszczyt i przyjemność powitać wszystkich tu zebranych na uroczystości Ogólnopolskiej Inauguracji Roku Szkoleniowego 2018/2019 Młodzieży Ochotniczych Hufców Pracy. W tej niezwykle pięknej sanktuaryjnej przestrzeni rozpoczynamy nowy rok nauki. Uroczystość rozpoczęcia roku szkoleniowego to niezwykle ważny moment.

Ten dzień duchowego święta Ochotniczych Hufców Pracy jest szczególnie ważny dla młodzieży, ponieważ nie tylko uroczyście rozpoczyna nowy rok szkoleniowy, ale również stanowi okazję do religijnego wzmocnienia.

Wierzę w to, że rok szkoleniowy 2018/2019 będzie sprzyjający dla zebranej tu młodzieży w zakresie działalności kształceniowo-wychowawczej, jak i dla pozostałych obszarów działalności instytucji.

Droga Młodzieży,

Po wspaniałych dniach wakacyjnego wypoczynku rozpoczyna się nowy rok szkolny i czas nowych wyzwań. Mam nadzieję, że jesteście przepełnieni pozytywną energią, która pozwoli Wam twórczo pracować i odnosić wspaniałe sukcesy. Jestem przekonany, że czas spędzony w Ochotniczych Hufcach Pracy będzie dla Was przepustką do jak najlepszej przyszłości i przygotowaniem do spełnienia Waszych marzeń. Każdy dzień nauki to odkrywanie Waszych pasji, potencjałów oraz ciekawości świata, która w Was drzemie. To czas nowych wyzwań, planów i postanowień. Czeka Was wiele doświadczeń, wydarzeń i spotkań z ludźmi, którzy mają na celu Wasz rozwój i szczęście.

Początek roku szkoleniowego jest szczególnie ważny dla młodzieży wchodzącej na drogę edukacji w OHP. Pragnę zapewnić Was, że w placówkach OHP spotkacie się z serdecznością i wielostronną pomocą wychowawców.

Pragniemy, abyście czuli się tutaj, jak najlepiej pośród osób Wam życzliwych. Działania prowadzone przez Ochotnicze Hufce Pracy są ukierunkowane na realizowanie Waszych potrzeb i temu mają służyć. Instytucja stawia sobie za cel, aby poprzez edukację przygotować Was do świadomego życia i wykonywania przyszłej pracy zawodowej. Liczymy na Wasz zapał i chęć podejmowania kolejnych wyzwań.

Zachęcam do korzystania z możliwości rozwoju swych umiejętności, pasji, zamiłowań, talentów.

Droga Młodzieży,

Przed Wami droga ku dorosłości. O pomyślnej realizacji planów życiowych w samodzielnym życiu zadecyduje determinacja w wykorzystaniu szansy jaką daje nauka i praca. Powinniście więc wyznaczyć sobie cel, który zamierzacie osiągnąć. Odnajdujcie własne ścieżki i starajcie się nie zatracić tego, co najistotniejsze dla bycia prawdziwym człowiekiem. W życiu kierujcie się wyłącznie tymi zasadami, które pozwolą Wam zachować godność człowieka oraz zdobyć szacunek innych.

Jestem przekonany, że wiedza, zdolności i umiejętności zdobyte, odkrywane i rozwijane będą procentowały w przyszłości. Idźcie więc odważnie w życie, pokonując wszelkie przeszkody.

Dzisiejsza uroczystość jest też wielkim wydarzeniem dla laureatów Konkursu o tytuł Absolwenta Roku Ochotniczych Hufców Pracy 2018. Pragnę przekazać gratulacje i słowa uznania za Wasz profesjonalizm, pomysłowość i zaangażowanie, które włożyliście w swój rozwój osobisty. Niech Wasz sukces będzie inspiracją i motywacją do rozwoju i działania dla waszych młodszych kolegów i koleżanek.

Życzę uczestnikom OHP, kadrze oraz gościom, którzy swoją obecnością zaszczycili dzisiejszą uroczystość, aby rozpoczęty już nowy rok szkoleniowy był kolejnym, pełnym dobrze i odpowiedzialnie zrealizowanych zadań i wykorzystanych szans. Aby każdy kolejny dzień był pełen spełnionych nadziei oraz poczucia satysfakcji z dokonanych wyborów i uzyskanych osiągnięć.

Pragnę serdecznie podziękować w imieniu własnym, a także w imieniu młodzieży i kadry Ochotniczych Hufców Pracy Jego Ekscelencji Księdzu Biskupowi za przewodniczenie Najświętszej Eucharystii oraz umocnienie Nas Słowem Bożym i modlitwą. Udział Jego Ekscelencji w tej uroczystości jest dla nas niezwykłym wyróżnieniem.

Na zakończenie chciałbym również podziękować organizatorom za trud, jaki włożyli w przygotowanie przedsięwzięcia, a także przedstawicielom władz samorządowych oraz gościom za życzliwość i wsparcie.

Junakom w hołdzie

21 września w Jeleniewie na Podlasiu, w przeddzień 82. rocznicy powstania Junackich Hufców Pracy i w stulecie odzyskania niepodległości przez Polskę, Komendant Główny Ochotniczych Hufców Pracy Bogdan Ścibut odsłonił w tamtejszej Szkole Podstawowej im. Danuty Siedzikówny „Inki” tablicę poświęconą pamięci junaków i kadry Junackich Hufców Pracy.

Przed II wojną światową działała w Jeleniewie szkoła, która nosiła imię Junackich Hufców Pracy. Także w Jeleniewie pracował batalion JHP, którego junacy budowali drogę do Wiżajn. W sierpniu, podczas Święta Żołnierza, spotkał się z nimi właśnie w Jeleniewie Komendant Główny JHP płk Bogusław Kunc.

Uroczystość, pod patronatem Programu „Niepodległa”, odbyła się z udziałem m.in. posłów na Sejm RP Lecha Antoniego Kołakowskiego, Bernadety Krynickiej i Dariusza Piontkowskiego, Wojewody Podlaskiego Bohdana Paszkowskiego, przedstawiciela Biskupa Ełckiego ks. dr. Karola Sokołowskiego, Komendanta Głównego Ochotniczych Hufców Pracy Bogdana Ścibuta, jego zastępców Renaty Wicha i Piotra Modzelewskiego oraz Dyrektora Wykonawczego KG Wojciecha Szewczyka, Krajowego Duszpasterza OHP ks. kanonika Jarosława Sroki, Wojewódzkiego Duszpasterza OHP Jana Nikodema Hołodoka, Podlaskiego Kuratora Oświaty Beaty Pietruszki, władz lokalnych, przedstawicieli służb mundurowych, nauczycieli, uczniów i mieszkańców Jeleniewa. Uczestniczyła w niej również rodzina patronki szkoły Danuty Siedzikówny „Inki”.

Po mszy św., której przewodniczył ks. Karol Sokołowski, parlamentarzyści, Wojewoda Podlaski, Komendant Główny OHP, przedstawiciele władz lokalnych i dyrektor szkoły Bożena Sobieszczańska złożyli wiązanki kwiatów i zapalili znicze pod pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego. W imieniu Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbiety Rafalskiej wieniec złożyła dyrektor Departamentu Rynku Pracy Ewa Flaszyńska.

Podczas uroczystości odczytano list od minister Elżbiety Rafalskiej, w którym minister podkreśliła, że niepodległość, którą nasi przodkowie wywalczyli zbrojnie sto lat temu, kolejne generacje budowały ofiarną i rzetelną pracą, zarówno scalając Polskę po okresie zaborów, odbudowując ją z gruzów po zniszczeniach ostatniej wojny, jak i nadając jej nowe oblicze po demokratycznych przemianach 1989 roku.

W swoim wystąpieniu Komendant Główny OHP powiedział m.in.: Poznając przeszłość przygotowujemy się lepiej do przyszłości. Wielu z nas ma tendencję do uznawania własnych wysiłków, własnej pracy, za istotniejszy od innych. Z powodu intensywnych zmian cywilizacyjnych związanych ze zmianami w przemyśle, gospodarce rolnej oraz z w wyniku wojen tracimy nader często ciągłość doświadczeń pokoleń. Zatracamy też wiedzę o tym, czego dokonali nasi poprzednicy. Tak też stało się ze znakomitym dorobkiem Junackich Hufców Pracy. Junacy uczestniczyli w latach 1936-1939 w budowie dróg, linii kolejowych, zapór wodnych, fortyfikacji wojskowych. Państwo realizowało w ten sposób kilka istotnych celów. W sytuacji poważnych trudności ze zdobyciem miejsca pracy po światowym kryzysie gospodarczym zapewniało tysiącom młodych ludzi zakwaterowanie, umundurowanie, wyżywienie i zatrudnienie przy pracach użytecznych społecznie i państwowo. Pracowali niestrudzenie do pierwszych dni września 1939 roku, mając niedoceniony wkład w umocnienia obronne II Rzeczpospolitej Polskiej. Wielu z nich, dzięki patriotycznemu wychowaniu w domu, szkole i Junackich Hufcach Pracy włączyło się w zbrojny ruch oporu przeciwko okupantom: niemieckiemu i sowieckiemu.

Tu w Jeleniewie miało miejsce jedno z ważnych spotkań junaków z JHP z miejscową ludnością, w czasie budowy drogi. Był tu obecny Komendant Główny JHP płk Bogusław Kunc. Współpraca między mieszkańcami Jeleniewa i okolic, a junakami musiała być bardzo dobra, skoro postanowiono nadać tutejszej szkole powszechnej imię Junackich Hufców Pracy. Namawiam Was do poszukania we własnych rodzinach, u dziadków, wspomnień z 1938 roku, gdy junacy żyli wśród Waszych krewnych. Dla utrwalenia tych wydarzeń wmurowaliśmy tablicę upamiętniającą ich działalność.

Czcząc pamięć uczestników Junackich Hufców Pracy i ówczesnych mieszkańców Jeleniewa dbamy o jakość korzeni własnej tożsamości, dla zrozumienia kim jesteśmy, skąd się wywodzimy, co jest dla naszej wspólnoty narodowej i państwowej najważniejsze. W ten sposób mała ojczyzna każdego z nas, związana z miejscem urodzenia, dorastania, nauki jawi się jako część naszej polskiej Ojczyzny. 2018 rok, 100 rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę jest dla nas motywacją do uhonorowania naszych poprzedników, podziękowaniem za trud włożony w pracę, pokłonem za odbudowę niepodległego państwa. Działajmy wspólnie, by być ich godnymi naśladowcami.

Komendant Bogdan Ścibut złożył również hołd patronce szkoły ppor. Danucie Siedzikównie „Ince” oraz podziękował dyrektor szkoły Bożenie Sobieszczańskiej za gościnne przyjęcie.

W trakcie spotkania w szkole zaprezentowano także sylwetkę Danuty Siedzikówny „Inki” oraz program muzyczno-poetycki w wykonaniu uczniów jeleniewskiej szkoły.

Uroczystości towarzyszyła wystawa poświęcona historii Junackich Hufców Pracy przygotowana przez Komendę Główną OHP.

 

   

 

Junackie Hufce Pracy powstały 22 września 1936 roku na mocy dekretu prezydenta RP Ignacego Mościckiego i ich głównym celem było zapewnienie dokształcenia, nauczenie zawodu, przeszkolenie wojskowe (mężczyźni) i wychowanie bezrobotnych młodych kobiet i mężczyzn w wieku 18-20 lat na dobrych obywateli, przyszłych obrońców kraju i rzetelnych ludzi pracy (cytat z broszury „Co to są JHP”, rok. wyd. 1936). W roku 1938 zaczęto powoływać do JHP również absolwentów szkół średnich ogólnokształcących i zawodowych. Junakami byli Karol Wojtyła, Tadeusz Zawadzki „Zośka”, Janek Bytnar „Rudy” czy Maciej Aleksy Dawidowski „Alek”.

Mężczyźni budowali drogi, boiska, strzelnice i stadiony sportowe; usypywali wały przeciwpowodziowe; zajmowali się regulacją rzek i potoków górskich; wykonywali prace melioracyjne, a w miarę narastania zagrożenia wojennego – fortyfikacje. Wzięli także udział w budowie Centralnego Okręgu Przemysłowego oraz portu i miasta Gdyni. Kobiety, skupione w żeńskich kompaniach pracy, uprawiały ogrodnictwo, hodowały zwierzęta gospodarskie, zajmowały się krawiectwem oraz tkactwem, a także uczyły się prowadzić gospodarstwo domowe.

II wojna światowa przerwała działalność Junackich Hufców Pracy, ale nie zakończyła ich służby dla ojczyzny. Jeden z batalionów walczył w kampanii wrześniowej pod dowództwem gen. Franciszka Kleeberga. Ostatnia, tragiczna karta w historii JHP została zapisana w 1940 r. – wśród zamordowanych przez funkcjonariuszy NKWD w Katyniu znaleźli się byli junacy oraz ich instruktorzy i dowódcy.

 

Fot. Magdalena Kleszczewska

 

List Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbiety Rafalskiej

Szanowny Panie Komendancie, Dostojni Goście, Droga Młodzieży,

82 lata temu dekretem Prezydenta Rzeczypospolitej Ignacego Mościckiego powołano Junackie Hufce Pracy, których tradycje kontynuują dziś Ochotnicze Hufce Pracy. Podstawowe zadania obu tych organizacji są podobne: należy do nich pomoc młodym ludziom w ukończeniu szkoły, zdobyciu kwalifikacji zawodowych, znalezieniu pracy oraz przygotowanie do godnego i uczciwego życia.

Hufce kojarzą się z chlubną polską tradycją. Już sama nazwa przywołuje na myśl zastępy zbrojnych rycerzy. Przed wojną w Junackich Hufcach Pracy jednym ze stopni służbowych był regimentarz – tak ongiś tytułowano dowódcę zastępującego hetmana.

Junaków, bo tak ich nazywano, uczono patriotyzmu, poczucia dumy i godności narodowej, obowiązków obywatelskich, sumiennej pracy, poszanowania cudzej własności i mienia państwowego, współpracy w zespole, a także racjonalnego gospodarowania pieniędzmi i oszczędzania.

Od momentu, gdy szeregi Hufców otwarto również dla absolwentów szkół średnich, w ich szeregach znaleźli się tak znamienici Junacy, jak Karol Wojtyła, późniejszy Ojciec Święty Jan Paweł II, Janek Bytnar ps. Rudy czy Tadeusz Zawadzki ps. Zośka.

Wielu Junaków swój ostatni egzamin zdawało na frontach II Wojny Światowej. Tak jak patronka szkoły, w której odbywa się dzisiejsza uroczystość – Danuta Siedzikówna „Inka”, sanitariuszka i łączniczka 5. Wileńskiej Brygady AK, zamordowana w więzieniu przez komunistycznych katów. Na krótko przed śmiercią pisała w grypsie z więzienia: ,,powiedzcie mojej babci, że zachowałam się jak trzeba”.

Pamiętając o przypadającej w tym roku Rocznicy Odzyskania Niepodległości pamiętamy również o Tych, którym ją w największym stopniu zawdzięczamy. Dlatego korzystając z okazji Wam – Droga Młodzieży – współczesnym Junakom przekazuję wiązankę kwiatów do złożenia pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Niepodległość, jaką nasi przodkowie wywalczyli zbrojnie sto lat temu, kolejne generacje budowały ofiarną i rzetelną pracą. Zarówno scalając Polskę po okresie zaborów, odbudowując Ją z gruzów po zniszczeniach ostatniej wojny, jak i nadając Jej nowe oblicze po demokratycznych przemianach 1989 roku.

Droga Młodzieży, dziś macie możliwość kontynuowania pięknych tradycji swoich poprzedników, a zarazem korzystania z nowoczesnych metod kształcenia w Ochotniczych   Hufcach Pracy. Możecie zdobyć jeden z ponad 60 zawodów, korzystać z krajowego i międzynarodowego pośrednictwa pracy, rozwijać zainteresowania i pasje.

Życzę Wam, aby czas spędzony w Hufcach zaowocował w przyszłości udaną karierą zawodową, ukształtował Wasz charakter, zbudował mocny fundament do odpowiedzialnego    pełnienia ról w życiu rodzinnym i społecznym. Bo to, jaka będzie Polska w drugim stuleciu swojej Niepodległości zależeć będzie w dużej mierze od Was – Waszego pokolenia.

Serdecznie pozdrawiam i łączę wyrazy szacunku
Elżbieta Rafalska

List Poseł na Sejm RP Bernadety Krynickiej

Szanowny Panie Komendancie

Serdecznie dziękuję za zaproszenie na uroczystość upamiętniającą utworzenie Junackich Hufców Pracy. Prezydent RP Ignacy Mościcki powołał je do życia dekretem z 22 września 1936 r. Zadaniem, które przyświecało ich powstaniu była, pomoc młodzieży, jakbyśmy to dziś powiedzieli, zagrożonej wykluczeniem społecznym. Musimy pamiętać, że hufce powstały w okresie, gdy walczyliśmy ze skutkami wielkiego kryzysu gospodarczego, a w wiek dojrzały wchodziły sieroty wojny z bolszewikami. Hufce organizowały młodzież, dawały szansę na zdobycie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, wychowywały patriotów. Dekret, określał, że „służba pracy młodzieży jest zaszczytną służbą dla Narodu i Państwa, a polega na wykonywaniu pracy fizycznej dla potrzeb obrony Państwa lub jego interesów gospodarczych”. Działalność Junackich Hufców Pracy przynosiła więc korzyść zarówno państwu, jak i społeczeństwu.

Szanowni Państwo, za niezwykle trafne uważam połączenie uroczystości upamiętniających utworzenie Junackich Hufców Pracy i stulecie odzyskania przez nasz kraj niepodległości. Wszyscy wiemy, że odrodzenie Polski po 123 latach niewoli było możliwe dzięki bohaterstwu i patriotyzmowi naszych przodków. Rzadko jednak pamiętamy, że równie ważna była praca. Ciężka praca Polaków, wykonywana mimo restrykcji zaborców, a służąca rozwojowi naszej gospodarki i rozbudzająca patriotyczne postawy społeczeństwa. Dzięki niej mogliśmy nie tylko odzyskać niepodległość, ale i ją utrzymać – już w 1920 r. odparliśmy przecież bolszewicką nawałę. „Udało nam się szybko scalić w jedno państwo trzy obszary, które przez okres zaborów rozwijały się odrębnie, były na różnym poziomie rozwoju gospodarczego. Nadrabialiśmy opóźnienia jakie mieliśmy w stosunku do europejskich państw swobodnie rozwijających się w XIX w. Ogromnym nakładem sił goniliśmy świat. Zbudowaliśmy Gdynię i Centralny Okręg Przemysłowy.

Niewątpliwe sukcesy naszego odradzającego się państwa były możliwe dzięki swoiście rozumianej idei pracy. W 1946 r. w książce pt. „Duch pracy ludzkiej” kard. Stefan Wyszyński określał ją tak: „Praca musi w nas – w oparciu o naszą rozumność i wolność – kształcić sumienność, obowiązkowość, i odpowiedzialność. Wtedy dopiero będzie ona pracą istoty rozumnej. Tak rozumiana praca wskazuje nam od razu dwa cele, które każdy człowiek w swej osobistej pracy powinien tu osiągnąć: udoskonalenie rzeczy i udoskonalenie człowieka pracującego”. Odsłonięta dziś tablica poświęcona Junackim Hufcom Pracy będzie nam przypominać o etosie pracy, jaki był wpajany młodzieży w tej organizacji. Tę chlubną działalność z powodzeniem kontynuują dziś, (dowodzone przez Komendanta Głównego Bogdana Ścibuta) Ochotnicze Hufce Pracy. W setną rocznicę odzyskania przez nasz kraj niepodległości, życzmy sobie nawzajem, byśmy właśnie w taki sposób rozumieli pojęcie „pracy”, bo jak powiedział Cyprian Kamil Norwid „Ojczyzna to nasz wielki zbiorowy obowiązek”.

Z wyrazami głębokiego szacunku
Poseł na Sejm RP
Bernadeta Krynicka

 


Projekt realizowany w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości

Wystawa prac

20 września w Międzynarodowym Porcie Lotniczym im. Jana Pawła II Kraków-Balice odbyło się oficjalne otwarcie wystawy prac laureatów XVIII Ogólnopolskiego Konkursu Papieskiego pt. „Przyjmuję. 40 rocznica wyboru Karola Wojtyły na Papieża”, który został zorganizowany przez Małopolską Wojewódzką Komendę OHP przy współpracy Komendy Głównej OHP.

Uroczystego otwarcia wystawy dokonali: prezes Zarządu Międzynarodowego Portu Lotniczego Kraków-Balice Radosław Włoszek, Wojewódzki Komendant OHP w Krakowie Krzysztof Świerczek oraz jego zastępca Bożena Rążewska. Następnie wręczono podziękowania sponsorom.

Udział w konkursie był dla młodzieży okazją do przypomnienia sobie ponadczasowych i uniwersalnych wartości płynących z nauczania św. Jan Pawła II – patrona Ochotniczych Hufców Pracy. Efektem przemyśleń młodych ludzi są różne formy artystycznej wypowiedzi. Ekspozycja przedstawia prace fotograficzne i plastyczne laureatów konkursu w dwóch kategoriach: uczestnicy OHP i młodzież szkolna.

   

Rada programowa w Poznaniu

13 września w siedzibie Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu obradowała Wojewódzka Rada Programowa Wielkopolskiej Wojewódzkiej Komendy OHP.

W posiedzeniu, któremu przewodniczyła Wicewojewoda Wielkopolski Marlena Maląg, uczestniczyli m.in. zastępca Komendanta Głównego OHP Renata Wicha, Wojewódzki Komendant OHP Adam Pękarski, Wicekurator Oświaty w Poznaniu Krzysztof Błaszczyk, dyrektor Oddziału Wielkopolskiego PFRON Anna Skupień, dyrektor Biura Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej Tomasz Wika, zastępca Kuratora Okręgowego ds. Rodzinnych w Poznaniu Wojciech Mroczkowski, zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu nadkom. Paweł Kolendowicz, Komendant Powiatowy Policji w Chodzieży mł. insp. Sławomir Sobański, burmistrz Miasta i Gminy Margonin Janusz Piechocki, dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Poznaniu Lucyna Białk-Cieślak, duszpasterz Wielkopolskiej WK OHP ks. Piotr Wąż, jak również kadra wielkopolskich OHP.

Spotkanie poświęcono działaniom Ochotniczych Hufców Pracy w planowaniu rozwoju zawodowego młodzieży. Na wstępie Komendant Adam Pękarski powołał nowych członków Wojewódzkiej Rady Programowej: kierownika Muzeum Martyrologii Wielkopolan Grzegorza Kucharczyka oraz zastępcę Burmistrza Miasta i Gminy Margonin Łukasza Malczewskiego.

   

Magdalena Pruchnik z Wielkopolskiej WK omówiła kwestie dotyczące stanu rekrutacji do jednostek opiekuńczo-wychowawczych OHP w województwie wielkopolskim, a Jagoda Walczak przybliżyła działania zespołu ds. rynku pracy zaznaczając, iż zadania realizowane przez jednostki terenowe mają znaczący wpływ na funkcjonowanie młodych ludzi na rynku pracy oraz przynoszą pożądane efekty. Przedstawiono także efekty realizacji projektu w zakresie ginących zawodów. W kontekście omawianych tematów podjęto dyskusję dotyczącą roli Ochotniczych Hufców Pracy w procesie wychowania oraz funkcjonowania młodzieży na rynku pracy.

Podczas obrad zabrała głos zastępca Komendanta Głównego OHP Renata Wicha, która przedstawiła sprawy związane z restrukturyzacją i zmianami, jakie nastąpią w Ochotniczych Hufcach Pracy. Komendant Adam Pękarski zwrócił się z prośbą o udział Komendy Głównej OHP w uroczystościach, które odbędą się 1 marca 2019 roku w Kwilczu, przed tablicą upamiętniającą jednego z żołnierzy wyklętych płk. Łukasza Cieplińskiego.

Radna Miasta Poznania Lidia Dudziak pozytywnie oceniła działalność Wielkopolskiej WK OHP pod kierownictwem Komendanta Adama Pękarskiego, zaś radna Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Zofia Dobrowolska przekonywała o zasadności istnienia OHP.

Nie zabrakło także zaprezentowania działalności Centrum Kształcenia i Wychowania w Pleszewie, której dokonał dyrektor Krystian Piasecki.

Na zdjęciu u samej góry od lewej: Wojewódzki Komendant WWK OHP Adam Pękarski, Wicewojewoda Wielkopolski Marlena Maląg, Zastępca Komendanta Głównego OHP Renata Wicha, Wicekurator Oświaty Krzysztof Błaszczyk.

W hołdzie „Ince”

28 sierpnia upamiętniono w Narewce, Gruszkach i Białymstoku 72 rocznicę śmierci Danuty Siedzikówny „Inki”.

W imieniu Komendanta Głównego OHP Bogdana Ścibuta oraz kadry i uczestników Ochotniczych Hufców Pracy delegacja Podlaskiej WK OHP z zastępcą Wojewódzkiego Komendanta OHP Emilią Karwowską na czele złożyła kwiaty pod pomnikiem „Inki” w Narewce. W kościele pw. Św. Jana Chrzciciela odprawiono mszę św. w intencji żołnierzy podziemia antykomunistycznego oraz ich rodzin. Odbył się także Apel Pamięci.

Uroczystość zorganizowali: Stowarzyszenie Historyczne im. Danuty Siedzikówny „Inki”, Instytut Pamięci Narodowej, Lasy Państwowe, Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, a wśród obecnych byli m.in. poseł Dariusz Piątkowski; Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski; rodzina Inki; przedstawiciele IPN, władz samorządowych oraz nadleśnictw; pracownicy naukowi, okoliczni mieszkańcy.

Danuta Siedzikówna, sanitariuszka 5. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej, pośmiertnie mianowana przez Prezydenta RP na stopień podporucznika Wojska Polskiego, urodziła się w Guszczewinie k. Narewki. Przysięgę Armii Krajowej złożyła w wieku 15 lat wraz z siostrą Wiesławą. W czerwcu 1945 r. została aresztowana za współpracę z antykomunistycznym podziemiem przez grupę NKWD-UB. Z konwoju uwolnił ją patrol wileńskiej AK Stanisława Wołoncieja „Konusa”, podkomendnego mjr. Zygmunta Szendzielarza „Łupaszki”. „Inka” była sanitariuszką w oddziale „Konusa”, a później w szwadronach por. Jana Mazura „Piasta” i por. Mariana Plucińskiego „Mścisława”. Ponownie aresztowano ją w nocy z 19 na 20 lipca w Gdańsku-Wrzeszczu. Oskarżono ją o udział w związku zbrojnym, mającym na celu obalenie siłą władzy ludowej, a także o mordowanie milicjantów i żołnierzy Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Jej obrońca z urzędu skierował do ówczesnego prezydenta PRL Bolesława Bieruta prośbę o ułaskawienie, której jednak Inka nie podpisała. Skazana na karę śmierci, została zamordowana 28 sierpnia 1946 roku.

 

Gdynia: Następny przystanek

Kolejnym punktem na trasie „Lata z Radiem” była Gdynia. Z Parku Rady Europy transmitowano audycję, w której promowano m.in. program „Po pierwsze zdrowie”.

W tym wielospecjalistycznym przedsięwzięciu dotyczącym przeciwdziałania chorobom cywilizacyjnym biorą również udział OHP. Tym razem, 25 sierpnia, ofertę Pomorskiej Komendy prezentowało Młodzieżowe Centrum Kariery w Gdyni (CEiPM w Gdańsku) oraz gdyński Hufiec Pracy. Stoisko OHP cieszyło się dużym zainteresowaniem zarówno wśród starszych, jak i młodszych osób, które nie kryły zainteresowania OHP. Każda z osób odwiedzających stoisko otrzymywała ulotki promocyjne oraz gadżety, jak długopisy, ołówki, smycze reklamowe czy linijki. Podczas imprezy można było bezpłatnie zbadać słuch.