Rada w Białymstoku

Komendant Główny OHP Marek Surmacz oraz Zastępca Komendanta Głównego OHP Renata Wicha wzięli udział w posiedzeniu Rady Programowej Podlaskiej WK OHP.

Rada obradowała 23 listopada w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku. Po powitaniu przybyłych przez wiceprzewodniczącego Rady, Wojewódzkiego Komendanta OHP Adama K. Romatowskiego, Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski, sprawujący funkcję przewodniczącego Rady, otworzył posiedzenie przedstawiając jego program.

Komendant Marek Surmacz wręczył Jubileuszowe Medale OHP dyrektorowi Okręgowej Służby Więziennej w Białymstoku płk. Piotrowi Kondraciukowi i Szefowi Wydziału Rekrutacji Wojskowej Komendy Uzupełnień w Łomży mjr. Markowi Dziemiańczukowi w uznaniu zasług i w podziękowaniu za długoletnią współpracę z OHP.

Wystąpienia programowe rozpoczęto od prezentacji dotyczącej działalności Wojsk Obrony Terytorialnej, którą przedstawił kpt. Jerzy Bołtryk z Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Białymstoku. Podsumowania rekrutacji młodzieży do jednostek Podlaskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w województwie podlaskim na nowy rok szkolny 2017/2018 i do wdrażanych projektów europejskich oraz stanu współpracy OHP z samorządami województwa podlaskiego dokonał sekretarz Rady, a zarazem Zastępca Wojewódzkiego Komendanta OHP Piotr Modzelewski. Komendant w swoim wystąpieniu poinformował także o nowo wyremontowanej siedzibie Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Wasilkowie, dziękując Komendantowi Głównemu OHP za wsparcie i umożliwienie podjęcia działań remontowych.

O sytuacji demograficznej i społecznej mieszkańców województwa podlaskiego, ze szczególnym uwzględnieniem ludzi młodych, w tym korzystających ze wsparcia opieki społecznej, mówiła dyrektor Urzędu Statystycznego w Białymstoku Ewa Kamińska-Gawryluk. W dalszej części posiedzenia działalność Centrum Edukacji i Pracy Młodzież w Białymstoku w zakresie poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy zaprezentowała Dyrektor Centrum Agnieszka Jankiewicz.

W dyskusji na temat znaczenia kształcenia zawodowego i wychowania młodzieży oraz potrzeby dalszych efektywnych wspólnych działań instytucji na rzecz młodzieży wzięli udział m.in. dyrektor Izby Rzemieślniczej i Przedsiębiorczości Jacek Hordejuk, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku Janina Mironowicz oraz dyrektor Gimnazjum i ZSZ „Syriusz” w Wasilkowie Eugeniusz Wiśniowski. Na zakończenie wystąpień zabrali głos Komendant Główny OHP Marek Surmacz i jego Zastępca Renata Wicha przedstawiając w ogólnym zarysie zamierzenia OHP na najbliższe miesiące oraz podkreślili potrzebę wspomagania rozwoju podlaskich jednostek OHP.

Na zakończenie obrad podjęto dwie uchwały. Jedną dotyczącą konieczności wzmocnienia wspólnych działań partnerów w zakresie promocji Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Wasilkowie i oferty jego usług, drugą – w obszarze konieczności kontynuowania dalszej współpracy Podlaskiej WK OHP z lokalnymi władzami samorządowymi, instytucjami administracji publicznej, uczelniami i organizacjami społecznymi pod kątem rekrutacji młodzieży do realizowanych przez jednostki OHP projektów europejskich.

W spotkaniu w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku wzięli także udział m.in.: Wicewojewoda Jan Zabielski; przedstawiciel Podlaskiego Kuratora Oświaty wizytator Małgorzata Lipińska; przedstawiciele: władz samorządowych, Wojska Polskiego, Policji, Powiatowego Urzędu Pracy, Ochotniczych Straży Pożarnych, zakładów karnych, szkół branżowych, jak również pracownicy merytoryczni OHP.

Po zakończeniu Rady kierownictwo Komendy Głównej OHP spotkało się z kadrą i młodzieżą Ośrodka OHP w Wasilkowie, a później – z kadrą „Zielonej Linii” i Elektronicznego Centrum Aktywizacji Młodzieży.


Na zdjęciu u góry, od lewej: Wojewódzki Komendant Podlaskiej WK Adam Romatowski, Komendant Główny OHP Marek Surmacz, Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski, Wicewojewoda Podlaski Jan Zabielski, Zastępca Komendanta Głównego OHP Renata Wicha i Zastępca Wojewódzkiego Komendanta OHP Piotr Modzelewski.


Oferty pracy, porady, warsztaty

W Zespole Szkół nr 2, który również był współorganizatorem przedsięwzięcia, Świętokrzyska WK wraz z Młodzieżowym Centrum Kariery w Ostrowcu Świętokrzyskim zorganizowała 17 listopada X Targi Edukacji i Pracy.

Targi, z udziałem m.in. zastępcy Komendanta Głównego OHP Renaty Wicha, Wojewódzkiego Komendanta OHP Jacka Sabata, dyrektor ZS Nr 2 Jacka Farysa oraz przedstawicieli Prezydenta Ostrowca Świętokrzyskiego, odbyły się w ramach utrzymania rezultatów projektu pn. „OHP jako realizator usług rynku pracy”, współfinansowanego przez Unię Europejską, i stanowiły podsumowanie Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości. Osoby poszukujące pracy mogły przede wszystkim otrzymać oferty pracy stałej i krótkoterminowej w kraju i za granicą. Pośrednicy pracy i doradcy zawodowi OHP udzielali informacji i porad z zakresu pośrednictwa pracy i doradztwa zawodowego oraz informowali o ofertach pracy. Doradca zawodowy z Młodzieżowego Centrum Kariery w Staszowie Agnieszka Siuda przeprowadziła zajęcia z uczniami klas ponadgimnazjalnych. Każdy zainteresowany otrzymał ulotki i informacje dotyczące działalności jednostek OHP. Ponadto instytucje współpracujące z Młodzieżowym Centrum Kariery w Ostrowcu Świętokrzyskim zaprezentowały swoją ofertę szkoleniowo-edukacyjną, a także świadczyły porady z dziedziny prawa.

W targach wzięło udział 34 wystawców i przedstawiono 235 ofert pracy. Przedsiębiorcy poszukiwali między innymi: kierowców, spawaczy, technologów, operatorów maszyn, tokarzy, elektryków, murarzy, ludzi z uprawnieniami do pracy w gastronomii, sprzedawców, cukierników, opiekunów osób starszych i niepełnosprawnych, magazynierów, robotników drogowych, pracowników do różnego rodzaju produkcji. Targi odwiedziło ponad 300 osób.

 

Kielce: Obradowała Rada Programowa

16 listopada obradowała w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach Rada Programowa Świętokrzyskiej Wojewódzkiej Komendy OHP z udziałem Komendanta Głównego OHP Marka Surmacza oraz zastępcy Komendanta Głównego OHP Renaty Wicha.

W części merytorycznej poseł Maria Zuba (na zdjęciu u góry, druga z lewej) zaprezentowała temat „OHP – sztandarowy projekt socjalizmu czy nowoczesna europejska instytucja?”. Zwróciła uwagę na konieczność zmiany nazwy OHP na jedną z propozycji, tj. Centrum Aktywizacji Młodzieży. Zdaniem pani poseł potrzeba ta wynika z modyfikacji postulatów dotyczących działalności Ochotniczych Hufców Pracy, stanowiących, że ta instytucja powinna objąć swoim działaniem również młodzież w wieku 25-30 lat, zwłaszcza w zakresie pośrednictwa pracy.

Komendant Główny OHP Marek Surmacz wskazał na fakt, że nazwa OHP to wypracowana marka, a sama instytucja jako jedyna przetrwała z systemem dualnym szkolenia zawodowego młodych ludzi. Zaznaczył istnienie znacznej różnicy w reakcji na OHP między stolicą a innymi regionami Polski – zwłaszcza mniejszymi miasteczkami, w których OHP są postrzegane pozytywnie i mają wielu zwolenników. Komendant wspomniał także o jednej z nowych propozycji usług dotyczącej organizowania turnusów rehabilitacyjnych z psychologami dla osób trwale bezrobotnych 40- i 50-letnich.

Senator Krzysztof Słoń podkreślał konieczność otworzenia się na kształcenie zawodowe masowo napływających pracowników z zagranicy, którzy nie posiadają kwalifikacji, honorowanych certyfikatów i których praca nie jest w żaden sposób ewidencjonowana. Zdaniem senatora przyszłością nowoczesnego rynku pracy są szkoły branżowe wykorzystujące potencjał szkoleniowy z sektora publicznego i prywatnego.

Wicekurator Oświaty Tomasz Pleban przedstawił prezentację pn. „Miejsce OHP w nowym systemie oświaty i na zmieniającym się rynku pracy”, w której wskazał na zasadność i profity uzyskiwane z dualnego systemu kształcenia, czyli kształcenia przez szkołę i pracodawcę. W tym kontekście działalność OHP jest jak najbardziej pożądana, zwłaszcza że kształcenie odbywa się tutaj przede wszystkim w zawodach deficytowych.

Na zakończenie Wojewódzki Komendant OHP Jacek Sabat (zdjęcie u dołu z prawej, pierwszy po lewej) przedstawił prezentację z działalności Świętokrzyskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Kielcach w 2017 r. Omówił najważniejsze wydarzenia, osiągnięcia Komendy oraz efektywność pracy związanej z usługami poradnictwa zawodowego i rekrutacją na rok szkoleniowy 2017/2018.

   

W obradach w kieleckim Wojewódzkim Domu Kultury wzięli udział również: radni Miasta Kielc Marianna Noworycka-Gniatkowska (na zdjęciu u góry po lewej, pośrodku) i Marian Kubik, kierownik Wydziału Organizacji Kadr Powiatowego Urzędu Pracy Jacek Paszowski, p.o. dyrektor Oddziału Świętokrzyskiego PFRON Andrzej Michalski, dyrektor Zespołu Szkół Elektrycznych w Kielcach Władysław Zaucha, zastępca Wojewódzkiego Komendanta OHP Lucyna Brelska (na zdjęciu u góry po prawej, trzecia od prawej).

Rada zakończyła się podjęciem uchwały w sprawie inicjowania wspólnych działań na rzecz realizacji doradztwa zawodowego dla młodzieży stojącej przed wyborem zawodu i młodzieży zagrożonej bezrobociem. Ustalono, iż będą organizowane spotkania dla dyrektorów i nauczycieli zajmujących się doradztwem zawodowym, powołany zostanie Zespół Doradztwa Zawodowego oraz będą realizowane formy doradztwa zawodowego dla rodziców.

Po zakończeniu obrad Komendant Główny OHP wraz ze swoim zastępcą spotkał się w siedzibie Wojewódzkiej Komendy z jej pracownikami (zdjęcie u góry po prawej, Komendant Główny Marek Surmacz pierwszy z prawej, obok zastępca Komendanta Głównego Renata Wicha).

Nagroda Prezydenta RP dla Jacka Burego

9 listopada komendant Środowiskowego Hufca Pracy w Lublinie Jacek Bury w Pałacu Prezydenckim z rąk Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy odebrał Nagrodę Prezydenta RP „Dla Dobra Wspólnego” przyznaną w kategorii „Człowiek”.

Laureat w Ochotniczych Hufcach Pracy pracuje od ponad 10 lat. W uzasadnieniu Kapituła Nagrody napisała, że Jacek Bury to przede wszystkim wspaniały wychowawca, zaangażowany w budowanie patriotycznych postaw i wspólnotowych więzi z młodzieżą o zmniejszonych szansach życiowych, często pochodzącej z rodzin dysfunkcyjnych i patologicznych, a zatem wymagającej szczególnej opieki, zdobycia wykształcenia i przyuczenia do zawodu.

Jacek Bury jest aktywnym członkiem wielu organizacji m.in. Fundacji Niepodległości, Zarządu Lubelskiego Środowiska 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK, Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Krzemieńca i Ziemi Wołyńsko-Podolskiej oraz wiceprezesem Młodzieżowego Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK przy ŚHP. Jacek Bury posiada liczne odznaczenia i wyróżnienia: Srebrny Medal Opiekuna Miejsc pamięci Narodowej przyznawany przez Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa (2010), Medal Komisji Edukacji Narodowej, Odznakę Honorową 27 Wołyńskiej Dywizji AK przyznaną przez Okręg Wołyński Światowego Związku Armii Krajowej, Medal „Pro Patria” przyznany przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Zdobył tytuł Patriotycznie Zakręconego Województwa Lubelskiego, przyznany przez komisję plebiscytową w redakcji gazety i portalu Nasze Miasto.

Działa w klubie sportowym Sokolik, z pasją włącza młodzież w rajdy historyczne m.in. szlakiem żołnierzy 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK po Lubelszczyźnie i Wołyniu czy szlakiem Legionów Polskich, organizuje m.in. Biegi Papieskie, Wigilię pod Gwiazdami, akcje honorowego krwiodawstwa połączone z okolicznościowymi wystawami historycznymi poświęconymi Żołnierzom Wyklętym, Legionom Polskim i żołnierzom 27 WDP AK, a także zbiórki zniczy na lubelskich cmentarzach. Co roku wspólnie z młodzieżą i wolontariuszami z całej Polski sprząta polskie cmentarze na Wołyniu, a także prawosławne cmentarze w Polsce. Jest współtwórcą koncepcji udziału wychowanków w letnich obozach wędrownych poświęconych odnajdywaniu grobów i ich porządkowaniu. Organizowane przez niego prace przygotowawcze do wyjazdów oraz podsumowujące coroczne obozy aktywizują młodzież – stanowią podstawę do innych działań wychowawczych, takich jak: edukacja patriotyczna, honorowe krwiodawstwo, aktywność na rzecz społeczności lokalnej. W pracach na Ukrainie kładzie nacisk także na budowanie dobrych relacji z miejscową ludnością.

Podczas uroczystości Prezydent RP podziękował laureatom, którzy działają dla dobra wspólnego i budują polskie społeczeństwo jako społeczeństwo obywatelskie. „Dziękuję Państwu, którzy angażujecie do tego młodych ludzi działających jako wolontariusze, uczycie ich w ten sposób obywatelskości, uwrażliwiacie ich na potrzeby społeczeństwa, na potrzeby drugiego człowieka. Pokazujecie im często świat, którego ono w swoim codziennym życiu mogli nawet wcześniej nie dostrzegać, a który istnieje i który właśnie prowadzi do czegoś, co nazywamy wykluczeniem. Uwrażliwiacie ich na to, że ten świat należy zbliżać, przebudowywać go, tak aby był światem lepszym, bardziej sprzyjającym, aby tworzyć szanse dla każdego. To niezwykle ważne” – powiedział Pan Prezydent.

W gali finałowej Nagrody Prezydenta RP „Dla Dobra Wspólnego” uczestniczył m.in. Sekretarz Stanu w Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Stanisław Szwed (pierwszy z lewej, pośrodku na zdjęciu poniżej).

Nagroda Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej „Dla Dobra Wspólnego” promuje postawy, działania i projekty obywatelskie na rzecz dobra wspólnego. Ma honorować szczególnie zaangażowane osoby, organizacje pozarządowe i wartościowe przedsięwzięcia społeczne budujące wspólnotę europejską.

Nagroda przyznawana jest w trzech kategoriach: „Człowiek” – lider, „Dzieło” – przedsięwzięcie, projekt, „Instytucja” – organizacja.

Celem nagrody jest: wzmocnienie Rzeczypospolitej poprzez kreowanie patriotycznych postaw obywatelskich; wspieranie idei budowy społeczeństwa obywatelskiego; umacnianie świadomości obywatelskiej, solidarności oraz budowanie kapitału społecznego; zachęcanie obywateli do czynnego uczestnictwa obywatelskiego oraz podejmowania aktywności na rzecz dobra wspólnego. Przyznanie Nagrody Prezydenta RP „Dla Dobra Wspólnego” następuje poprzez rekomendację członków 16-osobowej Kapituły Nagrody. Nagroda jest cykliczna, przyznawana corocznie. W każdej kategorii jednemu z trzech nominowanych kandydatów przedstawionych przez kapitułę nagrodę przyznaje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej.

Relacja filmowa z Gali Finałowej II edycji Nagrody Prezydenta RP „Dla Dobra Wspólnego” (Źródło: Prezydent.pl w serwisie Youtube)

Rada Programowa w Szczecinie

30 października w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Szczecinie odbyło się posiedzenie Wojewódzkiej Rady Programowej Zachodniopomorskiej Wojewódzkiej Komendy OHP.

Celem spotkania było podsumowanie rezultatów projektów zrealizowanych przez Zachodniopomorską Komendę oraz zapoznanie zgromadzonych osób z ofertą edukacyjno-szkoleniową skierowaną dla młodzieży. W obradach wzięli udział: Poseł Artur Szałabawka, Wicewojewoda Zachodniopomorski Marek Subocz, Komendant Główny OHP Marek Surmacz oraz z-ca Komendanta Głównego OHP Renata Wicha, z-ca Prezydenta Szczecina Marcin Pawlicki, Komendant ZWK OHP Tomasz Namieciński oraz z-ca Komendanta ZWK OHP Wioletta Wiercimak, dyrektor Biura ZWK OHP Dariusz Pisarski, jak również przedstawiciele Kuratoriów Oświaty, zachodniopomorskich gmin, starostw, służb mundurowych, szkół, MOPR, PFRON, Zachodniopomorskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości, Izby Rzemieślniczej MiŚP, Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego.

Obrady toczyły się w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta. Na pierwszym planie Poseł na Sejm RP Artur Szałabawka (z lewej) oraz Wojewódzki Komendant Zachodniopomorskiej WK OHP w Szczecinie Tomasz Namieciński.
Wystąpienie dyrektor Elżbiety Paprockiej. W prezydium od lewej: Z-ca Prezydenta Szczecina Marcin Pawlicki, Z-ca Komendanta Głównego OHP Renata Wicha, Komendant Główny OHP Marek Surmacz, Wicewojewoda Marek Subocz.

 

Posiedzenie otworzył i poprowadził Przewodniczący Rady Programowej Wicewojewoda Zachodniopomorski Marek Subocz. Rozpoczęto od podsumowania przez kierownik Zespołu ds. Wdrażania Projektów Europejskich i Współpracy Międzynarodowej Joanny Maciurzyńskiej zakończonych projektów unijnych „Obudź swój potencjał – YEI” i „Akcja Aktywizacja – YEI” oraz omówienia założeń nowego projektu UE „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”.

Kolejnym punktem obrad była prezentacja przez kierownika OSiW Kajetan Kuszko oferty edukacyjnej i tej związanej ze zdobyciem kwalifikacji zawodowych przez młodzież, a także warunków pobytu w Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Rowie/Trzcińsku-Zdroju. Kierownik Ośrodka omówił także kwestie związane z rekrutacją do placówki.

O zadaniach i wyzwaniach związanych z koordynacją kształcenia teoretycznego młodocianych pracowników województwa zachodniopomorskiego opowiedziała dyrektor Zespołu Szkół Rzemieślniczych Elżbieta Paprocka, zaś dyrektor Branżowej Szkoły Zawodowej I Stopnia Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Szczecinie Maria Ścibor-Szczepan przedstawiła wspólne działania z OHP po przeprowadzeniu reformy oświaty.

Podczas dyskusji zwrócono uwagę m.in. na wyzwania związane z niewielkim zainteresowaniem młodzieży szkoleniem zawodowym, problemy wynikające z braku banku informacji o uczniach przedwcześnie wypadających z sytemu edukacji, niewystarczającą liczbą instruktorów praktycznej nauki zawodów oraz trudności w relacjach szkoła – uczeń – pracodawca. Szanse na zmiany na lepsze upatrywane są w zintensyfikowaniu współpracy pomiędzy instytucjami działającymi na rzecz osób nieletnich polegającej między innymi na informowaniu o możliwościach zdobycia nowych kwalifikacji zawodowych w ośrodkach OHP na terenie całego kraju oraz zmianie przez młodzież dotychczasowego środowiska. Odpowiedzią na poruszone w trakcie dyskusji problemy są również bezpłatne szkolenia dla kandydatów na instruktorów praktycznej nauki zawodu oraz działania zmierzające do unormowania systemu prawnego dotyczącego kształcenia zawodowego dla cudzoziemców.

Po zakończeniu dyskusji przewodniczący Rady Programowej OHP Wicewojewoda Zachodniopomorski Marek Subocz poddał pod głosowanie dwie uchwały, które zostały jednogłośnie przyjęte przez członków Rady. Uchwały dotyczyły udzielenia wsparcia w zakresie rekrutacji młodzieży do Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Rowie/Trzcińsku-Zdroju oraz podjęcia działań mających na celu wspieranie Zachodniopomorskiej Komendy w zakresie rekrutacji uczestników na I semestr Szkoły Podstawowej dla Dorosłych rozpoczynający się z dniem 1 lutego 2018 r. z jednoczesną możliwością zakwaterowania w Środowiskowym Hufcu Pracy w Łobzie.

 

Legiony to…

Uroczystą galą finałową z udziałem zastępcy Komendanta Głównego OHP Renaty Wicha zakończył się 8 listopada w Lublinie II Ogólnopolski Konkurs Historyczny OHP „Śladami Legionów Polskich”.

Laureaci konkursu odebrali dyplomy i cenne nagrody, a wszyscy obecni na uroczystości – organizatorzy, partnerzy, patroni, fundatorzy nagród, przedstawiciele władz wojewódzkich i samorządowych oraz sympatycy Ochotniczych Hufców Pracy mieli okazję zapoznać się z inicjatywą OHP służącą upamiętnieniu Legionów Polskich Józefa Piłsudskiego oraz świętowaniu odzyskania przez Polskę niepodległości. Galę konkursu połączono z wystawą nagrodzonych prac, prezentowaną w holu Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego od 6 do 10 listopada.

   

Okolicznościowe listy z okazji gali nadesłali: Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska, Marszałek Województwa Lubelskiego Sławomir Sosnowski i Poseł na Sejm RP Krzysztof Michałkiewicz. Prezydent Lublina Krzystof Żuk przyznał Lubelskiej Wojewódzkiej Komendzie OHP Medal 700-lecia Miasta Lublina „W dowód uznania za wkład i zaangażowanie w rozwój Miasta oraz zasługi na rzecz jego Mieszkańców z podziękowaniem za podejmowanie działań inspirujących przyszłość i kształtujących tożsamość lokalną Lublina”.

Wśród gości przybyłych na uroczystość, oprócz laureatów i ich opiekunów, byli m.in.: Wicewojewoda Lubelski Robert Gmitruczuk, Lubelski Kurator Oświaty Teresa Misiuk, przedstawiciel Marszałka Województwa Lubelskiego Sławomira Sosnowskiego – Tedusz Sławecki, asystent posła Krzysztofa Michałkiewicza – Michał Sieczka, prezes Fabryki Cukierków „Pszczółka” Aleksander Batorski, dyrektor Pionu Kapitału Ludzkiego Poczty Polskiej w Lublinie Marek Krakowski, dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Lublinie Marcin Krzysztofik, prezes Związku Gmin Lubelszczyzny wójt Hrubieszowa Jan Mołodecki, Joanna Kaznowska z Fundacji Rozwoju Gospodarki i Innowacji im. E. Kwiatkowskiego w Lublinie, Piotr Szubartowski z Fundacji Lux Poloniae, przedstawiciel prezydenta Lublina Krzysztofa Żuka – Zdzisław Niedbała, przedstawiciele Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie, Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej Oddział w Kraśniku i kombatantów. Na gali byli także obecni Wojewódzki Komendant OHP Piotr Gawryszczak, jego zastępca Marek Drączkowski, pracownicy Lubelskiej Wojewódzkiej Komendy OHP i młodzież z podległych jednostek wychowawczych.

Pani Komendant Renata Wicha pogratulowała zaangażowania i pasji wszystkim uczestnikom Ochotniczych Hufców Pracy biorącym udział w konkursie, wychowawcom oraz całej kadrze OHP organizującej przedsięwzięcie. Komendant podkreśliła również, że: W dziejach Rzeczypospolitej Legionom Polskim początek dała Pierwsza Kompania Kadrowa sformowana 3 sierpnia 1914 r. w Krakowie z inicjatywy Józefa Piłsudskiego. Ta postać zajmuje szczególne miejsce w historii i dla wielu pokoleń Polaków pozostaje symbolem patriotyzmu oraz walki o niepodległą i suwerenną Ojczyznę. Dziś możemy oddać hołd tym bohaterskim czynom swoją postawą oraz poczuciem świadomości pamięci historycznej i tożsamości jedności narodowej.

   

Galę finałową uświetniły występy artystyczne uczestników OHP z Lublina i Chełma, którzy zaprezentowali utwory „Pierwsza brygada”, „Synkowie moi”, „Rozkwitały pąki białych róż” i „Wojenko, wojenko”.

Konkurs odbywał się od 6 września do 18 października tego roku na poziomach lokalnym, wojewódzkim i ogólnopolskim. Na jego etap ogólnopolski napłynęło blisko 300 prac przygotowanych przez uczestników Ochotniczych Hufców Pracy z całej Polski. Tematyka prac dotyczyła Legionów Polskich Józefa Piłsudskiego oraz ich walki o odzyskanie niepodległości w latach 1914-1918. Prace były przygotowane w trzech kategoriach: fotograficznej, graficznej i plastycznej (były to m.in. zdjęcia, albumy, mapy, kalendarze, projekty nadruków na koszulki i torby, plakaty, obrazy, rysunki, odlewy z gipsu, hafty, naszywki, makieta przemarszu, gry planszowe). Po ocenie prac przez profesjonalną komisję w składzie: historyk prof. Jan Konefał, Grzegorz Sztal ze Stowarzyszenia Dawnej Broni i Barwy oraz historyk sztuki Dorota Jurkowska, 15 uczestnikom OHP przyznano nagrody, 11 uczestnikom OHP – wyróżnienia. Laureaci przyjechali do Lublina z jednostek OHP w Łodzi, Szczawnicy Jabłonki, Niechanowa, Iwonicza, Kęt, Mysłakowic, Koła, Piotrkowa Trybunalskiego, Chraplewa, Tarnowa, Inowrocławia i Dobieszkowa.

Dzień wcześniej, 7 listopada, dla laureatów i ich opiekunów zorganizowano wycieczką lubelskim szlakiem niepodległościowym połączoną z grą miejską na terenie Lublina. Każdy z uczestników na zakończenie otrzymał pamiątkową kartę ze znaczkiem pocztowym wydanym z okazji 100. rocznicy wymarszu Pierwszej Kompanii Kadrowej z Krakowa. Wieczorem Wojewódzki Komendant OHP i wychowawca Środowiskowego Hufca Pracy w Lublinie przeprowadzili dla laureatów konkursu prelekcję na temat walk legionowych oraz Józefa Piłsudskiego.

Ideą konkursu było propagowanie i pogłębianie wśród uczestników Ochotniczych Hufców Pracy z całej Polski wiedzy historycznej o naszej ojczyźnie, jej bohaterach, dziedzictwie kulturowym, kształtowanie postaw patriotycznych, poczucia świadomości, tożsamości i jedności narodowej, a także rozwijanie zdolności artystycznych i plastycznych. Poprzez realizację przedsięwzięcia organizatorzy chcieli przybliżyć młodzieży historię walki niepodległościowej i upowszechnić wiedzę o wydarzeniach związanych z Legionami Polskimi. Konkurs przeprowadzono także dla upamiętnienia 100. rocznicy największego boju Legionów Polskich pod Kostiuchnówką (1917 r.) i 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości (1918 r).

Organizatorami konkursu były Komenda Główna OHP i Lubelska Wojewódzka Komenda OHP. Patronat honorowy nad konkursem sprawowali: Poseł na Sejm RP Krzysztof Michałkiewicz, Poseł do Parlamentu Europejskiego prof. Mirosław Piotrowski, Senator RP Stanisław Gogacz i Wojewoda Lubelski dr hab. Przemysław Czarnek. Patronat medialny nad konkursem objęły redakcje: TVP 3 Lublin i Polskiego Radia Lublin.

Nagrody dla młodzieży ufundowała Komenda Główna OHP oraz partnerzy w organizacji konkursu: Fabryka Cukierków Pszczółka, Lubelski Oddział IPN, Poseł na Sejm RP Krzysztof Michałkiewicz, Fundacja Niepodległości, Fundacja Rozwoju Gospodarki i Innowacji im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lublinie i Fundacja Lux Poloniae.

 

List Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pani Elżbiety Rafalskiej

Szanowny Panie Komendancie,

dzieje Legionów Polskich to jedna z najpiękniejszych kart naszej historii, wciąż żywa w słynnych pieśniach legionowych, dobrze znanych również młodemu pokoleniu.

Atrakcyjny temat konkursu, harmonizujący z naturalną potrzebą młodzieży do brania udziału w radosnym współzawodnictwie i wykazywania się zdolnościami, bez wątpienia skutecznie wpłynie na kształtowanie ich patriotycznych postaw i poczucia tożsamości narodowej.

Legiony Polskie to nie tylko budująca historia heroicznej walki o niepodległość i galeria wielkich postaci polityki, żołnierzy i ludzi, którzy skutecznie wywalczyli dla Polski niepodległość. To również ponadczasowa nauka o przyrodzonych cnotach naszego Nawdu – o sile charakteru, odwadze i głębokiej Wierze, która pozwoliła naszym przodkom przez ponad sto lat niewoli zachować niezłomnego ducha patriotycznego, a następnie ciężką pracą i poświęceniem w niedługim czasie po odzyskaniu wolności, zbudować wzorowo funkcjonującą II Rzeczpospolitą.

Dziękując za zaproszenie, gratuluję uczestnikom konkursu, zarówno laureatom jak i wszystkim autorom nadesłanych prac. Komendzie Głównej oraz Lubelskiej Komendzie OHP składam wyrazy uznania za ich wkład włożony w propagowanie wiedzy historycznej wśród młodzieży Ochotniczych Hufoów Pracy.

Wszystkim wychowawcom, instruktorom oraz wychowankom Ochotniczych Hufców Pracy życzę zdrowia oraz wszelkiej pomyślności.

Łączę wyrazy szacunku
Elżbieta Rafalska

 

List Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej pana Krzysztofa Michałkiewicza

Szanowny Panie Komendancie! Szanowni Państwo!

(…) Już w przyszłym roku obchodzić będziemy 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Kluczową rolę w tym dziele odegrały Legiony Polskie utworzone w 1914 roku. Jako Naród mamy obowiązek pamiętać, edukować i utrwalać wiedzę bohaterstwie i osiągnięciach naszych wybitnych rodaków. Nie przetrwalibyśmy, gdyby nie najważniejsze wartości kultywowane przez naszych przodków, przekazywane z pokolenia na pokolenie. Nasza kultura i tożsamość narodowa oparta jest na solidnym fundamencie wartości chrześcijańskich, co w przeszłości pozwoliło naszemu Narodowi przetrwać najtrudniejsze momenty historii. Dzięki temu możemy dziś z nadzieją patrzeć w przyszłość, budować lepsze społeczeństwo, być gotowym do dalszych poświęceń dla dobra kraju. Troska o dobro wspólne – Polskę – jest i zawsze będzie naszym wspólnym, zbiorowym obowiązkiem.

Mówiąc o odzyskaniu niepodległości w 1918 roku, nie sposób nie wymienić nazwiska niezłomnego bojownika o wolność i niezawisłość Polaków, Marszałka Józefa Klemensa Piłsudskiego. W bieżącym roku, dokładnie w dniu 5 grudnia przypada 150. rocznica jego urodzin. W uznaniu wielkich zasług Marszałka dla Naszego Państwa i Narodu i w związku z przypadającym w przyszłym roku 1 OO-leciem odzyskania niepodległości, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił rok 2017 Rokiem Marszałka Józefa Piłsudskiego. Pamiętając o tym wielkim dziedzictwie pracujmy jak najlepiej dla Ojczyzny, dla jej przyszłych pokoleń – tak, aby zawsze podtrzymywać i rozwijać to Wielkie Dzieło twórców naszej niepodległości.

Cześć i chwała Bohaterom Polskiej Niepodległości!
Krzysztof Michałkiewicz

 

List Marszałka Województwa Lubelskiego pana Sławomira Sosnowskiego

Szanowny Panie,

serdecznie dziękuję za zaproszenie na rozstrzygnięcie Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego OHP „Śladami Legionów Polskich”. Wyrazy uznania i gratulacje przekazuję Organizatorom. Dziękuję Państwu za promowanie uzdolnionych plastycznie uczniów i wspieranie ich rozwoju. Ogromnie się cieszę, że zachęcają Państwo młodzież do aktywności twórczej, a poprzez tematykę konkursu – propagują patriotyzm i kształtują poczucie narodowej tożsamości.

Pozdrawiam przybyłych Gości, zaś szczególnie ciepłe słowa kieruję do laureatów oraz uczestników konkursu na najlepszą pracę plastyczną inspirowaną tematyką związaną z Legionami Polskimi. Gratuluję Wam zdolności plastycznych, wrażliwości na piękno, a przede wszystkim pasji, bo to ona inspiruje nas do działania. Wierzę, że będziecie kontynuować zarówno poznawanie historii, jak również rozwijanie talentów plastycznych. Życzę Wam odwagi do podejmowania kolejnych, nie tylko plastycznych wyzwań, wielu sukcesów artystycznych i edukacyjnych oraz wszelkiej pomyślności.

Organizatorom jeszcze raz gratuluję i życzę realizacji kolejnych wartościowych przedsięwzięć wspierających wszechstronny rozwój młodych ludzi.

Z wyrazami szacunku
Sławomir Sosnowski

 

Ogólnopolski Konkurs Historyczny

8 listopada 2017 r. (środa) w godz. 11.00-12.30 w Sali Kolumnowej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Spokojnej 4 w Lublinie odbędzie się gala finałowa II Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego OHP „Śladami Legionów Polskich” połączona z wystawą prac konkursowych oraz wręczeniem laureatom konkursu nagród.

Organizatorami konkursu są: Komenda Główna OHP i Lubelska Wojewódzka Komenda OHP. Patronat honorowy nad konkursem sprawują: Poseł na Sejm RP Krzysztof Michałkiewicz, Poseł do Parlamentu Europejskiego prof. Mirosław Piotrowski, Senator RP Stanisław Gogacz i Wojewoda Lubelski dr hab. Przemysław Czarnek.

Konkurs odbywał się na poziomach: lokalnym, wojewódzkim i ogólnopolskim od 6 września do 18 października 2017 r. Na etap ogólnopolski wpłynęło blisko 300 prac przygotowanych przez uczestników Ochotniczych Hufców Pracy z całej Polski. Prace były przygotowane w trzech kategoriach: fotograficznej, graficznej i plastycznej (były to m.in. zdjęcia, albumy, mapy, kalendarze, projekty nadruków na koszulki i torby, plakaty, obrazy, rysunki, odlewy z gipsu, hafty, naszywki, makiety przemarszu, gry planszowe).
Po ocenie prac 15 uczestnikom OHP przyznano nagrody, 11 uczestnikom OHP – wyróżnienia.

Wystawa prac konkursowych w holu Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie potrwa od 7 do 10 listopada 2017 r.

Ideą konkursu było upowszechnienie wśród uczestników Ochotniczych Hufców Pracy z całej Polski wiedzy historycznej o ojczyźnie, jej bohaterach oraz dziedzictwie kulturowym; kształtowanie postaw patriotycznych, poczucia świadomości, tożsamości i jedności narodowej; a także rozwijanie zdolności artystycznych i plastycznych. Przez realizację przedsięwzięcia organizatorzy chcieli przybliżyć młodzieży historię walki niepodległościowej i wiedzę o wydarzeniach związanych z Legionami Polskimi. Konkurs przeprowadzono także dla upamiętnienia 100. rocznicy największego boju Legionów Polskich pod Kostiuchnówką (1917 r.), jak również 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości (1918 r).

Patronat medialny nad konkursem objęły redakcje TVP 3 Lublin i Polskiego Radia Lublin.

 


Kategoria: Fotografia

I – Kinga Kowalik z 6-33 Środowiskowego Hufca Pracy w Nowym Sączu (Małopolska WK), „Dla Ciebie Polsko i dla Twej Chwały”.
II – Michał Kowalski z 5-6 Hufca Pracy w Łodzi, (Łódzka WK OHP), „ Portret Legionisty”
III – Weronika Sproch z Centrum Kształcenia i Wychowania w Szczawnicy/Jabłonce, „Być zwyciężony i nie ulec, to zwycięstwo”.
IV – Mikołaj Koszak z Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Niechanowie (Wielkopolska WK), „ Miejsce pochówku Marszałka Józefa Piłsudskiego i pałac w Winnej Górze”.
V – Aneta Dziduch z Osrodka szkolenia i Wychowania w Iwoniczu (Podkarpacka WK), „Śladami Legionów Polskich”.

Wyróżnienie – Weronika Buldończyk z 6-18 Hufca Pracy w Kętach (Małopolska WK), „Mała Ojczyzna”.

 

Kategoria: Grafika

I – Weronika Buldończyk z 6-18 Hufca Pracy Kętach (Małopolska WK), „Piłsudski – niezapomniana historia”.
II – Sara Belkner z Osrodka szkolenia i Wychowania w Mysłakowicach (Dolnośląska WK), „Kalendarz Legiony Polskie”.
III – Oliwia Lewandowska z 15-12 Hufca Pracy w Kole (Wielkopolska WK), „Legiony to…”.
IV – Natalia Mamrot z 5-2 Hufca Pracy w Piotrkowie Trybunalskim (Łódzka WK), „Piłsudscy w karykaturze”.
V – Grzegorz Białas z Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Chraplewie (Wielkopolska WK), „Gra strategiczno-taktyczna Legiony”.

Wyróżnienia

Karolina Budzińska z 14-13 Hufca Pracy w Ełku (Warmińsko-Mazurska WK), „Legiony Polskie 1914-1918”.
Sara Kąkol z 9-8 Hufca Pracy w Sanoku (Podkarpacka WK), „Śladami Legionów Polskich”.

 

Kategoria: Plastyka

I – Piotr Ślichcin z 12-1 Hufca Pracy w Siemianowicach Śląskich (Śląska WK), „Józef Piłsudski
II – Patrycja Kiełbania z Centrum Kształcenia i Wychowania w Tarnowie, „Józef Piłsudski”.
III – Natalia Folga z 2-3 Hufca Pracy w Inowrocławiu (Kujawsko-Pomorska WK), „Legiony Polskie – walka o Niepodległość”.
IV – Przemysław Paszkiewicz z Centrum Kształcenia i Wychowania w Dobieszkowie, Torba z nadrukiem patriotycznym.
V – Milena Wiśniewska z 5-2 Hufca Pracy w Piotrkowie Trybunalskim (Łódzka WK), „Czwartacy podczas przemarszu przez wieś”.

Wyróżnienia

Patryk Hurko ze Środowiskowego Hufca Pracy we Włodawie (Lubelska WK), „Z dumą przez życie”.
Anna Rebejko z 2-5 Hufca Pracy we Włocławku (Kujawsko-Pomorska WK), Mural Józefa Piłsudskiego.
Patrycja Madejewska z 2-1 Hufca Pracy w Brodnicy (Kujawsko-Pomorska WK), „Orzełek legionowy”.
Angelika Drabik z 13-7 Hufca Pracy w Pińczowie (Świętokrzyska WK), „Śladami Legionów Polskich na Kielecczyźnie 1914”.
Paweł Ptak z 3-6 Hufca Pracy w Puławach (Lubelska WK OHP, „Śladami Józefa Piłsudskiego”.
Karolina Ciszewska z 10-7 Hufca Pracy w Kolnie (Podlaska WK), „Marszałek Józef Piłsudski na koniu”.
Dominika Hrycaj z 1-3 Hufca Pracy w Bolesławcu (Dolnośląska WK), Portret Marszałka Piłsudskiego.
Natalia Zachara z 6-24 Hufca Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej (Małopolska WK OHP), „Łowczówek – pierwsza bitwa Legionów”.

 

Wrocław: Rada Programowa

24 października obradowała – z udziałem Komendanta Głównego OHP Marka Surmacza oraz jego  zastępcy Renaty Wicha – w Sali Kolumnowej Urzędu  Wojewódzkiego we Wrocławiu  Wojewódzka Rada Programowa OHP.

Omawiano zagadnienia z zakresu pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego oraz szkoleń zawodowych, jak również sprawy dotyczące kształcenia ogólnego i zawodowego uczestników OHP w świetle wdrożonej reformy oświaty. Dokonano podsumowania rekrutacji uczestników do jednostek opiekuńczo-wychowawczych na rok szkolny 2017/18 oraz przedstawiono działania Dolnośląskiej Komendy w obszarze aktywizacji zawodowej uczestników OHP i działania skierowane do pracodawców współpracujących z Komendą. Barometr zawodów, czyli  jednoroczną prognozę sytuacji w zawodach, zaprezentował dyrektor Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Oleśnicy Przemysław Wróbel.

   

Komendant Główny OHP omówił z kolei zagadnienia dotyczące  działalności  doradców  zawodowych, refundacji wynagrodzeń oraz  odniósł się do zmian w szkolnictwie  zawodowym.

Na zakończenie  posiedzenia Rady Programowej  została jednogłośnie zaakceptowana uchwała w sprawie utrzymania oraz doskonalenia współpracy na rzecz młodzieży objętej wsparciem przez jednostki DWK OHP oraz CKiW w Oleśnicy.

 

Rada w Krakowie

12 października w Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie obradowała Wojewódzka Rada Programowa Małopolskiej WK OHP z udziałem Komendanta Głównego OHP Marka Surmacza oraz jego zastępcy Renaty Wicha.

Po uroczystym powitaniu wręczono Akty Powołania dyrektorom Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu Beacie Rzepieli oraz Oddziału Małopolskiego PFRON Marcie Mordarskiej. W programie obrad znalazło się podsumowanie rekrutacji uczestników do jednostek opiekuńczo-wychowawczych oraz sprawozdanie z realizacji projektów współfinansowanych przez Unię Europejską, a realizowanych przez Małopolską WK i Centra Kształcenia i Wychowania w Tarnowie oraz Szczawnicy/Jabłonce. Kierownik Zespołu ds. programów europejskich i współpracy międzynarodowej Jolanta Król omówiła rezultaty projektów wykonywanych w ramach programów Erasmus+: „Zielony Junior” oraz „W świecie folkloru”. Wojewódzki Komendant Krzysztof Świerczek przekazał informację o działaniach w zakresie poprawy infrastruktury Małopolskiej Komendy i warunków socjalno-bytowych uczestników.

Pod koniec posiedzenia Rada Programowa jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie działań mających na celu wspieranie Małopolskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w zakresie realizacji bieżących zadań związanych z rekrutacją beneficjentów do projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”, realizowanego w ramach Gwarancji dla Młodzieży w okresie od września tego roku do końca sierpnia roku przyszłego.

Na zakończenie posiedzenia Komendant Główny OHP Marek Surmacz wspólnie z Wicewojewodą Małopolskim Józefem Gawronem i Wojewódzkim Komendantem Małopolskiej WK OHP Krzysztofem Świerczkiem podziękowali za spotkanie i deklaracje pomocy ze strony instytucji i wszystkich uczestników rady.

Ogólnopolska Inauguracja Roku Szkoleniowego OHP

Tegoroczna ogólnopolska inauguracja roku szkoleniowego 2017/2018 w Ochotniczych Hufcach Pracy odbyła się 11 października w Sanktuarium Świętego Jan Pawła II w Krakowie. Patronat nad wydarzeniem objął Wojewoda Małopolski Piotr Ćwik, który wziął udział uroczystości.

W inauguracji uczestniczył Komendant Główny OHP Marek Surmacz wraz ze swoim zastępcą Renatą Wichą, Duszpasterz Krajowy OHP ks. prałat Jarosław Sroka, Małopolski Wicekurator Oświaty Halina Cimer, dziekan Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie dr Magdalena Kowalska-Musiał, przedstawiciele władz samorządowych, rzemiosła, członkowie Rady Programowej Małopolskiej WK OHP oraz młodzież i kadra OHP z wojewódzkimi komendantami i duszpasterzami z całej Polski na czele.

Pierwsza część uroczystości odbyła się na placu obok Sanktuarium przy pomniku św. Jana Pawła II. Po wysłuchaniu hymnu państwowego, słowa powitania do młodzieży i kadry OHP oraz licznie przybyłych gości wygłosili Wojewódzki Komendant Małopolskiej WK OHP Krzysztof Świerczek, Komendant Główny OHP Marek Surmacz oraz Wojewoda Małopolski Piotr Ćwik. Duszpasterz Małopolskiej WK OHP ks. Rafał Bobek odczytał list skierowany do młodzieży i kadry OHP przez Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbietę Rafalską z życzeniami sukcesów oraz wytrwałości w nowym roku szkoleniowym. Następnie wyróżnionej kadrze OHP wręczono Medale Komisji Edukacji Narodowej oraz nagrody laureatom Ogólnopolskiego Konkursu o tytuł „Absolwenta Roku OHP”, po czym Wojewoda Małopolski, Komendant Główny OHP i jego zastępca oraz Małopolski Wojewódzki Komendant OHP złożyli wiązankę kwiatów pod pomnikiem św. Jana Pawła w podziękowaniu za szóstą rocznicę ustanowienia patronatu nad młodzieżą Ochotniczych Hufców Pracy.

     

Uczestnicy pielgrzymki, prowadzeni przez Reprezentacyjną Orkiestrę Urzędu Miasta i Gminy Świątniki Górne oraz poczty sztandarowe udali się do Sanktuarium św. Jana Pawła II, gdzie mszę św. w intencji Ochotniczych Hufców Pracy odprawili arcybiskup Marek Jędraszewski Metropolita Krakowski, Kustosz Sanktuarium ks. prałat Jan Kabziński oraz Duszpasterz Krajowy OHP ks. prałat Jarosław Sroka w asyście duszpasterzy wojewódzkich. W czasie mszy św. ślubowanie złożyli uczestnicy pierwszego rocznika, zaś Akt Zawierzenia OHP św. Janowi Pawłowi II odczytał Komendant Główny OHP. Po uroczystym błogosławieństwie uczestnicy wyruszyli w stronę Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach, aby pod krzyżem złożyć kwiaty i pomodlić się w intencji Ochotniczych Hufców Pracy.

 

List Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbiety Rafalskiej do uczestników Ogólnopolskiej Inauguracji Roku Szkoleniowego OHP.

 

Szanowny Panie Komendancie, Wychowawcy i Wychowankowie Ochotniczych Hufców Pracy, Szanowni Państwo,
praca od zawsze uznawana jest za najskuteczniejszy sposób na pozytywne kształtowanie charakteru ludzkiego. Wyrabia nawyk przezwyciężania własnych ograniczeń, uczy właściwego zarządzania czasem i rodzi poczucie osobistej wartości. Człowiek pracujący, kształtuje świat zgodnie z własną wolą, widząc w efektach wykonanej pracy jej zobiektywizowany obraz. Nie sposób tutaj wymienić wszystkich zalet jakie posiada praca – zarówno ta zewnętrzna jak i ta nad samym sobą.
Patron OHP, Święty Jan Paweł II, nasz Wielki Rodak mówił: Najbardziej twórczą ze wszystkich prac jest praca nad sobą, która pozwala odnajdywać urok młodości. Proszę pozwolić, że słowa te zadedykuję wszystkim podopiecznym Ochotniczych Hufców Pracy, którzy własnie rozpoczynają rok szkolny.
Dziękując za zaproszenie na Ogólnopolską Inaugurację Roku Szkoleniowego OHP 2017/2018 składam nauczycielom, wychowankom, instruktorom oraz uczniom życzenia wielu sił i zapału do stawiana czoła codziennym wyzwaniom. Niech nadchodzący rok będzie czasem trwałego wzrastania, odkrywania talentów i pełnego satysfakcji procesu nauczania.
Z poważaniem
Elżbieta Rafalska