„Po pierwsze zdrowie”

Ochotnicze Hufce Pracy biorą udział w akcji prowadzonej w ramach wielospecjalistycznego programu przeciwdziałania chorobom cywilizacyjnym pn. „Po pierwsze zdrowie”.

Akcja została zainicjowana w imieniu Komitetu Nauk Klinicznych PAN i Rady Głównej Instytutów Badawczych przez prof. dr hab. n. med. Henryka Skarżyńskiego i jest prowadzona we współpracy z Programem 1 Polskiego Radia i audycją „Lato z Radiem”. Głównym celem akcji jest rozpowszechnianie postaw prozdrowotnych społeczeństwa i propagowanie wykonywania badań profilaktycznych. W poszczególnych miejscowościach w Polsce organizowane są wydarzenia w ramach trasy „Lata z Radiem”.

W tegorocznej edycji Programu, wychodząc naprzeciw potrzebom społecznym, rozszerzono wachlarz prezentowanych zagadnień. Jednym z tematów jest edukacja, szczególnie w kontekście poszerzania wiedzy o możliwościach pomocy uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych lub potrzebującym wsparcia w ukończeniu szkoły czy zdobyciu zawodu.

Ochotnicze Hufce Pracy brały już udział w przedsięwzięciach programowych we Włocławku (24.06), w Grunwaldzie (14.07) i Toruniu (22.07 – zdjęcie u góry). Kolejne wydarzenia odbędą się w Szczebrzeszynie (11.08), Wolsztynie (18.08), Gdyni (25.08), Krynicy (jeden z dni 4-6 września) i Warszawie (15 lub 16 września).

Dzięki możliwości udziału w akcji kadra OHP prowadzi na stanowiskach wystawienniczych szeroką kampanię informacyjną na temat oferty dla młodzieży. Informuje o rekrutacji do jednostek opiekuńczo-wychowawczych, zapewniających młodym ludziom w wieku 15-18 lat warunki do uzupełnienia wykształcenia podstawowego oraz do zdobycia kwalifikacji zawodowych. Prezentuje również jednostki rynku pracy oferujące poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy i szkolenia zawodowe dla młodzieży w wieku 15-25 lat, ukierunkowane na wyposażenie jej w umiejętności radzenia sobie na rynku pracy: zaplanowanie kariery zawodowej, otrzymanie oferty pracy i utrzymanie zatrudnienia.

Udział w akcji jest okazją do spotkań ze społecznością lokalną, jak również do prezentacji działalności OHP na szerszym forum. Wydarzeniom tym często towarzyszą imprezy kulturalne, a przede wszystkim jest możliwość pozyskania ważnych informacji o badaniach profilaktycznych, a nawet przeprowadzenia niektórych badań podczas imprezy (w tym badań słuchu).

Linki do wydarzeń, które już się odbyły:

Włocławek

Toruń

Grunwald

Szczebrzeszyn

 

Konkurs rozpoczęty

8 sierpnia w Lublinie odbyło się losowanie – w ramach Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego OHP pt. „100 Bohaterów na 100-lecie Niepodległości” – nazwisk bohaterów dla poszczególnych Wojewódzkich Komend OHP i Centrów Kształcenia i Wychowania OHP. Organizatorami konkursu są Komenda Główna OHP i Lubelska WK.

W losowaniu wzięli udział: Zastępca Komendanta Głównego OHP Renata Wicha, Wojewódzki Komendant OHP Piotr Gawryszczak, główny organizator w Biurze Edukacji Komendy Głównej OHP Dorota Słomska, komendant Środowiskowego Hufca Pracy w Lublinie Jacek Bury, historyk Przemysław Jaśkiewicz oraz reprezentanci uczestników OHP Damian Piekoś i Adrian Ryszkowski.

Dla każdej jednostki OHP wylosowano nazwiska bohaterów w czterech obowiązkowych kategoriach konkursowych: bohater związany z działaniami militarnymi; polityk; przedstawiciel duchowieństwa; reprezentant różnych grup społecznych, zawodowych i ekonomicznych, człowiek nauki, sztuki i kultury. Dodatkową, piątą kategorią konkursową dla chętnych stanowią bohaterowie „małych ojczyzn”.

Konkurs jest adresowany do wszystkich uczestników OHP. Ich zadaniem jest stworzenie – zgodnie z wymogami określonymi w regulaminie – projektów przedstawiających postaci, które przyczyniły się do odzyskania przez Polskę niepodległości.

Projekt, w odniesieniu do każdej postaci, powinien składać się z trzech części (formalny wymóg dopuszczenia prac do konkursu): krótkiego biogramu, opracowania graficznego i biogramu rozszerzonego.

Pierwszy etap to wykonanie biogramów na poziomie jednostek opiekuńczo-wychowawczych (hufców pracy, środowiskowych hufców pracy, ośrodków szkolenia i wychowania), drugi – przeprowadzenie konkursu na poziomie wojewódzkim i trzeci – finał konkursu.

Gala finałowa połączona z wystawą odbędzie się w listopadzie tego roku w Lublinie.

Szczegółowe zasady oraz terminarz przebiegu konkursu znajdują się w Regulaminie.

Wyniki losowania

 

 

 


Projekt realizowany w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości

„Jesteśmy, jeśli pamiętasz”

1 sierpnica w 74 rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego Komendant Główny OHP Bogdan Ścibut złożył w imieniu kadry oraz młodzieży Ochotniczych Hufców Pracy wieniec na grobie dowódcy Armii Krajowej gen. dyw. Tadeusza Bora-Komorowskiego na Powązkach Wojskowych w Warszawie.

Komendantowi OHP towarzyszyli jego zastępcy Renata Wicha i Piotr Modzelewski oraz Dyrektor Wykonawczy Wojciech Szewczyk.

Komendant Główny Armii Krajowej, późniejszy Naczelny Wódz Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie i premier rządu emigracyjnego wydał 31 lipca 1944 r. rozkaz rozpoczęcia Powstania w Warszawie.

Grób Komendanta AK znajduje się przy pomniku Gloria Victis poświęconym pamięci żołnierzy Armii Krajowej, którzy zginęli podczas Powstania Warszawskiego i okupacji niemieckiej. Monument, przy którym co roku 1 sierpnia o godz. 17.00 odbywają się uroczystości rocznicowe z okazji wybuchu Powstania Warszawskiego, znajduje się wśród grobów żołnierzy AK ekshumowanych w latach 1945-1947 z różnych miejsc Warszawy.

Powstanie Warszawskie było największą akcją zbrojną podziemia w okupowanej przez Niemców Europie. 1 sierpnia 1944 r. do walki stanęło ponad 50 tys. powstańców. Powstanie trwało 63 dni i pociągnęło za sobą 200 tys. ofiar – powstańców i cywili. Warszawa stała się miastem ruin.

„Jesteśmy, jeśli pamiętasz” to przesłanie spotu filmowego przygotowanego przez Muzeum Powstania Warszawskiego.

Obrady w Oleśnicy

„60 lat OHP z młodzieżą i dla młodzieży” – pod tym hasłem Dolnośląska Wojewódzka Komenda OHP oraz oleśnickie Centrum Kształcenia i Wychowania OHP zorganizowały 29 czerwca posiedzenie Rady Programowej.

Obradowano w Zamku Książęcym – siedzibie CKiW – z udziałem Komendanta Głównego OHP Bogdana Ścibuta.

Wojewódzki Komendant OHP Bernadetta Brożyna przedstawiła działalność Ochotniczych Hufców Pracy OHP na Dolnym Śląsku, a dyrektor CKiW OHP w Oleśnicy zaprezentował uczestnikom Rady Programowej 25-letnią działalność jednostki, którą kieruje.

O historii OHP od początku ich istnienia do roku 2007 mówił Wojewódzki Komendant DWK OHP w latach 1974-2007 Bolesław Socha. W dalszej części spotkania zaprezentowano realizację projektów europejskich. O tych realizowanych przez CKiW opowiedziała zastępca dyrektora oleśnickiego Centrum Wioletta Leśniowska, a projekty prowadzone przez Dolnośląską Komendę referowała kierownik Zespołu ds. programów europejskich i współpracy międzynarodowej w Dolnośląskiej Wojewódzkiej Komedzie OHP Aleksandra Jakubek. Po zakończeniu prezentacji odbył się panel dyskusyjny, podczas którego uczestnicy spotkania podjęli uchwałę w sprawie wsparcia procesów rekrutacyjnych młodzieży do jednostek oraz do projektów realizowanych przez jednostki Dolnośląskiej Wojewódzkiej Komendy OHP we Wrocławiu oraz Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Oleśnicy.

W Radzie Programowej oprócz wymienionych uczestniczyli: w zastępstwie Wojewody Dolnośląskiego Damian Mrozek, kierownik Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy Halina Bordulak, podinspektor Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu Henryk Tonderys, zastępca Wojewódzkiego Komendanta Gabriela Szafarowska, Starosta Oleśnicki Wojciech Kociński, dyrektor CKiW OHP w Oleśnicy Przemysław Wróbel, dyrektor Biura Dolnośląskiej WK OHP we Wrocławiu Lucyna Majdecka, kierownik Zespołu ds. kształcenia i wychowania DWK OHP Mariola Skorupka, dyrektor Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży we Wrocławiu Katarzyna Kajdan, dyrektor Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Wałbrzychu Bożena Czech, dyrektor Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Legnicy Małgorzata Derkacz, kierownik OSiW OHP z Ząbkowic Śląskich Krystyna Zerbok, kierownik OSiW OHP z Mysłakowic Anetta Kurczyńska, dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Oleśnicy Jacek Stala, Pracodawca – Piekarnia, Cukiernia Stanisław Kibało, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Oleśnicy Irena Lisikiewicz, dyrektor OSZ OHP we Wrocławiu Janusz Rzepka, Starszy Cechu Rzemiosł Różnych Henryk Kruszelnicki.

Rada Programowa w Rzeszowie

W siedzibie Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego obradowała 28 czerwca Wojewódzka Rada Programowa OHP.

W posiedzeniu wzięli udział m.in.: Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart, Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Maria Kurowska, Doradca Komendanta Głównego OHP Beata Biały, Główny Inspektor Pracy Wiesław Łyszczek, Podkarpacki Kurator Oświaty Małgorzata Rauch, zastępca Okręgowego Inspektora Pracy Piotr Dziubkowski, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy Tomasz Czop, wicedyrektor ds. Europejskiego Funduszu Społecznego WUP Maciej Karasiński, dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego Małgorzata Dankowska, dyrektor Urzędu Statystycznego Marek Cierpiał-Wolan, Biskup Pomocniczy Archidiecezji Przemyskiej Stanisław Jamrozek, a także Wojewódzki Komendant OHP Jerzy Cypryś oraz jego zastępca Renata Trybus.

Przewodnicząca Rady Wojewoda Podkarpacki – po przywitaniu zebranych – podkreśliła rolę, jaką Ochotnicze Hufce Pracy pełnią na rzecz aktywizacji społecznej, zawodowej oraz ekonomicznej młodzieży. – Działania OHP doskonale wpisują się w założenia naszego rządu, który od początku swojej kadencji stara się odbudować szkolnictwo zawodowe w Polsce. Dynamicznie zmieniająca się sytuacja gospodarcza, stale rozwijający się przemysł oraz emigracja i odpływ pracowników branżowych zmuszają system oświaty do zmian i dostosowania się do potrzeb rynku pracy oraz włączenia pracodawców w proces unowocześnienia kształcenia. Nowoczesne rozwiązania wzmacniają popyt na wysoko wykwalifikowaną kadrę – mówiła. Podziękowała też Wojewódzkiemu Komendantowi Jerzemu Cyprysiowi za pracę nad poprawą wizerunku OHP w życiu społecznym.

Podczas spotkania wręczono powołania do Rady Programowej OHP dyrektorowi Urzędu Statystycznego w Rzeszowie Markowi Cierpiał-Wolanowi oraz kierownik Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Iwoniczu Małgorzacie Frączek. Głos zabrał też ksiądz biskup Stanisław Jamrozek, który dziękując za możliwość uczestnictwa w spotkaniu, podkreślał zaangażowanie OHP w proces kształcenia i wychowania młodzieży. Wyraził nadzieję, że w dalszym ciągu będzie on przynosił owoce, zapewniając młodym ludziom zarówno wykształcenie, jak i zdobycie zawodu. Z kolei Główny Inspektor Pracy Wiesław Łyszczek podziękował za profesjonalne przygotowanie młodzieży do funkcjonowania na rynku pracy oraz rozpowszechnianie kultury pracy, jak również wspieranie inicjatyw służących wychowaniu w procesie zatrudnienia. Wręczył również list okolicznościowy Wojewódzkiemu Komendantowi OHP Jerzemu Cyprysiowi.

Wystąpienie Wojewódzkiego Komendanta OHP Jerzego Cyprysia. Od prawej: Doradca Komendanta Głównego OHP Beata Biały, Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart, Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Maria Kurowska.
Porozumienie o współpracy podpisują: Wojewódzki Komendant Podkarpackiej WK OHP w Rzeszowie Jerzy Cypryś (z lewej) i dyrektor rzeszowskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy Tomasz Czop.

Istotnym punktem obrad było podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie a Podkarpacką Wojewódzką Komendą OHP.

W trakcie posiedzenia Rady w części prelekcyjnej swoje prezentacje przedstawili: dyrektor Urzędu Statystycznego w Rzeszowie, który omówił temat „Statystyka – problem czy gwarancja sukcesu?”, zaś Małgorzata Kawalec z Wojewódzkiego Urzędu Pracy zaprezentowała „Potencjał kadrowy podkarpackiego rynku pracy w kontekście zatrudnienia osób w przedziale wiekowym 16-25 lat”.

Rok szkoleniowy 2017/2018 Podkarpackiej Komendy podsumowała Patrycja Bazylak, a projekty wymiany międzynarodowej – Hubert Podgórny z. Wdrażane projekty w ramach programu „Gwarancje dla młodzieży” były tematem wystąpienia Justyny Stanisz, natomiast kierownik OSiW Iwonicz Małgorzata Frączek przedstawiła strukturę jednostki oraz nowe kierunki zaplanowane w roku szkoleniowym 2018/2019.

Na zakończenie Doradca Komendanta Głównego OHP Beata Bały podsumowując spotkanie, podziękowała prelegentom za inspirujące tematy ich wystąpień, a przedstawicielom instytucji za wspieranie OHP w ich działaniach.

Finał Konkursu Papieskiego

20 czerwca w Wadowicach odbyła się uroczysta gala finałowa XVIII Ogólnopolskiego Konkursu Papieskiego, któremu w tym roku przyświecało hasło „Przyjmuję. 40 rocznica wyboru Karola Wojtyły na Papieża” zorganizowanego przez Ochotnicze Hufce Pracy dla uczestników OHP oraz młodzieży szkolnej z całej Polski.

Galę poprzedziła msza święta w Bazylice Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny w Wadowicach, której przewodniczył ks. biskup Damian Muskus OFM przy asyście duszpasterza krajowego OHP ks. prałata Jarosława Sroki, małopolskiego duszpasterza OHP ks. Rafała Bobka i ks. infułata Jakuba Gila.

W swojej homilii biskup Muskus nawiązał do przypadającej tego dnia 98 rocznicy chrztu Karola Wojtyły podkreślając, że to przy wadowickiej chrzcielnicy rozpoczął się wielki dialog miłości, jaki Jan Paweł II całym swoim życiem prowadził z Jezusem. Mówił, że św. Jan Paweł II wstępując na stolicę Piotrową niemal czterdzieści lat temu brał na swoje barki ciężar ogromnej odpowiedzialności za losy Kościoła i człowieka w świecie. Ksiądz biskup zwracając się do młodzieży powiedział, że od Jana Pawła II mogą uczyć się wypowiadać słowo „Przyjmuję” z pełnym zaangażowaniem i gorącym sercem.

Na zakończenie nabożeństwa Komendant Małopolskiej Wojewódzkiej Komendy OHP Krzysztof Świerczek złożył życzenia Biskupowi Muskusowi z okazji 25-lecia święceń kapłańskich, a młodzież z wadowickiego hufca przekazała wiązankę kwiatów.

Po mszy świętej laureaci konkursu, ich opiekunowie, goście oraz gospodarze przeszli na wadowicki rynek pod pomnik św. Jana Pawła II, gdzie zastępca Komendanta Głównego Piotr Modzelewski, Wojewódzki Komendant Małopolskiej WK OHP Krzysztof Świerczek, zastępca Wojewódzkiego Komendanta Bożena Rążewska oraz komendant wadowickiego hufca Jolanta Zacny złożyli wiązanki kwiatów.

Po wspólnej fotografii pod pomnikiem św. Jana Pawła II uczestnicy uroczystości przeszli do Wadowickiego Centrum Kultury. Zgromadzonych w sali kameralnej laureatów, sponsorów oraz zaproszonych gości przywitała komendant Jolanta Zacny oraz Wojewódzki Komendant OHP Krzysztof Świerczek.

Gratulacje młodzieży złożył zastępca Komendanta Głównego OHP Piotr Modzelewski (na zdjęciu obok) zachęcając ją do czerpania z ponadczasowych i uniwersalnych wartości płynących z bogatego nauczania św. Jana Pawła II. Krótki komentarz do werdyktu wygłosił przewodniczący jury XVIII Ogólnopolskiego Konkursu Papieskiego prof. Piotr Jargusz z Wydziału Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, który wyraził uznanie dla za jakość i przesłanie artystyczne nadesłanych prac.

Na Konkurs wpłynęło 698 prac, w tym 456 prac uczestników Ochotniczych Hufców Pracy (232 fotograficzne, 224 plastyczne), 242 prace młodzieży szkolnej (37 fotograficznych, 205 plastycznych). Dokonując oceny, komisja konkursowa brała pod uwagę: zgodność tematu pracy z tematyką Konkursu, wartość artystyczną pracy, oryginalność podejścia do tematu, samodzielność wykonania, estetykę. Ogółem nagrodzono 48 osób. Patroni i sponsorzy ufundowali dla laureatów cenne nagrody, m.in. laptopy, tablety, aparaty fotograficzne, zegarki, srebrną biżuterię, power banki, słuchawki, smartfony, albumy, książki.

W części artystycznej gali finałowej wystąpiły laureatki Festiwalu Twórczości Artystycznej „Wiosna Kulturalna OHP”. Na zakończenie Jolanta Zacny podziękowała patronom, sponsorom i darczyńcom za zaangażowanie i wsparcie Konkursu. Następnie dokonano uroczystego otwarcia wernisażu. Goście i młodzi artyści mogli podziwiać wystawę prac fotograficznych i plastycznych oraz otrzymali na pamiątkę okolicznościowy album zawierający nagrodzone prace. Na zakończenie laureaci i goście zostali zaproszeni do zwiedzania Muzeum – Domu Rodzinnego Ojca Świętego Jana Pawła II.

Nagrodzone prace, fotografie i obrazy, będzie można oglądać na stronie internetowej konkurs-papieski.com.

 

 

Nagrodzeni:

FOTOGRAFIA w kategorii – Uczestnicy OHP

MIEJSCE I
Daria Czekaj 6-18 Hufiec Pracy Kęty, „Czy przyjmujesz Miłość?”

MIEJSCE II
Grzegorz Porębski 12-35 Hufiec Pracy Sosnowiec, „Dostałam – rozwijam!”
Łukasz Kołodziej 6-17 Hufiec Pracy Oświęcim, „Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od Was nie wymagali”
Oliwia Szałaś 6-5 Hufiec Pracy Kraków, „Pierwsze czytanie”

MIEJSCE III
Natalia Pałkowska 6-25 Hufiec Pracy Bochnia, „Nie żyje się, nie kocha się, nie umiera się – na próbę”
Marta Kuhn Centrum Kształcenia i Wychowania OHP Dobieszków, „Nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem”

WYRÓŻNIENIA JURY
Katarzyna Sobczak 16-6 Hufiec Pracy Wałcz Kółko Fotograficzne „Chwila”, „Przyjmijcie”
Paulina Ręczak 6-6 Hufiec Pracy Proszowice, „Przyjmuję”
Paulina Kurkus 16-16 Ośrodek Szkolenia i Wychowania OHP Rów – Trzcińsko Zdrój, „Szukałem was, teraz Wy mnie znaleźliście”
Alicja Andrukajtis 16-6 Hufiec Pracy Wałcz Kółko Fotograficzne „Chwila”, „Dziękuję za moje talenty”
Izabela Kardas Centrum Kształcenia i Wychowania OHP Dobieszków, „Jednego Serca, jednego Ducha”
Aleksander Jaworski 5-3 Hufiec Pracy Łódź, „Przyjmuję …”
Łukasz Bałecki 5-2 Hufiec Pracy Piotrków Trybunalski, „Urodziłem się, by zostać PIEKARZEM”
Gabriela Firszt 6-38 Hufiec Pracy Gorlice, „Przyjmuję Twe Dary”, „Kompas na burzliwym morzu”
Julia Mydlarz 6-11 Hufiec Pracy Wadowice, „…że Cię nie opuszczę aż do śmierci…”

WYRÓŻNIENIA ORGANIZATORÓW
Anna Banach 6-32 Hufiec Pracy Limanowa, „Przyjmuję Twoje słowo od najmłodszych lat”
Sylwia Łach 6-2 Hufiec Pracy Niepołomice, „Szerokiej drogi”
Tomasz Wawrzynek 6-24 Hufiec Pracy Dąbrowa Tarnowska, „Papieskie bratki”
Katarzyna Dudzik 6-10 Hufiec Pracy Myślenice, „Praca jest dobrem człowieka”
Piotr Paś 6-36 Hufiec Pracy Skomielna Biała, „Na straży krzyża”
Magdalena Nowińska 6-4 Ośrodek Szkolenia i Wychowania OHP Trzebinia, „To ja Ciebie przyjęłam”

 

FOTOGRAFIA w kategorii – MŁODZIEŻ SZKOLNA

MIEJSCE I
Laura Urban (lat 12), Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jana Pawła II, Oława, „Cieszę się, że Ciebie mamy, Janie Pawle II”

MIEJSCE II
Łucja Pasternak (lat 12), Kraków, „Przyjmuję i śpiew Panu ofiaruję”

MIEJSCE III
Anna Bednarek (lat 19), Wrzosowa, „Krzyż – znaczy: miłość nie ma granic”

 

PLASTYKA w kategorii – UCZESTNICY OHP

MIEJSCE I 
Aneta Borys 3-3 Środowiskowy Hufiec Pracy Włodawa, „Szukałem jedności ze wszystkich mych sił…”

MIEJSCE II
Krystian Hybel 6-33 Środowiskowy Hufiec Pracy Nowy Sącz, „Niech zstąpi Duch Twój …”

MIEJSCE III
Izabella Król 6-34 Hufiec Pracy Stary Sącz, „O Panie to Ty na mnie spojrzałeś …”
Natalia Antos 6-11 Hufiec Pracy Wadowice, „Habemus Papam John Paul II”
Kinga Danilczyk 10-6 Hufiec Pracy Augustów, „Dar ducha świętego – przyjmuję”

WYRÓŻNIENIA JURY
Oliwia Szarek 12-20 Hufiec Pracy Rybnik, „Nie istnieje wielki talent, bez wielkiej siły woli”
Grzegorz Sobociński 14-2 Ośrodek Szkolenia i Wychowania OHP Pasłęk, „Graffiti – mural”

WYRÓŻNIENIA ORGANIZATORÓW
Grzegorz Szewczyk 6-5 Ośrodek Szkolenia i Wychowania OHP Lanckorona, „Przyjmuję”
Emilia Strąk 6-8 Hufiec Pracy Kraków, „Drogi do świętości”

 

PLASTYKA w kategorii – MŁODZIEŻ SZKOLNA

MIEJSCE I
Kornel Marcin Michalski (lat 10), Pyskowice, „Przyjmuję dar skautingu”
Anna Chojnacka (lat 17), Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy, Cerekwica Nowa, „Nie lękajcie się”
Andrzej Jasiewicz (lat 9), Szkoła Podstawowa nr 9 im. Orędowników Pokoju, Oświęcim, „Suwakowanie dla Pana Boga”

MIEJSCE II
Martyna Wojewódka (lat 15), Szkoła Podstawowa nr 3 im. Cz. Niemena, Świebodzin, „Człowieka trzeba mierzyć miarą serca”
Bartłomiej Rypkowski (lat 14), Szkoła Podstawowa im. W. Rdzanowskiego, Radziejowice, „Rzeźbiarz”
Adam Jodłowski (lat 16), Zespół Szkół, Lutowiska, „Portret Jana Pawła II”
Kinga Bakłażec (lat 13), Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi, Bieruń, „Ojciec polskiego narodu – Jan Paweł II”

MIEJSCE III
Wiktoria Wojcieszak (lat 12), Szkoła Podstawowa nr 6 im. E. Orzeszkowej, Żyrardów, „Boży musical”
Marta Wiechczyńska (lat 15), Szkoła Podstawowa nr 3 im. Cz. Niemena, Świebodzin, „Wiara, nadzieja i miłość”
Alicja Kania (lat 16), XXXV Liceum i 19 Gimnazjum im. B.Prusa, Warszawa, „Przyjmuję swoje powołanie z radością. Jestem sługą Pana”
Paulina Matyjasik (lat 16), Wielozawodowy Zespół Szkół, Zator, „Przyjmuję …”

WYRÓŻNIENIA JURY

Magdalena Obraniak (lat 9), Szkoła Podstawowa nr 6 im. E. Orzeszkowej, Żyrardów, „Pro”
Hanna Pia Michalska (lat 8), Szkoła Podstawowa nr 6, Pyskowice, „Jestem darem – Totus Tuus”
Wiktoria Pogoda (lat 18), Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy, Cerekwica Nowa, „Niech zstąpi Duch Twój”
Nikola Strupiechowska (lat 16), Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy, Cerekwica Nowa, „Z Wadowic do Rzymu, z Polski do Watykanu”

Festiwal zakończony

Uroczystym koncertem galowym w Sali Operowej Centrum Spotkania Kultur w Lublinie zakończył się 13 czerwca Ogólnopolski Festiwal Kultury Młodzieży OHP, odbywający się pod patronatem rządowego Programu Wieloletniego „Niepodległa”.

Na koncercie wystąpiło 26 wykonawców wyłonionych podczas dwóch etapów przesłuchań, w tym laureaci festiwalu w kategoriach soliści i zespoły. Całe przedsięwzięcie zgromadziło blisko 180 uzdolnionych artystycznie uczestników OHP i 40 opiekunów z całej Polski.

Koncert galowy w najnowocześniejszej instytucji kulturalnej na Lubelszczyźnie – na profesjonalnej scenie Centrum Spotkania Kultur w Lublinie – był zwieńczeniem trzydniowego świętowania młodzieży OHP. Uczestnicy przyjechali do Lublina 11 czerwca. Po otwarciu imprezy na dziedzińcu Zamku Lubelskiego pierwszego dnia, we wtorek 12 czerwca odbywały się równolegle w trzech miejscach (Zajazd pod Gwiazdami w Lublinie, Dzielnicowy Dom Kultury Spółdzielni Mieszkaniowej Czechów w Lublinie, Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Dąbrowicy) przesłuchania wykonawców ze wszystkich województw. Po południu, już na scenie Centrum Spotkania Kultur przeprowadzono II etap przesłuchań przed Komisją Festiwalową Główną, która zadecydowała o przyznaniu nagród i udziale wykonawców w koncercie galowym. Obradom komisji przewodniczyła wykładowca Instytutu Muzykologii KUL i dyrektor Teatru Muzycznego w Lublinie prof. Iwona Sawulska.

Dla młodzieży, która nie brała udziału w II etapie przesłuchań zorganizowano warsztaty z ceramiki, witrażu i płaskorzeźby w Fundacji Odkrywamy Talenty w Lublinie. Na zakończenie drugiego dnia odbyło się spotkanie integracyjne w Nasutowie, połączone z grillem, ogniskiem i dyskoteką.

Występom na scenie w CSK towarzyszyła wystawa prac plastycznych młodzieży OHP w foyer nowoczesnego gmachu, na której pokazano rysunki, obrazy, grafiki, fotografie, rzeźby, metaloplastykę, tkaniny i inne formy rękodzieła artystycznego. Dokonania uczestników OHP w tej dziedzinie oceniła komisja składająca się z nauczycieli plastyki oraz pracowników domu kultury i muzeum.

Ze względu na obchodzoną w 2018 roku 100 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości w prezentacjach scenicznych i plastycznych dominowała tematyka patriotyczna i niepodległościowa, co zauważyli, podkreślili i docenili jurorzy z poszczególnych komisji. Repertuar festiwalowy w dużej mierze obejmował zagadnienia związane z odzyskaniem przez niepodległości oraz zaakcentowaniem wydarzeń, postaci, postaw i ideałów, które pomagają w budowaniu i rozwijaniu suwerennego państwa polskiego.

Sam koncert galowy podzielono na bloki tematyczne nawiązujące do odzyskania przez Polskę niepodległości oraz postawy człowieka wobec życia, ze zwróceniem uwagi na różnorodne formy artystycznego wyrazu. Galę wyreżyserowali i poprowadzili profesjonaliści z TVP 3 Lublin.

Na scenie wystąpili uczestnicy, których talent szczególnie zwrócił uwagę jurorów i publiczności, a w tym grupa laureatów festiwalu.

Zebranych na widowni Sali Operowej powitali Wojewódzki Komendant OHP Piotr Gawryszczak (na zdjęciu poniżej z prawej) i jego zastępca Marek Drączkowski (z lewej), którzy wręczyli również dyplom przyjaciela młodzieży OHP Prezesowi Fabryki Cukierków „Pszczółka” Aleksandrowi Batorskiemu, który w krótkich słowach nakreślił zasady współpracy OHP z fabryką jako dobry przykład współdziałania na linii instytucja organizująca kształcenie zawodowe i zatrudnienie młodzieży a przedsiębiorca.

  

Po występach uczestników nadszedł czas na najbardziej oczekiwany moment, czyli ogłoszenie wyników obrad Komisji Festiwalowej Głównej.

W kategorii zespoły (na zdjęciu powyżej, po prawej stronie) I miejsce zajął zespół wokalny w składzie Aleksandra Dudek i Aleksandra Kostkiewicz z 9-13 Hufca Pracy w Przemyślu (Podkarpacka WK) za wykonanie piosenki „Niepokorna, niepodległa”. II miejsce – zespół w składzie: Magdalena Sadowska, Dawid Pustułka, Aleksandra Kamińska, Weronika Weber, Ewa Dyszyńska, Jakub Zwoliński i Magdalena Kępiak z 6-34 Hufca Pracy w Starym Sączu (Małopolska WK) za pantomimę. III miejsce przypadło zespołowi wokalnemu w składzie Szymon Bąkowski i Andrzej Jamroziewicz z 2-5 Hufca Pracy we Włocławku (Kujawsko-Pomorska WK) za ekspresyjne wykonanie utworu z autorskim tekstem „Godzina W”.

W kategorii soliści wygrała Aleksandra Staniszewska z 2-5 Hufca Pracy we Włocławku (Kujawsko-Pomorska WK) za prezentację tańca modern jazz z własną choreografią. Za nią uplasował się Szymon Sobel z 1-40 Hufca Pracy w Świdnicy (Dolnośląska WK), który zachwycił publiczność wykonaniem utworu „Nie zabieraj mi siebie”. III miejsce zajęła Agnieszka Czerwińska z Europejskiego Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy za wykonanie piosenki „Radość najpiękniejszych lat”.

Laureaci festiwalu w kategorii soliści.
Laureaci konkursu „Aktywność – dobry wybór”.

Podczas gali uhonorowano także laureatów ogólnopolskiego konkursu OHP na najlepszą inicjatywę samorządową „Aktywność – dobry wybór” promującego wśród młodzieży OHP prospołeczne godne naśladowania postawy.

W kategorii inicjatywa jednorazowa I miejsce zajęła grupa samorządowa z 6-2 Hufca Pracy w Niepołomicach (Małopolska WK) za realizację inicjatywy „Na spacer z historią” (nagrodę odebrała lider grupy Katarzyna Cymerkiewicz). II miejsce zajęła grupa z 2-3 Hufca Pracy w Inowrocławiu (Kujawsko-Pomorska WK) za realizację inicjatywy „Szanujmy wspomnienia” (nagrodę odebrał lider grupy Jakub Soboniak). III miejsce zajęła grupa z 12-17 Hufca Pracy w Jaworznie (Śląska WK) za realizację inicjatywy „Smerfne bajanie” (nagrodę odebrała lider grupy Irena Klaja).

W kategorii inicjatywa cykliczna I miejsce zajęła grupa z 5-2 Hufca Pracy w Piotrkowie Trybunalskim (Łódzka WK) za realizację inicjatywy „Bez barier” (nagrodę odebrała lider grupy Milena Wiśniewska). II miejsce zajęła grupa z 1-2 Hufca Pracy w Górze (Dolnośląska WK) za realizację inicjatywy „Śladami Żołnierzy Wyklętych – Wracamy po naszych Bohaterów” (nagrodę odebrała lider grupy Ewa Ciastko). III miejsce zajęła grupa z 7-36 Hufca Pracy w Wołominie (Mazowiecka Wojewódzka Komenda OHP) za realizację inicjatywy „Paczka z Ojczyzny” (nagrodę odebrał lider grupy Mateusz Krawczyk).

W kategorii zaangażowanie indywidualne I miejsce zajął Piotr Chwiałkowski z 1-38 Hufca Pracy w Bystrzycy Kłodzkiej (Dolnośląska WK) za realizację inicjatywy „Praca na rzecz lokalnej społeczności”. II miejsce zajął Kewin Wiktorowski z 15-18 Środowiskowego Hufca Pracy w Turku (Wielkopolska WK) za realizację inicjatywy „Między Pokoleniami”. III miejsce zajął Eryk Mazek z 7-4 Hufca Pracy w Warszawie (Mazowiecka WK) za realizację inicjatywy „GameFest”.

Dyplomy i nagrody dla laureatów festiwalu i konkursu „Aktywność – dobry wybór” wręczyli Wojewódzki Komendant OHP Piotr Gawryszczak i Prezes Fabryki Cukierków „Pszczółka” Aleksander Batorski.

Nagrody specjalne dla uczestników festiwalu przygotowali: Poseł na Sejm RP Krzysztof Michałkiewicz (nagrodę dla zespołu wokalnego z Hufca Pracy w Przemyślu wręczył przedstawiciel posła Michał Sieczka, który odczytał także okolicznościowy list gratulacyjny), oraz Kurator Oświaty w Lublinie Teresa Misiuk (nagrodę dla Michała Szczepaniaka ze Środowiskowego Hufca Pracy w Toruniu wręczył Wicekurator Oświaty w Lublinie Eugeniusz Pelak.

Dla wszystkich osób występujących podczas koncertu galowego upominki ufundowały: Fabryka Cukierków Pszczółka, Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. i Urząd Miasta w Lublinie.

Komisja oceniająca prace plastyczne, fotograficzne i graficzne przyznała nagrody w trzech kategoriach.

W kategorii plastyka I miejsce zajął Jędrzej Stal z Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Oleśnicy za metaloplastykę „Ułan”. II miejsce ex aequo zajęły dwie uczestniczki: Paulina Kasprzyk z 3-20 Hufca Pracy w Biłgoraju (Lubelska WK) za poczet królów polskich oraz Oktawia Pełka z 1-7 Hufca Pracy w Dzierżoniowie (Dolnośląska WK) za formę płaską „Orzeł”. III miejsce ex aequo zajęły dwie uczestniczki: Violetta Malik z Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Ząbkowicach Śląskich (Dolnośląska Wojewódzka Komenda OHP) za obraz tkany „Polska” oraz Małgorzata Owczarczyk z 7-5 Środowiskowego Hufca Pracy w Ciechanowie (Mazowiecka WK) za stroje Błękitnej Armii Hallera.

W kategorii fotografia I miejsce zajęła Angelika Krupa z 11-7 Hufca Pracy w Gdańsku (Pomorska WK) za cykl zdjęć „To jest Polska właśnie”. II miejsce zajęła Angelika Nurzyńska z 7-7 Hufca Pracy w Siedlcach (Mazowiecka WK) za pracę „Mój dom Polska”. III miejsce zajął Kamil Jańczuk z Europejskiego Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy za fotografię „Niepodległość”.

W kategorii grafika komisja zadecydowała o przyznaniu tylko I miejsca. Nagroda trafiła do Klaudii Zdziarskiej z 6-33 Środowiskowego Hufca Pracy w Nowym Sączu (Małopolska WK) za grafikę pt. „Lajkonik”.

Ogólnopolski Festiwal Kultury Młodzieży OHP jest doroczną imprezą artystyczną organizowaną przez Ochotnicze Hufce Pracy. Do 2010 r. festiwal odbywał się w Lesznie (województwo wielkopolskie), w latach 2011 i 2012 organizowany był w Puławach, w 2013 r. w Radzyniu Podlaskim. Następnie od 2014 r. do 2016 r. impreza odbywała się w Brodnicy (województwo kujawsko-pomorskie). W 2017 r. festiwal powrócił do województwa lubelskiego i odbył się w Puławach. Głównym założeniem przedsięwzięcia jest prezentacja umiejętności artystycznych wychowanków OHP z całej Polski. Festiwal ma na celu rozwijanie i upowszechnianie umiejętności artystycznych młodzieży OHP, pogłębianie jej wrażliwości na odbiór wartości kulturalnych, tworzenie możliwości prezentacji swojego dorobku artystycznego w profesjonalnych warunkach oraz wymiany doświadczeń artystycznych, wspieranie młodzieży w rozwijaniu i poszerzaniu własnych zainteresowań. Cechą wyróżniającą tegoroczny festiwal był fakt, iż na scenie prezentowane były utwory tylko w języku polskim.

Organizatorami festiwalu byli: Komenda Główna OHP i Lubelska Wojewódzka Komenda OHP. Patronat honorowy nad przedsięwzięciem objęli: Poseł do Parlamentu Europejskiego prof. Mirosław Piotrowski, Senator RP Stanisław Gogacz, Poseł na Sejm RP Krzysztof Michałkiewicz i Wojewoda Lubelski dr hab. Przemysław Czarnek. Patronat medialny objęli: TVP 3 Lublin oraz Polskie Radio Lublin. Partnerzy przedsięwzięcia to: Kuratorium Oświaty w Lublinie, Starostwo Powiatowe w Lublinie, Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. i Fabryka Cukierków Pszczółka Sp. z o.o.

 

Galeria z otwarcia Festiwalu

Koncert galowy i przesłuchania

 

 

 

 


Projekt realizowany w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości

Podlaska Rada Programowa

W Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Wasilkowie obradowała 11 czerwca Wojewódzka Rada Programowa Podlaskiej WK OHP połączona z obchodami 60-lecia powstania Ochotniczych Hufców Pracy i 100 rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości. (Na zdjęciu u góry od lewej: Wojewódzki Komendant OHP Adam Krzysztof Romatowski, Wicewojewoda Podlaski Jan Zabielski, zastępca Komendanta Głównego OHP Piotr Modzelewski, Zastępca Wojewódzkiego Komendanta Podlaskiej WK OHP Emilia Karwowska)

Gości powitała kierownik Ośrodka w Wasilkowie Małgorzata Jarczewska, która podziękowała także twórcy muralu Rafałowi Roskowińskiemu. Kolejno czwarty i piąty od lewej poseł Dariusz Piontkowski i poseł Lech Antoni Kołakowski.

Wśród obecnych byli: posłowie Lech Antoni Kołakowski i Dariusz Piontkowski, zastępca Komendanta Głównego OHP Piotr Modzelewski, członkowie Rady, Wojewódzki Komendant Adam Krzysztof Romatowski, jego zastępczyni Emilia Karwowska, przedstawiciele lokalnych instytucji współpracujących z OHP na Podlasiu, kadra OHP, uczestnicy Ośrodka i lokalne media.
Najpierw odbyła się w msza święta w kościele pw. Przemienienia Pańskiego, którą celebrowali Wojewódzki Duszpasterz OHP ks. Jan Nikodem Hołodok i ks. mgr Piotr Kobeszko. Następnie zebrani – przy akompaniamencie Młodzieżowej Orkiestry Dętej z popisami mażoretek – przemaszerowali do wasilkowskiego Ośrodka Szkolenia i Wychowania, gdzie Wicewojewoda Podlaski Jan Zabielski i zastępca Komendanta Głównego OHP Piotr Modzelewski odsłonili pamiątkowy mural. Głos zabrał jego wykonawca doktor sztuk pięknych z Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie malarz-muralista Rafał Roskowiński.

Posiedzenie Rady Programowej OHP rozpoczął Wojewódzki Komendant OHP Adam Krzysztof Romatowski, zaś otworzył ją Wicewojewoda Podlaski Jan Zabielski. Spotkanie było okazją do wręczenia pracownikom OHP przez zastępcę Komendanta Głównego OHP Piotra Modzelewskiego i Wojewódzkiego Komendanta OHP Adama Krzysztofa Romatowskiego Honorowych Odznak OHP i listów gratulacyjnych za wieloletnią pracę.

Prezentację multimedialną dotyczącą jubileuszu 60-lecia OHP na Podlasiu przedstawiła kierownik Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Wasilkowie Małgorzata Jarczewska. Zaś pod koniec posiedzenia członkowie Rady zabrali głos w dyskusji i przekazali gratulacje na ręce kierownictwa Podlaskiej Komendy wraz z pamiątkowymi grawertonami.

Zastępca Komendanta Głównego OHP Piotr Modzelewski podziękował za wspieranie działań OHP i odnosząc się do wielu wysuniętych w trakcie Rady postulatów m.in. stwierdził, że mimo, iż sytuacja na rynku zmienia się, to OHP jako nowoczesna instytucja wychodzi naprzeciw nowym potrzebom młodzieży, jak również pracodawców. Aktualnie na szczeblu państwowym trwają prace, które zmierzają do dalszej modernizacji i rozwoju OHP, włącznie ze zmianą nazwy. Życzył także kadrze OHP na Podlasiu dalszych sukcesów i dobrej współpracy ze środowiskiem lokalnym, która pozytywnie przyczynia się do osiągania zawodowych celów.

Gratulacje złożył również Wicewojewoda Podlaski Jan Zabielski oraz odczytał dwie podjęte w trakcie posiedzenia uchwały.

Napełnieni Duchem Świętym

Po raz dwudziesty szósty, 8 czerwca – w tym roku pod hasłem słów roku duszpasterskiego „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym” – pielgrzymowali do Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze uczestnicy wraz z kadrą Ochotniczych Hufców Pracy z całej Polski z Komendantem Głównym OHP Bogdanem Ścibutem na czele (w pierwszym rzędzie trzeci od lewej).

Inauguracja pielgrzymki miała miejsce w Archikatedrze Częstochowskiej, gdzie odbyło się nabożeństwo pokutne i spowiedź. Stamtąd pielgrzymi, prowadzeni przez Duszpasterza Krajowego OHP ks. prałata Jarosława Srokę wyruszyli Alejami Najświętszej Marii Panny do Bazyliki Jasnogórskiej. Po drodze zapalili znicze i złożyli kwiaty pod pomnikiem św. Jana Pawła II na placu Ignacego Daszyńskiego.

Po powitaniu przez Duszpasterza Krajowego niemal ośmiuset przybyłych pielgrzymów, mszę św. – podczas której modlono się w intencji Ochotniczych Hufców Pracy i w intencjach własnych – odprawił w Sanktuarium ks. dr Jana Koclęga. Na jej zakończenie Akt Zawierzenia odczytał Komendant Podkarpackiej WK OHP Jerzy Cypryś.

   

„Modliliśmy się o to, by Duch Święty trafił do każdego z nas, zstąpił na każdego z nas, odnowił nasze życie, dlatego nie mogło zabraknąć tego elementu w naszym pielgrzymowaniu na Jasną Górę. Całe nasze duszpasterstwo opieramy na programie duszpasterskim, jaki jest w naszym kraju – mówił ks. Jarosław Sroka. – Cały tegoroczny rok duszpasterski był nacechowany problematyką Ducha Świętego i z tymi wszystkimi sprawami, jako podsumowanie całego roku formacyjnego, szkolnego, przychodzimy dzisiaj do Matki Bożej, aby dziękować za ten miniony rok szkolny”.

Spotkanie pielgrzymkowe było także okazją do wręczenia przez Komendanta Głównego OHP Bogdana Ścibuta Medali Komisji Edukacji Narodowej trzydziestu ośmiu pracownikom OHP, którzy wykazali się szczególnymi zasługami na rzecz oświaty i wychowania. Uroczystość wręczenia odznaczeń uświetnił koncert Zespołu Estradowego Marynarki Wojennej „Flotylla”.

W tym samym dniu wręczono nagrody młodym laureatom konkursów organizowanych przez Duszpasterstwo Krajowe OHP. Potem, mimo zmęczenia i wielu wrażeń, młodzi ludzie doskonale się bawili chwaląc Pana z zespołem MISJO, który towarzyszy pielgrzymom z OHP od wielu lat. Późnym wieczorem, o godzinie 21.00 pielgrzymi uczestniczyli w Apelu Jasnogórskim.

W drugim dniu młodzież wraz z wychowawcami zwiedziła liczne muzea znajdujące się na terenie Klasztoru Ojców Paulinów, a Wojewódzcy Komendanci mieli możliwość zwiedzenia Biblioteki Jasnogórskiej.

W tegorocznej pielgrzymce uczestniczyli również Zastępcy Komendanta Głównego OHP Renata Wicha i Piotr Modzelewski, Dyrektor Wykonawczy – Pełnomocnik Komendanta Głównego OHP ds. finansowych Wojciech Szewczyk, Dyrektor Biura Edukacji KG Sławomir Męcina, Wojewódzcy Komendanci OHP oraz duszpasterze wojewódzcy. Organizatorami pielgrzymki była Komenda Główna OHP, Śląska Wojewódzka Komenda OHP oraz Duszpasterstwo Krajowe OHP.

Dla młodych pielgrzymów spotkanie na Jasnej Górze było nie tylko szczególną wyprawą, ale także spojrzeniem w głąb siebie, refleksją nad własnym życiem i podziękowaniem za miniony rok szkoleniowy.

 

« 1 z 2 »
AKT ZAWIERZENIA OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY

Sub Tuum praesidium confugimus, Sancta Dei Genitrix…
Pod Twoją obronę uciekamy się Święta Boża Rodzicielko…

Młodzież, wychowawcy i kierownictwo Ochotniczych Hufców Pracy, zgromadzeni na swojej Pielgrzymce do Ciebie, Matko Chrystusai Matko nasza przychodzimy tutaj, gdzie od wieków ludzie przybywali po wolność i przy Tobie – nawet w niewoli – czuli się wolnymi. Dziś ten Twój dom stał się domem nas wszystkich. Stajemy przed Tobą, Bogarodzico dziewico, Bogiem sławiena Maryjo, aby Ci zawierzyć nasze trudne sprawy osobiste, rodzinne, zawodowe i społeczne, nasze szkoły i ośrodki wychowawcze. Przez Twoje pośrednictwo prosimy Chrystusa o prawdziwą wolność, o żywą wiarę,o motywy życia i nadziei. Ty, Wielka Boga – Człowieka Matko, znasz nasze ograniczenia, ale również wszystkie nasze marzenia, plany na przyszłości możliwości. Zwracamy się do Ciebie, najpewniejsza Pośredniczko na ludzkich drogach… Pomóż nam pokonać wszelką beznadzieję. Pozwól nam być silniejszymi niż wszystko, co zdaje się nas osaczać i zniewalać. Z ufnością wołamy do Ciebie, o Pani nasza, o ratunek w tym szczególnym roku, gdy przeżywamy setną rocznicę odzyskania niepodległości przez nasz naród:
• obroń nas  przed utratą wolności, zdobytej za cenę krwi ojców naszych;
• daj nam ducha jedności, miłości, prawdy i wzajemnego zrozumienia, abyśmy pomimo różnic poglądów zdołali ocalić dobro Ojczyzny;
• udziel nam głębokiej i prawdziwej odnowy ducha Narodu,aby każdy z nas napełniony Duchem Świętym, podjął trud osobistej przemiany życia , włączając się w wielkie dzieło odrodzenia Ojczyzny.

Naucz nas Matko Twojego zawierzenia, Twojej nadziei i Twojej miłości. Pragniemy wziąć odpowiedzialność za naszą przyszłość,za przyszłość Kościoła i naszej Ojczyzny. Matko Mądrości, uproś nam u Syna swego łaskę tworzenia takiej kultury i cywilizacji, która opierając się na prawie Bożym, służyłaby człowiekowi Niech poprzez to pielgrzymowanie do Twego tronu, młodzież Ochotniczych Hufców Pracy staje się w dzisiejszym świecie „solą ziemi światłem świata”.

Do Syna swego prowadź nas.
Z Nim nas pojednaj.
Jemu nas polecaj.
Jemu nas oddawaj…

Amen.

Jasna Góra, 8 czerwca 2018 roku

Uroczystości w Pleszewie

5 czerwca w Centrum Kształcenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy w Pleszewie rozpoczęły się obchody stulecia odzyskania przez Polskę Niepodległości i 100 rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego, nad którymi Patronat Narodowy objął Prezydent RP Andrzej Duda.

Patronat Narodowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w Stulecie Odzyskania Niepodległości

Ochotnicze Hufce Pracy zorganizowały obchody w Pleszewie wspólnie z: władzami samorządowymi i państwowymi województwa wielkopolskiego, Związkiem Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, Towarzystwem Upamiętniania Powstania Wielkopolskiego, Związkiem Drużyn Związku Harcerstwa Polskiego im. hm. Antoniego Rymarczyka, Wielkopolską i Rejonową Organizacją Ligii Obrony Kraju, Stowarzyszeniem Żołnierzy i Pracowników Cywilnych 20 Pułku Artylerii Przeciwpancernej, 16. Jarocińskim Batalionem Budowy Lotnisk, Orkiestrą Reprezentacyjną Sił Powietrznych, Drużyną Tradycji im. 70 Pułku Piechoty i innymi organizacjami.

W pierwszym dniu uroczystości, które rozpoczęły się od mszy św. w kościele parafialnym pw. Św. Zbawiciela, wzięli udział m.in. Wicewojewoda Wielkopolski Marlena Maląg, Komendant Główny OHP Bogdan Ścibut, przedstawiciele władz samorządowych województwa i miasta oraz powiatu pleszewskiego, duchowieństwo, jak również liczna grupa mieszkańców Pleszewa, w tym młodzież z pleszewskich szkół. Do Pleszewa przyjechali także reprezentanci uczestników oraz kadry OHP z piętnastu Wojewódzkich Komend Ochotniczych Hufców Pracy z całego kraju oraz sześciu Centrów Kształcenia i Wychowania.

Po zakończeniu mszy św., której przewodniczył Biskup Pomocniczy Diecezji Kaliskiej ks. Łukasz Buzun, złożono wiązanki kwiatów pod tablicą św. Jana Pawła II i udano się w asyście orkiestry wojskowej, wojskowej kompanii honorowej i pocztów sztandarowych na plac apelowy Centrum Kształcenia i Wychowania OHP. Tutaj odbyła się część oficjalna wraz z apelem pamięci, oddaniem salwy honorowej i przemarszem kompanii honorowej. Odczytano także postanowienie o pośmiertnym awansowaniu na stopień generała brygady płk. dypl. Mieczysława Mozdyniewicza, który był m.in. dowódcą 70 pułku piechoty i dowódcą 17 Wielkopolskiej Dywizji Piechoty biorącej udział w walkach nad Bzurą, i wyjątkowo zasłużonym dla Pleszewa obywatelem.

Wystąpienie Komendanta Głównego OHP Bogdana Ścibuta.
Druga od prawej Wicewojewoda Wielkopolski Marlena Maląg.

W południe rozpoczęła się w Centrum – mieszczącym się od lat w obiektach, w których przed II wojną światową stacjonował 70 pułk piechoty – sesja naukowa pn. „Młodzież w walce o odzyskanie niepodległości i jej udział w Powstaniu Wielkopolskim”. Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego pleszewskich obchodów poseł na Sejm Tomasz Ławniczak, wygłosił wykład na temat wpływu Powstania Wielkopolskiego na odzyskanie niepodległości Polski i udziału w nim młodego pokolenia. Postaci działacza niepodległościowego w okresie międzywojennym, uczestnika Powstania Wielkopolskiego i III Powstania Śląskiego, kapitana piechoty Wojska Polskiego Pawła Cymsa, jak również kapitana piechoty Wojska Polskiego i Polskich Sił Zbrojnych, powstańca wielkopolskiego, uczestnika wojny polsko-bolszewickiej i II wojny światowej, Kawalera Orderu Virtuti Militari Franciszka Perla przedstawił Komendant Główny OHP Bogdan Ścibut. O patriotycznym wychowaniu młodzieży w funkcjonowaniu Ochotniczych Hufców Pracy mówił prof. zw. dr hab. Zenon Jasiński z Uniwersytetu Opolskiego.

Po południu młodzież udała się na zawody sportowo-obronne na strzelnicę Bractwa Kurkowego w Pleszewie. Przeprowadzono także konkurs wiedzy historycznej pn. „O Niepodległość Rzeczypospolitej”. Nad uczestnikami, oprócz wychowawców, pieczę sprawowali bracia z pleszewskiego Bractwa Kurkowego oraz przedstawiciele Ligi Obrony Kraju.

W szranki zawodów strzeleckich na krytej elektronicznej strzelnicy Bractwa Kurkowego oraz strzelnicy na poligonie „Karczemka” stanęły 4-osobowe zespoły składające się z dwóch dziewcząt i dwóch chłopców, nad którymi opiekę sprawowali wychowawcy. Uczestnicy zostali zapoznani ze ścisłymi zasadami bezpieczeństwa, działaniem karabinu kbks i karabinu wiatrówkowego, bo tego typu broń przygotowano na zawody.

Na elektronicznej strzelnicy zawodnicy musieli m.in. z karabinu kbks oddać na stojąco z podpórką strzał z odległości 50 m, a także strzelić z karabinu wiatrówkowego z odległości 10 m. Zdaniem koordynatora zawodów z ramienia Ligi Obrony Kraju Jacka Przepierskiego, poziom przygotowania zawodników był wysoki, przy czym należy pamiętać, że to młodzież, która na co dzień nie ma do czynienia ze strzelectwem. Najlepsi w strzelaniu z kbks okazali się uczestnicy z Centrum w Pleszewie, drugie miejsce należało do Małopolskiej Komendy, a trzecie – Mazowieckiej. W strzelaniu z wiatrówki na strzelnicy laur zwycięzcy zdobyła Wielkopolska Komenda, za zespołem z Wielkopolski znalazła się drużyna z Lubelskiej Komendy, a na trzecim miejscu – z Europejskiego Centrum Kształcenia i Wychowania w Roskoszy.

Z kolei na poligonie czekał na młodzież sztafetowy marszobieg bojowy. Każdy uczestnik rozpoczynał bieg z linii startowej, a pokonując całą trasę wracał na linię mety przekazując broń pozostałym członkom zespołu. Do przebiegnięcia z kbks Brno 1 z pasem nośnym był odcinek o długości 500 m, a potem należało pokonać trzy płotki na odcinku 10 m, pokonać pod siatką zawieszoną na wysokości pół metra 5-metrowy odcinek i przenieść ważącą 3 kg drewnianą skrzynkę. Był też rzut granatem do celu na odległość 15 m.

W generalnej klasyfikacji drużynowej całości zawodów, czyli w sześciu konkurencjach, na poligonie triumfowała drużyna z Małopolskiej WK OHP, za nią uplasował się zespół z ECKiW w Roskoszy, a na trzecim stopniu podium stanęli uczestnicy z CKiW w Tarnowie. Czwarte miejsce zajęło CKiW w Szczawnicy/Jabłonce, piąte – CKiW w Pleszewie, szóste – Świętokrzyska WK.

Test wiedzy historycznej na temat 100 rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego oraz 100 rocznicy odzyskania niepodległości podopieczni wszystkich jednostek OHP rozwiązywali już pierwszego dnia obchodów, czyli 5 czerwca. Wzięło w nim udział ponad stu uczestników z piętnastu Wojewódzkich Komend i sześciu Centrów Kształcenia i Wychowania OHP z całego kraju. Młodzież bardzo dobrze poradziła sobie z udzieleniem odpowiedzi na 20 pytań, z których część dotyczyła Powstania Wielkopolskiego, a część odzyskania niepodległości. Zwyciężyła uczestniczka z Małopolskiej WK.

Ceremonia zakończenia obchodów miała charakter uroczystego apelu, podczas którego dyrektor Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Pleszewie oraz zaproszeni goście przybliżyli zebranym tematykę 100 rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego oraz 100 rocznicy odzyskania niepodległości, przybliżając przede wszystkim postacie lokalnych bohaterów i postaci historycznych. Potem był czas na złożenie podziękowań wszystkim uczestnikom i opiekunom oraz podsumowanie spartakiady sportowej i testu wiedzy. Najlepszym uczestnikom zawodów wręczono puchary, medale i dyplomy. Były też cenne nagrody, m.in. rowery i tablety.

Całej imprezie towarzyszyła wystawa sprzętu i uzbrojenia Wojska Polskiego prezentowana na placu apelowym Centrum Kształcenia i Wychowania, która cieszyła się dużym zainteresowaniem uczestników święta.

 

 

Zdjęcia:
Piotr Fehler
Marcin Koclejda CKiW w Oleśnicy
Maciej Bechta ECKiW w Roskoszy

 

List Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbiety Rafalskiej do uczestników uroczystości w Pleszewie.

Szanowny Panie Komendancie ,

na ręce Pana Komendanta składam podziękowanie Komitetowi Organizacyjnemu obchodów za zaproszenie na uroczystość z okazji 100-lecia Odzyskania Niepodległości oraz 100-lecia Wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Z przykrością informuję, że zaplanowane już na ten dzień obowiązki nie pozwolą mi niestety na wzięcie w nich udziału.

Powstanie wielkopolskie zalicza się do chlubnych tradycji walk o narodowe wyzwolenie. Jest jednym z niewielu zwycięskich polskich zrywów powstańczych. Ten zbrojny, zakończony sukcesem wielkopolskich Powstańców czyn, przyczynił się do zmiany przebiegu zachodniej granicy i wcielenia Wielkopolski do odradzającego się Państwa Polskiego.

Pamięć o wydarzeniach tamtego okresu to obowiązek kolejnych pokoleń, które w ten sposób składają hołd bohaterom i upamiętniają ważne, doniosłe epizody naszych niepodległościowych dążeń, zapisane na kartach historii.

Jestem przekonana, że odbywające się w tym roku w różnych miastach w całej Polsce obchody 1OO-lecia Odzyskania Niepodległości są okazją nie tylko do patriotycznej majówki, ale także do refleksji nad naszą przeszłością oraz obowiązkami, jakie mamy tu i teraz wobec naszej wspólnej Ojczyzny.

Z poważaniem
Elżbieta Rafalska

 

 


Projekt realizowany w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości