• Kontrast strony

Szkolenie – Praktyka – Zatrudnienie – Rozwój, IV edycja0000030958

Od kwietnia 2011 r. do końca grudnia 2011 r. Ochotnicze Hufce Pracy realizowały czwartą edycję projektu „Szkolenie – Praktyka – Zatrudnienie – Rozwój”.

Wsparciem w ramach projektu objęto 2750 nieaktywnych zawodowo oraz bezrobotnych osób w wieku 15-24 lat, zagrożonych wykluczeniem społecznym, których ograniczenia materialne i środowiskowe, a także brak kwalifikacji zawodowych utrudniają samodzielne nabycie umiejętności gwarantujących udany start życiowy. Wśród beneficjentów jest 1650 kobiet i 1100 mężczyzn, którzy są podzieleni na dwie grupy: młodszą w wieku 15-17 oraz starszą w wieku 18-24 lat. Ta pierwsza grupa to młodzież zarówno z OHP, jak i spoza OHP, zaniedbująca obowiązki szkolne, zagrożona wypadnięciem z systemu oświaty bądź nieuczęszczająca do szkoły (1250 osób). Druga to osoby nieuczące się i niepracujące, wymagające wsparcia w zakresie aktywizacji edukacyjnej w obszarze rynku pracy oraz integracji społecznej (1500 uczestników).

spzr4 768x513

Celem realizowanego przedsięwzięcia było ułatwienie startu zawodowego beneficjentom poprzez aktywizację społeczno-zawodową. W efekcie działań projektowych część ich uczestników podjęła zatrudnienie lub założyła własną działalność gospodarczą, wszyscy otrzymali promocje do następnej klasy, nabyli kwalifikacje i umiejętności umożliwiające skuteczne wejście na rynek pracy.

Przez cały okres realizacji projektu młodzież była objęta wsparciem opiekuńczo-wychowawczym. Oznacza to, że nad każdą dziesięcioosobową grupą uczestników czuwał wykwalifikowany wychowawca, który między innymi motywował ich do aktywnego udziału w projekcie, monitorował postępy w nauce, reagował na ich bieżące potrzeby i kontaktował się z opiekunami nieletnich uczestników.

Wszyscy beneficjenci korzystali z doradztwa zawodowego i wsparcia psychologicznego. Dla młodszych uczestników projektu przewidziano zajęcia z zapobiegania agresji i przemocy oraz zajęcia z edukacji seksualnej. Dla starszych – indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym oraz prawnikiem. Młodzież korzystała także z atrakcyjnych form zagospodarowania czasu wolnego (m.in. wyjścia do teatrów, kin, muzeów, zajęcia sportowe).

W celu podwyższenia kwalifikacji oraz rozwinięcia kompetencji zawodowych uczestnicy projektu brali udział w różnego rodzaju warsztatach, kursach i szkoleniach. Zajęcia z zakresu przedsiębiorczości i wyrównywania zaległości szkolnych; kursy komputerowe, prawa jazdy i pierwszej pomocy; szkolenia zawodowe i językowe, a także praktyki zawodowe przyczyniły się do poprawy sytuacji uczestników projektu na rynku pracy.

Zajęcia z zakresu przedsiębiorczości miały na celu zaszczepienie wśród młodych osób postaw przedsiębiorczych oraz dostarczenie niezbędnej wiedzy potrzebnej do założenia i poprowadzenia własnej działalności gospodarczej. Zakres kursu obejmował także podstawy prawa pracy, gospodarki rynkowej, rozliczeń finansowo-podatkowych i księgowych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej.

Każdy uczestnik uczył się jednego, wybranego języka obcego. Kursy językowe były dostosowane do poziomu zaawansowania beneficjentów ostatecznych.

Młodsza grupa uczyła się podstaw komputera, starsza uczestniczyła w kursie zaawansowany ECDL (European Computer Driving Licence), kończącym się certyfikatem uznawanym w 25 państwach Unii Europejskiej.

Zainteresowani zdobyciem prawa jazdy beneficjenci ze starszej kategorii wiekowej uczestniczyli w kursach prawa jazdy kategorii „B”, co również podniosło ich atrakcyjność na rynku pracy.

Dobór kursów zawodowych uwzględniał – oprócz zapotrzebowania zgłaszanego przez uczestników – również ich predyspozycje zawodowe określone wcześniej przez doradców zawodowych oraz potrzeby lokalnego rynku pracy. Szkolenia były tak dobrane, aby stworzyć jak największe szanse zatrudnienia uczestnika na lokalnym rynku pracy po zakończeniu projektu, zwiększyć dostęp zarówno kobiet, jak i mężczyzn do zawodów zdominowanych przez przedstawicieli jednej płci oraz promować inicjatywy na rzecz godzenia życia rodzinnego z obowiązkami zawodowymi. Po zakończeniu kursów zawodowych dla 750 uczestników z grupy starszej zostały zorganizowane dwutygodniowe praktyki zawodowe u pracodawców. Była to istotna wartość dodana projektu, umożliwiająca praktyczną weryfikację umiejętności uzyskanych w toku uczestnictwa w projekcie.

Ponadto, wszyscy uczestnicy otrzymywali bezpłatne posiłki podczas zajęć oraz dofinansowanie dojazdów na zajęcia.

Udział w projekcie był całkowicie bezpłatny.

Wartość projektu to 21 540 405 zł


Założenia projektu były zgodne z wytycznymi Narodowej Strategii Spójności, stanowiącymi m.in. że jednym z podstawowych celów strategii rozwoju powinno być zmniejszenie liczby osób, dla których główną przeszkodą w wejściu na rynek pracy lub utrzymaniu się na nim jest brak odpowiedniego wykształcenia, jak również ograniczanie liczby osób o niedopasowanych umiejętnościach zawodowych. Projekt był też zgodny ze Szczegółowym Opisem Priorytetów PO KL. Ze względu na swoje cele wpisywał się w cel główny POKL 2007-2013 – wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej oraz jego cele strategiczne: cel nr 2 – Zmniejszanie obszarów wykluczenia społecznego i cel nr 4 – Upowszechnienie edukacji społeczeństwa na każdym etapie kształcenia. Cele projektu były także w pełni zgodne z Planem Działania dla Priorytetu I POKL na rok 2011. Projekt miał charakter ogólnopolski i systemowy – świadczone usługi były realizowane w jednostkach organizacyjnych OHP na terenie całego kraju. Projekt był zgodny z zasadami polityki równych szans, polityki społeczeństwa informacyjnego oraz polityki zrównoważonego rozwoju. Ponadto wpisywał się w cele NSIS 2007-2013.

 

www.efs.gov.pl

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej znajdziesz w Polityce prywatności. Dowiedz się więcej.