• Kontrast strony

0000030958

Od 1 lipca 2011 roku do 31 sierpnia 2012 roku Ochotnicze Hufce Pracy realizowały w całej Polsce projekt pn. „Nowoczesne kompetencje kadry opiekuńczo-wychowawczej OHP” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, którego adresatem była grupa 520 pracowników OHP.

Wsparciem w ramach projektu została objęta kadra opiekuńczo-wychowawcza zatrudniona w 16 wojewódzkich komendach oraz 9 centrach kształcenia i wychowania OHP, w szczególności – pedagodzy, psycholodzy, wychowawcy, komendanci hufców, kierownicy internatów, kierownicy świetlic środowiskowych oraz osoby sprawujące nadzór nad organizacją kształcenia i wychowania w jednostkach OHP. Łącznie 520 osób, tym 364 kobiet i 156 mężczyzn. Wskazana w projekcie liczba beneficjentów ostatecznych uwzględniała potencjał kadrowy, który jest w stanie zapewnić ciągłość pracy oraz wykonywanie bieżących zadań w poszczególnych jednostkach organizacyjnych OHP. Byli to pracownicy, którzy realizując ustawowe zadania, obejmują swymi oddziaływaniami zróżnicowaną młodzież o zmniejszonych szansach życiowych, wywodzącą się z rodzin dysfunkcjonalnych, zaniedbaną wychowawczo, której grozi wypadnięcie z systemu oświaty. Grupa ta wpisywała się w jedną z kategorii potencjalnych grup docelowych dla Poddziałania 1.3.3 POKL określonych w SzOP POKL.

W ramach projektu co najmniej 50 proc. uczestników skorzystało z maksymalnie dwóch form wsparcia, tak, aby w pełni dostosować kwalifikacje do stawianych im wymagań zawodowych. Wybór kadry opiekuńczo-wychowawczej uzasadniony był koniecznością posiadania wysokich kwalifikacji i umiejętności pedagogicznych do prowadzenia zajęć o charakterze warsztatowym, treningowym, terapeutycznym, kompensacyjnym, profilaktycznym i resocjalizacyjnym, co w praktyce przyczyniło się do podejmowania trafnych i skutecznych działań w zakresie pomocy w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej uczestników OHP – młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Przedstawiona w projekcie oferta była odzwierciedleniem problemów, potrzeb i oczekiwań kadry OHP. W projekcie uwzględniono różnorodne rodzaje wsparcia merytorycznego, metodycznego oraz organizacyjnego w taki sposób, aby jak najpełniej spełnić oczekiwania uczestników projektu. Szczególny nacisk położono na wzbogacenie wiedzy fachowej kadry w zakresie najnowszych teorii postępowania pedagogicznego, relacji prospołecznych, rozwoju osobistego, bezpieczeństwa, obywatelstwa unijnego. Wiele działań nakierowano na spełnienie oczekiwań dotyczących modyfikowania istniejących rozwiązań, inspirowania do kreowania nowatorskich pomysłów. Ponadto zaakcentowano uwrażliwienie na nowo powstające, dostępne dla młodzieży, zagrożenia. Szkolenia, kursy językowe czy też studia podyplomowe z zakresu psychologii kryzysu i interwencji kryzysowej były prowadzone przez wykwalifikowanych specjalistów, reprezentujących cenny potencjał intelektualny, praktyków o bogatym doświadczeniu, umiejętnie dzielących się posiadaną wiedzą, współpracujących z wyspecjalizowanymi i renomowanymi firmami.

Ponadto w ramach przedsięwzięcia przeprowadzono trzy wizyty studyjne w krajach członkowskich UE – Danii, Włoszech, Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. Na terenie tych krajów funkcjonują placówki sektora publicznego, działające na rzecz pomocy młodzieży na rynku pracy. Wybór tych miejsc umożliwił uczestnikom zapoznanie się z funkcjonowaniem instytucji UE (zarówno z sektora publicznego, jak i pozarządowego), działających na rzecz poprawy warunków startu życiowego młodzieży oraz reintegracji młodych ludzi, zagrożonych marginalizacją, bądź wykluczeniem społecznym. Wybór tych krajów został podyktowany ich długoletnim doświadczeniem w zakresie wypracowywania, wdrażania i organizacji skutecznych metod, form i narzędzi stosowanych podczas szeroko rozumianej pracy dydaktyczno-wychowawczej skierowanej do młodzieży, zwłaszcza tej o mniejszych szansach życiowych. Wizyty studyjne były także ważnym aspektem projektu z perspektywy nawiązywania współpracy międzynarodowej z organizacjami krajów UE w celu realizacji wspólnych przedsięwzięć.


Cel główny projektu i planowane do osiągnięcia w jego ramach wskaźniki wpisywały się w efekt realizacji POKL. Projekt był zgodny z Planem Działania na rok 2011 dla Priorytetu I PO KL Poddziałanie 1.3.3. Był spójny z celem szczegółowym nr 2 PO KL ,,Zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego”, ponieważ podnoszenie kwalifikacji kadry OHP wpływa na doskonalenie, rozwój i modernizację oferty OHP, jako wiodącej instytucji państwowej prowadzącej działania na rzecz kształcenia i wychowania młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym w wieku 15-24 lat. Grupa docelowa wpisywała się w jedną z kategorii potencjalnych grup docelowych dla Poddziałania 1.3.3 POKL określonych w SzOP POKL.

www.efs.gov.pl

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej znajdziesz w Polityce prywatności. Dowiedz się więcej.