• Kontrast strony

0000030958

Od 1 lipca 2012 roku do 30 czerwca 2013 roku Ochotnicze Hufce Pracy realizowały w swoich jednostkach organizacyjnych w całej Polsce ogólnopolski projekt „Nowe perspektywy” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wsparciem w ramach projektu objęto 1500 nieaktywnych zawodowo oraz bezrobotnych osób w wieku 15-25 lat, zagrożonych wykluczeniem społecznym, których ograniczenia materialne i środowiskowe, a także brak kwalifikacji zawodowych utrudniało samodzielne nabycie umiejętności gwarantujących udany start życiowy. Wśród beneficjentów znalazło się 900 kobiet i 600 mężczyzn podzielonych na dwie grupy:

  • młodzież zagrożoną wykluczeniem społecznym wieku 15-17 lat, zarówno z OHP, jak i spoza OHP, zaniedbującą obowiązki szkolne, zagrożoną wypadnięciem z systemu oświaty, bądź nierealizującą obowiązku nauki – 750 uczestników;
  • młodzież zagrożoną wykluczeniem społecznym w wieku 18-25 lat, nieuczącą się i niepracującą (w tym absolwentów OHP) wymagającą wsparcia w zakresie aktywizacji zawodowej w obszarze rynku pracy oraz integracji społecznej – 750 uczestników.

perspektywy1 768x749

Wsparcie zostało skierowane do młodzieży, która ma poważne trudności z wejściem na rynek pracy z uwagi na brak kwalifikacji, doświadczenia zawodowego oraz wiedzy na temat skutecznych metod poszukiwania pracy.

Beneficjentami projektu byli młodzi ludzie bez perspektyw zawodowych i edukacyjnych, pozostający bez pracy, wywodzący się ze środowisk zagrożonych ubóstwem, uzależnieniami, przemocą. Osoby te wymagały zintegrowanego wsparcia, które umożliwiłoby im – poprzez specjalistyczne oddziaływania wychowawcze oraz kształcenie zawodowe – udany start w dorosłe życie.

Projekt „Nowe perspektywy” pomógł im w aktywizacji społecznej oraz poprzez udział w różnego rodzaju warsztatach, kursach i szkoleniach dał im znacznie większe szanse na nabycie nowych umiejętności umożliwiających wejście na rynek pracy i podjęcie pracy zawodowej.

W celu podwyższenia kwalifikacji oraz rozwinięcia kompetencji zawodowych uczestnicy projektu skorzystali z doradztwa zawodowego i wsparcia psychologicznego obejmującego zagadnienia związane z: planowaniem kariery zawodowej oraz wzmocnieniem kompetencji społecznych i jakości życia, pomocą w rozwiązywaniu i radzeniu sobie w trudnych sytuacjach życiowych uwarunkowanych sytuacją domową, nieradzeniem sobie ze stresem i agresją, konfliktami z rówieśnikami, uzależnieniami, barierami w kontaktach interpersonalnych, niską samooceną i motywacją do podejmowania konstruktywnych działań. Podczas zajęć preorientacji zawodowej opracowano również indywidualne plany działań dla każdego z uczestników projektu oraz diagnozę ich predyspozycji zawodowych niezbędną do wyboru w projekcie szkolenia zawodowego. Beneficjenci wzięli także udział w zajęciach z zakresu przedsiębiorczości i wyrównywania zaległości szkolnych; kursach komputerowych i prawa jazdy; a także dostosowanych do zainteresowań, predyspozycji i indywidualnych potrzeb oraz poziomu zaawansowania uczestników szkoleniach zawodowych i językowych. Wszystkie szkolenia zawodowe były dobierane tak, aby stworzyć jak największe szanse zatrudnienia uczestnika po zakończeniu projektu. Etapem następnym po ich zakończeniu były dwutygodniowe praktyki w miejscu pracy, będące istotnym elementem przygotowania zawodowego. Dodatkowo uczestnicy po uzyskaniu zaświadczenia o odbyciu praktyki zawodowej uzyskali stypendium szkoleniowe, co stanowiło dodatkowy, wymierny atut dopingujący młodzież, znajdującą się w szczególnie złej sytuacji materialnej, do udziału w zajęciach.

Przez cały okres realizacji projektu młodzież była objęta wsparciem opiekuńczo-wychowawczym, ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków, a także wsparciem socjalnym w postaci wyżywienia podczas zajęć oraz dofinansowania dojazdów na zajęcia.

Projekt miał charakter ogólnopolski i systemowy – usługi były realizowane w 65 jednostkach organizacyjnych OHP na terenie całego kraju, w tym m.in.: w centrach kształcenia i wychowania, ośrodkach szkolenia i wychowania, centrach edukacji i pracy młodzieży oraz środowiskowych hufcach pracy.

Projekt „Nowe perspektywy” w pełni wpisał się w całokształt zadań ustawowych OHP, do których należy m.in. przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu młodzieży oraz podejmowanie działań na rzecz jej kształcenia i wychowania. Założenia projektu były zgodne z wytycznymi Narodowej Strategii Spójności, stanowiącymi m.in., iż jednym z podstawowych celów strategii rozwoju powinno być zmniejszenie liczby osób, dla których główną przeszkodą w wejściu na rynek pracy lub utrzymaniu się na nim jest brak odpowiedniego wykształcenia oraz ograniczanie liczby osób o niedopasowanych umiejętnościach zawodowych. NSS podkreśla także, że istotnym elementem zwiększenia liczby osób posiadających odpowiednie kwalifikacje zawodowe jest zapewnienie edukacji na poziomie średnim i wyższym ze szczególnym uwzględnieniem uczniów i studentów pochodzących z obszarów wiejskich, środowisk miejskich dotkniętych ubóstwem, rodzin dotkniętych dysfunkcjami społecznymi i wychowawczymi oraz osób niepełnosprawnych.

Realizacja projektu przyczyniła się do osiągnięcia Celu szczegółowego nr 2 Priorytetu I POKL – Zwiększenie zasięgu oddziaływania Aktywnej Polityki Rynku Pracy. Ponadto w dalszej perspektywie działania projektu przyczynią się również do osiągnięcia celów strategicznych PO KL nr 1 – Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych i biernych zawodowo i nr 2 – Zmniejszenie obszarów wykluczania społecznego jak również celu nr 4 – Upowszechnienie edukacji społeczeństwa na każdym etapie kształcenia. Projekt jest zgodny ze Szczegółowym Opisem Priorytetów PO KL. Cele projektu były zgodne z Planem Działania dla Priorytetu I POKL na rok 2012. Projekt był zgodny z zasadami polityki równych szans, polityki społeczeństwa informacyjnego oraz polityki zrównoważonego rozwoju, a także z celami Narodowej Strategii Zatrudnienia na lata 2007-2013 oraz Narodowej Strategii Integracji Społecznej 2007-2013.

Całkowity koszt projektu to 10 443 590,00 zł

www.efs.gov.pl

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej znajdziesz w Polityce prywatności. Dowiedz się więcej.