• Kontrast strony

0000030958

Od 1 czerwca 2012 r. do 20 marca 2013 r. Komenda Główna Ochotniczych Hufców Pracy była partnerem w realizacji projektu „Life coaching – wsparcie młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt został przyjęty do realizacji przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w ramach rozstrzygnięcia konkursu zamkniętego nr POKL/1/D.1.1/2011 na projekty innowacyjne testujące Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. Współpraca podmiotów działających w obszarze zatrudnienia oraz integracji i pomocy społecznej z przedsiębiorcami w zakresie ułatwiania wchodzeniu na rynek pracy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym. Projekt był realizowany w ramach Priorytetu I Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Środki przeznaczone na kontraktację projektów wybranych w ramach konkursu pochodziły z alokacji przeznaczonej na Działanie 1.2. Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej.

Partnerstwo na rzecz realizacji projektu zostało ustanowione na podstawie umowy zawartej w dniu 27 marca 2012 r. pomiędzy Fundacją Rozwoju Nauki i Przedsiębiorczości (FRNiP) – wnioskodawcą i zarazem liderem partnerstwa, Komendą Główną Ochotniczych Hufców Pracy – partnerem I oraz Wielkopolską Grupą Prawniczą Kozłowski, Maźwa, Sendrowski i Wspólnicy – partnerem II. Projekt realizowano w oparciu o umowę nr UDA-POKL.01.02.00-020/11-00 zawartą w dniu 1 czerwca 2012 r. pomiędzy FRNiP, a Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich.

Celem głównym projektu było zwiększenie skuteczności działań na rzecz wprowadzania na rynek pracy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w wieku 15-18 lat, pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych poprzez nawiązanie trójsektorowej współpracy oraz analizę, testowanie i wdrożenie innowacyjnego modelu coachingu młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, stanowiącego innowacyjne narzędzie wczesnej interwencji socjalnej. Projekt zakładał zatem opracowanie oraz przetestowanie nowej metody wczesnej interwencji i ułatwienia wchodzenia na rynek pracy młodzieży w wieku 15-18 lat zagrożonej wykluczeniem społecznym poprzez stopniowe przygotowanie jej do samodzielnego funkcjonowania społecznego i zawodowego. Testowany model wsparcia miał obejmować proces nabywania umiejętności z obszaru integracji społecznej oraz doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez młodzież pod kierunkiem osobistych trenerów. Produktem finalnym projektu miał być podręcznik modelu life coachingu dostosowany do rzeczywistych potrzeb beneficjentów ostatecznych oraz strategia w postaci zbioru propozycji zmian prawnych i zasad upowszechniających wypracowany model wsparcia.

Działaniami w ramach projektu objęto 400 osób wpisujących się w następujące grupy docelowe:

  1. Użytkownicy projektu – pracownicy Ochotniczych Hufców Pracy zatrudnieni w jednostkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie całej Polski (100 osób, w tym 65 kobiet i 35 mężczyzn),
  2. Odbiorcy projektu – młodzież w wieku 15-18 lat, zagrożona wykluczeniem społecznym, pochodząca z rodzin dysfunkcyjnych, uczestnicy Ochotniczych Hufców Pracy (300 osób, w tym 105 kobiet i 195 mężczyzn).

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie wdrażania projektów innowacyjnych i wspólpracy ponadnarodowej w ramach PO KL proces realizacji projektu tworzą dwa etapy – przygotowanie i wdrożenie. W ramach projektu „Life coaching – wsparcie młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym” zrealizowany został tylko etap pierwszy, ponieważ projekt nie został skierowany przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich do kolejnego etapu realizacji.

W pierwszym etapie, który zakończył się opracowaniem strategii wdrażania projektu innowacyjnego zrealizowano szereg działań składających się na diagnozę i analizę problemu. W procesie badawczym opracowane zostały następujące raporty cząstkowe: desk research, analiza indywidualnych wywiadów pogłębionych i analiza danych z badań fokusowych. Zorganizowano również konsultacje społeczne mające na celu przedstawienie koncepcji i założeń projektu, prezentację wyników badań przeprowadzonych w projekcie oraz upowszechnienie i uzyskanie rekomendacji innowacyjnego modelu life-coacha. Konsultacje odbyły się 17 stycznia 2013 r. w Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Pleszewie.

Strategia wdrażania projektu „Life coaching – wsparcie młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym” została zaprezentowana na posiedzeniu Krajowej Sieci Tematycznej w obszarze Zatrudnienie i integracja społeczna w dniach 4-5 marca 2013 r. Członkowie Krajowej Sieci Tematycznej przyjęli uchwałę rekomendującą Instytucji Organizującej Konkurs (Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich) warunkową akceptację strategii wdrażania projektu. Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich nie przychyliło się jednak do rekomendacji Krajowej Sieci Tematycznej podejmując w dniu 20 marca 2013 r. decyzję o odrzuceniu strategii wdrażania i tym samym rozwiązaniu umowy o dofinansowanie projektu.

Planowano, iż pełna realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia Celu szczegółowego nr 2 Priorytetu I PO KL – Zwiększenie zasięgu oddziaływania Aktywnej Polityki Rynku Pracy. Ponadto, w dalszej perspektywie, działania projektu miały przyczynić się również do osiągnięcia celów strategicznych PO KL nr 1 – Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych i biernych zawodowo i nr 2 – Zmniejszenie obszarów wykluczania społecznego. Projekt był zgodny z zasadami polityki równych szans, polityki społeczeństwa informacyjnego oraz polityki zrównoważonego rozwoju, a także z celami Narodowej Strategii Zatrudnienia na lata 2007-2013 oraz Narodowej Strategii Integracji Społecznej 2007-2013.
Ogólna wartość projektu wynosiła 4 843 236,72 zł, z czego Komenda Główna Ochotniczych Hufców Pracy dysponowała kwotą 166 833 zł.

www.efs.gov.pl

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej znajdziesz w Polityce prywatności. Dowiedz się więcej.