• Kontrast strony

0000032298 300x198

Ochotnicze Hufce Pracy od stycznia 2007 roku do kwietnia 2008 roku realizowały w całej Polsce projekt pn. „18-24 Czas na samodzielność” finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006. Był to ostatni projekt OHP wdrażany w ramach SPO RZL. Jego adresatem była grupa 3000 osób w wieku od 18 do 24 lat, pochodzących ze środowisk dotkniętych ubóstwem, mająca trudną sytuację rodzinną, niekontynuująca z przyczyn od siebie niezależnych nauki w szkołach średnich bądź wyższych, pozbawiona możliwości realnego zaplanowania własnej kariery zawodowej. Ogólna wartość projektu to 35 377 500 zł, z czego na wsparcie EFS przypadło 28 302 000 zł. Przedsięwzięcie było wdrażane w 100 jednostkach organizacyjnych OHP.

Uczestnicy projektu „Czas na samodzielność” to dwie jednakowo liczebne grupy, każda po 1500 osób. Grupę pierwszą stanowiły osoby z wykształceniem średnim niepełnym (w tym byli absolwenci liceów profilowanych), zainteresowane uzyskaniem świadectwa dojrzałości, a także istotnych kwalifikacji i umiejętności zawodowych, niezbędnych do efektywnego funkcjonowania na rynku pracy (1500 osób). Były to zarówno osoby nieuczące się i niepracujące, jak i uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, a w szczególności osoby mające problemy z opanowaniem obowiązkowego programu nauczania, bądź mające zaległości w nauce spowodowane np. dłuższą nieobecnością w szkole. Kursy przygotowawcze miały w tym przypadku charakter zajęć wyrównawczych. Grupa druga to zasadniczo osoby nieuczące się i niepracujące, posiadające wykształcenie średnie, zainteresowane podjęciem nauki na wyższej uczelni (w szczególności na studiach dziennych) oraz równoczesnym uzyskaniem atrakcyjnych kwalifikacji zawodowych, które w sposób istotny poprawią ich sytuację na rynku pracy (1500 osób). Byli to również np. słuchacze przedostatnich bądź ostatnich klas średnich szkół wieczorowych, w których cykl nauczania kończy się wraz ze złożeniem egzaminu maturalnego.

Celem projektu było ułatwienie startu życiowego i zawodowego poprzez umożliwienie im uczestnictwa zarówno w szkoleniach zawodowych, jak i w kursach języka angielskiego, profesjonalnych szkoleniach komputerowych (o standardzie European Computer Driving Licence), zajęciach z zakresu ABC przedsiębiorczości, wykładach z zakresu podstawowych elementów prawa ze szczególnym uwzględnieniem prawa pracy, a nawet kursach prawa jazdy. Beneficjenci zamierzający podwyższyć poziom wykształcenia ogólnego mogli skorzystać z kursów przygotowawczych do matury, a jeżeli już posiadali wykształcenie średnie – z kursów przygotowawczych na wyższe uczelnie. Wszyscy uczestnicy projektu brali także udział w treningach, warsztatach oraz konsultacjach psychologicznych, które pomogły im przezwyciężyć poczucie niedostosowania, słabości, zagubienia oraz niewiary we własne siły towarzyszącej niejednokrotnie młodym ludziom przy podejmowaniu niełatwych decyzji dotyczących kształcenia bądź wyboru zawodu. Ważnym elementem projektu były także warsztaty aktywnego poszukiwania pracy, mające na celu przyswojenie przez młodego człowieka wiedzy na temat technik skutecznego poruszania się po rynku pracy, pisania życiorysu, sporządzania listu motywacyjnego czy zasad prowadzenia rozmowy z pracodawcą.

Zakładane twarde rezultaty projektu to:

 • powrót do systemu edukacji lub kontynuacja edukacji lub szkoleń przez co najmniej 80 proc. beneficjentów (2400 uczestników projektu) – uzyskanie matury, otrzymanie indeksu wyższej uczelni, podjęcie dalszych szkoleń, kursów;
 • nabycie kwalifikacji zawodowych przez co najmniej 90 proc. beneficjentów (2700 uczestników projektu);
 • podjęcie zatrudnienia lub działalności gospodarczej przez co najmniej 15 proc. beneficjentów (450 osób);
 • nabycie przez co najmniej 80 proc. uczestników umiejętności posługiwania się podstawowymi programami komputerowymi, potwierdzonymi uzyskaniem certyfikatu ECDL (2400 uczestników);
 • pozytywne złożenie egzaminu na prawo jazdy przez co najmniej 80 proc. uczestników kursów prawa jazdy (800 osób);
 • ukończenie kursów językowych przez co najmniej 80 proc. uczestników kursów.

Oczekiwane rezultaty o charakterze miękkim to:

 • poprawa indywidualnej samooceny oraz poczucia własnej wartości,
 • podwyższenie motywacji do nauki bądź uzyskania kwalifikacji zawodowych,
 • zwiększenie motywacji do poszukiwania pracy,
 • nabycie umiejętności korzystania z technologii informatycznych,
 • nabycie postaw przedsiębiorczych oraz adaptacyjnych w kontekście samozatrudnienia,
 • nabycie umiejętności poruszania się po rynku pracy,
 • nabycie umiejętności radzenia sobie ze stresem,
 • wzrost poczucia odpowiedzialności za wykonywane zadania.

Program uczestnictwa w projekcie to blisko 600 godzin zajęć dydaktycznych w przeliczeniu na jednego uczestnika, prowadzonych przez wysokiej klasy specjalistów w małych, dziesięcioosobowych grupach oraz profesjonalne, sprawdzone firmy szkoleniowe. Podczas zajęć uczestnicy korzystali – podobnie jak w przypadku poprzednich projektów – z bezpłatnego wyżywienia, a osobom zamieszkałym w znacznej odległości od miejsc szkolenia dofinansowano koszty dojazdu środkami komunikacji publicznej. Nad całością przebiegu projektu i jakością zajęć czuwali opiekunowie grup z ramienia OHP.

Udział młodzieży w projekcie był całkowicie nieodpłatny.

www.efs.gov.pl

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej znajdziesz w Polityce prywatności. Dowiedz się więcej.