Wszystko o rynku pracy

W jednostkach Lubelskiej Wojewódzkiej Komendy OHP odbywają się zajęcia z doradztwa zawodowego dla uczestników unijnego projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”.

W Ośrodku Szkolenia Zawodowego w Tomaszowie Lubelskim uczestnicy projektu poznają zagadnienia dotyczące metod aktywnego poszukiwania pracy, redagowania dokumentów aplikacyjnych (CV oraz listu motywacyjnego), przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej, a także autoprezentacji. Beneficjenci zapoznają się również z tematyką rynku pracy, instytucjami, instrumentami i usługami rynku pracy, aktualną sytuacją kobiet i mężczyzn na lokalnym rynku pracy, a także z kwestiami dotyczącymi godzenia życia rodzinnego i zawodowego.

Z kolei w Młodzieżowym Centrum Kariery w Hrubieszowie młodzi ludzie zastanawiali się nad definicją talentu, a w szczególności nad swoimi talentami i umiejętnościami. Dowiedzieli się jak zarządzać, odkrywać i rozwijać swoje zdolności. Doradca omówił również pojęcie motywacji, która jest bardzo ważna w procesie poszukiwania pracy. Dzięki ćwiczeniom uczestnicy uświadomili sobie czym są demotywatory i poznali sposoby na wzmacnianie własnej motywacji do działania.

Indywidualne zajęcia z doradcami trwały w Młodzieżowym Centrum Kariery w Parczewie i Punkcie Pośrednictwa Pracy w Łęcznej. Celem spotkań była pomoc w określeniu predyspozycji zawodowych uczestników, skonstruowanie dokumentów aplikacyjnych, jak również ułatwienie podjęcia decyzji co do wyboru przeszłego miejsca stażu i zatrudnienia.

W projekcie „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” w jednostkach Lubelskiej Wojewódzkiej Komendy OHP bierze udział 150 osób w wieku 18-24 lat, nieuczących się i niepracujących. Grupę tworzy 90 kobiet i 60 mężczyzn. Dzięki udzielonemu wsparciu zostaną oni wyposażeni w kompetencje, umiejętności i kwalifikacje niezbędne do znalezienia pracy.

Warsztaty z doradztwa

Predyspozycje zawodowe, mechanizmy rządzące rynkiem pracy, wizytówka zawodowa, kompetencje społeczne i zawodowe to tylko część zagadnień poruszanych przez doradców zawodowych OHP na Warmii i Mazurach na zajęciach przygotowanych dla uczestników projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”.

6 grudnia w Młodzieżowych Centrach Kariery w Kętrzynie i Bartoszycach rozpoczął się cykl zajęć z doradcą zawodowym. Pierwsze spotkanie zostało poświęcone głównie integracji uczestników, którzy brali udział w ćwiczeniach mających na celu określenie ról w grupach.

Podczas kolejnych spotkań młodzież pozna aktywne metody poszukiwania zatrudnienia, źródła informacji o ofertach pracy, konstrukcje ogłoszeń prasowych oraz nabędzie umiejętności nawiązywania kontaktu z pracodawcą i jego podtrzymywania. Nie zabraknie też zagadnień dotyczących rozmowy kwalifikacyjnej, dokumentów aplikacyjnych, sytuacji kobiet i mężczyzn na dzisiejszym rynku pracy oraz możliwości godzenia życia rodzinnego z zawodowym. Doradca zawodowy wykorzysta metody i narzędzia, które w sposób praktyczny, symulacyjny i interaktywny będą mobilizowały uczestników do refleksji nad swoim życiem zawodowym. Na podsumowanie cyklu warsztatów – dla utrwalenia wiedzy i umiejętności zdobytych podczas zajęć – doradca zawodowy z bartoszyckiego MCK zaplanował grę edukacyjną.

Rynek pracy bez tajemnic

Doradca zawodowy Agnieszka Łącka zakończyła cykl 40-godzinnych zajęć grupowych dla uczestników projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”, które odbywały się w Młodzieżowym Centrum Kariery w Jaśle (Podkarpacka WK).

Zajęcia poświęcono zagadnieniom rynku pracy, ale ich celem było również zintegrowanie grupy oraz określenie mocnych i słabych stron każdego uczestnika projektu. Młodzież nabyła umiejętności autoprezentacji, przygotowała się do rozmowy kwalifikacyjnej, nauczyła sporządzania dokumentów aplikacyjnych. Zapoznała się także z instytucjami i instrumentami oraz usługami rynku pracy, aktualną sytuacją kobiet i mężczyzn na rynku pracy. Nabytą wiedzę doskonalono podczas ćwiczeń i warsztatów zespołowych.

Na początek IPD

W Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Szczawnicy/Jabłonce do projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” przystąpiło 20 uczestników. Zgodnie z harmonogramem część z nich skorzystała już ze spotkań z doradcą zawodowym, który postawił szczegółowe diagnozy predyspozycji zawodowych pod kątem planowania rozwoju kariery zawodowej. Opracowane Indywidualne Plany Działania (IPD) gwarantują otrzymanie pełnej oferty wsparcia, obejmującej wszystkie formy pomocy, które zostaną zidentyfikowane u danej osoby jako niezbędne w celu poprawy jej sytuacji na rynku pracy lub uzyskania zatrudnienia.

Następny etap to spotkania grupowe z doradcą zawodowym, a potem warsztaty aktywnego poszukiwania pracy, których tematami będą m.in. metody aktywnego poszukiwania zatrudnienia; autoprezentacja; przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej; poznanie instytucji, instrumentów i usług rynku pracy oraz aktualnej sytuacji kobiet i mężczyzn na lokalnym rynku pracy.

Pierwsze wsparcie

W Młodzieżowym Centrum Kariery w Skarżysku-Kamiennej (Świętokrzyska WK) prowadzone są przez doradcę zawodowego indywidualne zajęcia z uczestnikami projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”.

Jednym z celów spotkań jest zbadanie i określenie potencjału zawodowego uczestników w taki sposób, aby każdy z nich stworzył – korzystając ze wparcia doradcy – Indywidualny Plan Działania. Podczas jego opracowywania doradca diagnozuje predyspozycje i zainteresowania zawodowe, jak również oczekiwania i potrzeby młodych ludzi. Posługując się specjalistycznymi, urozmaiconymi narzędziami, jak rozmowa doradcza, pogłębiony wywiad, testy, doradca pomaga w podjęciu właściwej i świadomej decyzji odnośnie kwalifikacyjnych kursów zawodowych.

Następnym, ważnym celem zajęć jest zindywidualizowany dobór form wsparcia w ramach ścieżki projektowej, niezbędnej do rozwoju kariery zawodowej. Posiadane przez uczestników uzdolnienia, zainteresowania, cechy charakteru, typ osobowości zawodowej, kompetencje społeczne i osobowościowe, słabe strony i ograniczenia oraz potrzeby i oczekiwania są konfrontowane z wymaganiami i pożądanymi umiejętnościami, związanymi z konkretnymi zawodami. Tworzenie planu na przyszłość, ustalanie kolejnych form wsparcia jest ściśle połączone z wymaganiami współczesnego rynku pracy oraz branżami i zawodami deficytowymi w powiecie skarżyskim.

Indywidualne spotkania z doradcą

W Młodzieżowym Centrum Kariery w Piotrkowie Trybunalskim (Łódzka WK) trwają indywidualne spotkania z doradcą zawodowym w ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”, z którego skorzysta dziesięcioosobowa grupa młodzieży w wieku od 18 do 25 lat, nieucząca się oraz niepracująca.

Zajęcia mają na celu identyfikację potrzeb zawodowo-edukacyjnych młodych ludzi. Podczas spotkań, trwających po cztery godziny na osobę, prowadzone są rozmowy z zakresu planowania indywidualnej ścieżki edukacyjno-zawodowej. Uczestnicy projektu wykonują ćwiczenia oraz testy zainteresowań, motywacji i predyspozycji zawodowych. Opracowują też Indywidualny Plan Działania, który wskazuje działania, jakie należy podjąć w najbliższym czasie dla osiągnięcia celu zawodowego. Na jego podstawie doradca zawodowy określi formy wsparcia, w których uczestnik powinien wziąć udział, a będą to między innymi: kurs komputerowy ECDL, kurs języka angielskiego czy kurs prawa jazdy.

Kandydaci do projektu

W Brzostowej Górze (gmina Majdan Królewski) pracownicy Młodzieżowego Centrum Kariery w Nowej Dębie (Podkarpacka WK) spotkali się z młodzieżą zainteresowaną wzięciem udziału w projekcie „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”. Potencjalni uczestnicy projektu poznali warunki przystąpienia do projektu, formy wsparcia przewidziane do realizacji oraz korzyści, jakie daje uczestnictwo w tym przedsięwzięciu. Młodzież otrzymała również materiały informacyjne. Spotkanie odbyło się w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej dzięki uprzejmości sołtys p. Małgorzaty Gil.

Doradcy wspierają

W Młodzieżowym Centrum Kariery OHP w Bartoszycach, działającym w strukturze CEiPM OHP w Elblągu (Warmińsko-Mazurska WK) trwają indywidualne zajęcia z doradcą zawodowym, będące jedną z pierwszych form aktywizacji beneficjentów projektu „Od szkolenia do zatrudnienia- YEI”.

Jakie są moje zainteresowania, umiejętności, wyznawane wartości czy też cele edukacyjne i zawodowe? Na te i wiele innych pytań odpowiadają uczestnicy spotkań, co traktuje się jako podstawę do trafnego i rzetelnego zdiagnozowania zarówno zasobów, jak i deficytów osób wchodzących na rynek pracy. Oprócz określania predyspozycji, zawodowych z zastosowaniem odpowiednich do tego kwestionariuszy, tworzone są wspólnie z uczestnikami projektu Indywidualne Plany Działania, czyli wizje osobistej kariery, jako pomoc w wyborze najlepszej dla uczestnika ścieżki edukacyjno-zawodowej. Ponadto, podczas rozmowy doradczej omawiane są wspólnie z każdym klientem zasady przygotowania się do kontaktu z potencjalnym pracodawcą oraz przybliżane aktywne metody poszukiwania pracy.

Czas na zajęcia indywidualne

Europejskie Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy zakończyło już grupowe zajęcia z doradztwa zawodowego w ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”.

Uczestnicy zdobyli wiedzę z zakresu lokalnego rynku pracy, opracowywania dokumentów aplikacyjnych oraz poznali instrumenty i usługi rynku pracy. Uczyli się zasad godzenia życia osobistego i rodzinnego z pracą zawodową, poznali stereotypy płci funkcjonujące na rynku pracy oraz uczestniczyli w zajęciach polegających na symulacji rozmów kwalifikacyjnych z potencjalnymi pracodawcami. Kolejnym krokiem będą indywidualne zajęcia z doradcami zawodowymi, będące okazją do identyfikacji potrzeb zawodowo-edukacyjnych uczestników projektu oraz wspólnej pracy nad opracowaniem Indywidualnego Planu Działania. W zajęciach uczestniczy jedna dziesięcioosobowa grupa młodzieży w wieku 18-24 lat, pochodząca z terenu powiatu bialskiego oraz Białej Podlaskiej.

Spotkanie rekrutacyjne

W Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Rzeszowie (Podkarpacka WK) odbyło się 10 listopada spotkanie rekrutacyjne z kandydatami do unijnego projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”.

Zainteresowanym przedstawiono przede wszystkim korzyści płynące z uczestnictwa w projekcie, a także harmonogram form wsparcia. Komisja rekrutacyjna, której przewodniczyła dyrektor CEiPM w Rzeszowie Bogusława Gubernat przeprowadziła krótkie rozmowy z każdym z przybyłych, a doradca zawodowy pomógł w ustaleniu form wsparcia, z jakich młodzi ludzie skorzystają w trakcie trwania projektu.

Podczas narady komisja wyłoniła dziesięć osób, biernych zawodowo, niepracujących i nieszkolących się, którzy już w najbliższym czasie wezmą udział w spotkaniach z doradcą zawodowym, czego efektem będzie opracowanie Indywidualnego Planu Działania dla każdego uczestnika.