Szkolenie kadry EURES

Podlaska i Łódzka WK były współorganizatorami odbywającego się w dniach 22-23 listopada w Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Wasilkowie regionalnego szkolenia dla kadry EURES – kierowników liniowych, doradców i asystentów EURES z województw: kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, lubelskiego, warmińsko-mazurskiego, łódzkiego i podlaskiego.

euresszk2Szkolenie miało na celu zwiększenie wiedzy z zakresu rekrutacji i selekcji pracowników do pracy za granicą, uznawania kwalifikacji zawodowych w Niemczech, jak również wymianę doświadczeń i zacieśnienie współpracy pomiędzy kadrą EURES. Pierwszego dnia przedstawiciel Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej koordynator projektu „ProRecognition” Magdalena Zaręba zaprezentowała działania w zakresie wsparcia obywateli polskich w uznawaniu ich dyplomów i kwalifikacji zawodowych w Niemczech. Kierownik liniowy EURES z Podlaskiej WK OHP Piotr Modzelewski podzielił się z uczestnikami wiedzą i doświadczeniem zdobytym podczas szkolenia „Ad Hoc Training – Line Manager’s Workshop” w Brukseli.

Drugi dzień szkolenia rozpoczął się od prezentacji Joanny Poletyło i Aleksandry Powajbo z Centrum Informacyjno-Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia – Zielona Linia, dotyczącej tworzenia krok po kroku profesjonalnego CV. Następnie przedstawiciel Agencji Pracy Tymczasowej ILS BAG Holland BV omówił zasady rekrutacji pracowników w Holandii. Informacje dotyczące metod rekrutacji pracowników sezonowych w Holandii i praw pracowników w tym kraju poszerzyła przedstawicielka tamtejszego Seasonalwork.nl Maria Custers. Funkcjonowanie EURES w Holandii oraz współpracę z pracodawcami przedstawił doradca EURES z Holandii Evert van der Meijden. Organizację Europejskich Targów Pracy online zaprezentowała doradca EURES z Kujawsko-Pomorskiej WK Wioletta Gonera. Panel dotyczący praktycznego wykorzystywania narzędzi internetowych w realizacji usług EURES i wspierających proces selekcji pracowników poprowadził doradca EURES z WUP w Białystoku Michał Raciborski.

Świętokrzyska Rada Programowa

Komendant Główny OHP Marek Surmacz i jego zastępca Renata Wicha uczestniczyli w odbywającym się 23 listopada w Sali Lustrzanej Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach posiedzeniu Wojewódzkiej Rady Programowej OHP. Tematem Rady była promocja usług rynku pracy realizowanych przez jednostki Świętokrzyskiej WK.

Spotkanie otworzył wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Andrzej Pruś – wiceprzewodniczący Rady. Następnie Wojewódzki Komendant Jacek Sabat przedstawił realizację uchwał podjętych na poprzedniej Radzie Programowej, a w szczególności efekty wspólnych działań, m.in. w zakresie rekrutacji uczestników oraz wdrażania projektu „Akcja Aktywizacja – YEI”.

Komendant Główny OHP Marek Surmacz w swoim wystąpieniu omówił planowane zmiany w Ochotniczych Hufcach Pracy, związane przede wszystkim z nazwą instytucji i charakterem jej zadań. Podkreślił również zasadność budowy nowych warsztatów szkoleniowych dla Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Starachowicach z uwagi na potrzeby kształcenia praktycznego. Podczas dyskusji rozmawiano o dotychczasowej współpracy Świętokrzyskiej WK OHP z członkami Wojewódzkiej Rady Programowej. Głos zabrali: prezes Stowarzyszenia „Biegacz Świętokrzyski” Jacek Wiatrowski, wicestarosta Starachowicki Agata Gałka-Bernacka, dyrektor Zespołu Szkół Elektrycznych w Kielcach Aleksandra Szulc, starszy wizytator Świętokrzyskiego Kuratorium Oświaty Marianna Poddębniak.

Dyrektorzy szkół zwrócili uwagę na ważną rolę doradztwa zawodowego w kształceniu młodzieży i potrzebę wsparcia ze strony specjalistów z ŚWK OHP. Zastępca Komendanta Głównego OHP Renata Wicha zadeklarowała pomoc w tej sprawie. Kolejnym punktem spotkania była prezentacja działalności jednostek rynku pracy Świętokrzyskiej Komendy OHP, której dokonał specjalista ds. rynku pracy Dawid Tobiasz.

Na zakończenie jednogłośnie przyjęto uchwały w sprawie współpracy na rzecz młodzieży bezrobotnej z terenu województwa świętokrzyskiego mającej na celu skuteczne przeciwdziałanie bezrobociu. Podsumowania posiedzenia dokonał Wojewódzki Komendant OHP Jacek Sabat.

kielce2
W tym samym dniu Komendant Główny OHP Marek Surmacz i jego zastępca Renata Wicha spotkali się z pracownikami Komendy w Kielcach.

 

Mistrzowie kręgli

22 listopada wyłoniono zwycięzców VIII Mistrzostw Śląska OHP w kręglach. Do udziału w zawodach odbywających się w siemianowickiej kręgielni zgłosiły się reprezentacje ze wszystkich jednostek opiekuńczo-wychowawczych Śląskiej WK.

W klasyfikacji drużynowej rywalizacja była zacięta i trwała niemal do ostatniego rzutu. Pierwsze miejsce przypadło młodzieży z Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Wiśle, która zdobyła łącznie 780 punktów. Drugiej drużynie, reprezentującej 12-20 Hufiec Pracy w Rybniku do zwycięzców zabrakło zaledwie 7 punktów. Z kolei na trzecim miejscu podium stanęli zawodnicy z Pyskowic ze świetnym wynikiem 760 punktów.

kregle2Indywidualnie wśród dziewcząt najlepsza była Renata Gembala z Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Wiśle, druga – Weronika Dobrzańska z OSiW w Dąbrowie Górniczej-Łosieniu, a trzecia – Magdalena Parysz z 12-3 Hufca Pracy w Tychach. W indywidualnej klasyfikacji chłopców pierwsze miejsce wywalczył Sebastian Wilczek z rybnickiego hufca, który zgromadził łącznie 351 punktów. Walka o drugie i trzecie miejsce rozegrała się między Mateuszem Skowronkiem z 12-1 Hufca Pracy w Siemianowicach Śląskich a Mateuszem Kowalczukiem z 12-15 Hufca Pracy w Pyskowicach. Minimalnie, bo zaledwie o 3 punkty lepszy okazał się przedstawiciel siemianowickiej jednostki OHP.

Do rywalizacji przystąpiła także kadra OHP, w tym sam Wojewódzki Komendant Bogumił Kanik. Na najwyższym miejscu podium uplasował się Zbigniew Żołnierski z 12-21 Hufca Pracy w Bielsku-Białej. Najlepsze drużyny i zawodnicy otrzymali puchary, statuetki, dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

„Spełniam uczynki miłosierdzia”

To hasło konkursu plastycznego, którego rozstrzygnięcie odbyło się 21 listopada w Krajowym Duszpasterstwie Ochotniczych Hufców Pracy.

Spośród 280 prac nadesłanych przez wychowanków ze 118 jednostek OHP z całego kraju wybrano 9 laureatów. Pierwsze miejsce zajęta Maja Hyjek z 16-13 Hufca Pracy w Białogardzie (Zachodniopomorska WK), drugie – Krystian Rudnow z Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Dąbrowie Górniczej (Śląska WK), trzecie – Patrycja Lichacz z 14-9 Hufca Pracy w Giżycku (Warmińsko-Mazurska WK), czwarte – Klaudia Marczuk z Europejskiego Centrum Kształcenia i Wychowania w Roskoszy, a piąte – Damian Tchórzewski z 3-12 Hufca Pracy w Chełmie (Lubelska WK). Ponadto przyznano wyróżnienia: Patrykowi Pędzichowi z 14-14 Hufca Pracy w Piszu (Warmińsko-Mazurska WK), Katarzynie Kucharskiej z 12-20 Hufca Pracy w Rybniku (Śląska WK), Aleksandrze Ludwiczak z Centrum Kształcenia i Wychowania w Pleszewie oraz Tymoteuszowi Olczakowi z 1-6 Hufca Pracy w Jeleniej Górze (Dolnośląska WK).

 

I miejsce

 

miejsce-2
II miejsce
III miejsce

 

IV miejsce

 

miejsce-5
V miejsce

 


Wyróżnienia

 

wyroznienie wyroznienie

Rady Programowe

W ostatnich tygodniach w wojewódzkich komendach OHP odbywają się posiedzenia Rad Programowych – organów opiniodawczo-doradczych tych komend. Głównym ich zadaniem jest przede wszystkim inicjowanie współpracy między partnerami w zakresie działań wspierających osoby w wieku do 25 roku życia, w szczególności te, które są bezrobotne i zagrożone wykluczeniem społecznym. Działalność Rad wpisuje się w zadania przeciwdziałania marginalizacji, jak również kształcenia i wychowania.

Ostatnio, 21 listopada, odbyło się posiedzenie Rady Programowej Kujawsko-Pomorskiej WK OHP we włocławskim Centrum Kultury „Browar B”. Przybył na nie Komendant Główny OHP Marek Surmacz oraz jego zastępca Renata Wicha.

kpr5
Od lewej: Wojewódzki Komendant OHP Małgorzata Taranowicz, Komendant Główny Marek Surmacz, jego zastępca Renata Wicha oraz zastępca Wojewódzkiego Komendanta Michał Krzemkowski.

Komendant Marek Surmacz przedstawił na wstępie zmiany planowane w Ochotniczych Hufcach Pracy, związanych przede wszystkim z nazewnictwem instytucji i charakterem jej zadań. Wykonanie uchwał podjętych na posiedzeniu inauguracyjnym, które dotyczyły naboru uczestników do jednostek opiekuńczo-wychowawczych na rok szkolny 2016/2017 oraz do projektów unijnych zaprezentowała Dyrektor Merytoryczny Komendy Małgorzata Filarska.

Formy współpracy OHP z instytucjami omówili członkowie Rady oraz zaproszeni goście: dyrektor Zespołu Szkół WSO „Cogito” Alina Kozłowska, kierownik Biura Cechu Rzemiosł Różnych we Włocławku Anna Wilińska, z-ca dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku Anna Jackowska, Marcin Gawroński z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej we Włocławku, przedstawiciel pracodawców – właściciel Centrum Edukacji i Kultury „Zenit” Ryszard Girczyc. Podsumowania przedstawionej tematyki dokonała Wojewódzka Komendant OHP Małgorzata Taranowicz, dziękując jednocześnie za dotychczasową współpracę oraz wsparcie dla działań Ochotniczych Hufców Pracy.

Na zakończenie członkowie Rady podjęli uchwałę w sprawie realizacji wspólnych przedsięwzięć z zakresu rynku pracy, których celem będzie aktywizacja społeczna i zawodowa młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym. W planie są targi i giełdy pracy, specjalne programy, szkolenia, warsztaty i konferencje. Poprzez realizację części z tych działań zostaną wypracowane nowe kierunki i rozwiązania wspierające aktywizację społeczną i zawodową młodzieży, promujące przedsiębiorczość, a także doskonalące narzędzia ułatwiające świadczenie usług.

Komendant Główny Marek Surmacz wraz z zastępcą Renatą Wicha spotkał się także z kadrą włocławskich jednostek organizacyjnych oraz kadrą kierowniczą Wojewódzkiej Komendy OHP. Komendant wyraził swoje uznanie dla dobrych wyników osiąganych w zakresie realizacji projektów i naboru do jednostek opiekuńczo-wychowawczych. Podkreślił ważną rolę Ochotniczych Hufców Pracy w kształceniu i wychowaniu młodzieży potrzebującej wsparcia.

O posiedzeniach Rad Programowych w innych województwach można przeczytać w Aktualnościach

Europejskie innowacje po raz drugi

Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Iwoniczu gościł w dniach 16-22 listopada uczestników projektu „Europejskie Innowacje 2” realizowanego wspólnie przez Podkarpacką Wojewódzką Komendę OHP w Rzeszowie oraz Stadt Gelsenkirchen z Niemiec.

13 młodych osób wraz z liderami z Niemiec i Polski, w tym uczestnicy 9-10 Hufca Pracy w Krośnie mieli okazję poznać historię regionu zwiedzając m.in. zabytki Iwonicza oraz udając się do Iwonicza Zdroju, aby podziwiać charakterystyczną zabudową architektoniczną, poczuć klimat uzdrowiska oraz spróbować słynnych wód leczniczych. Początek projektu to także udział w warsztatach kulinarnych i zdobywanie umiejętności cukierniczych pod okiem instruktora praktycznej nauki zawodu.

Kolejnym punktem programu były zajęcia kulinarne połączone z konkursem polegającym na przygotowaniu przez międzynarodowe drużyny pierogów. Jury w składzie: kierownik OSiW w Iwoniczu Małgorzata Frączek, dyrektor Zespołu Szkól przy OSiW Krzysztof Buczek, nauczyciel przedmiotów zawodowych Zespołu Szkól przy OSiW Małgorzata Wawro oraz liderzy projektu: Claus Menne, Nicole Vorsteim, Remigiusz Dżugan i Maciej Mrozek oceniło wszystkie zespoły na takim samym poziomie.

Nie zabrakło również spotkań integracyjnych przełamujących barierę językową, jak również gier i zabaw, jak bilard, tenis stołowy czy karaoke. Zorganizowano wycieczki do Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku, Muzeum Pamięci Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej oraz Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie, gdzie odbyły się warsztaty malowania na szkle. W krośnieńskim Centrum Edukacji i Pracy młodzież uczestniczyła w spotkaniu, które umożliwiło jej określenie własnych zainteresowań, kompetencji i umiejętności.

Zawody bowlingowe

I Wojewódzkie Zawody Bowlingowe lubelskiej młodzieży OHP odbyły się 18 listopada w Galerii Olimp w Lublinie.

Młodzież z 11 jednostek opiekuńczo-wychowawczych sprawdziła swoje umiejętności w grze w kręgle. W pierwszej części uczestnicy rywalizowali między sobą w dziesięciu rundach po dwa rzuty kulą. Trzech najlepszych wzięło udział w finale, walcząc o najlepszy wynik.

lublinzaw2W turnieju zwyciężył Radosław Prusak z Hufca Pracy w Łukowie, tuż za nim uplasował się Adrian Niewiadomski z Hufca Pracy w Kraśniku, a trzecie miejsce przypadło Marcelowi Dudkowi z Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Zamościu.

Regionalne spotkanie młodzieży

Przedstawiciele Klubów Aktywnych wraz z opiekunami z Łódzkiej, Pomorskiej, Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Komendy oraz Centrum Kształcenia i Wychowania w Dobieszkowie brali udział w dniach 18-19 listopada w Regionalnym Spotkaniu Młodzieży Aktywnej w Toruniu.

Najpierw młodzież uczestniczyła w zajęciach integracyjnych oraz omawiała sposoby radzenia sobie z bieżącymi problemami w pracy samorządowej. Następnie przyszedł czas na warsztaty motywujące do podejmowania działań i inicjatyw społecznych, które poprowadził wiceprzewodniczący Rady Miasta Torunia Michał Jakubaszek. Przedstawił swoje doświadczenia jako osoby aktywnie działającej na rzecz innych, jak również zachęcał młodych ludzi do utrzymania aktywności społecznej. Dyskutowano też nad zasadnością i rolą Młodzieżowych Rad Miast.

Podczas części rekreacyjnej uczestnicy zwiedzili Toruń, jego najpiękniejsze miejsca, wzięli udział w pokazach interaktywnych w Domu Legend Toruńskich. Okazją do jeszcze lepszego poznania się oraz integracji była wizyta w Escape Room. Podczas gry młodzież wykazała się pomysłowością, sprytem, a przede wszystkim umiejętnością pracy zespołowej. Na zakończenie dnia młodzi ludzie skorzystali z toruńskiego Parku Trampolin.

Drugi dzień spotkania rozpoczął się od warsztatów plastycznych, podczas których wykonywano dekoracje świąteczne dla Hospicjum „Nadzieja”, z którym współpracuje toruński Klub Aktywnych. Młodzież przygotowała plakaty, które rozweselą sale podopiecznych hospicjum. Młodzi samorządowcy udali się też do Centrum Nowoczesności „Młyn Wiedzy” – instytucji, której głównym zadaniem jest popularyzacja wiedzy naukowej i technicznej, przede wszystkim poprzez interaktywną prezentację wybranych zagadnień. Młodzież osobiście przeprowadzała eksperymenty oraz ciekawe, nieraz zabawne, doświadczenia.

Ostatnim punktem programu była wizyta w żywym Muzeum Piernika. Pod okiem Mistrza Piernikarskiego i uczonej Wiedźmy Korzennej uczestnicy poznali wszelkie rytuały związane z wypiekiem piernika. Własnoręcznie przygotowali ciasto, a następnie przy użyciu drewnianych form wykonali toruńskie specjały.

Małopolskie mistrzostwa

19 listopada w Niepołomicach odbyły się dwie imprezy: XIV Wojewódzkie Mistrzostwa OHP w Halowej Piłce Nożnej Dziewcząt oraz Wojewódzkie Mistrzostwa OHP w Szachach. Organizatorem zawodów była Małopolska WK OHP i 6-2 Hufiec Pracy w Niepołomicach.

W turnieju piłkarskim wzięło udział 12 drużyn reprezentujących jednostki organizacyjne OHP z województwa małopolskiego. Otwarcia turnieju dokonała kierownik Zespołu ds. kształcenia i wychowania MWK Ewa Opałek-Śnieg oraz komendant 6-2 Hufca Pracy w Niepołomicach Zuzanna Polańska. Obie panie życzyły wszystkim dobrej zabawy oraz sportowej rywalizacji. Mecze rozgrywano systemem każdy z każdym w utworzonych drogą losowania trzech grupach eliminacyjnych. Do dalszego etapu rozgrywek zakwalifikowano dwie najlepsze drużyny z grupy. Mecz finałowy zakończył się dopiero rzutami karnymi.

Pierwsze miejsce zajęły zawodniczki z 6-33 Środowiskowego Hufca Pracy w Nowym Sączu, drugie – drużyna z 6-2 Hufca Pracy w Niepołomicach, a trzecie – reprezentacja 6-36 Hufca Pracy w Skomielnej Białej. Laureatki otrzymały medale i nagrody rzeczowe, a wszystkie drużyny – dyplomy i puchary ufundowane przez Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice Romana Ptaka, Wojewódzkiego Komendanta Małopolskiej WK Krzysztofa Świerczka i dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Niepołomicach Bożenę Kruk.

Przyznano również nagrody indywidualne. Królową strzelców została Weronika Motyka z 6-2 Hufca Pracy w Niepołomicach, najlepszą bramkarką – Agnieszka Stec z 6-33 Środowiskowego Hufca Pracy w Nowym Sączu, a najlepszą zawodniczką – Sylwia Popardowska również z tego samego ŚHP. Wyróżnione zawodniczki otrzymały dyplomy i pamiątkowe statuetki ufundowane przez Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice Romana Ptaka. Wszystkie nagrody rzeczowe sponsorowała Restauracja „Joanna” z Niepołomic.

W Wojewódzkich Mistrzostwach OHP w Szachach wzięło udział 15 uczestników z jednostek OHP z województwa małopolskiego. Losowanie zawodników odbywało się komputerowo, a rozgrywki toczyły się systemem szwajcarskim. Zawody prowadził wykwalifikowany sędzia szachowy Stanisław Turecki. Mistrzem zawodów został Krzysztof Krawontka z Centrum Kształcenia i Wychowania w Szczawnicy-Jabłonce. Drugie miejsce zajął Łukasz Zapalski z 6-2 Hufca Pracy w Niepołomicach, a trzecie – Jakub Szlachcic z 6-38 Hufca Pracy w Gorlicach. Mistrz szachowy otrzymał puchar Wojewódzkiego Komendanta Małopolskiej WK OHP, a pozostali laureaci – medale, dyplomy oraz nagrody rzeczowe, które ufundował sklep rolno-przemysłowy ROLNIK oraz motoryzacyjny z Niepołomic.


Pamiątkowe zdjęcie. Od lewej: Ewa Opałek-Śnieg z Małopolskiej WK, dyrektor CKZiU Bożena Kruk, komendant 6-2 Hufca Pracy w Niepołomicach Zuzanna Polańska, Piotr Urbański z 6-33 Środowiskowego Hufca Pracy w Nowym Sączu, sędzia Piotr Nowak oraz uczestniczki dwóch najlepszych drużyn.

 

Seminarium w Lublinie

W dniach 10 – 17 listopada Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Lublinie zrealizowało pierwszy etap projektu „Young professionals! Say no to Bullies!!!”. W seminarium poświęconym mobbingowi, molestowaniu i dyskryminacji wzięło udział 31 uczestników z 13 partnerskich organizacji z Armenii, Rosji, Białorusi, Ukrainy, Rumunii, Węgier, Macedonii, Serbii, Bośni i Hercegowiny, Włoch, Grecji, Egiptu i Wielkiej Brytanii oraz grupa reprezentująca Lubelską Wojewódzką Komendę OHP. Szkolenie miało na celu podniesienie poziomu wiedzy między innymi na temat mobbingu, dyskryminacji, bullyingu, molestowania seksualnego oraz konsekwencji zdrowotnych tych zjawisk. Uczestnicy wymienili się informacjami na temat postrzegania tych niebezpiecznych zjawisk w ich krajach.

Punktem kulminacyjnym projektu był Otwarty Dzień Seminarium, na który przybyli do Sali Kolumnowej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego przedstawiciele pracodawców, dyrektorzy urzędów pracy, studenci, pracownicy naukowi. Przybyłych na seminarium przedstawicieli oraz zaproszonych gości, wśród których byli m.in. Wojewoda Lubelski dr hab. Przemysław Czarnek oraz Wicewojewoda Robert Dmitruczuk, powitał Komendant Lubelskiej WK OHP dr Piotr Gawryszczak.

lubelska-2
Wystąpienie Wojewody Lubelskiego dr. hab. Przemysława Czarnka.

Po seminaryjnej pracy uczestnicy zwiedzili Muzeum na Majdanku oraz Muzeum Lubelskie na Zamku. W trakcie międzykulturowego wieczoru każda grupa zaprezentowała swoje organizacje oraz kraj, z którego pochodzi. Rozmowy i dyskusje trwały dość długo, ponieważ uczestnicy w najbliższym czasie będą przygotowywać się do drugiej części projektu, czyli do szkolenia dla multiplikatorów, które odbędzie się w lutym 2017 roku.

lubelska3
Zajęcia z młodzieżą.