Posiedzenie komisji

Komisja rekrutująca do projektu „Od szkolenia do zatrudnienia –YEI” z Hufca Pracy w Wadowicach (Małopolska WK) spotkała się 11 stycznia, aby zweryfikować złożone deklaracje zgłoszeniowe. Dokonano również wyboru beneficjentów zgodnie z określonymi kryteriami (18-25 lat, nieaktywni zawodowo, nieuczący się).

Jolanta Zacny, Łukasz Adach, Maria Ćwiertnia, Dorota Paździora – po przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami oraz analizie uzyskanych informacji o ich sytuacji społeczno-zawodowej – zakwalifikowali osoby do projektu. Kolejnym etapem będą zaplanowane na najbliższe dni indywidualne zajęcia z doradcą zawodowym, podczas których zostanie dokonana identyfikacja potrzeb i umiejętności danego uczestnika oraz opracowane Indywidualne Plany Działania.