Po pracę i po poradę

Mobilne Centrum Informacji Zawodowej w Koszalinie (Zachodniopomorska WK) prezentowało swoją działalność 16 marca na XV Środkowopomorskich Targach Pracy zorganizowanych przez Biuro Karier Politechniki Koszalińskiej.

Absolwenci oraz osoby pozostające bez pracy i jej poszukujące mogły uzyskać informacje i pomoc przy stoiskach przygotowanych przez pracodawców, agencje pośrednictwa pracy, instytucje rynku pracy oraz organizacje wspierające przedsiębiorczość.

Przy stoisku OHP uczestnicy Targów mogli zapoznać się z działalnością Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Koszalinie, a także skorzystać z nieodpłatnych porad i informacji udzielanych przez doradców zawodowych, którzy pomagali m.in. w przygotowaniu życiorysów, listów motywacyjnych, diagnozowaniu zainteresowań, odkrywaniu mocnych stron i predyspozycji zawodowych, jak również planowaniu ścieżki kariery zawodowej. Ponadto rozdawano ulotki, informowano o zasobach publikacji książkowych oraz narzędzi badawczych wykorzystywanych w pracy.

W przedsięwzięciu uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych, instytucji rynku pracy i instytucji szkoleniowych.