Refundacja wynagrodzeń

Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Rejowcu Fabrycznym (Lubelska WK) zorganizowało 19 listopada konferencję pn. „Refundacja wynagrodzeń młodocianych” adresowaną do pracodawców, którzy zechcą zatrudnić młodocianego pracownika w ramach praktycznej nauki zawodu, a także do młodzieży planującej naukę lub już uczącej się w szkołach branżowych I stopnia.

W konferencji uczestniczyli m.in. dyrektorzy lokalnych szkół, Powiatowego Urzędu Pracy i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmie, kierownicy Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej, inspektorzy referatu oświaty, pedagodzy, pracodawcy oraz uczniowie Szkoły Branżowej I stopnia w Siedliszczu.

Zebranych powitał dyrektor Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Chełmie Przemysław Żukowski, a kierownik Zespołu ds. Rynku Pracy Lubelskiej WK OHP Ewa Trybulska-Grzesiak przybliżyła zagadnienia związane z funkcjonowaniem Ochotniczych Hufców Pracy. Następnie głos zabierali kolejno komendant Hufca Pracy w Chełmie Ireneusz Bielecki i specjalista ds. refundacji Weronika Chomczyńska, którzy wyjaśnili m.in., jakie są obowiązki i korzyści dla pracodawcy zatrudniającego młodocianego pracownika, a także w jaki sposób można uzyskać refundację kosztów jego szkolenia i zatrudnienia.

Były też wystąpienia burmistrza Rejowca Fabrycznego Stanisława Bodysa, wójta gminy Rejowiec Fabryczny Zdzisława Krupy, dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Siedliszczu Wiesława Prażnowskiego, a także prezesa firmy „Roltex” Siedliszcze Krzysztofa Wojewódzkiego, który od wielu lat współpracuje z Ochotniczymi Hufcami Pracy w ramach zatrudniania pracowników młodocianych.

Patronat honorowy nad wydarzeniem sprawowali: burmistrz Rejowca Fabrycznego Stanisław Bodys i wójt gminy Rejowiec Fabryczny Zdzisław Krupa, zaś patronat medialny – TVP 3 Lublin, Informacyjna Agencja Samorządowa, Radio Bon Ton, Super Tydzień Chełmski, portale chelmski.eu i lublin112.pl.