Porozumienie OHP – ZPRP

7 października na Polu Mokotowskim w Warszawie Komendant Główny OHP Marek Surmacz podpisał w imieniu Komendy Głównej OHP porozumienie ze Związkiem Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej reprezentowanym przez Prezesa Zarządu Krajowego ZPRP Generała Związku Stanisława Władysława Śliwę.

Miejsce podpisania porozumienia wybrano nieprzypadkowo. W tym samym bowiem dniu na Polu Mokotowskim odsłonięto – z udziałem m.in. p.o. Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jana Józefa Kasprzyka, posła na Sejm Jacka Sasina, prezesa Okręgu Dolnośląskiego Związku Piłsudczyków płk. Władysława Pacelta – obelisk upamiętniający ostatnie pożegnanie Marszałka Józefa Piłsudskiego.

poroz4

W trakcie uroczystości, w której wzięła również udział młodzież z Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Oleśnicy, zasłużonym dla tej ogólnopolskiej organizacji niepodległościowej wręczono odznaczenia. Komendant Główny OHP Marek Surmacz otrzymał Złoty Krzyż Honorowy Związku Piłsudczyków RP.

W podpisanym porozumieniu Ochotnicze Hufce Pracy i Związek Piłsudczyków zobowiązali się podejmować wspólne działania w zakresie wychowawczym wśród młodzieży Ochotniczych Hufców Pracy w całym kraju oraz Okręgów i Oddziałów Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej w myśl „idei Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego dla dobra Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Polskiej”.

Zakres porozumienia obejmuje współpracę w obszarze edukacji, oświaty i wychowania młodzieży, rozwijania integracji środowiskowej i aktywności społecznej, pielęgnacji tradycji patriotycznych i demokratycznych, krzewienia wśród młodzieży zasad patriotyzmu i miłości do ojczyzny oraz obywatelskiego wychowania.

Porozumienie przewiduje m.in. realizację następujących celów: wyrównywanie szans rozwoju młodzieży zwłaszcza najsłabszej, znajdującej się w niekorzystnej sytuacji rodzinnej i społecznej, narażonej na wykluczenie społeczne; upowszechnianie wiedzy o działalności i zasługach Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz idei w czasach obecnych; pielęgnację tradycji patriotycznych i demokratycznych; wpojenie młodzieży zasad patriotyzmu i miłości do ojczyzny; popularyzację i propagowanie spraw obronnych; udział w uroczystościach patriotycznych organizowanych przez władze wojskowe i samorządowe; stwarzanie możliwości atrakcyjnych i alternatywnych form spędzania czasu wolnego; integrację europejską oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

ole1

 

Zarówno Komenda Główna OHP, jak i Zarząd Krajowy Związku Piłsudczyków RP zobowiązali się m.in. do: prowadzenia działań wspierających edukację patriotyczną, a także współdziałania w patriotycznym wychowaniu młodzieży i przygotowaniu jej do życia; opracowania i realizowania wspólnych projektów i przedsięwzięć z zakresu kultury i wychowania; rozwijania wiedzy na temat działalności OHP.

Już wkrótce, na mocy podpisanego porozumienia, Wojewódzkie Komendy Ochotniczych Hufców Pracy nawiążą bezpośrednią współpracę ze strukturami Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Okręgami i Oddziałami.

 

poroz3
Od lewej: Komendant Główny OHP Marek Surmacz, zastępca Komendanta Głównego OHP Renata Wicha, zastępca dyrektora CKiW OHP w Oleśnicy Eliza Kołcz, zastępca Komendanta Głównego OHP Wojciech Szewczyk, dyrektor CKiW OHP w Oleśnicy Przemysław Wróbel.

ole3  ole2