Obrady na Podkarpaciu

W sali Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie we wtorek, 18 grudnia obradowała Wojewódzka Rada Programowa Podkarpackiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy.

Obrady prowadziła przewodnicząca Rady Programowej Wojewódzkiej Komendy OHP, Wojewoda Podkarpacki dr Ewa Leniart, a w posiedzeniu wzięli udział: członek Zarządu Województwa Podkarpackiego Maria Kurowska, Podkarpacki Kurator Oświaty Małgorzata Rauch, dyrektor Urzędu Statystycznego w Rzeszowie Marek Cierpiał-Wolan, zastępca dyrektora CAZ w Rzeszowie Grażyna Żuchowska, naczelnik wydziału prewencji PWK w Rzeszowie Piotr Kluz, podinspektor w wydziale prewencji PWK w Rzeszowie Alina Pieniążek, przedstawiciel Związków Zawodowych OHP Ewa Bajda-Szczygieł, kierownik OSiW w Iwoniczu Małgorzata Frączek, Komendant 9-9 HP w Krośnie Bogusław Stachyrak, Komendant Związku Strzeleckiego „Sokół” J. Piłsudskiego w Rzeszowie Marek Matuła, dyrektor ZSKU w Rzeszowie Bogdan Rączy, specjalista ds. programów europejskich i współpracy międzynarodowej, doradca EURES Hubert Podgórny oraz Wojewódzki Komendant OHP w Rzeszowie Jerzy Cypryś wraz z zastępcą Renatą Trybus.

Przed spotkaniem Komendant Jerzy Cypryś i kadra OHP odebrali od komendanta Chorągwi Podkarpackiej ZHP hm. Mariusza Bezdzietnego „Betlejemskie Światło Pokoju”, które do Rzeszowa przywędrowało w niedzielę 16 grudnia prosto ze Słowacji jako znak pokoju, poświadczenia wzajemnego zrozumienia i symbol pojednania między narodami.

Przewodnicząca Rady Ewa Leniart wraz z wiceprzewodniczącą Marią Kurowską po przywitaniu zebranych gości, wspólnie z Jerzym Cyprysiem wręczyli powołanie do Rady Programowej OHP Przedstawicielce Związków Zawodowych OHP Ewie Bajdzie-Szczygieł.

Kierownik zespołu ds. szkoleniowo-pedagogicznych PWK OHP w Rzeszowie Kinga Warchoł szczegółowo przedstawiła udział podkarpackiej młodzieży OHP w obchodach 100. rocznicy Odzyskania Niepodległości. Rok 2018 poświęcony był świętowaniu 100-lecia, podczas którego upamiętnieni zostali również lokalni bohaterowie walk o niepodległość. Wojewoda Podkarpacka podziękowała Komendantowi Cyprysiowi za zaktywizowanie i włączenie się młodzieży z jednostek OHP w obchody 100-lecia odzyskania niepodległości poprzez kultywowanie i zainteresowanie historią małych ojczyzn. Wojewoda Podkarpacka zaznaczyła, że w województwie odnotowano setki przedsięwzięć zorganizowanych w ramach tych obchodów, kiedy to przypomniano wielu lokalnych bohaterów.

Kolejnym prelegentem była kierownik Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Iwoniczu Małgorzata Frączek, która omówiła przebieg i organizację I Ogólnopolskiego Konkursu „Pod wspólnym niebem”. Ideą konkursu było rozbudzanie wśród młodzieży zainteresowań wielokulturowością własnego regionu i kraju oraz kształtowanie w społeczeństwie postaw tolerancji i szacunku dla innych narodów. Konkurs, który cieszył się dużym zainteresowaniem, został podzielony na trzy kategorie: portfolio, prezentacja multimedialna oraz projekt pieszej lub rowerowej ścieżki dydaktycznej. Laureaci konkursu wzięli udział w gali finałowej, która odbyła się na terenie Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Iwoniczu w dniach od 21 do 23 listopada.

Podkarpacki Wojewódzki Komendant OHP zaznaczył, że wszystkie konkursowe prace są w posiadaniu Wojewódzkiej Komendy i mogą zostać udostępnione w celu zorganizowania wystawy.

Specjalista ds. programów europejskich i współpracy międzynarodowej, doradca EURES Hubert Podgórny przedstawił sprawozdanie z projektu, w ramach którego młodzież miała szansę odbyć staż zawodowy w jednym z ośrodków edukacyjnych Chiemgauer Schulbauernhof e.V. Gruppenhaus Seiml-Hof w Bawarii. W dniach od 17 sierpnia do 8 września 2018 r. Podkarpacka Wojewódzka Komenda OHP w Rzeszowie realizowała pierwszą edycję autorskiego projektu „Edukacja zawodowa dla młodzieży” w Niemczech w ramach programu ERASMUS+ przy wsparciu realizacyjnym instytucji German Federal Employment Agency (Bundesagentur für Arbeit) – ZAV Bayern.

Projekt opierał się na praktycznym szkoleniu zawodowym skierowanym do 45-osobowej grupy młodzieży. Staże odbywały się w różnych zawodach, m.in. branży gastronomicznej, hotelarskiej, produkcji spożywczej i przemysłowej. Podczas trzytygodniowego projektu stażowego młodzież brała czynny udział w zajęciach praktycznych, wykazując bardzo duże zaangażowanie w realizację wyznaczonych zadań i obowiązków. Projekt zakończył się rozdaniem certyfikatów stażowych potwierdzających uzyskanie praktyki zawodowej. Dzięki realizacji tego przedsięwzięcia młodzież miała szansę nie tylko podnieść swoje kwalifikacji zawodowe, lecz również przełamać bariery międzykulturowe i skonfrontować swoje kompetencje z wymaganiami niemieckiego rynku pracy. Sukcesem uczestników projektu stał się fakt, iż uzyskali oni zaproszenie na kolejne staże zawodowe, które mogą zrealizować w trakcie trwania kształcenia w Polsce, jak również otrzymali oferty pracy od niemieckich pracodawców u których będą mogli podjąć pracę po zakończeniu edukacji.

Przewodnicząca Rady Programowej poinformowała, że na następnym posiedzeniu rady zostanie poruszony temat sytuacji społeczno-gospodarczej powiatów Podkarpacia. Podsumowując spotkanie, podziękowała prelegentom za inspirujące tematy ich wystąpień, przedstawicielom instytucji za wspieranie OHP w ich działaniach, a wszystkim zgromadzonym za przybycie.

Na zakończenie obrad, z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia, zebrani przełamali się opłatkiem pobłogosławionym przez Duszpasterza Wojewódzkiego ks. Czesława Matułę, składając sobie wzajemnie życzenia. Końcowym elementem był opłatek, któremu przewodniczył duszpasterz PWK OHP ks. Czesław Matuła.