Rada Programowa w Łomży

5 października w Starostwie Powiatowym w Łomży obradowała Wojewódzka Rada Programowa Podlaskiej WK OHP w Białymstoku.

Posiedzeniu przewodniczył Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski, a zebranych powitał Wojewódzki Komendant OHP Adam Krzysztof Romatowski. Wśród gości znaleźli się m.in. posłowie Bernadeta Krynicka i Lech Antoni Kołakowski oraz zastępca Komendanta Głównego OHP Piotr Modzelewski.

Wystąpienia programowe rozpoczęto od prezentacji dotyczącej poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy w Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Łomży, którą przedstawiła p.o. dyrektora Centrum Joanna Filipkowska. Realizację projektów europejskich dla młodzieży przez OHP na Podlasiu w 2018 roku zaprezentowała kierownik Zespołu Programów europejskich i rynku pracy WK Elżbieta Dziemianiuk. Odbyła się też projekcja filmu dotyczącego realizacji projektu „Karnawał najkrótszej nocy” współfinansowanego ze środków Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży, którego bohaterami byli uczestnicy międzynarodowej wymiany, a zarazem podopieczni Hufca Pracy w Augustowie oraz ich litewscy rówieśnicy.

O stażach zawodowych w Niemczech, w których brało udział 40 wychowanków OHP opowiedziała referent ds. programów europejskich i współpracy międzynarodowej Podlaskiej WK Elżbieta Andraka. Zapowiedziała także kolejny projekt staży, tym razem z udziałem 70 podopiecznych OHP z Podlasia, który zaplanowano na rok szkolny 2018/2019.

Wystąpienie poseł Bernadety Krynickiej.

Obradom towarzyszyła dyskusja na temat znaczenia kształcenia zawodowego i wspólnych działań instytucji na rzecz podlaskiej młodzieży. Wszyscy jednogłośnie podkreślali ważną funkcję kształcenia zawodowego młodzieży, wzajemnej współpracy instytucji na rzecz jej wspierania na lokalnym rynku pracy oraz złożyli wyrazy uznania za dotychczasowy wkład Ochotniczych Hufców Pracy, które przedstawiają bogatą ofertę edukacyjną młodzieży potrzebującej wsparcia w województwie podlaskim.

Na zakończenie zastępca Komendanta Głównego OHP Piotr Modzelewski podkreślił potrzebę wzajemnego współdziałania lokalnych partnerów na rzecz podlaskiej młodzieży oraz podziękował za dotychczasową współpracę.

W podsumowaniu podjęto uchwałę dotyczącą kontynuacji realizacji dobrych praktyk wypracowanych przez członków Rady, lokalnych partnerów i jednostki OHP, jak również podejmowania nowych inicjatyw na rzecz młodzieży o zmniejszonych szansach życiowych w zakresie wspierania jej kształcenia zawodowego i wychowania międzykulturowego poprzez zapewnianie możliwości nieodpłatnego udziału w zawodowych stażach zagranicznych i innych projektach finansowanych w ramach środków europejskich.

 


Na zdjęciu u samej góry, od lewej: poseł Lech Antoni Kołakowski (przy mównicy), Wojewódzki Komendant OHP Adam Krzysztof Romatowski, Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski, zastępca Komendanta Głównego OHP Piotr Modzelewski, zastępca Wojewódzkiego Komendanta OHP Emilia Karwowska.