Do Włoch na staż

17 września wyjechało z Góry do Parmy osiem młodych osób, aby tam przez dwa miesiące szlifować umiejętności w zawodach kucharza, stolarza, kelnera i barmana.

Wyjazd był możliwy dzięki – realizowanemu przez Dolnośląską WK OHP w partnerstwie ze Stowarzyszeniem „Semper Avanti” – projektowi pn. „Europa zawodowo”, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Od sierpnia rekrutowano w górowskim Hufcu Pracy młodzież w wieku 18-25 lat zagrożoną wykluczeniem społecznym, niepracującą, niekształcącą się i nieszkolącą, aby następnie przygotować ją wszechstronnie do wyjazdu.

Młodzież spotkała się z doradcą zawodowym Julitą Mudry i mentorem Zofią Świerszcz. Zaplanowano indywidualne ścieżki edukacyjne i zawodowe, opracowano Indywidualne Plany Działania oraz postawiono diagnozę predyspozycji zawodowych pod kątem planowania rozwoju kariery zawodowej. Odbyły się warsztaty na temat asertywności i autoprezentacji i umiejętności radzenia sobie ze stresem. Zorganizowano również szkolenie językowe z zastosowaniem aktywizujących metod nauczania dostosowanych do indywidualnych potrzeb, a także przekazano podstawowe informacje z zakresu prawodawstwa włoskiego.