Kamień węgielny pod nowe Centrum

6 kwietnia w Białymstoku odbyła się uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod budowę Centrum Szkolenia i Aktywizacji Zawodowej Młodzieży, które będzie kompleksem siedzib jednostek Podlaskiej Wojewódzkiej Komendy OHP.

Na uroczystość przybyli m.in. posłowie Lech Antoni Kołakowski i Kazimierz Gwiazdowski, Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski, Komendant Główny OHP Bogdan Ścibut, reprezentant Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofa Jurgiela dyrektor jego biura poselskiego Marcin Kamiński, zastępcy Komendanta Głównego OHP Piotr Modzelewski i Renata Wicha, Dyrektor Wykonawczy -Pełnomocnik Komendanta Głównego OHP Wojciech Szewczyk oraz przedstawiciele instytucji administracji publicznej, lokalnych władz samorządowych z województwa podlaskiego i Wojska Polskiego.

Po krótkim wprowadzeniu dokonanym przez dyrektor Biura Podlaskiej WK OHP Elżbietę Artemiuk gości powitał Wojewódzki Komendant OHP Adam Krzysztof Romatowski składając szczególne podziękowania pod adresem Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz kierownictwa Komendy Głównej OHP za wspieranie inicjatywy budowy siedziby białostockich jednostek.

List Sekretarza Stanu w MRPiPS Stanisława Szweda wystosowany z okazji białostockich uroczystości odczytał Komendant Główny OHP Bogdan Ścibut. W liście tym Sekretarz Stanu napisał m.in.„Jestem głęboko przekonany, że budowa Centrum Szkolenia i Aktywizacji stanowi podsumowanie wysiłków podejmowanych przez społeczność samorządową – władze, nauczycieli, kadrę wychowawczą – na rzecz poprawy warunków nauki młodzieży oraz zwiększania jej szans w uzyskaniu kwalifikacji i umiejętności niezbędnych do poruszania się na rynku pracy. Mam nadzieję, że Centrum Szkolenia i Aktywizacji Zawodowej Młodzieży spełni oczekiwania młodzieży i stanie się miejscem, w którym marzenia, talenty i aspiracje młodych ludzi spotykają się z doświadczeniem i wiedzą wychowawców oraz zapewni bezpieczny start w dorosłość.”

Z kolei list gratulacyjny od Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofa Jurgiela odczytał dyrektor biura poselskiego Marcin Kamiński.

Od prawej: Poseł Lech Antoni Kołakowski, Komendant Główny OHP Bogdan Ścibut, Wojewódzki Komendant OHP w Białymstoku Adam Krzysztof Romatowski.

Podziękowania za wieloletnią pracę na rzecz młodzieży z województwa podlaskiego potrzebującej wsparcia przekazał poseł Lech Antoni Kołakowski wyrażając jednocześnie uznanie za dotychczas podejmowane skuteczne działania i inicjatywy.

Po odczytaniu Aktu erekcyjnego przez zastępcę Komendanta Głównego OHP Piotra Modzelewskiego nastąpiło jego podpisanie przez m.in. Wojewodę Podlaskiego Bohdana Paszkowskiego, Komendanta Głównego OHP Bogdana Ścibuta (zdjęcie u góry), z-cę Komendanta Głównego OHP Piotra Modzelewskiego, Wojewódzkiego Komendanta OHP Adam Krzysztofa Romatowskiego, z-cę Prezydenta Miasta Białegostoku Rafała Rudnickiego, dyrektora Marcina Kamińskiego, przedstawicielkę Wojewódzkiej Rady Młodzieży OHP Klaudię Raszkiewicz i wykonawcę – Lidera Konsorcjum DYNAMIK Mariusza Popławskiego.

Poświęcenia Aktu i terenu budowy dokonał Duszpasterz podlaskich OHP ks. Jan Nikodem Hołodok. Na zakończenie przed symbolicznym wmurowaniem do specjalnie przygotowanej tuby włożono m.in. podpisany Akt erekcyjny, aktualne wydania lokalnych gazet oraz będące obecnie w obiegu pieniądze.

Po uroczystości goście wraz z kierownictwem Komendy Głównej OHP spotkali się w Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Wasilkowie z młodzieżą oraz kadrą OHP. Zwiedzili Ośrodek zapoznając się z warunkami pobytu uczestników oraz warsztatami szkoleniowymi.

Wizualizacja Centrum Szkolenia i Aktywizacji Zawodowej Młodzieży.

Nowy obiekt przy ul. Trawiastej, którego ukończenie planuje się na grudzień 2019 r., będzie przeznaczony na potrzeby realizacji zadań OHP w województwie podlaskim. Znajdą w nim miejsce: Hufiec Pracy wraz ze świetlicą środowiskową, który zapewni młodzieży zagrożonej wypadnięciem z systemu edukacji, możliwość kształcenia i przygotowania zawodowego oraz opiekę wychowawczą nakierowaną na profilaktykę, socjalizację i resocjalizację; Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży, które zapewni młodzieży dostęp do usług rynku pracy takich jak: pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe i nauka aktywnego poszukiwania pracy, organizacja szkoleń, programy rynku pracy; Rejonowy Ośrodek Szkolenia Zawodowego Młodzieży gwarantujący młodzieży dostęp do usług szkoleniowych i kursowych; Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia „Zielona Linia” będące ogólnopolską infolinią publicznych służb zatrudniania zapewniające dostęp do informacji na temat usług rynku pracy, świadczeń oraz wsparcia oferowanego przez urzędy pracy z wykorzystaniem technicznych środków komunikacji; Elektroniczne Centrum Aktywizacji Młodzieży będące ogólnopolską infolinią zapewniającą dostęp do informacji na temat usług świadczonych przez OHP, jak również biuro Podlaskiej WK OHP koordynujące działalność OHP w województwie podlaskim i zapewniające obsługę administracyjną. Łączny koszt inwestycji finansowanej z budżetu państwa to niemal 7 mln 600 tys. zł.

W uroczystości wzięli również udział m.in.: Doradca Komendanta Głównego OHP Krzysztof Sikora; Wicekurator Oświaty Bożena Dzitkowska; dyrektor Wydziału Szkół Ponadpodstawowych, Ponadgimnazjalnych i Gimnazjów Franciszek Górski; dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku Janina Mironowicz; burmistrzowie: Wasilkowa – Mirosław Bielawski, Kolna – Andrzej Duda, Wysokiego Mazowieckiego – Jarosław Siekierko, Hajnówki – Jerzy Sirak, Grajewa – Dariusz Latarowski, Łap – Urszula Jabłońska; Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Białymstoku Piotr Kondraciuk; dyrektorzy zakładów karnych; mł. inspektor Wojciech Chmielewski oraz mł. inspektor Krzysztof Pilcicki z Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku; Szef Wydziału Rekrutacji Wojskowej Komendy Uzupełnień w Łomży Marek Dziemiańczuk, Wojskowy Komendant Uzupełnień w Białymstoku Grzegorz Konopko; ppłk Mieczysław Gurgielewicz z I Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej; st. bryg. mgr inż. Piotr Pietraszko z Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej; projektant CAD – PLAN Maciej Dybacki, wykonawca Mariusz Pawłowski, kierownik budowy Piotr Suchodoła, kierownik robót Adriana Jermołajew oraz przedstawiciele kadry Podlaskiej WK OHP w Białymstoku i uczestników z Hufca Pracy w Białymstoku.