Rozpoczęcie w Legnicy

Uczestnicy projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” z Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Legnicy (Dolnośląska WK) rozpoczęli 23 maja 2019 r. zajęcia z indywidualnego doradztwa zawodowego.

W trakcie kolejnych spotkań młodzi ludzie otrzymają wsparcie doradcy zawodowego, który na podstawie Indywidualnego Planu Działania ma możliwość postawienia diagnozy oraz sporządzenia opinii o danym uczestniku. Pomoże to w wyborze odpowiedniej ścieżki zawodowej, doborze kursu zawodowego oraz podjęciu stażu u lokalnego pracodawcy.

Każdy uczestnik poprzez Indywidualny Plan Działania ma za zadanie odpowiedzieć doradcy jakie są jego zainteresowania, jakie ma zdolności, co sprawia mu trudności, jak również ma możliwość poznania swojego systemu wartości oraz cech osobowości.

Zajęcia zakończą się 30 maja br., a 5 czerwca rozpoczną się grupowe spotkania z doradztwa zawodowego oraz warsztaty aktywnego poszukiwania pracy.

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Szansa na sukces zawodowy

W Środowiskowym Hufcu Pracy w Częstochowie (Śląska WK) trwają zajęcia dla uczestników projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – EFS”, które mają na celu przygotowanie młodych ludzi do samodzielnego poruszania się po rynku pracy.

Spotkania są ukierunkowane na rozwijanie kompetencji w zakresie redagowania dokumentów aplikacyjnych, autoprezentacji, rozmowy kwalifikacyjnej i zawodowego portfolio.

Do tej pory dużym zainteresowaniem cieszyły się tematy dotyczące kreatywności. Młodzież dowiedziała się, że warto wykazywać się pomysłowością, wychodzić z ciekawymi propozycjami, ideami, inicjatywami, a także, że coraz częściej kreatywność okazuje się być skutecznym sposobem budowania kariery zawodowej.

Podczas zajęć poruszono również tematy poświęcone kształtowaniu postawy odpowiedzialności za swoją przyszłość zawodową, by myślenie o niej wiązało się nie tylko z zagrożeniami, ale przede wszystkim dawało poczucie, że praca zawodowa jest szansą na profesjonalizm, fachowość i rozwój osobisty.

 

Zajęcia i warsztaty

Uczestnicy projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” z Ośrodka Szkolenia Zawodowego OHP w Szczecinku (Zachodniopomorska WK) rozpoczęli 21 maja 2019 r. zajęcia grupowe z doradztwa zawodowego i warsztaty aktywnego poszukiwania pracy.

Wsparcia uczestnikom udziela Kamila Gołębiowska z Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej OHP w Koszalinie. Warsztaty obejmują następujące zagadnienia: rynek pracy, metody aktywnego poszukiwania pracy, tworzenie dokumentów aplikacyjnych (listu motywacyjnego i CV), autoprezentacja, przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej, poznanie instytucji, instrumentów i usług rynku pracy oraz aktualnej sytuacji kobiet i mężczyzn na lokalnym rynku pracy.

Zajęcia mają charakter praktyczny, symulacyjny i interaktywny. Młodzi ludzie otrzymają w ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” wsparcie, które ma im ułatwić jak najszerszy dostęp do usług rynku pracy i przezwyciężyć trudności w uzyskaniu zatrudnienia.

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Doradzają w Hajnówce

W Młodzieżowym Centrum Kariery w Hajnówce (Podlaska WK) trwają indywidualne spotkania z uczestnikami projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – EFS” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Mają one na celu pomoc w uzyskaniu stażu zawodowego zgodnego z kwalifikacjami i predyspozycjami uczestników, a także przybliżenie zagadnień związanych z prawem pracy, prawami i obowiązkami pracownika i pracodawcy. Ponadto pośrednik pracy omawia możliwości zatrudnienia na lokalnym rynku pracy, sposoby aktywnego poszukiwania zatrudnienia, jak również wspiera młodych ludzi w wyborze dalszej ścieżki zawodowej.

 

Identyfikacja potrzeb

17 maja 2019 roku zakończyły się indywidualne spotkania z doradcą zawodowym w ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” realizowanego w Młodzieżowym Centrum Kariery w Inowrocławiu (Kujawsko-Pomorska WK).

Dotyczyły one identyfikacji potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia. Uczestnicy projektu w trakcie spotkań z doradcą zawodowym omawiali możliwości wyboru swojej dalszej ścieżki zawodowej. Korzystając z takich narzędzi jak np. barometr zawodów, młodzi ludzie mieli szansę zapoznania się z zawodami deficytowymi na inowrocławskim rynku pracy, a tym samym dokonania właściwego wyboru kursu zawodowego jaki będą niebawem realizować. Omówiono także szanse zatrudnienia w danej branży.

Uczestnicy wyposażeni w nową wiedzę niebawem rozpoczną grupowe warsztaty aktywnego poszukiwania pracy.

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Warsztaty z uczestnikami

W Siemianowicach Śląskich (Śląska WK) dobiegły końca grupowe zajęcia z doradztwa zawodowego i warsztaty aktywnego poszukiwania pracy dla uczestników projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – EFS”.

Pierwszym etapem projektu były indywidualne spotkania z doradcą zawodowym, które miały na celu określenie predyspozycji i zainteresowań zawodowych uczestników. Dzięki rozmowie i analizie wyników przeprowadzonych testów, doradca wspólnie z każdym beneficjentem opracował Indywidualny Plan Działania, który pomoże we właściwym wyborze kolejnych form wsparcia, w tym doborze odpowiedniego kursu zawodowego.

Na początku pacy grupowej skoncentrowano się na stworzeniu klimatu wzajemnego zaufania, akceptacji i wsparcia. Zaproponowane ćwiczenia zwiększyły poczucie przynależności do grupy, a także wzajemne współdziałanie i wsparcie. Zabawy integracyjne poprawiły komunikację oraz dały poczucie wspólnoty z innymi.

W trakcie zajęć młodzież otrzymała szczegółowe informacje na temat trendów na współczesnym rynku pracy, poznała różnorodne metody aktywnego poszukiwania pracy, zasady prawidłowego sporządzania dokumentów aplikacyjnych, oczekiwania stawiane przez potencjalnych pracodawców wobec pracowników. Przygotowywała się także do rozmowy kwalifikacyjnej. Nie zabrakło również zagadnień z zakresu komunikacji, kreatywności i przedsiębiorczości. Podczas spotkań beneficjenci mieli możliwość zapoznania się z tematyką pełnienia różnych ról społecznych w życiu, wyznaczania celów i ich realizacji oraz radzenia sobie ze stresem podczas poszukiwania pracy.

  

Plany działania

W Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Elblągu (Warmińsko-Mazurska WK) rozpoczęły się indywidualne zajęcia z doradcą zawodowym, będące jedną z pierwszych form aktywizacji uczestników projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”.

Oprócz określenia predyspozycji zawodowych z zastosowaniem odpowiednich do tego kwestionariuszy, tworzone są wspólnie z uczestnikami Indywidualne Plany Działania (IPD), czyli wizje osobistej kariery, jako pomoc w wyborze najlepszej dla uczestnika ścieżki edukacyjno-zawodowej.

Ponadto podczas rozmowy doradczej omawiane są zasady przygotowania się do spotkania z potencjalnym pracodawcą, czy też przybliżane aktywne metody poszukiwania pracy, jako niezbędna wskazówka do poruszania się po rynku pracy.

Indywidualny charakter spotkań jest doskonałą okazją do szczegółowej analizy sytuacji każdego z beneficjentów i tym samym bardzo dobrą podstawą do tego, aby dobrać odpowiednią formę wsparcia.

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Projekt w Małopolsce

W Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Tarnowie rozpoczęły się 15 maja indywidualne zajęcia z doradcą zawodowym w ramach unijnego projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”.

Podczas spotkań doradca z Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej przeprowadzi badanie potrzeb i predyspozycji zawodowych uczestnika, co ma zagwarantować, że każdy z nich otrzyma pełną ofertę wsparcia obejmującą formy obligatoryjne i fakultatywne. Integralną częścią indywidualnych porad będzie badanie predyspozycji zawodowych Kwestionariuszem Zainteresowań Zawodowych w celu opracowania szczegółowej diagnozy uczestników, niezbędnej do wyboru dalszej ścieżki wsparcia m.in. kursu zawodowego. Z kolei opracowane Indywidualne Plany Działania (IPD) będą zawierać proponowane plany wsparcia, zidentyfikowane u danej osoby jako niezbędne do poprawy jej sytuacji na rynku pracy lub uzyskania zatrudnienia.

Tego samego dnia w Młodzieżowym Centrum Kariery w Andrychowie odbyło się posiedzenie komisji rekrutacyjnej projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”. Spotkanie zostało poprzedzone szeroką akcją promocyjną przeprowadzoną w środowisku lokalnym, której celem było dotarcie przede wszystkim do młodzieży pozostającej bez zatrudnienia, zagrożonej wykluczeniem społecznym. Przedstawiciele komisji rekrutacyjnej na podstawie przeprowadzonych rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami zainteresowanymi udziałem w projekcie oraz po dokonaniu analizy deklaracji zgłoszeniowych, podjęli decyzję o zakwalifikowaniu osób do projektu.

Kolejnym etapem w projekcie będą indywidualne zajęcia z doradcą zawodowym, które mają na celu identyfikację potrzeb zawodowo-edukacyjnych uczestników oraz dokonanie diagnozy ich predyspozycji i zainteresowań zawodowych. Efektem końcowym indywidualnych zajęć z doradcą będzie opracowanie Indywidualnego Planu Działania dla każdego uczestnika oraz ścieżki wsparcia w ramach projektu. Młodzież będzie mogła również skorzystać z innych form wsparcia między innymi: warsztatów poszukiwania pracy, zajęć z pośrednikiem pracy, kursu komputerowego, językowego czy prawa jazdy kat. B, jeżeli zostaną zarekomendowane przez doradcę, a także zajęć z zakresu kreowania wizerunku. Podstawową formą wsparcia będzie szkolenie zawodowe oraz 3-miesięczny staż u pracodawcy, które umożliwią beneficjentom projektu zdobycie kwalifikacji oraz doświadczenia zawodowego, co zwiększy ich szanse na uzyskanie zatrudnienia na lokalnym rynku pracy.

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Zakończenie zajęć

W 9-12 Hufcu Pracy w Jarosławiu (Podkarpacka WK) zakończyły się 8 maja 2019 r. indywidualne spotkania z doradcą zawodowym w ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”.

To pierwsza forma wsparcia, w której bierze udział dziesięcioosobowa grupa młodzieży w wieku 18-24 lata. Doradca zawodowy z Młodzieżowego Centrum Kariery w Jarosławiu przeprowadził identyfikację potrzeb i umiejętności uczestników projektu pod kątem planowania rozwoju kariery zawodowej. Określono predyspozycje zawodowe młodzieży, mocne i słabe strony, a także opracowano Indywidualne Plany Działania.

Zakres wsparcia w ramach projektu ma na celu pomoc młodej osobie w przygotowaniu do wejścia na rynek pracy. Działania podjęte podczas rozmów indywidualnych zostaną uzupełnione w trakcie grupowych zajęć z doradztwa zawodowego.

Uczestnicy wezmą również udział w warsztatach z zakresu kreowania wizerunku połączonych z usługą stylisty, indywidualnym pośrednictwie pracy oraz kursie zawodowym. Ostatnią formą wsparcia będą 3-miesięczne staże zawodowe u pracodawców umożliwiające zdobycie kwalifikacji oraz doświadczenia zawodowego.

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Z kandydatami o projekcie

W Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Tarnowie (Małopolska WK) odbyło się 6 maja 2019 r. spotkanie informacyjne z kandydatami do unijnego projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”.

Uczestniczyły w nim osoby, które dzięki szeroko zakrojonym działaniom promocyjnym prowadzonym przez pracowników CEiPM, uzyskały informacje o mającej odbyć się drugiej edycji projektu oraz wyraziły chęć zapoznania się z zasadami przystąpienia, warunkami oraz zaplanowanymi formami wsparcia.

Spotkanie prowadziła specjalista ds. rozwoju zawodowego Urszula Ziejka, która jednocześnie jest opiekunem tej grupy projektowej. Omówiła ona szczegółowo zasady uczestnictwa, które określa regulamin oraz wymogi formalne.

Projekt „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” jest skierowany do osób w wieku od 18 do 24 roku życia, niepracujących, nieuczących się w trybie stacjonarnym i nieszkolących się. Ma na celu pomoc młodym ludziom w wejściu na rynek pracy, poprzez zwiększenie ich aktywności zawodowej i społecznej oraz podjęcie zatrudnienia po zakończeniu projektu. Dlatego zakres wsparcia będzie obejmował zajęcia z doradcą zawodowym, warsztaty przygotowujące do usamodzielnienia się, kursy zawodowe uzupełnione o szkolenia ogólnorozwojowe, a także warsztaty z zakresu kreowania wizerunku połączone z usługą stylisty. Po zakończeniu form szkoleniowych uczestnicy projektu wezmą udział w trzymiesięcznych stażach zawodowych.

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych