• Kontrast strony

Cele i planowane rezultaty projektu

Celem głównym projektu jest udzielenie wsparcia dla 240 osób młodych w wieku 15-29 lat, uczestników Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Komendy OHP, prowadzącego do nabycia kwalifikacji lub kompetencji ważnych na rynku pracy w trakcie trwania projektu, tj. od 01.09.2023 r. do 31.08.2025 r.

Zakładanym efektem działań projektowych jest uzyskanie kwalifikacji lub nabycie kompetencji przez co najmniej 30% uczestników szkoleń. Realizacja projektu przyczyni się do płynnej tranzycji uczestników z edukacji do pracy.

Projekt zakłada odpowiednio wczesną i regularną interwencję ukierunkowaną na  wyeliminowanie bądź ograniczenie powodów, przez które młodzież wchodzi w  błędne koło kumulujących się zagrożeń, niepowodzeń i nierówności społecznych.

Uczestnicy projektu i warunki udziału w szkoleniach

Szkolenia przeznaczone są dla uczestników i uczestniczek KP WK OHP spełniających następujące kryteria rekrutacji do projektu:

 • wiek 15-29 lat (w chwili przystąpienia do projektu osoba musi mieć ukończony 15  rok życia i jednocześnie nie mieć ukończonego 30 roku życia),
 • posiadanie statusu osoby ubogiej pracującej (tj. osoba, której zarobki w ujęciu miesięcznym nie przekraczają minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na  podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu, w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do projektu),
 • posiadanie zawartej umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego,
 • bycie uczestnikiem KP WK OHP – preferowane są osoby kształcące się w szkole branżowej I stopnia;
 • zamieszkiwanie na terytorium województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Powyższe kryteria muszą być spełnione łącznie.

Pierwszeństwo w przyjęciu do projektu mają osoby spełniające powyższe kryteria formalne oraz posiadające orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności, albo będące opiekunem prawnym dziecka z  niepełnosprawnościami, albo korzystające z zakwaterowania w jednostce organizacyjnej OHP.

W przypadku zgłoszenia się większej liczby osób niż miejsc przewidzianych w projekcie, będzie decydowała kolejność zgłoszeń.

Zgłoszenia będą przyjmowane przez jednostki OHP realizujące projekt począwszy od  14.09.2023 r. Rekrutacja do projektu będzie prowadzona w trybie ciągłym do  wyczerpania wolnych miejsc.

Decyzja o zakwalifikowaniu do udziału w projekcie zostanie przekazana po weryfikacji formularza rekrutacyjnego i uzyskaniu pozytywnej decyzji Komisji Rekrutacyjnej.

Cykl szkoleniowy

W ramach udziału w projekcie każda osoba zostanie objęta wsparciem w modułach:

 • obligatoryjnym: diagnoza kompetencji społecznych oraz poradnictwo zawodowe w  formie indywidualnej,
 • fakultatywnym: specjalistyczne wsparcie szkoleniowe w zakresie ustalonym w  indywidualnym planie działania.

Specjalistyczne wsparcie szkoleniowe oferowane w module fakultatywnym obejmuje jedno lub więcej szkoleń spośród wymienionych poniżej:

 • szkolenie w zakresie umiejętności i kompetencji społecznych w danym zawodzie zgodnie z klasyfikacją ESCO – European Skills/Competences, Qualifications and Occupations,
 • kurs prowadzący do uzyskania dodatkowych umiejętności i kwalifikacji, w tym kwalifikacji zawodowych:
  • kurs umiejętności zawodowych w zakresie jednej z części efektów kształcenia wyodrębnionych w ramach danej kwalifikacji,
  • kurs zawodowy,
  • kurs prawa jazdy kat. B,
 • podstawowy kurs komputerowy,
 • kreowanie wizerunku profesjonalnego pracownika.

Wymiar dydaktyczny wsparcia projektowego będzie uzależniony od doboru poszczególnych form wsparcia do zastosowania w ramach projektu. Każde szkolenie kończy się weryfikacją nabytych kompetencji lub uzyskanych kwalifikacji poprzez przeprowadzenie oceny i walidacji przez upoważnioną do tego instytucję.

Wszystkie działania projektowe będą dostępne dla osób z niepełnosprawnościami.

Korzyści z udziału w projekcie

Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie będą miały możliwość:

 • uczestniczenia w bezpłatnych szkoleniach/zajęciach edukacyjnych
 • rozwinięcia kwalifikacji zawodowych
 • doskonalenia swoich umiejętności cyfrowych
 • podniesienia kompetencji społecznych
 • zwiększenia swojej konkurencyjności na rynku pracy
 • otrzymania materiałów szkoleniowych
 • uzyskanie wyprawki edukacyjnej
 • uzyskania stypendium szkoleniowego.

Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP realizuje projekt nr FEKP.08.02-IP.01-0001/23 „Młodzi przyszłością regionu!” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w  ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027

Wartość projektu: 3 908 065,70 zł

Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej: 3 321 855,84 zł

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej znajdziesz w Polityce prywatności. Dowiedz się więcej.