Wsparcie doradcy zawodowego w Hufcu Pracy w Przemkowie

Projekty Gwarancje FE POWER

Od 16.01.2023r. doradca zawodowy z Młodzieżowego Centrum Kariery w Głogowie rozpoczął swoje wsparcie skierowane do uczestników projektu ,,Aktywni górą!’’ Pierwszym etapem było opracowanie diagnozy sytuacji zawodowej uczestnika. Od 06.02.2023r. zajęcia ukierunkowane są pod kątem opracowania IPD uczestników. Celem analizy jest zebranie w całość cech charakteru i osobowości, określenie mocnych i słabych stron uczniów. Pokazuje jakie cele edukacyjno - zawodowe uczestnik projektu ma do osiągnięcia. IPD wskazuje jakie konkretne działania uczeń powinien podjąć, aby osiągnąć opracowane założenia i termin ich zrealizowania. Młodzież wykazywała swoje zainteresowanie oraz zaangażowanie na zajęciach z doradztwa zawodowego.

Autor tekstu: Kinga Biedal- doradca zawodowy MCK Głogów
Autor zdjęć: Magdalena Maślankiewicz-straszy wychowawca 1-13 HP w Przemkowie