• Page contrast

Ochotnicze Hufce Pracy zobowiązują się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Komendy Głównej Ochotniczych Hufców Pracy.

Data publikacji strony internetowej: 2020-07-01
Data ostatniej dużej aktualizacji: 2020-12-22

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Na stronie internetowej, znajdujące się w aktualnościach zdjęcia nie zawsze posiadają właściwe opisy alternatywne, wyjaśniające co zawiera fotografia.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-09-22. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt: kgohp@ohp.pl. Kontaktować można się także, dzwoniąc pod numer telefonu 22 578-47-01. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej (jeśli występuje) lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytania niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie której strony internetowej lub aplikacji mobilnej żądanie dotyczy oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę odbioru tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna
Komenda Główna Ochotniczych Hufców Pracy, ul. Tamka 1, 00-349 Warszawa. Lokalizacja: obiekt położony jest w obrębie ulic: Tamka, Smulikowskiego i Wybrzeże Kościuszkowskie.

  1. Obiekt składa się z trzech budynków oraz podwórza wewnętrznego: budynek A - 4 kondygnacje, podpiwniczony; budynek B - 5 kondygnacji podpiwniczony; budynek C  - pawilon naziemny – przybudówka, przyległy do budynku A.
  2. Wejście do budynków znajduje się od ul. Tamka 1 – dostępne są schody oraz podjazd – pochylnia umożliwiająca dostęp osobom poruszającym się na wózku inwalidzkim na poziom parteru w budynku A.
  3. Na parterze znajduje się łazienka przystosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych (niepełnosprawność ruchowa).
  4. Żaden z budynków nie posiada wind, platform, informacji głosowych ani pętli indukcyjnych.
  5. Brak możliwości korzystania z tłumacza języka migowego na miejscu, ani online.
  6. Na terenie KG OHP nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Istnieje możliwość pozostawienia samochodu na terenie podwórza wewnętrznego (plac bez podziału na miejsca parkingowe). Dostęp z parkingu do budynku A dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich przez bramę wjazdową i wejście główne od strony ul. Tamka. Możliwe jest przejście wejściem wewnętrznym po schodach - krawędzie schodów są oznaczone kontrastowo.
  7. Nie ma ograniczeń wstępu z psem asystującym.
  8. Do siedziby KG OHP można dojechać: autobusem – przystanek znajduje się kilka metrów od wejścia do siedziby KG OHP przy ul. Tamka (nazwa przystanku „Metro Centrum Nauki Kopernik”); metrem – stacja „Centrum Nauki Kopernik”, która znajduje się kilkadziesiąt metrów od siedziby KG OHP.


Więcej informacji o dostępności cyfrowej można znaleźć na stronie Ministerstwa Cyfryzacji poświęconej temu tematowi.