Mamy coś dla Ciebie! Jesteś uczestnikiem OHP i szukasz pomysłu na siebie?
Właśnie ruszyła rekrutacja do projektu Aktywni górą!
W ramach programu pod okiem specjalisty będziesz mógł nabyć dodatkowe umiejętności. Może to być kurs komputerowy, a może być też kurs na prawo jazdy kat. B.

Dolnośląska Wojewódzka Komenda OHP od 01.10.2022 r. do 30.09.2023 r. jest jednym z realizatorów ogólnopolskiego projektu systemowego pn. „Aktywni górą!” w ramach Działania 1.3 PO WER 2014-2020.
Celem projektu jest udzielenie wsparcia dla 100 uczestników (podopiecznych OHP w wieku 15-20 lat), prowadzącego do nabycia kompetencji i kwalifikacji zawodowych oraz ma wpłynąć na perspektywy młodego człowieka i uatrakcyjnić jego pozycję na rynku pracy. Korzyści z udziału, osoby będą miały możliwość:
• uczestniczenia w bezpłatnych szkoleniach
• rozwinięcia kwalifikacji zawodowych
• doskonalenia swoich umiejętności cyfrowych
• podniesienia kompetencji społecznych
• zwiększenia swojej konkurencyjności na rynku pracy
• otrzymania materiałów szkoleniowych
• uzyskania stypendium szkoleniowego.

Uczestnicy projektu Szkolenia przeznaczone są dla uczestników i uczestniczek OHP spełniających następujące kryteria rekrutacji do projektu:

 1. wiek 15-20 lat (w chwili przystąpienia do projektu osoba musi mieć ukończony 15 rok życia i jednocześnie nie mieć ukończonego 21 roku życia),
 2. posiadanie statusu osoby ubogiej pracującej (tj. osoba, której zarobki w ujęciu miesięcznym nie przekraczają minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu, w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do projektu),
 3. posiadanie zawartej umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego,
 4. bycie uczestnikiem OHP na ostatnim roku danego poziomu kształcenia – preferowane są osoby z III klasy szkoły branżowej I stopnia; dopuszcza się udział młodzieży z VIII klasy szkoły podstawowej,
 5. zamieszkiwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

  Powyższe kryteria muszą być spełnione łącznie.

  Szkolenia Specjalistyczne wsparcie szkoleniowe oferowane w module fakultatywnym obejmuje jedno lub więcej szkoleń spośród wymienionych poniżej:
  • szkolenie w zakresie umiejętności i kompetencji społecznych w danym zawodzie zgodnie z klasyfikacją ESCO – European Skills/Competences, Qualifications and Occupations,
  • kurs prowadzący do uzyskania dodatkowych umiejętności i kwalifikacji, w tym kwalifikacji zawodowych: o kurs umiejętności zawodowych w zakresie jednej z części efektów kształcenia wyodrębnionych w ramach danej kwalifikacji, o kurs zawodowy, o kurs prawa jazdy kat. B,
  • podstawowy kurs komputerowy,
  • kreowanie wizerunku profesjonalnego pracownika.

  Wymiar dydaktyczny wsparcia projektowego będzie uzależniony od doboru poszczególnych form wsparcia do zastosowania w ramach projektu. Każde szkolenie kończy się weryfikacją nabytych kompetencji lub uzyskanych kwalifikacji poprzez przeprowadzenie oceny i walidacji przez upoważnioną do tego instytucję. Wszystkie działania projektowe będą dostępne dla osób z niepełnosprawnościami.

Po więcej informacji sięgnij o tu: https://dokariery.pl/aktywni 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.