• Page contrast
Białystok: Konferencja podsumowująca projekt badawczy

Podlaska Wojewódzka Komenda OHP w Białymstoku 20 grudnia 2023 roku zorganizowała konferencję prezentującą wyniki testowania projektu badawczego dla Komendy Głównej OHP, dotyczącego sytuacji społeczno-edukacyjnej uczestników OHP w systemie kształcenia i wychowania wobec współczesnych wyzwań rynku zatrudnienia. Gośćmi spotkania byli realizatorzy badania: dr hab. Krzysztof Sawicki prof. Uniwersytetu w Białymstoku oraz dr Urszula Markowska-Manista z Uniwersytetu Warszawskiego (udział on-line).

Ze strony organizatora obecni byli: Komendant Wojewódzki OHP Beata Matyskiel, Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Anna Zdanowicz oraz Dyrektor Biura Edukacji i Zatrudnienia Ewa Kosińska. Za pośrednictwem platformy Microsoft Teams do udziału w wydarzeniu zaproszono pracowników merytorycznych Komendy Głównej OHP, Wojewódzkich Komend (zarówno pionu wychowania, jak i rozwoju zawodowego) oraz Centrów Kształcenia i Wychowania.

W badaniach skupiono się na modelu integracyjnym skupiającym się na osi: potrzeb młodzieży i kadry OHP, wyzwań dla procesu edukacji i wychowywania w OHP w kontekście wyzwań współczesności, działań OHP (wobec młodzieży, kadry, społeczeństwa), korzyści dla OHP i młodzieży korzystającej z OHP w kontekście możliwości dalszego rozwoju.

Od października br. w sześciu jednostkach opiekuńczo-wychowawczych Podlaskiej WK OHP młodzież, jej rodzice/opiekunowie prawni i pracodawcy odpowiadali na autorskie ankiety dotyczące środowiska, w którym na co dzień funkcjonują uczestnicy OHP. Czwartą grupą docelową, którą objęto badaniami ankietowymi była kadra – wychowawcy, instruktorzy praktycznej nauki zawodu i pracownicy rozwoju zawodowego. Wyniki badań pokazały m.in. iż, zarówno pracodawcy, jak i rodzice wysoko cenią zdobywane przez młodzież w zakładach pracy doświadczenie zawodowe (w zakresie wiedzy jak i umiejętności), a motywowanie do nauki i do aktywności w zakresie zdobywania wiedzy i umiejętności jest szczególnie doceniane przez najmłodszych wychowanków, zaś nisko w grupie wychowanków najstarszych. W zakresie bezpieczeństwa, istotnym jest, iż badani wychowankowie oraz ich rodzice i opiekunowie pozytywnie wartościują poczucie bezpieczeństwa, zaś kadra zdecydowanie deklaruje gotowość do działania w tym zakresie. Z uwagi na rozbieżności rodziców i kadry w opiniach na temat częstotliwości kontaktów, warto rozważyć implementację w przyszłości procedur umożliwiających większą satysfakcję obu grup z częstotliwości wzajemnych kontaktów.

Białystok: Konferencja podsumowująca projekt badawczy

Zaprezentowane najważniejsze wnioski i rekomendacje do dalszej pracy z młodzieżą, kierunki wsparcia dla pozostałych grup docelowych zostaną udostępnione zainteresowanym w formie elektronicznej.

Autor tekstu i zdjęcia: Magdalena Klimuk – st. specjalista ds. wychowania, kultury i sportu Podlaskiej WK OHP