W Opolu obradowała Rada Programowa

25 kwietnia 2019 roku w Urzędzie Wojewódzkim w Opolu odbyło się posiedzenie Rady Programowej Opolskiej WK OHP.

Spotkanie otworzył Wojewódzki Komendant OHP Dariusz Medoliński, który po przedstawieniu planu posiedzenia powołał nowego członka Rady – Naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji nadkom. Huberta Adamka.

Następnie kierownik Zespołu ds. Kształcenia i Wychowania Ewa Zajączkowska, dyrektor Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży Tomasz Góry oraz kierownik Zespołu ds. wdrażania programów europejskich i współpracy międzynarodowej Kinga Kucharska omówili działalność Opolskiej Komendy w poszczególnych pionach merytorycznych. Przedstawiono plany dotyczące rekrutacji do jednostek opiekuńczo-wychowawczych na kolejny rok szkolny oraz losy absolwentów OHP. Nie zabrakło też informacji z zakresu działalności na rzecz rynku pracy. Ostatnim tematem było przedstawienie stanu realizacji projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – EFS” oraz programów międzynarodowej wymiany młodzieży.

Rada Programowa jednogłośnie podjęła dwie uchwały. Pierwsza dotyczy wspierania przez członków Rady realizacji przedsięwzięć z zakresu rynku pracy, których celem będzie aktywizacja zawodowa oraz podnoszenie kwalifikacji zawodowych młodzieży; druga zaś -wsparcia w procesie rekrutacji do jednostek OHP na rok 2019/2020.

W posiedzeniu uczestniczyli także m.in.: zastępca Wojewódzkiego Komendanta OHP Łukasz Kubica, wicestarosta oleski Roland Fabianek, wicedyrektor WUP w Opolu Renata Cygan, Komendant Powiatowy Policji w Oleśnie Tomasz Kubicki oraz Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Namysłowie kpt. mgr inż. Tadeusz Kmieć.