Termomodernizacja budynków OHP

Ochotnicze Hufce Pracy w całej Polsce realizują projekt „Termomodernizacja budynków Ochotniczych Hufców Pracy” w ramach poddziałania 1.3.1 oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Projekt będzie realizowany w 22 obiektach OHP w całej Polsce, m.in. w: Radzyniu Podlaskim, Zamościu, Myślenicach, Oleśnie, Elblągu, Pleszewie, Szczawnicy. Ilość energii elektrycznej, która zostanie zaoszczędzona dzięki przeprowadzonej termomodernizacji szacuje się na 6,6391 MWh na rok, a energii cieplnej – 17 99 GJ na rok. Termomodernizacja obiektów OHP wpłynie również na spadek emisji gazów cieplarnianych.

10 lutego została zawarta umowa pomiędzy Komendą Główną OHP a Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie projektu, zgodnie z którą NFOŚiGW przeznaczy na dofinansowanie projektu kwotę do 17 919 656,48 zł.

30 sierpnia 2017 r. Komenda Główna OHP oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podpisali aneks do tej umowy, zgodnie z którym dofinansowanie przeznacza się na stuprocentowe pokrycie wydatków kwalifikowanych poniesionych na realizację projektu. Oznacza to, że finansowanie projektu odbędzie się w całości ze środków Unii Europejskiej. Wysokość dofinansowania nie może przekroczyć kwoty 23 924 775,00 zł.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) jest głównym źródłem finansowania w Polsce inwestycji proekologicznych. Od 26 lat stanowi najważniejsze ogniwo polskiego systemu finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej, dysponując największym potencjałem finansowym.

Narodowy Fundusz ma bogatą ofertę finansową dostosowaną do oczekiwań szerokiego grona beneficjentów: samorządów, przedsiębiorstw, podmiotów publicznych, organizacji społecznych i osób indywidualnych. W sektorze finansów publicznych Narodowy Fundusz jest również największym w Polsce partnerem międzynarodowych instytucji finansowych w obsłudze środków zagranicznych przeznaczonych na ochronę środowiska.

(źródło: http://www.nfosigw.gov.pl)

 

 

Relacja z podpisania umowy

Termomodernizacja – podpisanie aneksu do umowy