Szkolenie w Szczawnicy

W dniach 15-16 października w Centrum Kształcenia i Wychowania w Szczawnicy-Jabłonce odbyło się z udziałem Komendanta Głównego OHP Bogdana Ścibuta szkolenie z zakresu profilaktyki antyterrorystycznej i działań antykryzysowych.

Celem szkolenia było zapoznanie kierownictwa, kadry oraz wychowanków Centrum z zagrożeniami kryzysowymi, w tym profilaktyką antyterrorystyczną oraz sposobami zachowania się i reagowania w sytuacjach alarmowych, a także przećwiczenie współpracy z właściwymi służbami w takich okolicznościach.

Pierwszego dnia zaprezentowano dane dotyczące skali niebezpiecznych zdarzeń w placówkach oświatowych oraz omówiono sposoby radzenia sobie ze stresem. Uczestnicy zapoznali się z sytuacjami zagrożeń wywoływanymi przez akty terroryzmu, pożar, powódź, skażenie terenu, cyberatak, wypadek, a także przedstawiono im zasady postępowania oraz reagowania w sytuacji kryzysowej. Następnie odbyli ćwiczenia praktyczne z przyjmowania pozycji bezpiecznej oraz wzięli udział w pokazie imitacji broni i narzędzi niebezpiecznych. Przeprowadzono również ćwiczenie praktyczne, które pokazywało rolę i znaczenie działania zespołowego.

Po kolacji odbyło się spotkanie młodzieży z Andrzejem Kruczyńskim – oficerem WP byłym żołnierzem elitarnej Jednostki Wojskowej GROM, uczestnikiem misji poza granicami kraju, autorem książek o tematyce szeroko rozumianego bezpieczeństwa.

Drugi dzień szkolenia miał charakter praktyczny. Scenariusz ćwiczenia przewidywał zaaranżowanie sytuacji kryzysowej uwzględniającej m.in. pozostawienie w rejonie CKiW nieznanego pojazdu samochodowego z niezidentyfikowanym przedmiotem, pojawienie się obcych osób wywołujących zagrożenie terrorystyczne w obiekcie, symulowane zarzewie dymu (ognia) oraz zagrożenie życia i zdrowia (urazy kończyn, omdlenia).

Zadaniem uczestników było m.in. zorganizowanie bezpiecznych miejsc dla młodzieży i kadry w obiekcie, powiadomienie stosownych służb oraz instytucji w celu wspólnego opanowania zaistniałej sytuacji kryzysowej, zorganizowanie bezpiecznej ewakuacji młodzieży i kadry do zapasowego oraz bezpiecznego miejsca pobytu, podjęcie działań ratowniczych, ewentualne udzielenie pomocy ratowniczo-medycznej.

Podczas szkolenia pokazano sprzęt ratowniczego-gaśniczy, p.poż., ratowniczo-medyczny oraz różne rodzaje broni. Zaprezentowała się także policyjna nieetatowa grupa działań antyterrorystycznych wraz z psem tropiącym. W sposób praktyczny przećwiczono rozpoznawanie sygnałów alarmowych, powiadamianie służb o zdarzeniu kryzysowym, transport rannych i poszkodowanych, udzielanie pierwszej pomocy, opanowanie paniki i stresu, sposób organizowania ewakuacji z miejsc zagrożonych.

16 października delegacja Ochotniczych Hufców Pracy z Komendantem Głównym OHP Bogdanem Ścibutem na czele złożyła kwiaty i zapaliła znicze przed znajdującym się w Szczawnicy obeliskiem 100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Z ramienia Komendy Głównej OHP w szkoleniu uczestniczył także Inspektor Ochrony Danych – Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych i spraw obronnych dr Krzysztof Sikora.

Partnerami wydarzenia byli: Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica, Komenda Powiatowa Policji w Nowym Targu, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Targu, Ochotnicza Straż Pożarna w Szczawnicy, Podhalańska Grupa GOPR w Rabce oraz Małopolski Urząd Celno-Skarbowy w Krakowie.