Świętokrzyska Rada Programowa

Komendant Główny OHP Marek Surmacz i jego zastępca Renata Wicha uczestniczyli w odbywającym się 23 listopada w Sali Lustrzanej Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach posiedzeniu Wojewódzkiej Rady Programowej OHP. Tematem Rady była promocja usług rynku pracy realizowanych przez jednostki Świętokrzyskiej WK.

Spotkanie otworzył wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Andrzej Pruś – wiceprzewodniczący Rady. Następnie Wojewódzki Komendant Jacek Sabat przedstawił realizację uchwał podjętych na poprzedniej Radzie Programowej, a w szczególności efekty wspólnych działań, m.in. w zakresie rekrutacji uczestników oraz wdrażania projektu „Akcja Aktywizacja – YEI”.

Komendant Główny OHP Marek Surmacz w swoim wystąpieniu omówił planowane zmiany w Ochotniczych Hufcach Pracy, związane przede wszystkim z nazwą instytucji i charakterem jej zadań. Podkreślił również zasadność budowy nowych warsztatów szkoleniowych dla Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Starachowicach z uwagi na potrzeby kształcenia praktycznego. Podczas dyskusji rozmawiano o dotychczasowej współpracy Świętokrzyskiej WK OHP z członkami Wojewódzkiej Rady Programowej. Głos zabrali: prezes Stowarzyszenia „Biegacz Świętokrzyski” Jacek Wiatrowski, wicestarosta Starachowicki Agata Gałka-Bernacka, dyrektor Zespołu Szkół Elektrycznych w Kielcach Aleksandra Szulc, starszy wizytator Świętokrzyskiego Kuratorium Oświaty Marianna Poddębniak.

Dyrektorzy szkół zwrócili uwagę na ważną rolę doradztwa zawodowego w kształceniu młodzieży i potrzebę wsparcia ze strony specjalistów z ŚWK OHP. Zastępca Komendanta Głównego OHP Renata Wicha zadeklarowała pomoc w tej sprawie. Kolejnym punktem spotkania była prezentacja działalności jednostek rynku pracy Świętokrzyskiej Komendy OHP, której dokonał specjalista ds. rynku pracy Dawid Tobiasz.

Na zakończenie jednogłośnie przyjęto uchwały w sprawie współpracy na rzecz młodzieży bezrobotnej z terenu województwa świętokrzyskiego mającej na celu skuteczne przeciwdziałanie bezrobociu. Podsumowania posiedzenia dokonał Wojewódzki Komendant OHP Jacek Sabat.

kielce2
W tym samym dniu Komendant Główny OHP Marek Surmacz i jego zastępca Renata Wicha spotkali się z pracownikami Komendy w Kielcach.