Siedlecka ścieżka pomocowa

Jednostki Mazowieckiej WK OHP brały udział w odbywającej się 24 stycznia w sali widowiskowej Centrum Kultury i Sztuki im. A. Meżeryckiego w Siedlcach pierwszej Miejskiej Konferencji Interdyscyplinarnej pn. „Siedlecka ścieżka pomocowa. Współpraca międzyinstytucjonalna jako jeden z czynników efektywności prowadzonych działań profilaktycznych i udzielania pomocy osobom uzależnionym”.

Mając na uwadze długoletnie doświadczenie w pracy na rzecz młodzieży potrzebującej, zaproszono do współpracy i uczestnictwa w zespole ścieżki wsparcia siedleckie jednostki OHP – Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży oraz Hufiec Pracy.

Ponadto w przedsięwzięciu wzięli udział przedstawiciele władz lokalnych, dyrektorzy i nauczyciele miejscowych szkół i placówek oświatowych, uczelni wyższych i Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych, Zakładu Poprawczego, Kuratorium Oświaty, policji, straży pożarnej, służby więziennej, instytucji rynku pracy, a także stowarzyszeń i fundacji, którym omawiana tematyka jest szczególnie bliska.

Otwarcia konferencji dokonał jej główny organizator Prezydent Siedlec Andrzej Sitnik. W swoim wystąpieniu podkreślił istotną rolę zespołów interdyscyplinarnych, których głównym zadaniem jest diagnoza i podjęcie szeregu działań profilaktycznych już na bardzo wczesnym etapie edukacji, w celu minimalizowana zachowań ryzykowanych wśród dzieci i młodzieży. Zaznaczył też rolę współpracy instytucji działających na terenie Siedlec mających na celu przeciwdziałanie zróżnicowanym typom zachowań ryzykownych i patologicznych.

Dziecięcy zespół taneczny jednej z miejscowych szkół podstawowych przygotował przedstawienie pt. „Spójrz na siebie”, które bardzo trafnie ukazało problemy dzieci i młodzieży we współczesnym świecie, a także fakt, jak młodzi ludzie próbują je szybko i nie zawsze w sposób bezpieczny dla siebie rozwiązać.

W dalszej części spotkania wystąpiło sześciu prelegentów, wśród których znaleźli się członkowie zespołów interdyscyplinarnych: certyfikowany specjalista z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, kierownik Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii oraz przedstawiciel Fundacji Konstruktywnego Rozwoju z Otwocka, który od ponad dwudziestu lat pracuje z osobami uzależnionymi i ich rodzinami, jak również prowadzi psychoterapię młodzieży, dorosłych i całych rodzin.

Podstawowym założeniem konferencji była próba udzielenia odpowiedzi na pytanie: jak skutecznie przeciwdziałać zachowaniom ryzykownym, szczególnie w kontekście czynników ryzyka w obszarze uzależnień. Istotą omawianej przez zaproszonych prelegentów problematyki było także poszukiwanie rozwiązań, które w codziennej pracy różnych instytucji i organizacji pozwolą na jej usprawnienie przy maksymalizacji zysków i minimalizacji kosztów. Osoby te w swoich wystąpieniach przedstawiły zróżnicowane oblicza sytuacji kryzysowych, w których znaleźć się może dziecko i rodzina, a które niewątpliwie w sytuacji deficytów w zakresie czynników chroniących zwiększają prawdopodobieństwo wystąpienia uzależnienia. Mówcy pochylili się także nad kwestią udziału zróżnicowanych instytucji w działaniach pomocowych, odnosząc się do procesu rozwoju uzależnienia dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem przyczyn i objawów, ale również wskazali na konkretne rozwiązania wyprzedzające w postaci rekomendowanych programów profilaktycznych.

W dobie zmian w konstrukcji rodziny kolejnym, niezmiernie ważnym aspektem było wsparcie rodziny w kryzysie, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji rozwodu. Wszyscy uczestnicy wydarzenia mieli także możliwość nawiązania wielu kontaktów i wymiany doświadczeń z organizacjami i instytucjami, których praca związana jest z szeroko rozumianą profilaktyką zachowań ryzykownych oraz udzielaniem pomocy osobom jej potrzebującym.

Podczas indywidualnych rozmów z przedstawicielami OHP uczestnicy konferencji zadawali wiele pytań związanych ze ścieżką pomocową, na którą może liczyć młody człowiek.

Wydarzenie zakończyło się zaproszeniem na otwarte comiesięcznie spotkania organizowane od lutego do czerwca br. przez Urząd Miasta Siedlce, podczas których dogłębniej będzie poruszana tematyka zaprezentowana na konferencji. Wystąpienie przedstawicieli siedleckich jednostek OHP jest zaplanowane w maju, a jego tematem przewodnim będzie ukazanie roli i działań podejmowanych przez OHP w celu rozwoju młodego człowieka oraz jego kompleksowego wsparcia w edukacji i świadomym wejściu na rynek pracy.