Pośrednictwo pracy

Pośrednictwo pracy prowadzą w OHP centra edukacji i pracy młodzieży (CEiPM) poprzez młodzieżowe biura pracy oraz młodzieżowe centra kariery. Usługi pośrednictwa pracy świadczone są przede wszystkich dla uczestników OHP, szczególnie uczestników ostatniego roku nauczania, którzy stoją przed wyzwaniem poszukiwania zatrudnienia.

W ramach pośrednictwa pracy kadra OHP pozyskuje od pracodawców oferty pracy stałej i krótkoterminowej; kierują młodzież poszukującą pracy do pracodawców; organizują giełdy pracy, mogą organizować również targi pracy lub współuczestniczyć w targach pracy organizowanych przez instytucje zewnętrzne, jak również współpracują z partnerami rynku pracy (pracodawcy i instytucje funkcjonujące na lokalnym rynku pracy zajmujące się także pośrednictwem pracy). Ponadto, w OHP prowadzona jest ewidencja młodych ludzi w wieku pomiędzy 15 a 25 rokiem życia, którzy zgłosili się do OHP po ofertę zatrudnienia.

W celu uzyskania wsparcia za pośrednictwem OHP, osoby w wieku 15-25 lat mogą zgłaszać się do młodzieżowych biur pracy lub młodzieżowych centrów kariery z ważną legitymacją szkolną, studencką lub dowodem osobistym oraz – w przypadku osób niepełnoletnich – z zezwoleniem na podjęcie pracy udzielonym przez rodzica lub opiekuna prawnego. Oferty zatrudnienia można również znaleźć na stronie internetowej www.mbp.ohp.pl

Do zadań młodzieżowych biur pracy oraz młodzieżowych centrów kariery należą ponadto informowanie bezrobotnych i poszukujących pracy oraz pracodawców o aktualnej sytuacji i przewidywanych zmianach na lokalnym rynku pracy; inicjowanie i organizowanie kontaktów bezrobotnych i poszukujących pracy z pracodawcami; informowanie bezrobotnych o przysługujących im prawach i obowiązkach.

Dużą popularnością wśród młodzieży cieszą się giełdy pracy, w czasie których prezentowane są oferty zatrudnienia. Stwarzają także okazję do spotkania osób poszukujących pracy z firmami poszukującymi pracowników, a często też uzyskania pomocy od doradców zawodowych OHP.

OHP świadczą również – w ramach sieci EURES, obok publicznych służb zatrudnienia i ich partnerów na rynku pracy – usługi z zakresu międzynarodowego pośrednictwa pracy. Pośrednictwo pracy w ramach sieci EURES dla pracodawców polskich oraz zagranicznych z Unii Europejskiej/Europejskiego Obszaru Gospodarczego obejmuje m.in.: bezpośrednie kontakty z polskimi pracodawcami oraz obsługę ofert pracy polskich pracodawców i zagranicznych pracodawców.

Pozyskane przez OHP oferty pracy krajowe i zagraniczne są upowszechniane również poprzez przekazywanie ich do Centralnej Bazy Ofert Pracy (dostęp bezpośredni: oferty.praca.gov.pl i za pośrednictwem wortalu publicznych służb zatrudnienia: psz.praca.gov.pl).