Poradnictwo zawodowe

Poradnictwo zawodowe to jedna z najistotniejszych form wsparcia, jakiej udzielają Ochotnicze Hufce Pracy osobom wieku 15-25 lat, w szczególności uczestnikom (podopiecznym i absolwentom) jednostek opiekuńczo – wychowawczych OHP. Doradcy zawodowi, uwzględniając zarówno lokalne możliwości zatrudnienia, jak i indywidualne predyspozycje zawodowe i osobowościowe młodego człowieka, pomagają przede wszystkim dokonać wyboru przyszłego zawodu, zaplanować karierę zawodową i edukacyjną, jak również pomagają przy zmianie zawodu, samozatrudnieniu czy poszukiwaniu pracy. Do ich zadań należy także zaznajamianie zainteresowanych z lokalnym rynkiem pracy oraz sposobami poszukiwania pracy.

Poradnictwo zawodowe świadczone jest  w 4 rodzajach usług: indywidualne i grupowe porady zawodowe, indywidualne i grupowe informacje zawodowe. W ramach indywidualnych porad zawodowych młodzieży oferowane jest badanie predyspozycji zainteresowań zawodowych przy użyciu testów Kwestionariusza Zainteresowań Zawodowych (KZZ), Narzędzia do Badania Kompetencji (NBK) oraz „Indywidualny Projekt Kariery – Portfolio dla młodzieży”. W ramach grupowych porad zawodowych realizowana jest nauka aktywnego poszukiwania pracy.

W trakcie indywidualnych i grupowych informacji zawodowych klienci mogą korzystać z zasobów poradnictwa zawodowego: broszur, ulotek, teczek i filmów o zawodach, gier i zasobów zamieszczonych na portalu dokariery.pl, dedykowanych dwóm grupom młodzieży: uczącej się i poszukującej pracy.

Podopieczni jednostek opiekuńczo – wychowawczych są objęci Programem wsparcia rozwoju zawodowego uczestników i absolwentów OHP, którego główną częścią jest poradnictwo zawodowe. Jest on specjalnie przygotowany dla tej grupy klientów. Obejmuje on pracę z klientem od momentu rekrutacji do jednostki opiekuńczo- wychowawczej aż po okres, kiedy zostaje absolwentem OHP.

Doradcy zawodowi świadczą swoje usługi całkowicie nieodpłatnie. Udzielają porad w formie stacjonarnej i mobilnej z dojazdem do zainteresowanych placówek w dwóch typach jednostek organizacyjnych OHP: Młodzieżowych Centrach Kariery oraz Mobilnych Centrach Informacji Zawodowej.

Doradcy zawodowi współpracują na co dzień z innymi jednostkami OHP (w szczególności opiekuńczo – wychowawczymi), pracodawcami, instytucjami środowiska lokalnego działającymi na rzecz młodzieży.

Tego typu współpraca owocuje prawidłowo realizowanym przygotowaniem zawodowym młodzieży, organizacją targów i giełd pracy, imprez edukacyjnych, zajęć warsztatowych dla młodzieży i innych wspólnych przedsięwzięć mających na celu przygotowanie uczestników OHP i pozostałej młodzieży do funkcjonowania na rynku pracy.


Narzędzia poradnictwa zawodowego w OHP, używane przez doradców zawodowych OHP:

 

Dostępne po przeszkoleniu i otrzymaniu uprawnień do stosowania:

1. Kwestionariusz Zainteresowań Zawodowych (KZZ)

Służy do diagnozowania zainteresowań zawodowych w celu optymalnego wyboru zawodu lub profilu kształcenia zawodowego.

Przeznaczony jest dla osób:

 • bezrobotnych, poszukujących pracy,
 • zmieniających zawód lub poszukujących nowej pracy,
 • młodych (od 15 roku życia) – stojących przed wyborem szkoły lub kierunku studiów, planujących lub rozpoczynających swoją karierę zawodową.

KZZ obejmuje 11 skal zainteresowań zawodowych: zainteresowania artystyczne, badawcze, handlowe, komunikacyjne, konwencjonalne, mechaniczne, opiekuńcze, perswazyjne, przedsiębiorcze, realistyczne, społeczne.

Aby poddać się badaniu należy zgłosić się do Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej lub Młodzieżowego Centrum Kariery. Badanie trwa od 1,5 do 2 godzin. Uczestnik badania odpowiada na ponad 200 pytań dotyczących różnych cech, zainteresowań i zachowań. Na podstawie otrzymanego wyniku doradca zawodowy określa profil zainteresowań zawodowych, a następnie wskazuje określone grupy zawodowe, najbardziej odpowiednie dla osoby badanej.

 

2. Narzędzie do Badania Kompetencji (NBK)

Narzędzia do Badania Kompetencji, opracowane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, dostępne w formie elektronicznej on-line.

 

Do wykorzystania w częściach bądź całości zgodnie z potrzebami klientów przez doświadczonych doradców zawodowych:

1. „Indywidualny Projekt Kariery – Portfolio dla młodzieży”

Portfolio Kariery jest narzędziem ułatwiającym zarówno gromadzenie i porządkowanie informacji związanych z własnym rozwojem zawodowym, jak też przygotowywanie planów swojej kariery zawodowej i kontrolowanie ich realizacji.

W skład Pakietu Indywidualnego Projektu Kariery wchodzi:

 • podręcznik dla doradcy zawodowego z opisem metodologii,
 • portfolio kariery do samodzielnej pracy ucznia,
 • portfolio kariery do samodzielnej pracy absolwenta,
 • kwestionariusz samooceny ucznia,
 • kwestionariusz samooceny absolwenta,
 • bateria testów (test zainteresowań zawodowych, test wartości, test doświadczeń życiowych, test motywacji, test uzdolnień przedsiębiorczych).

Portfolio pozwala zwrócić uwagę na to, co jest ważne, aby osiągnąć sukces: poznanie swojego potencjału, nauczenie się poszukiwania i gromadzenia przydatnych dla własnego rozwoju informacji oraz podejmowanie przemyślanych decyzji dotyczących przyszłości zawodowej ucznia oraz osoby wchodzącej na rynek pracy.

Są dwa etapy postępowania w pracy nad Indywidualnym Projektem Kariery:

 • praca klienta nad planem postępowania we współpracy z doradcą zawodowym,
 • samodzielne kontynuowanie przez klienta pracy związanej z dążeniem do osiągnięcia celu.

Aby skorzystać z IPK należy zgłosić się do doradcy zawodowego w Mobilnym Centrum Informacji Zawodowej lub Młodzieżowym Centrum Kariery.

2. „Szukam Pracy”

Podręcznik „Szukam Pracy”, opracowany na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej to całościowy program nauki aktywnego poszukiwania zatrudnienia, obejmujący w pracy z klientem wszystkie niezbędne etapy i obszary.

3. Warsztat pracy” podręcznik programowy

„Warsztat pracy” podręcznik programowy cz. I, II, III to specjalnie przygotowane dla doradców zawodowych do pracy z młodzieżą kompendium wiedzy w zakresie doradztwa kariery, pośrednictwa pracy i szkoleń, scenariusze szkoleń i warsztatów oraz narzędzia, program interaktywny będącego częścią podręcznika programowego opracowane na potrzeby OHP w ramach projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy”

4. Platforma symulacyjno-edukacyjna OHP

Platforma symulacyjno-edukacyjna OHP dostępna po zalogowaniu na stronie www.szkolenia.dokariery.pl.

Platforma została przygotowana na potrzeby młodzieży i pracowników OHP. Jest autorskim przedsięwzięciem Ochotniczych Hufców Pracy, a wszystkie materiały zawarte na platformie (zarówno w szkoleniach jak i w bazie wiedzy) są autorstwa pracowników OHP.

Platforma stworzona jest na systemie informatycznym Moodle: powszechnym w wielu instytucjach państwowych i edukacyjnych. Platforma Edukacyjna OHP jest jednak dodatkowo wyposażona w niestandardowe dla Moodle narzędzia takie jak testy z automatycznym wynikiem, quizy, przeciąganki itp. Platforma składa się z dwóch modułów:

 • dla pracowników OHP – narzędzie do wspierania rozwoju zawodowego pracowników rynku pracy OHP oraz kontaktu i wymiany dobrych praktyk między użytkownikami platformy oraz jednostką zarządzającą. Na platformie obecnie znajduje się 6 szkoleń on-line, baza wiedzy oraz sieci wsparcia.
 • dla młodzieży – gra edukacyjno-symulacyjna z elementami grywalizacji (lekcje z zakresu poszukiwania pracy, wyboru zawodu, testy i kwestionariusze, gry i zabawy logiczne). Młodzież w wieku 14 – 25 lat będzie mieć możliwość zapoznania się z tematyką rynku edukacji i pracy, uzyskać informacje na temat swoich mocnych i słabszych stron, możliwości realizacji zainteresowań.