Jednostki rynku pracy

W Ochotniczych Hufcach Pracy funkcjonują Centra Edukacji i Pracy Młodzieży zajmujące się pośrednictwem pracy, doradztwem zawodowym i informacją zawodową oraz szkoleniami zawodowymi. Jednostki te realizują zadania poprzez następujące wewnętrzne formy organizacyjne: Młodzieżowe Biura Pracy, Mobilne Centra Informacji Zawodowej i Młodzieżowe Centra Kariery.


Młodzieżowe Biura Pracy

Z usług Młodzieżowych Biur Pracy (MBP) może korzystać:

 • uczestnicy OHP i absolwenci OHP;
 • młodzież bezrobotna i poszukująca pracy stałej oraz krótkoterminowej (np. wakacyjnej);
 • młodzież powyżej 15 roku życia ucząca się, studenci;
 • pracodawcy dysponujący wolnymi miejscami pracy.

Młodzieżowe Biura Pracy:

 • pozyskują i gromadzą oferty pracy zarówno dla przyszłych pracowników, jak i pracodawców;
 • pozyskują pracodawców i podtrzymują z nimi współpracę;
 • prowadzą ewidencję osób zgłaszających się do Biura;
 • udzielają osobom poszukującym pracy pomocy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia oraz pracodawcom w pozyskaniu pracowników poprzez odpowiedni dobór ofert pracy;
 • kierują młodzież do pracy stałej, sezonowej i krótkoterminowej;
 • organizują cyklicznie giełdy i targi pracy;
 • organizują praktyki zawodowe;
 • upowszechniają informacje o działalności i możliwościach przyjęcia do hufców pracy;
 • prowadzą działalność informacyjną dla bezrobotnej młodzieży oraz pracodawców na temat lokalnego rynku pracy, zmian zachodzących na tym rynku, praw i obowiązków osób bezrobotnych, praw pracy wynikających z kodeksu pracy;
 • popularyzują elastyczne formy zatrudnienia;
 • współpracują przy realizacji programów rynku pracy.

Mobilne Centra Informacji Zawodowej

MCIZ funkcjonują w 49 miastach (dawnych miastach wojewódzkich), w których prowadzą działalność w formie stacjonarnej i wyjazdowej. Ta druga jest możliwa dzięki wyposażeniu każdego Centrum w mikrobus, sprzęt komputerowy, biblioteczkę. To sprawia, że doradcy zawodowi mogą dotrzeć do miejsc nawet najbardziej oddalonych od swojej siedziby. Ma to niebagatelne znaczenie ze względu na dostęp do profesjonalnych usług o określonym standardzie niezależnie od miejsca zamieszkania zainteresowanych, co m.in. zapobiega wykluczeniu społecznemu młodzieży wchodzącej na rynek pracy, a zamieszkałej na wsi i w małych miastach.

Usługi doradców zawodowych MCIZ są ukierunkowane w szczególności na realizację usług dla młodzieży w wieku 15-25 lat, a w szczególności dla uczestników OHP, tj. podopiecznych i absolwentów jednostek opiekuńczo – wychowawczych.

Każdy, kto zgłosi się do MCIZ, może bezpłatnie skorzystać z porad doradców zawodowych, wziąć udział w warsztatach aktywizacji zawodowej, planowania ścieżki kariery zawodowej czy orientacji zawodowej, wypełnić test predyspozycji zawodowych.

Dzięki działalności MCIZ młodzi ludzie mają znacznie ułatwiony dostęp do:

 • informacji edukacyjno-zawodowej;
 • multimedialnych programów komputerowych;
 • informacji o rynku pracy;
 • specjalistycznych szkoleń, treningów interpersonalnych;
 • metod planowania kariery zawodowej oraz poszukiwania pracy;
 • testów, m.in. Kwestionariusza Zainteresowań Zawodowych, które są wykorzystywane, aby lepiej ukierunkować zajęcia aktywizacyjne czy też indywidualnie dopasować pomoc do potrzeb osób jej wymagających;
 • tworzenia „Indywidualnego Projektu Kariery – Portfolio dla młodzieży”.

Adresy MCIZ znajdują się na naszej stronie internetowej w folderze Informacje adresowe.

Mobilne Centra Informacji Zawodowej powstały we wrześniu 2004 r. w 49 miastach w ramach II edycji rządowego programu „Pierwsza Praca”.


Młodzieżowe Centra Kariery

MCK są formami organizacyjnymi stacjonarnymi, funkcjonującymi w środowiskach lokalnych poza siedzibami CEiPM. Organizują komplementarne wsparcie dla młodzieży obejmujące dwa lub trzy rodzaje usług:

 • pośrednictwo pracy;
 • poradnictwo zawodowe;
 • w zależności od potrzeb szkolenia zawodowe uzupełniające umiejętności zawodowe uczestników, realizowane we współpracy z lokalnymi pracodawcami.

W MCK zatrudnionych jest dwóch lub trzech specjalistów świadczących usługi rozwoju zawodowego – pośrednik pracy oraz jeden lub dwóch doradców zawodowych.

Dzięki komplementarnemu układowi usług, młodzież może w jednej lokalizacji otrzymać wsparcie całościowe i zindywidualizowane, a wstępna rozmowa ma formę diagnozy potrzeb.

Oferta MCK skierowana jest przede wszystkim do młodzieży będącej pod opieką jednostek opiekuńczo-wychowawczych OHP oraz absolwentów tych jednostek, a także dostępna dla lokalnej młodzieży w wieku 15 – 25 lat, która ze względu na trudną sytuację środowiskową ma trudności z zafunkcjonowaniem na rynku pracy.

Program Młodzieżowych Centrów Kariery zawiera realizację trzech usług rynku pracy w układzie zintegrowanym, co oznacza iż dobór ścieżki wsparcia dla indywidualnego klienta jest uzależniony od problemu z którym przyszedł. Ścieżka wsparcia może obejmować działania zarówno tylko w jednej z trzech usług, jak i w każdej z nich.

W zakresie doradztwa zawodowego pracownicy, obok podstawowego zakresu usług poradnictwa zawodowego, realizuje zagadnienia związanych z przedsiębiorczością i samozatrudnieniem oraz umiejętnością kierowania własną przyszłością zawodową i jej kreowania.

Program zawiera się w czterech podstawowych obszarach tematycznych:

 • informacja i poradnictwo zawodowe zarówno indywidualne, jak i grupowe;
 • pomoc w identyfikacji zasobów młodego człowieka istotnych dla jego funkcjonowania zawodowego;
 • projektowanie indywidualnych planów działania;
 • przedsiębiorczość i samozatrudnienie.

Realizowany jest za pomocą następujących metod i technik:

 • prowadzenie zajęć indywidualnych i grupowych z dziedziny szeroko pojętego poradnictwa zawodowego;
 • udzielanie indywidualnych i grupowych informacji o możliwościach kształcenia, szkolenia, poszukiwanych zawodach na lokalnym i europejskim rynku pracy;
 • przygotowywanie młodzieży do planowania kariery zawodowej poprzez tworzenie wraz z klientem Portfolio Indywidualnego Projektu Kariery;
 • nauczenie technik autoprezentacji;
 • przybliżanie zagadnień związanych z przedsiębiorczością i zakładaniem własnej firmy oraz kreowanie postaw przedsiębiorczych;
 • badanie preferencji zawodowych, ocena własnych mocnych i słabych stron;
 • wykonywanie testów zainteresowań i uzdolnień zawodowych (m. in. Kwestionariusza Zainteresowań Zawodowych);
 • monitorowanie realizacji praktycznej nauki zawodu u pracodawców, wychwytywanie ewentualnych problemów i zapobieganie im bądź pomoc w ich rozwiązaniu.

W zakresie pośrednictwa pracy MCK kierują swoje usługi do młodzieży z lokalnych środowisk, a w szczególności do uczestników oraz absolwentów jednostek opiekuńczo – wychowawczych OHP. Zyskuje na tym szczególnie młodzież znajdująca się w trudnej sytuacji społeczno-ekonomicznej, przebywająca w jednostkach OHP bądź zamieszkała w małych miejscowościach i terenach wiejskich. Prowadzą:

 • pośrednictwo pracy stałej bądź krótkoterminowej,
 • pośrednictwo praktyk i staży,
 • pomoc w znalezieniu miejsca odbywania praktycznej nauki zawodu dla uczestników OHP,
 • monitorowanie realizacji praktycznej nauki zawodu u pracodawców, wychwytywanie ewentualnych problemów i zapobieganie im bądź pomoc w ich rozwiązaniu.

Specjaliści ds. rozwoju zawodowego, usytuowani w siedzibie CEIPM, realizują usługę  szkolenia zawodowego. Ściśle współpracują w tym zakresie z pracownikami MCK: pośrednikami pracy i doradcami zawodowymi.

W zakresie realizacji szkoleń zawodowych wykonują następujące działania:

 • diagnozowanie potrzeb lokalnego rynku pracy w tym zakresie (identyfikacja potrzeb pracodawców oraz pełnoletniej młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, nieposiadającej odpowiedniego wykształcenia, o utrudnionym starcie w dorosłe życie, mającej trudności na rynku pracy i zarazem potrzebującej wsparcia w zakresie szkolenia zawodowego, w szczególności podopiecznych OHP na II i III roku kształcenia oraz absolwentów),
 • doskonalenie kompetencji zawodowych, opanowanie umiejętności zwiększających szanse i atrakcyjność na rynku pracy oraz kształtowanie zachowań i postaw przygotowujących do aktywnego funkcjonowania na rynku pracy.
 • Planowanie i organizacja szkoleń umożliwiających zdobycie, zmianę lub podwyższenie i uzupełnienie kwalifikacji w zawodach i specjalnościach poszukiwanych na lokalnych rynkach pracy,
 • rekrutacja uczestników szkoleń,
 • nadzór nad prawidłowym przebiegiem szkoleń.

Wsparcie na rzecz rozwoju zawodowego udzielane przez MCK jest nieodpłatne.