Rynek pracy

Działania Ochotniczych Hufców Pracy na rzecz rynku pracy wynikają z głównego celu, jakim jest przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu oraz bezrobociu wśród młodzieży. Są skoncentrowane na: przygotowaniu młodych ludzi do funkcjonowania na rynku pracy, pozyskaniu przez nich zatrudnienia oraz uzupełnieniu umiejętności i kwalifikacji zawodowych zwiększających szansę na podjęcie pracy.