Regulamin organizacyjny KG OHP

Organizację wewnętrzną i szczegółowy zakres zadań oraz tryb pracy biur, samodzielnych zespołów, samodzielnych stanowisk pracy określa Regulamin organizacyjny Komendy Głównej Ochotniczych Hufców Pracy nadany Zarządzeniem Nr KG.ZSO.021.11.2019 Komendanta Głównego OHP z dnia 14 stycznia 2019 r.