Wojewódzka Rada OHP w Szczecinie

W Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie obradowała 4 kwietnia z udziałem Komendanta Głównego OHP Marka Surmacza oraz jego zastępcy Renaty Wicha Rada Programowa ZWK OHP. Tematem posiedzenia były działania realizowane przez OHP i partnerów zewnętrznych w kontekście niżu demograficznego oraz reformy oświaty.

Udział w posiedzeniu wzięli m.in. poseł Artur Szałabawka, zastępca Prezydenta Miasta Szczecina Marcin Pawlicki, Komendant ZWK OHP Tomasz Namieciński i jego zastępca Wioletta Wiercimak, dyrektor Biura Zachodniopomorskiej Komendy Dariusz Pisarski, przedstawiciele zachodniopomorskich starostw i gmin, przedstawiciele służb mundurowych, MOPR, PFRON, Kuratorium Oświaty, Zachodniopomorskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości, Izby Rzemieślniczej MiŚP, Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego oraz szkół.

Działalność Wojewódzkiej Komendy w 2016 r. omówiła zastępca Wojewódzkiego Komendanta OHP Wioletta Wiercimak przedstawiając realizację działań w zakresie: szkolenia zawodowego i zatrudnienia, naboru uczestników do poszczególnych form wsparcia, jak również zasady skutecznego monitorowania wchodzenia młodzieży na rynek pracy. Na zakończenie swojego wystąpienia wskazała mocne i słabe strony działalności Komendy.

Kolejnym punktem spotkania było wystąpienie specjalisty ds. Koordynacji Zespołu Szkół Rzemieślniczych w Szczecinie Elżbiety Paprockiej, która nawiązując do szkolnictwa zawodowego w dobie reformy oświaty przedstawiła sytuację dotyczącą przekształcenia szkoły zawodowej w szkołę branżową. Podkreśliła korzyści, jakie daje młodym ludziom nauka w Zasadniczej Szkole Zawodowej w zależności od wybranego kierunku zawodu. Młodzież ucząca się w tego typu szkole zdobywa wiedzę ogólną oraz praktykę zawodową, które dają jej konkretne kwalifikacje w danym zawodzie, co pomaga łatwiej znaleźć dobrą pracę.

Do zmian w systemie edukacji w roku 2017/2018 odniosła się także specjalista z Zachodniopomorskiego Kuratorium Oświaty Urszula Berlińska przybliżając proces przekształcania szkół zawodowych w szkoły branżowe pierwszego i drugiego stopnia, który ma nastąpić 1 września tego roku. Szkoły zawodowe powinny zapewnić zaplecze pracy dla uczniów. Urszula Berlińska zaprosiła Komendanta Tomasza Namiecińskiego na kongres edukacyjny.

Tematem wystąpienia dyrektora Biura ZWK OHP Dariusza Pisarskiego były kwestie dotyczące naboru młodych ludzi do jednostek OHP związane z niżem demograficznym. Dyrektor Pisarski poinformował, że w związku z wprowadzaną reformą OHP prowadziło rozmowy z przedstawicielami samorządów terytorialnych w sprawie przekształcenia istniejących gimnazjów w szkoły podstawowe dla dorosłych.

Osiągnięcia ZWK OHP w Szczecinie za 2016 rok podsumował Komendant Główny OHP Marek Surmacz składając podziękowania za zaangażowane i gratulując efektów pracy. Odniósł się również do bliższej współpracy z innymi instytucjami, które wspierają działania OHP mając na uwadze wdrażanie nowych struktur dotyczących reformy oświaty. Rada Programowa jednogłośnie podjęła uchwałę dotyczącą działań mających na celu wsparcie realizacji przez OHP rekrutacji młodzieży w roku szkolnym 2017/2018, w kontekście niżu demograficznego oraz reformy oświaty. Spotkanie zakończyło się dyskusją na temat zmian, jakie czekają szkolnictwo w nowym roku szkolnym.

Na zdjęciu u góry od lewej: poseł Artur Szałabawka, zastępca Komendanta Głównego OHP Renata Wicha, Komendant Główny OHP Marek Surmacz, zastępca Prezydenta Miasta Szczecina Marcin Pawlicki, zastępca Wojewódzkiego Komendanta OHP Wioletta Wiercimak.