Kształcenie i wychowanie

Ochotnicze Hufce Pracy, zgodnie z zapisami Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 645, art. 6 ust. 3 wraz z późn. zm.), są państwową jednostką wyspecjalizowaną w działaniach na rzecz młodzieży, w szczególności młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, oraz bezrobotnych do 25 roku życia.

Głównym celem działalności edukacyjnej OHP jest budowanie systemu pomocy dla młodzieży zagrożonej wypadnięciem z systemu edukacji, doświadczonej niepowodzeniami szkolnymi lub innymi trudnymi sytuacjami życiowymi. OHP stwarzają jej warunki do uzupełnienia wykształcenia, zdobycia kwalifikacji zawodowych oraz rozwiązania problemów psychospołecznych, wychowawczych, socjalnych, tak aby mogła ona uzyskać zatrudnienie oraz samodzielnie funkcjonować w życiu społecznym i na rynku pracy.

W związku z tym organizują rekrutację młodzieży do hufców pracy, ośrodków szkolenia i wychowania, centrów kształcenia i wychowania; prowadzą działalność edukacyjno-szkoleniową oraz – w porozumieniu z kuratorami oświaty i organami prowadzącymi szkoły – kierują uczestników OHP do szkół i placówek funkcjonujących w systemie oświaty.