OHP jako realizator usług rynku pracy

0000030958
Od 1 maja 2009 r. do 30 czerwca 2014 roku Ochotnicze Hufce Pracy realizowały w całej Polsce projekt systemowy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Priorytet I Działanie 1.3. Nazwa projektu to „OHP jako realizator usług rynku pracy”, pn. „OHP jako realizator usług rynku pracy”.

Na terenie całego kraju została utworzona sieć działających komplementarnie Młodzieżowych Centrów Kariery (MCK), Punktów Pośrednictwa Pracy (PPP) i Ośrodków Szkolenia Zawodowego (OSZ). W wyniku tych działań zwiększył się dostęp młodzieży do usług z zakresu poradnictwa i informacji zawodowej, pośrednictwa pracy i szkoleń.

OHPjakoJednostki – MCK, PPP i OSZ – powstawały w wyniku porozumień podpisanych z samorządami, które w odpowiedzi na bieżące potrzeby społeczne udostępniały lokale na prowadzenie usług przez Ochotnicze Hufce Pracy. Od 2009 roku do października 2013 r. utworzono 124 MCK, 120 PPP, 77 OSZ EFS w całej Polsce.

Usługami MCK, PPP, OSZ objęte zostały osoby w wieku 15-25 lat, głównie zagrożone wykluczeniem społecznym, zgłaszające się indywidualnie lub zgłoszone przez inne podmioty, np. szkoły, UP, NGO, OPS itp.:

  • bezrobotne lub poszukujące pracy o zróżnicowanym poziomie wykształcenia i kwalifikacji (lub bez kwalifikacji), wymagające wsparcia na rynku pracy;
  • uczniowie, absolwenci przygotowujący się do wejścia na rynek pracy, potrzebujący wsparcia w zakresie doradztwa zawodowego, pośrednictwa pracy i szkolenia zawodowego;
  • zagrożone wykluczeniem społecznym, zaniedbane wychowawczo o zmniejszonych szansach życiowych, pochodzące ze środowisk niedostosowanych społecznie.

Projekt objął swym działaniem blisko 45 tys. młodzieży. Beneficjentami tego przedsięwzięcia była również kadra OHP, spośród której 365 osób zostało odpowiednio przeszkolonych.

Jednym z rezultatów projektu było też powołanie Elektronicznego Centrum Aktywizacji Młodzieży (ECAM). System ECAM pozwolił na udostępnienie wszystkim zainteresowanym informacji na temat wsparcia młodzieży realizowanego przez OHP, w tym szczególnie dotyczącej oferty i działalności jednostek organizacyjnych OHP z zakresu rynku pracy oraz kształcenia i działalności opiekuńczo-wychowawczej.

Ogólna wartość projektu to 99 538 000,- zł.


Projekt jest zgodny ze Szczegółowym Opisem Priorytetów PO KL. Cele projektu są w pełni zgodne z Planem działania dla Priorytetu I PO KL na rok 2009. Projekt ma charakter ogólnopolski i systemowy i jest zgodny z zasadami polityki równych szans, polityki społeczeństwa informacyjnego oraz polityki zrównoważonego rozwoju. Jest także zgodny z celami Narodowej Strategii Zatrudnienia na lata 2007-2013, a także z Narodową Strategią Integracji Społecznej 2007-2013.
www.efs.gov.pl