Młodzieżowa Akademia Umiejętności 2

Od września 2012 roku do 31 maja 2013 roku Ochotnicze Hufce Pracy realizowały w swoich jednostkach organizacyjnych w całej Polsce ogólnopolski projekt „Młodzieżowa Akademia Umiejętności 2” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Porozumienie dotyczące dofinansowania projektu Komenda Głowna OHP podpisała z Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich 20 września 2012 r.

Beneficjentami projektu byli uczestnicy OHP uczęszczający do zasadniczych szkół zawodowych (ZSZ) lub odbywający rzemieślniczą naukę zawodu albo też realizujący przygotowanie zawodowe w ramach gimnazjum. Projekt zakładał udzielenie im wsparcia, szczególnie tej części, która pochodzi z rodzin ubogich, niepełnych, niewydolnych wychowawczo, zagrożonych patologiami i marginalizacją. Jej sytuacja społeczno-ekonomiczna uniemożliwia podwyższanie kwalifikacji zawodowych i samodzielne nabycie umiejętności gwarantujących udany start życiowy.

Głównym celem projektu było objęcie wsparciem 600 osób (240 kobiet i 360 mężczyzn) oraz podwyższenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych 540 osób poprzez udział w szkoleniach i kursach, w tym szkoleniach kształcących umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach życiowych, szkoleniach zawodowych, jak również ułatwienie dostępu uczestnikom OHP do usług rynku pracy. Wszystkie szkolenia uwzględniały aktualne potrzeby rynku pracy.

Młodzież otrzymała dodatkowe wsparcie opiekuńczo-wychowawcze, bezpłatne wyżywienie w trakcie zajęć oraz dofinansowanie kosztów dojazdu. Została także objęta ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków.

W programie projektu były trzy moduły: aktywizująco-doradczy (wrzesień – grudzień 2012), zawodowy (wrzesień 2012 – luty 2013) oraz językowy (wrzesień 2012 – kwiecień 2013). W ramach tego pierwszego wszyscy uczestnicy projektu przeszli cykl warsztatów prowadzonych przez doradców zawodowych dotyczący planowania ścieżki edukacyjnej i zawodowej oraz preorientacji zawodowej. Były to warsztaty planowania ścieżki edukacyjnej i zawodowej; warsztaty preorientacji zawodowej, których celem była pomoc w wytyczaniu kierunku dalszych działań w kontekście rozwoju zawodowego uczestników oraz przygotowanie ich do aktywnego funkcjonowania na rynku pracy; warsztaty aktywizacji zawodowej, których celem była edukacja uczestników w zakresie wchodzenia i poruszania się na rynku pracy, wpojenie prawidłowych postaw i zachowań w trakcie poszukiwania pracy oraz zasad tworzenia dokumentów aplikacyjnych. Przeprowadzono także indywidualne badanie predyspozycji zawodowych – podczas spotkań z doradcami zawodowymi beneficjenci wypełnili testy zainteresowań i predyspozycji zawodowych, które następnie zostały przez doradców opracowane. Zajęcia te miały na celu identyfikację potrzeb uczestników projektu w zakresie rynku pracy. Diagnoza predyspozycji zawodowych pod kątem planowania rozwoju kariery zawodowej, dokonana przez doradcę zawodowego będzie niezbędna przy późniejszym wyborze kursu zawodowego w projekcie.

W skład drugiego modułu – zawodowego – weszły szkolenia specjalistyczne i praktyki zawodowe. Szkolenia specjalistyczne pozwoliły na uzyskanie przez beneficjentów dodatkowych umiejętności i kwalifikacji w stosunku do tych, których uczą się na co dzień (np. kurs wizażu i stylizacji dla fryzjerów; kurs glazurnika dla murarzy, kurs kelnerski/barmański dla kucharzy itp.), co zwielokrotni ich szansę na znalezienie satysfakcjonującego zajęcia w warunkach silnej konkurencji na rynku pracy. Szkolenia uwzględniały zapotrzebowanie lokalnych rynków pracy na określonych fachowców, jak również – oprócz zapotrzebowania zgłaszanego osobiście przez uczestników – także ich predyspozycje zawodowe określone przez doradców zawodowych. Dwutygodniowe przygotowanie zawodowe w miejscu pracy (styczeń – luty 2013) zorganizowano u zewnętrznych pracodawców w zakładach pracy w zawodach, w których uczestnicy odbyli szkolenie zawodowe w ramach projektu.

Wszyscy uczestnicy projektu wzięli udział w kursach językowych (wrzesień 2012 – kwiecień 2013), przy czym poziom i sposób prowadzenia zajęć został dostosowany do ich potrzeb i możliwości edukacyjnych. Głównym celem kursów było przełamanie bariery językowej młodych osób oraz umożliwienie im opanowania języka obcego (do wyboru j. angielski, j. niemiecki lub j. francuski) przede wszystkim w zakresie słownictwa zawodowego (terminologia specjalistyczna i fachowa). Szkolenia językowe obejmowały dwa semestry, ok. 120 jednostek lekcyjnych. Beneficjenci uzyskali poświadczenia ukończenia kursu języka obcego, określające poziom nabytych kompetencji na poziomie co najmniej podstawowym (A1), określonym zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego.

Od stycznia do marca 2013 roku odbywały się lokalne sprawdziany umiejętności zawodowych, będące rodzajem konkursu zawodowego. Przeprowadzono 24 sprawdziany lokalne w 16 województwach oraz w 8 Centrach Kształcenia i Wychowania OHP. W sprawdzianach wzięli udział wszyscy beneficjenci projektu, którzy rywalizowali w konkurencjach związanych z zawodem, którego uczą się na co dzień. Sprawdzian obejmował zarówno wiedzę teoretyczną, jak i umiejętności praktyczne. Głównym jego celem było zwrócenie uwagi na konieczność ciągłego podnoszenia kwalifikacji zawodowych i samodoskonalenia.

Laureaci rywalizacji w poszczególnych zawodach – 24 najlepszych w konkurencjach zawodowych uczestników, po jednym z każdego zawodu w ramach danego WK/CKiW – wzięli udział w Centralnym Sprawdzianie Umiejętności, który odbył się w Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Szczawnicy. Sprawdzian w obu częściach (teoretycznej i praktycznej) obejmował pogłębiony program poszczególnych zawodów (np. kucharz, fryzjer, sprzedawca, mechanik pojazdów samochodowych).

Projekt „Młodzieżowa Akademia Umiejętności 2” w pełni wpisywał się w całokształt zadań ustawowych OHP, do których należy m. in. przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu młodzieży, oraz podejmowanie działań na rzecz jej kształcenia i wychowania. Założenia projektu były zgodne z wytycznymi NSS, stanowiącymi m. in., iż jednym z podstawowych celów strategii rozwoju powinno być zmniejszenie liczby osób, dla których główną przeszkodą w wejściu na rynek pracy lub utrzymaniu się na nim jest brak odpowiedniego wykształcenia oraz ograniczanie liczby osób o niedopasowanych umiejętnościach zawodowych.

Realizacja projektu przyczyniła się do osiągnięcia Celu szczegółowego nr 2 Priorytetu I POKL – Zwiększenie zasięgu oddziaływania Aktywnej Polityki Rynku Pracy. Ponadto, w dalszej perspektywie, działania projektu przyczynią się również do osiągnięcia celów strategicznych PO KL nr 1 – Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych i biernych zawodowo i nr 2 – Zmniejszenie obszarów wykluczania społecznego, jak również celu nr 4 – Upowszechnienie edukacji społeczeństwa na każdym etapie kształcenia. Projekt był zgodny ze Szczegółowym Opisem Priorytetów PO KL. Cele projektu były zgodne z Planem Działania dla Priorytetu I POKL na rok 2012. Projekt był zgodny z zasadami polityki równych szans, polityki społeczeństwa informacyjnego oraz polityki zrównoważonego rozwoju, a także z celami Narodowej Strategii Zatrudnienia na lata 2007-2013 oraz Narodowej Strategii Integracji Społecznej 2007-2013.

Projekt miał charakter ogólnopolski i systemowy – świadczone usługi były realizowane w jednostkach organizacyjnych OHP na terenie całego kraju.

Całkowity koszt projektu to 3 116 816,00 zł

 

www.efs.gov.pl