Projekt w Małopolsce

W Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Tarnowie rozpoczęły się 15 maja indywidualne zajęcia z doradcą zawodowym w ramach unijnego projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”.

Podczas spotkań doradca z Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej przeprowadzi badanie potrzeb i predyspozycji zawodowych uczestnika, co ma zagwarantować, że każdy z nich otrzyma pełną ofertę wsparcia obejmującą formy obligatoryjne i fakultatywne. Integralną częścią indywidualnych porad będzie badanie predyspozycji zawodowych Kwestionariuszem Zainteresowań Zawodowych w celu opracowania szczegółowej diagnozy uczestników, niezbędnej do wyboru dalszej ścieżki wsparcia m.in. kursu zawodowego. Z kolei opracowane Indywidualne Plany Działania (IPD) będą zawierać proponowane plany wsparcia, zidentyfikowane u danej osoby jako niezbędne do poprawy jej sytuacji na rynku pracy lub uzyskania zatrudnienia.

Tego samego dnia w Młodzieżowym Centrum Kariery w Andrychowie odbyło się posiedzenie komisji rekrutacyjnej projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”. Spotkanie zostało poprzedzone szeroką akcją promocyjną przeprowadzoną w środowisku lokalnym, której celem było dotarcie przede wszystkim do młodzieży pozostającej bez zatrudnienia, zagrożonej wykluczeniem społecznym. Przedstawiciele komisji rekrutacyjnej na podstawie przeprowadzonych rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami zainteresowanymi udziałem w projekcie oraz po dokonaniu analizy deklaracji zgłoszeniowych, podjęli decyzję o zakwalifikowaniu osób do projektu.

Kolejnym etapem w projekcie będą indywidualne zajęcia z doradcą zawodowym, które mają na celu identyfikację potrzeb zawodowo-edukacyjnych uczestników oraz dokonanie diagnozy ich predyspozycji i zainteresowań zawodowych. Efektem końcowym indywidualnych zajęć z doradcą będzie opracowanie Indywidualnego Planu Działania dla każdego uczestnika oraz ścieżki wsparcia w ramach projektu. Młodzież będzie mogła również skorzystać z innych form wsparcia między innymi: warsztatów poszukiwania pracy, zajęć z pośrednikiem pracy, kursu komputerowego, językowego czy prawa jazdy kat. B, jeżeli zostaną zarekomendowane przez doradcę, a także zajęć z zakresu kreowania wizerunku. Podstawową formą wsparcia będzie szkolenie zawodowe oraz 3-miesięczny staż u pracodawcy, które umożliwią beneficjentom projektu zdobycie kwalifikacji oraz doświadczenia zawodowego, co zwiększy ich szanse na uzyskanie zatrudnienia na lokalnym rynku pracy.

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych