Rada w Białymstoku

Komendant Główny OHP Marek Surmacz oraz Zastępca Komendanta Głównego OHP Renata Wicha wzięli udział w posiedzeniu Rady Programowej Podlaskiej WK OHP.

Rada obradowała 23 listopada w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku. Po powitaniu przybyłych przez wiceprzewodniczącego Rady, Wojewódzkiego Komendanta OHP Adama K. Romatowskiego, Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski, sprawujący funkcję przewodniczącego Rady, otworzył posiedzenie przedstawiając jego program.

Komendant Marek Surmacz wręczył Jubileuszowe Medale OHP dyrektorowi Okręgowej Służby Więziennej w Białymstoku płk. Piotrowi Kondraciukowi i Szefowi Wydziału Rekrutacji Wojskowej Komendy Uzupełnień w Łomży mjr. Markowi Dziemiańczukowi w uznaniu zasług i w podziękowaniu za długoletnią współpracę z OHP.

Wystąpienia programowe rozpoczęto od prezentacji dotyczącej działalności Wojsk Obrony Terytorialnej, którą przedstawił kpt. Jerzy Bołtryk z Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Białymstoku. Podsumowania rekrutacji młodzieży do jednostek Podlaskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w województwie podlaskim na nowy rok szkolny 2017/2018 i do wdrażanych projektów europejskich oraz stanu współpracy OHP z samorządami województwa podlaskiego dokonał sekretarz Rady, a zarazem Zastępca Wojewódzkiego Komendanta OHP Piotr Modzelewski. Komendant w swoim wystąpieniu poinformował także o nowo wyremontowanej siedzibie Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Wasilkowie, dziękując Komendantowi Głównemu OHP za wsparcie i umożliwienie podjęcia działań remontowych.

O sytuacji demograficznej i społecznej mieszkańców województwa podlaskiego, ze szczególnym uwzględnieniem ludzi młodych, w tym korzystających ze wsparcia opieki społecznej, mówiła dyrektor Urzędu Statystycznego w Białymstoku Ewa Kamińska-Gawryluk. W dalszej części posiedzenia działalność Centrum Edukacji i Pracy Młodzież w Białymstoku w zakresie poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy zaprezentowała Dyrektor Centrum Agnieszka Jankiewicz.

W dyskusji na temat znaczenia kształcenia zawodowego i wychowania młodzieży oraz potrzeby dalszych efektywnych wspólnych działań instytucji na rzecz młodzieży wzięli udział m.in. dyrektor Izby Rzemieślniczej i Przedsiębiorczości Jacek Hordejuk, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku Janina Mironowicz oraz dyrektor Gimnazjum i ZSZ „Syriusz” w Wasilkowie Eugeniusz Wiśniowski. Na zakończenie wystąpień zabrali głos Komendant Główny OHP Marek Surmacz i jego Zastępca Renata Wicha przedstawiając w ogólnym zarysie zamierzenia OHP na najbliższe miesiące oraz podkreślili potrzebę wspomagania rozwoju podlaskich jednostek OHP.

Na zakończenie obrad podjęto dwie uchwały. Jedną dotyczącą konieczności wzmocnienia wspólnych działań partnerów w zakresie promocji Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Wasilkowie i oferty jego usług, drugą – w obszarze konieczności kontynuowania dalszej współpracy Podlaskiej WK OHP z lokalnymi władzami samorządowymi, instytucjami administracji publicznej, uczelniami i organizacjami społecznymi pod kątem rekrutacji młodzieży do realizowanych przez jednostki OHP projektów europejskich.

W spotkaniu w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku wzięli także udział m.in.: Wicewojewoda Jan Zabielski; przedstawiciel Podlaskiego Kuratora Oświaty wizytator Małgorzata Lipińska; przedstawiciele: władz samorządowych, Wojska Polskiego, Policji, Powiatowego Urzędu Pracy, Ochotniczych Straży Pożarnych, zakładów karnych, szkół branżowych, jak również pracownicy merytoryczni OHP.

Po zakończeniu Rady kierownictwo Komendy Głównej OHP spotkało się z kadrą i młodzieżą Ośrodka OHP w Wasilkowie, a później – z kadrą „Zielonej Linii” i Elektronicznego Centrum Aktywizacji Młodzieży.


Na zdjęciu u góry, od lewej: Wojewódzki Komendant Podlaskiej WK Adam Romatowski, Komendant Główny OHP Marek Surmacz, Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski, Wicewojewoda Podlaski Jan Zabielski, Zastępca Komendanta Głównego OHP Renata Wicha i Zastępca Wojewódzkiego Komendanta OHP Piotr Modzelewski.