Ogólnopolskie spotkanie uczestników OHP

Spotkaniem na Jasnej Górze, mszą świętą i konferencją słowno-muzyczną pn. „Świadectwo życia” zakończyło się 7 czerwca 2019 r. ogólnopolskie spotkanie kończących edukację uczestników Ochotniczych Hufców Pracy. Tego dnia młodzieży towarzyszyli Komendant Główny OHP Bogdan Ścibut, dorada Komendanta Renata Wicha, dyrektor wykonawczy ds. wychowania i współpracy międzynarodowej Beata Biały, dyrektor Biura Kształcenia i Wychowania KG Sławomir Męcina, Duszpasterz Krajowy OHP ksiądz prałat Jarosław Sroka oraz wojewódzcy komendanci, ich zastępcy, dyrektorzy centrów kształcenia i wychowania oraz duszpasterze i kadra wychowawcza.

Spotkanie, w którym brała udział młodzież z wojewódzkich komend oraz centrów kształcenia i wychowania wyróżniona za wzorową i aktywną postawę rozpoczęło się 5 czerwca w Centrum Duchowości Archidiecezji Częstochowskiej „Święta Puszcza”. Dla młodych ludzi przygotowano warsztaty tematyczne „Chrześcijański etos pracy”, których myśl przewodnią stanowił cytat św. Jana Pawła II „Praca nie może być traktowana – nigdy i nigdzie – jako towar, bo człowiek nie może dla człowieka być towarem”. Zajęcia podzielono na trzy bloki tematyczne i obejmowały m.in. zagadnienia dotyczące pracy jako powołania, praw i obowiązków człowieka i obywatela oraz uczciwości w wykonywanej pracy. Warsztatom towarzyszyła, będąca zarówno mottem, piosenka Marka Grechuty „Praca”.

W czasie wolnym młodzież integrowała się podczas zajęć rekreacyjnych, ogniska, wspólnych zabaw i śpiewu, biorąc udział w „Dialogach Nikodemowych”, a także wycieczce do Lecho-Landu na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej.