Ogłoszenie o pracę w Komendzie Głównej Ochotniczych Hufców Pracy

Zakres pracy będzie obejmować:
– nadzór nad zadaniami inwestycyjno-remontowymi w jednostkach organizacyjnych OHP,
– koordynowanie zadań inwestycyjno-remontowych w jednostkach organizacyjnych,
– koordynowanie zadań w zakresie inwestycji i remontów (w tym opracowywanie rocznych i wieloletnich planów inwestycyjnych OHP),
– sporządzanie sprawozdawczości z realizacji inwestycji oraz remontów w jednostkach organizacyjnych,
– realizacja projektu z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 pt. Termomodernizacja budynków Ochotniczych Hufców Pracy.


Wymagania niezbędne:
wykształcenie wyższe i posiadanie uprawnień budowlanych, obywatelstwo polskie, korzystanie z pełni praw publicznych, nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Wymagania dodatkowe: 3 letni staż pracy w nadzorze budowlanym.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne: życiorys/CV, kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz uprawnienia, oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celu naboru, oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych, oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Miejsce składania ofert i dokumentów: Komenda Główna OHP w Warszawie ul. Tamka 1 (kancelaria bud. A pok. 101).

Forma zatrudnienia: umowa o pracę w Komendzie Głównej OHP na okres 2 lat.

Zakres wynagrodzenia: w granicach: 3000-5300 zł.