O ekonomii społecznej

Mazowiecka Wojewódzka Komenda OHP była współorganizatorem konferencji pn. „Zatrudnienie socjalne jako element inkluzji społecznej. Promocja Krajowego Funduszu Szkoleniowego wśród podmiotów ekonomii społecznej”, która odbyła się 15 października w siedzibie Centrum Integracji Społecznej w Siedlcach.

W swoim wystąpieniu Koordynator Rynku Pracy w Mazowieckiej WK Edyta Ślubowska przybliżyła specyfikę działalności Ochotniczych Hufców Pracy w zakresie kształcenia i wychowania oraz rynku pracy, a także omówiła działania podejmowane przez siedleckie Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży na rzecz lokalnych podmiotów ekonomii społecznej – Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz Centrum Integracji Społecznej.

Następnie odbyła się dyskusja panelowa ekspertów nt. rynku pracy, podmiotów ekonomii społecznej oraz partnerów lokalnych, ułatwiających wejście na współczesny rynek pracy lub odnalezienie się na nim. Podczas debaty próbowano, opierając się na doświadczeniu z działalności CEiPM w zakresie doradztwa zawodowego i kształtowania ścieżki kariery wychowanków, zweryfikować hipotezę: Zatrudnienie socjalne – mit czy hit?

Konferencja stanowiła doskonałą okazję do poznania lub poszerzenia wiedzy na temat działań ekonomii społecznej prowadzonej na lokalnym rynku pracy, zarówno w zakresie preorientacji i doradztwa zawodowego, jak i zakładania podmiotów ekonomii społecznej.

Wydarzenie objął honorowym patronatem Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik.