Nowy obiekt OHP

W Sulęcinie w województwie lubuskim rozpocznie we wrześniu tego roku działalność nowa jednostka organizacyjna OHP.

7 lipca Komendant Główny OHP Marek Surmacz oraz Burmistrz Sulęcina Dariusz Ejchart podpisali umowę, na mocy której Gmina Sulęcin użycza OHP obiekt przy ulicy Młynarskiej 1, zwany Domem Joannitów. To cenny zabytek powstały na przełomie XVIII i XIX w. znajdujący się na sulęcińskim Starym Mieście, po zewnętrznej stronie średniowiecznych murów obronnych. W 2008 r. przeszedł gruntowny remont w ramach współpracy transgranicznej i wspieranych środkami unijnymi projektów o nazwie „Renowacja i rozbudowa Domu Joannitów na potrzeby Centrum Współpracy Polsko-Niemieckiej w Sulęcinie” oraz „Wyposażenie Domu Joannitów na potrzeby Centrum Współpracy Polsko-Niemieckiej”. Budynek jest w pełni dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

sulecin2
Burmistrz Dariusz Ejchart (z prawej) i Komendant Główny OHP Marek Surmacz w chwilę po podpisaniu porozumienia.

Nawiązanie współpracy pomiędzy Gminą Sulęcin a Ochotniczymi Hufcami Pracy jest odpowiedzią na rosnące potrzeby w zakresie prowadzenia wspólnych działań mających na celu przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu młodzieży. Podjęta współpraca ma także wpłynąć na poprawę sytuacji młodzieży na rynku pracy oraz promować zatrudnienie osób pozostających poza systemem pracy. Sulęcińska placówka OHP będzie również realizować projekty międzynarodowe sprzyjające korzystaniu z doświadczeń podobnych placówek funkcjonujących w innych krajach oraz wymianie młodzieży i współpracy specjalistów. Głównym celem jej działalności będzie rozwój poradnictwa zawodowego i edukacyjnego.

W obiekcie powstaną m.in. Międzynarodowe Centrum Doradztwa Zawodowego oraz Międzynarodowe Centrum Wymiany Młodzieży i Projektów Partnerskich.