Narada kadry OHP

30 sierpnia podsumowano w Komendzie Głównej OHP w Warszawie dotychczasowe rezultaty realizacji czterech projektów współfinansowanych ze środków unijnych: Europejskiego Funduszu Społecznego oraz YEI (Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych).

Naradzie, w której wzięli udział szefowie wojewódzkich komend OHP, ich zastępcy oraz dyrektorzy  centrów kształcenia i wychowania OHP z całego kraju, przewodniczył Komendant Główny OHP Marek Surmacz. Obecni byli także zastępcy Komendanta Głównego OHP: Renata Wicha i Wojciech Szewczyk.

narada3Jak dotąd w części jednostek realizujących projekt „Obudź swój potencjał – EFS” oraz „Obudź swój potencjał – YEI” zakończono już zajęcia młodzieży z doradcami zawodowymi, które pozwoliły na opracowanie Indywidualnych Planów Działania, czyli ustaleniu szeregu działań adekwatnych do sytuacji osobistej uczestnika projektu i lokalnego rynku pracy. Te zindywidualizowane działania, jak np. odpowiednie szkolenia czy kursy pozwolą w przyszłości w znalezieniu zatrudnienia. Warsztaty miały też inny aspekt – pozwoliły na integrację grup; zdobycie informacji o instytucjach, instrumentach i usługach rynku pracy oraz o sytuacji kobiet i mężczyzn na lokalnym rynku pracy (Gender mainstreaming). Wszystkie zajęcia przewidziane w harmonogramach obu projektów zakończą się do połowy grudnia 2016 r., a staże zawodowe do końca marca roku przyszłego.

Z kolei projekty „Akcja aktywizacja – EFS” i „Akcja aktywizacja – YEI” przeznaczone są dla grup uczestników w wieku: 15-17 lat (w tym grupa 15-16 lat i 16-17 lat) oraz  18-24 lat. Zakończono już rekrutację do młodszej grupy, do starszej rekrutacja rozpoczyna się we wrześniu i zakończy się z końcem października tego roku. Każda grupa otrzyma nieco inne formy wsparcia, dostosowane do jej potrzeb.

W trakcie narady poruszono również m.in. temat rekrutacji do jednostek Ochotniczych Hufców Pracy, refundacji ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom, jak również kwestie dotyczące wykonania budżetu przez jednostki organizacyjne OHP w bieżącym roku.