Okrągły Stół Edukacyjny

Doskonalenie kształcenia w systemie oświaty było jednym z tematów obrad Wojewódzkiego Okrągłego Stołu Edukacyjnego, który odbył się w siedzibie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

Organizatorami Wojewódzkich Okrągłych Stołów Edukacyjnych są wojewodowie i kuratorzy oświaty. To na ich zaproszenie o oświacie dyskutują przedstawiciele: samorządów uczniowskich, rad rodziców, dyrektorów szkół, nauczycieli, organizacji pozarządowych działających na rzecz oświaty, związków zawodowych, samorządów, a także pracodawcy.

Celem spotkań jest wypracowanie założeń do zmian w systemie edukacji w ujęciu kolejnego etapu reformy. W naradzie, która odbyła się 5 września udział wzięli: Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski, Wojewoda Mazowiecki Zdzisław Sipiera, Mazowiecki Kurator Oświaty Aurelia Michałowska oraz m.in. Mazowiecki Wojewódzki Komendant OHP Wiesław Leszko.

Komendant Leszko zapoznał zgromadzonych z ofertą wychowawczą i opiekuńczą jednostki. Zainteresowani mogli dowiedzieć się na temat szerokiego wachlarza kompleksowych działań w zakresie edukacji, wychowania oraz zatrudniania młodzieży, jakie prowadzi OHP.

OHP świadczy usługi z zakresu pośrednictwa pracy, organizacji szkoleń, poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej, których celem jest poszerzenie wiedzy w zakresie planowania przyszłości zawodowej oraz nabycie przez młodzież umiejętności aktywnego poruszania na rynku pracy – mówił Mazowiecki Wojewódzki Komendant OHP.

Podczas spotkania goście otrzymali także informacje o podstawowych zadaniach, realizowanych ramach programów wychowawczych, kulturalno-oświatowych, czy propozycjach zajęć sportowych. Uczestnicy potwierdzili, że większość samorządów poradziła sobie z wdrożeniem reformy edukacji.