Małopolska Rada OHP

Z udziałem Zastępcy Komendanta Głównego OHP Piotra Modzelewskiego obradowała 27 marca 2019 r. w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie Rada Programowa Małopolskiej WK OHP.

Posiedzenie otworzył Wicewojewoda Małopolski Zbigniew Starzec, zaś Wojewódzki Komendant OHP Krzysztof Świerczek przedstawił sprawozdanie z działalności Małopolskiej WK OHP za rok 2018.

Podsumowanie pracy podległych jednostek w minionym roku zaprezentowali kolejno dyrektorzy Centrów Kształcenia i Wychowania OHP w Szczawnicy-Jabłonce – Jan Jurek oraz Tarnowie – Andrzej Mizera. Następnie Zastępca Wojewódzkiego Komendanta OHP Bożena Rążewska przekazała informacje dotyczące organizacji XIX Ogólnopolskiego Konkursu Papieskiego oraz zadania Małopolskiej WK w zakresie działań rekrutacyjnych do jednostek OHP na rok szkolny 2019/2020.

Z kolei kierownik Zespołu ds. projektów europejskich i współpracy międzynarodowej Jolanta Król omówiła aktywność Małopolskiej WK OHP w realizacji projektów konkursowych w zakresie wymiany międzynarodowej młodzieży. Ostatnim punktem spotkania było wystąpienie koordynatora ds. refundacji Katarzyny Kowalczyk, która podsumowała refundację kosztów szkolenia pracowników młodocianych za rok 2018 i przedstawiła planowanie na 2019.

Po prezentacjach odbyła się dyskusja dotycząca doradztwa zawodowego oraz refundacji kosztów szkolenia pracowników młodocianych, w której głos zabrali m.in: Zastępca Komendanta Głównego OHP Piotr Modzelewski, dyrektor PUP w Limanowej Marek Młynarczyk, Prezes Zarządu Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie Janusz Kowalski, Małopolska Wicekurator Oświaty Halina Cimer, dyrektor Izby Rzemieślniczej oraz Rzemieślniczego Centrum Szkół Zawodowych Barbara Blacha.

Posiedzenie Rady Programowej zakończyło jednomyślne podjęcie uchwały w sprawie działań mających na celu wspieranie Małopolskiej WK OHP oraz CKiW w Tarnowie i Szczawnicy-Jabłonce w zakresie realizacji bieżących zadań związanych z rekrutacją uczestników na rok szkolny 2019/2020.